Return to search

ENSV Põllumajanduse Ministeeriumi Teraviljasaaduste Valitsus

Corporate body | 1940 - 1941, 1944 - 1991 Identifier: NAE110000018406
View in original presentation

View context

Estonia
The National Archives of Estonia

Date of foundation:

1940

Date of closing:

1941

Alternative names:

ENSV MN Riiklik Teraviljasaaduste ja Jõusööda Tööstuse Komitee

ENSV Varumisministeerium

ENSV Teraviljasaaduste Ministeerium

Eesti Riiklik Teraviljaamet

FUNCTION

Note:

Üleliidulise Ühenduse "Kesk-Teraviljasalv" (Tsentrozagotzerno) Eesti Vabariikliku Kontori ülesandeks oli teraviljasaaduste varumine ja realiseerimine vabariigi territooriumil asuvate varumispunktide kaudu.

ENSV Ministrite Nõukogu juures asuva Teraviljasaaduste Valitsuse põhiülesanneteks oli:

1)kolhoosidelt, sovhoosidelt jt müügikohuslastelt saadava teravilja ja õlikultuuride seemnete vastuvõtmine, äramahutamine ja säilitamine, samuti nende saaduste riiklik kokkuost;

2)maisi hübriidseemnete vastuvõtmine, töötlemine, säilitamine ja realiseerimine;

3)heinaseemnete kokkuost ja realiseerimine

4)teravilja ja õlikultuuride sordiseemnete vastuvõtmine, töötlemine, säilitamine ja väljastamine kolhoosidele ja sovhoosidele;

5)heina vastuvõtmine, säilitamine ja realiseerimine;

6)jahu-, tangu-, jõusöödatööstuse ettevõtete töö organiseerimine;

7)elevaatorite, teraviljaladude, viljakuivatite ja jahu-, tangu- ning jõusöödatööstuse ettevõtete ehitamine;

8)vabariigi varustamine teraviljasaadustega.

ENSV Varumisministeeriumi ülesanneteks oli parandada põllumajandussaaduste riiklikku kokkuostu, tõhustada kontrolli põllumajandussaaduste kokkuostu plaanide täitmise üle ja juhtida teravilja vastuvõtu, säilitamise ja töötlemise ettevõtete tootmis- ja finantsalast tegevust, samuti toiduteraviljaga varustamist.

ENSV MN Riiklik Teraviljasaaduste ja Jõusöödatööstuse Komitee teostas teravilja, õlikultuuride seemnete, teravilja ja õlikultuuride sordiseemnete, heina ja heinaseemnete riiklikku kokkuostu, vastuvõtmist, paigutamist ja ümbertöötamist; organiseeris jahu-, tangu- ja jõusöödatööstuse ettevõtete tööd, tagas teraviljasaaduste ettevalmistamise ja laadimise ekspordiks, importteraviljasaaduste vastuvõtu ja paigutamise, ehitas elevaatoreid, teraviljaladusid, kuivateid, jahu-, tangu-, jõusöödatööstuse ettevõtteid jm hooneid.

"Heinvaru" Eesti Vabariiklik Kontori ülesandeks oli heina varumise organiseerimine ja juhtimine, heinte vastuvõtmine, hooldamine ja turustamine.

1968. aasta ENSV Varumisministeeriumi põhimääruse järgi oli tema peaülesanneteks:

1)iga liiki põllumajandussaaduste ja tooraine varumise parem organiseerimine, riiklike kokkuostuplaanide ja varumisorganisatsioonidele ettenähtud põllumajandussaaduste üleplaanilise kokkuostu ülesannete täitmise tagamine;

2)põllumajandussaaduste kaubaressurside õigeaegne väljaselgitamine, riigile vajalike põllumajandussaaduste üleplaanilise kokkuostu igakülgne laiendamine;

3)abinõude rakendamine kõigi riiklike ja kooperatiivsete organisatsioonide poolt riikliku kokkuostu korras varutavate põllumajandussaaduste ning tooraine kõrge kvaliteedi tagamiseks;

4)jahu-, tangu-, jõusööda- ja elevaatortööstuse igakülgne arendamine, tootmise kõrge arengutempo ja tööviljakuse kasvu tagamine teaduslik-tehnilise progressi alusel;

5)riikliku plaaniga kindlaksmääratud tootmis- ja kapitaalehituse ülesannete täitmine alluvate ettevõtete poolt;

6)ühtse tehnikapoliitika teostamine;

7)töö ja juhtimise teadusliku organiseerimise rakendamine.

Used Languages:

Used script:

STRUCTURE

Note:

1944. Üleliidulise Ühenduse "Kesk-Teraviljasalve" Eesti Vabariikliku Kontori struktuur: 1)juhtkond 2)administratiiv-majandusosakond 3)leiva-söödaviljaga varustamise osakond 4)elevaator-ladude osakond 5) transpordiosakond 6)kapitaalehituse osakond 7)plaaniosakond 8)finantsosakond 9)operatiivarvestuse osakond 10)raamatupidamine.

1944. NSVL Varumisministeeriumi ENSV Voliniku Valitsuse struktuur: 1)Juhtkond 2)Teraviljakultuuride varumise oskaond 3)Loomakasvatussaaduste varumise osakond 4)Kartuli, puu- ja juurvilja ning tehniliste kultuuride varumise oskaond 5)Teraviljasaaduste kasutamise kontrolli inspektsioon 6)Arvestuse ja aruandluse osakond 7)Raamatupidamine 8)Asjadevalitsus.

1945. NSVL Varumisministeeriumi Põllumajandussaaduste Kvaliteedi Riikliku Inspektsiooni Eesti Vabariikliku Valitsuse struktuur: 1)Leivavilja Inspektsioon 2)Laboratoorium 3)Puu- ja Juurvilja Inspektsioon 4)Toorkaupade Inspektsioon 5)Üldosakond.

1946. Likvideeriti Toorkaupade Inspektsioon.

1947. Moodustati Linaala Inspektuur.

1947. Leiva-söödaviljaga varustamise osakond ja transpordi osakond nimetati turustuse ja transpordi osakonnaks. Finantssektor liideti plaaniosakonnaga ja nimetati plaani-finantsosakonnaks. Likvideeriti kapitaalehituse osakond.

1948. Likvideeriti teraviljasaaduste kasutamise kontrolli inspektsioon.

1948. Turustuse ja transpordi osakonnast moodustati transpordi sektor ja turustuse osakond.

1950. Moodustati Toorkaupade Inspektsioon ja likvideeriti Linaala Inspektuur.

1951. Moodustati materiaal-tehnilise varustuse osakond.

1952. Moodustati seemnevilja osakond, heina varumise, säilitamise ning realiseerimise oskaond ning tehnilise baasi ekspluatatsiooni ja kapitaalehituse osakond.

1953. Likvideeriti kartuli, puu- ja juurvilja ning tehniliste kultuuride varumise osakond.

1954. Puu- ja Juurviljade Inspektsioon nimetati Puu-, Juurvilja ja Kartuli Inspektsiooniks, moodustati puukiudude kvaliteedi inspektsioon.

1954. Kartuli, puu- ja juurvilja ning tehniliste kultuuride varumise osakond nimetati teraviljasaaduste ja teiste põllumajanduskultuuride varumise ja kokkuostu osakonnaks. Asjadevalitsus nimetati administratiiv-majandusosakonnaks.

1954. Transpordi osakond ja turustuse osakond nimetati leiva-söödaviljaga varustamise ja transpordi osakonnaks. Likvideeriti heina varumise, säilitamise ja realiseerimise osakond ning seemnevilja osakond. Likvideeriti ka materiaal-tehnilise varustuse osakond ning tehnilise baasi ekspluatatsiooni ja kapitaalehituse osakond, operatiivarvestuse osakond.

1956. Teraviljasaaduste Valitsuse struktuur: 1)juhtkond 2)leiva-söödaviljaga varustamise osakond 3)elevaator-laomajanduse osakond 4)tootmis-tehnika ja kapitaalehituse osakond 5)plaani-finants osakond 6)Riiklik Teravilja Inspektsioon 7)Keskraamatupidamine 8)Administratiiv-majandusosakond.

1959. Leiva-söödaviljaga varustamise osakond nimetati leiva-söödaviljaga varustamise, teraviljasaaduste riiklike reservide ja transpordi osakonnaks, elevaator-laomajanduse oskaond elevaator-laomajanduse ja sordiseemne osakonnaks.

1961. ENSV MN Varumiskomitee struktuur: 1)Juhtkond 2)Põllumajandussaaduste ja Toorainete Kokkuostu Kontrolli Riiklik Inspektsioon 3)Söödateraviljaga Varustamise, Riigireservide ja Teraviljasaaduste Ettevõtete Valitsus 4)Tootmis-tehniline Valitsus 5)Plaani-finantsosakond 6)Keskraamatupidamine 7)Riiklik Teravilja Inspektsioon 8)Administratiiv-majandusosakond.

1962. Teraviljasaaduste Valitsuse struktuur: 1)Juhtkond 2)Leiva-söödaviljaga varustamise ja riiklike reservide osakond 3)Tööstuslike ja teravilja vastuvõtu ettevõtete osakond 4)Plaani-finantsosakond 5)Raamatupidamine 6)Riiklik Teravilja Inspektsioon.

1965. ENSV MN Riikliku Teraviljasaaduste ja Jõusöödatööstuse Komitee struktuur: 1)Juhtkond 2)Tootmisvalitsus 3)Leiva-söödaviljaga Varustamise Valitsus 4)Kapitaalehituse osakond 5)Plaani-ökonoomika osakond 6)Keskraamatupidamine 7)Riiklik Teravilja Inspektsioon 8)Administratiiv-majandusosakond.

1967. Moodustati Tootmisvalitsuse jõusöödatööstuse osakond.

1969. Moodustatakse Remondi-Ehitus Valitsus.

1970. Varumisministeeriumi juurde moodustati Teaduslik-tehniline Nõukogu.

1970. Varumisministeeriumi struktuur: 1)Juhtkond 2)Varumise Riiklik Inspektsioon 3)Riiklik Teraviljasaaduste Kvaliteedi Inspektsioon 4)Tootmisvalitsus jõusöödatööstuse osakonnaga 5)Leiva-söödateraviljaga Varustamise Valitsus 6)Kapitaalehituse osakond 7)Plaani-ökonoomika Valitsus 8)Keskraamatupidamine 9)Administratiiv-majandusosakond.

1973. Varumisministeeriumi juurde loodi isemajandav Retseptide ja Hindade Keskus, reorganiseeriti isemajandavaks Informatsiooni-Arvutuskeskuseks.

1973. 1)Juhtkond 2)Kaadriosakond 3)Riiklik Põllumajandussaaduste varumisinspektsioon 4)Riiklik Põllumajandussaaduste ja Tooraine Kvaliteedi Inspektsioon 5)Toidu ja Söödateravilja Varustamise Valitsus: a)Teraviljasaaduste realiseerimise osakond b)Teravilja ja tooraine riiklike ressursside osakond c)Transpordiosakond 6)Tootmis-tehniline Valitsus: a)Tehniline osakond b)Jõusööda-, jahu- ja tangutööstuse osakond c)Materiaalsete fondide ja komplekteerimise osakond 7)Kapitaalehituse Valitsus 8)Plaani-Ökonoomika Valitsus 9)Keskraamatupidamine 10)Majandus- ja üldosakond.

1986. Teraviljasaaduste Ministeeriumi struktuur: 1)Juhtkond 2)Riiklik Teraviljainspektsioon 3)Riiklik teraviljasaaduste ressursside ja realiseerimise Valitsus 4)Jahu- ja tangutööstuse Valitsus 5)Jõusöödatööstuse Valitsus 6)Pagari-, kondiitri- ja makaronitööstuse Valitsus 7)Tehnika-, tehnilise progressi- ja välissidemete Valitsus 8)Kapitaalehituse Valitsus 9) Plaani-ökonoomika Valitsus 10)Transpordi osakond 11)Rahandus- ja hindade osakond 12)Töö- ja töötasu osakond 13)Keskraamatupidamine 14)Kontrolli- ja revisjoni osakond 15)Kaadriosakond 16)Teine osakond 17)Administratiiv-majandusosakond.

1988. 1)Juhtkond 2)Riiklik Teraviljasaaduste Inspektsioon 3)Riiklike Teraviljaressursside ja Transpordi Valitsus 4)Jahu-, Tangu- ja Jõusöödatööstuse Valitsus 5)Pagari-, Makaroni- ja Kondiitritööstuse Valitsus 6)Ehituse- ja Tehnika Valitsus 7)Ökonoomika Valitsus 8)Kaadri- ja Sotsiaalse Arengu Valitsus 9)Teine osakond 10)Majandusosakond

1990. Riikliku Teraviljakomitee struktuur: 1)Sekretariaat 2)Riiklike viljavarude ja kommertsosakond 3)Jahu-, tangu- ja jõusööda osakond 4)Pagari-, makaroni- ja kondiitri osakond 5)Tehnilise progressi osakond 6)Juriidiline ja kaadriosakond. Juulis likvideeriti pagari-, makaroni- ja kondiitri osakond ja loodi majandusstrateegia osakond.

HISTORICAL NOTE

Historical note:

Koondfondi kuuluvad:

I 1)Üleliidulise Ühenduse "Kesk-Teraviljasalv" Eesti Vabariiklik Kontor - 1941 - 1952;

2) NSVL Varumisministeeriumi Üleliidulise Ühenduse "Teraviljasalv" Eesti Vabariiklik Kontor - 1944 -1956; 3)ENSV Ministrite Nõukogu juures asuv Teraviljasaaduste Valitsus - 1956 - 1961; 4)ENSV Ministrite Nõukogu Riiklik Varumiskomitee - 1961; 5)ENSV Varumisministeerium - 1961 - 1962; 6)Teraviljasaaduste Valitsus (viimane allus 1962 - 1965 ENSV Põllumajandussaaduste Tootmise ja Varumise Ministeeriumile, alates 15.03.1965 ENSV Põllumajanduse Ministeeriumile) - 1962 - 1965; 7)ENSV Ministrite Nõukogu Riiklik Teraviljasaaduste ja Jõusöödatööstuse Komitee - alates 1965.a.

II 1)NSVL Varumise Rahvakomissariaadi Põllumajandussaaduste Kvaliteedi Riikliku Inspektsiooni Eesti Vabariiklik Valitsus - 1945 -1946; 2)NSVL Varumisministeeriumi Põllumajandussaaduste Kvaliteedi Riikliku Inspektsiooni Eesti Vabariiklik Valitsus - 1946 - 1956;

III 1)NSVL Varumise Rahvakomissariaadi ENSV Voliniku Valitsus - 1944? - 1946; 2)NSVL Varumisministeeriumi Voliniku Valitsus - 1946 - 1956; 3)ENSV Põllumajanduse Ministeeriumi Varumise Valitsus - 1956 - 1959.

IV 1)Riikliku Sordiseemnefondi EV Kontor - 1945? - 1947; 2)"Peasordiviljasalve" EV Kontor - 1947 - 1952.

V) 1) Üleliidulise Ühenduse "Heinvaru" EV Kontor - 1945 - 1952. VI) 1)NSVL Varumisministeeriumi Eesti Vabariiklik Aitade Kahjuritevastase Võitluse Tootmisvalitsus - ? - 1954.

Üleliidulise Ühenduse "Kesk-Teraviljasalv" Eesti Vabariiklik Kontor moodustati ENSV Rahvakomissaride Nõukogu määrusega nr 206, 11.02.1941 ENSV Kaubanduse Rahvakomissariaadi teravilja osakonna baasil.

ENSV Ministrite Nõukogu määrusega nr 184, 30.07.1956 reorganiseeriti NSVL Varumise Ministeeriumi Üleliidulise Keskuse "Teraviljasalv" Eesti Vabariiklik Kontor ENSV MN juures asuvaks Teraviljasaaduste Valitsuseks. Valitsus allus ENSV Ministrite Nõukogule ja NSVL Ministrite Nõukogu Riiklikule Teraviljasaaduste Komiteele.

EKP KK ja ENSV MN ühise määrusega nr 147, 05.04.1961 moodustati kõigi põllumajandussaaduste ja -tooraine kokkuostu organiseerimise juhtimiseks Teraviljasaaduste Valitsuse baasil ENSV MN Riiklik Varumiskomitee. ENSV rajoonides ja Kohtla-Järve ning Pärnu linnas moodustati riiklikud kokkuostuinspektsioonid.

ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlusega 24.04.1961 moodustati ENSV MN Riikliku Varumiskomitee baasil ENSV Varumisministeerium.

EKP KK ja ENSV MN ühise määrusega nr 138-a, 28.03.1962 likvideeriti ENSV Varumisministeerium ja ENSV Põllumajanduse Ministeerium ning moodustati ENSV Põllumajandussaaduste Tootmise ja Varumise Ministeerium.

ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlusega 15.03.1965 reorganiseeriti see ENSV Põllumajanduse Ministeeriumiks. ENSV MN määrusega 03.07.1965, nr 307 likvideeriti ENSV Põllumajanduse Ministeeriumi Teraviljasaaduste Valitsus ja moodustati ENSV MN Riiklik Teraviljasaaduste ja Jõusöödatööstuse Komitee.

NSVL Varumise Rahvakomissariaadi ENSV Voliniku Valitsus tegutses juba 1944. a. 1946. aastast NSVL Varumisministeeriumi ENSV Voliniku Valitsus. Likvideeriti vastavalt NSVL varumisministri käskkirjale nr 62, 31.01.1956 ja tema funktsioonid läksid üle ENSV Põllumajanduse Ministeeriumi Varumise Valitsusele, mis moodustati ENSV MN korraldusega nr 183-k, 21.02.1956 ENSV Põllumajanduse Ministeeriumi keskaparaadi koosseisus. Varumise Valitsus lõpetas tegevuse 1959.a.

Riiklik Sordiseemnefondi EV Kontor tegutses juba 1945.a. 13.09.1947. nimetati ümber "Peasordiviljasalve" Eesti Vabariiklikuks Kontoriks. Kontor likvideeriti NSVL Varumisministri käskkirjaga nr 1081, 26.07.1952 ja tema baasil vastavalt NSVL Varumisministeeriumi Üleliidulise Ühenduse "Teraviljasalv" korraldusele nr 43015/4 07.08.1952 moodustati "Teraviljasalve" EV Kontori koosseisus seemnevilja osakond.

ENSV Rahvakomissaride Nõukogu ja EK(b)P KK ühise määrusega nr 487, 04.06.1945 organiseeriti "Heinvaru" Eesti Vabariiklik Kontor. Juulis oli olemas 52 heinavarumispunkti. Kontor likvideeriti NSVL Varumisministri käskkirjaga nr 1592, 03.10.1952 ja tema baasil organiseeriti alates 01.11.1952 NSVL Varumisministeeriumi Üleliidulise Ühenduse "Teraviljasalv" EV Kontori koosseisus heina varumise, säilitamise ja realiseerimise osakond.

Pole teada millal moodustati NSVL Varumisministeeriumi EV Aitade Kahjuritevastase Võitluse Tootmisvalitsus. Asutus likvideeriti NSVL Varumisministeeriumi käskkirjaga nr 879, 30.10.1954 ja tema funktsioonid läksid üle "Teraviljasalve" süsteemile.

NSVL MN määrusega nr 913, 01.12.1969 ja ENSV MN määrusega nr 44, 04.02.1970 reorganiseeriti ENSV Ministrite Nõukogu Teraviljasaaduste ja Jõusöödatööstuse Komitee ENSV Varumisministeeriumiks, mis allus ENSV Ministrite Nõukogule ja NSVL Varumisministeeriumile.

EKP KK ja ENSV MN määrusega nr 612, 02.12.1985 reorganiseeriti ENSV Varumisministeerium liidulis-vabariiklikuks ENSV Teraviljasaaduste Ministeeriumiks, andes üle tema alluvusse likvideeritava ENSV Toiduainetetööstuse Ministeeriumi pagari- ja makaronitööstuse ettevõtted.

ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlusega 06.12.1989 ja 26.12.1989 seadlusega likvideeriti ENSV Teraviljasaaduste Ministeerium.

ENSV Valitsuse määrusega nr 10, 16.01.1990 moodustati Majandusministri valitsemisalas ENSV Riiklik Teraviljaamet. Eesti Vabariigi Valitsuse määruses nr 112, 31.05.1990 on öeldud, et Eesti Vabariigi Riiklikul Teraviljaametil anda 01.07.1990 Eesti Vabariigi Tööstus- ja Energeetikaministeeriumi valitsemisalasse pagari-, makaroni- ja kondiitritööstuse ettevõtted. Säilitati Teraviljaameti juures Riiklik Teravilja Inspektsioon koos laboratooriumi ja sadamateenistusega. Peadirektori käskkirjaga nr 13, 31.05 1990 moodustati Riikliku Teraviljaameti Arbitraazh.

1990. a lõpul allusid EV Teraviljaametile :

1)V.Kingissepa nimeline Tallinna Teraviljasaaduste Kombinaat

2)Tamsalu Teraviljasaaduste Kombinaat

3)Tartu Teraviljasaaduste Kombinaat

4)Keila Teraviljasaaduste Kombinaat

5)Rapla Viljasalv

6)Valga Teraviljasaaduste Kombinaat

7)Viljandi Teraviljasaaduste Kombinaat

8)Haapsalu Teraviljasaaduste Kombinaat

9)Konstrueerimise ja Tehnoloogia büroo

10)Informatsiooni-Arvutuskeskus.

Alates 01.05.1991 moodustati Remondi- ja Ehitusvalitsuse ja Konstrueerimise ja Tehnoloogiabüroo baasil Teraviljatööstuse Projekteerimise ja Ehitustööde Firma.

03.04.1991 peadirektori käskkirjaga nr 9 likvideeriti Teraviljaameti Informatsiooni Arvutuskeskus alates 01.05.1991, vara anti tervikvarana rendile AS "TERIAK". Teraviljaameti peadirektori käskkirjaga nr 13, 13.05.1991 asutati haldusalas tegutsevate ettevõtete ja nende allüksuste baasil alates 01.07.1991 järgmised riigiettevõtted:

1)Tallinna Viljasalv

2)Tartu Viljasalv

3)Viljandi Viljasalv

4)Haapsalu Viljasalv

5)AS "Tamsalu TERKO".

Samuti asutati II tüüpi riiklikud AS alates 01.07.1991 Teraviljaameti haldusalas tegutsevate ettevõtete baasil:

1)Abitootmiskoondis "Estera"baasli AS "Estera"

2)Liikuva Mehhaniseeritud Eriehitustööde kolonni baasil AS "MER".

Peadirektori käskkirjaga nr 40, 07.11.1991 likvideeriti Eesti Riikliku Teraviljaameti Liikuv Ehitustööde Mehhaniseeritud Kolonn alates 01.12.1991 ja anti tema vara ervikvarana rendile AS "MER".

1991. a lõpus olid Teraviljaameti allettevõtted:

1)Tartu Viljasalv

2)Tallinna Viljasalv

3)Viljandi Viljasalv

4)Haapsalu Viljasalv

5)Rapla Viljasalv

6)Rakvere Viljasalv

7)AS Tamsalu TERKO

8)AS Keila TERKO

9)AS Valga TERKO

10)AS Viljar

11)AS Estera

12)Jõusöödatööstuse Uurimiskeskus.

Eesti Vabariigi Valitsuse 02.12.1991 määruse nr 250 "Muudatuste tegemise kohta riigivalitsemisorganite süsteemis", millega lõpetati 01.01.1992 Eesti Riikliku Teraviljaameti tegevus iseseisva riigi valitsemisorganina ja määrati õigusjärglaseks Eesti Riigi Viljasalv.


Rate this content

Was this content helpful? Let Archives Portal Europe and the archival institution know what you think.

Add feedback

Contact this institution

Feedback is sent directly to the institution holding this material and should preferably be submitted in English or in the language of the institution, if possible. The institution will aim at getting back to you as soon as possible to help you with your request, though you might need to allow between two and four weeks for this depending on the current workload at the institution.

Not all required fields have been filled in.

Full name*

Your full name is required

Email address*

Your email address is required

Your message*

A message is required

Archives Portal Europe help guide

Please select amongst the relevant tips we can help with. If you still have questions, please do not hesitate to contact us, and we will be in touch as soon as possible.

Starting your search here will include all content available in Archives Portal Europe. Simply enter your keyword(s) and hit the search button. Wrap fixed expressions in quotation marks, e.g. “French Revolution”. Check the box to “Search each term separately” in case you are looking for documents containing at least one word, but not necessarily all keywords; this will also allow you to search for the same term in multiple languages at the same time (e.g. “French Revolution” “Révolution Française”). You can also use wildcards - find more about Research Tools here. If you would like to use more specific settings, try our Advanced search

The additional advanced search options give you the possibility to focus your search in:

 • archival documents (Search in archives),
 • names of person and organisations that created, worked with and maintained these documents (Search in names),
 • Institutions currently holding the documents (Search in institutions).

When searching with multiple terms at the same time, wrap fixed expressions in quotation marks (e.g. "French Revolution"), or check the box "Search each term separately" in case you are looking for either one term of the other. This will also allow you to search for the same term in multiple languages (e.g. "French Revolution" "Révolution française"). You can also choose one of the suggestions matching your search term once you start typing.

This will only show results that include documents that have been digitised and are available online

Use this option to search only one or more keywords, rather than all of them

Select where your search terms should appear specifically inside the archival description:

 • Title: search terms will appear in the title, or name, of the description
 • Content Summary: search terms will appear in the main description of the document or of the collection
 • Reference code: it is the identifier of the archival material as provided by the institution. Use this option if you know the exact reference code of the material you are looking for

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person.
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation.

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the description of the archive:

 • Name: search term appears in the name of the institution. It can be the full name of an archival institution or only parts of it.
 • Place: search term appears in the address or area of the institution. It can be the city or town, where the archival institution is located or any other place of importance (e.g. previous locations)

 • A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds, up to item level.
 • A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • A source guide is a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions.
  You can filter by one or more entity types:
 • A person (e.g. John Locke, or Jean Jaques Rousseau);
 • A family (e.g. Bonaparte, or Helgason);
 • A corporate body, i.e. the name of an institution, organisation, or company (e.g. Ministerie van Justitie, or Electro Mecánica Antonio Armentano)

Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions:

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Enter a start and/or end date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01-01-1900 for 1 January 1900. This will allow you to focus your search on a specific period of time. You can use the calendar function or type directly in the text field. The checkbox "Exact date search" concentrates the search on one specific date.

Check "View in context" to view the results in the hierarchical structure of archives.

 • Choose "List view" to view the results in a simple list, ordered according to relevance or date
 • Choose "Context view" to view the results in the hierarchical structure of the holding archives.

For more details see Research Tools

Please sign in to save your searches.

A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.

A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level.

You can filter results by selecting one or more countries of interest. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by one or more holding archival institutions. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can select to view results from a specific Finding Aid, i.e., a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter by type of descriptive document:

 • "Holdings Guide": an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • "Source guide": a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions. a description of the archival collections available. Similar to Holdings guides
 • "Finding aid" provides more detailed descriptions of the archival materials of specific collections or fonds

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting "Fonds description" for a general overview or "Other descriptions" for item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting only those containing digital objects, i.e. the link to the digitised version of the archival material you are looking for. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of digital object you are interested in:

 • Text: most documental material, such as administrative records, letters, manuscripts etc.
 • Image: includes photographs, posters, maps.
 • Sound: sound recording with no images
 • Video: moving images with or without sound
 • Unspecified: indicates that the holding institution has not specified the type of digital object
 • 3D: 3-d digital objects

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers)

 • Full dates includes normalised date information available for date-based searches. It is recommended to combine this selection with the filters "Start timespan" and "End timespan" for more details.
 • Only descriptive dates provides the date information in human-readable format.
 • No date either includes documents where the creation date is unknown, or where date information is not in a machine-readable format

Please note that not all documents contain a machine-readable date. More information here

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the earliest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the latest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting one or more topics of interest. Please note that this filter will only include materials where the topic has been assigned and is therefore in a machine-readable format. Read how to assign a topic to documents on the Topics page. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation

You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of entities:

 • Person (e.g., John Locke or Jean Jaques Rousseau)
 • Family (e.g., the family Bonaparte)
 • Corporate body (an institution, organisation, or company, e.g. the "Ministerie van Justitie")
You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the type of holding institution. Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions.

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Write your message in your own language and use this drop-down menu to have your message translated into English or in the language of the institution for a swifter response. By checking this box and selecting a language you will send your original message along with the translated version

What kind of suggestion would you like to make?

 • Assign to topic: assign this record to one of our Topics. Topics are created following the Unesco Thesaurus
 • Suggest translation: If you have translated this archival description or the documents themselves, please send it to us as a .doc or .pdf file
 • Connect to another resource: If this object relates to another resource in Archives Portal Europe, or anywhere else on the web (e.g., an article on Wikipedia), you can suggest it to be linked to this resource
 • Other: If you have any other relevant material, such as a transcription of the document, please upload it and let us know here

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Licence

This object is not or no longer protected by copyright and has been labelled with the Public Domain Mark. It can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Public Domain Dedication. All possible existing rights in the content are waived, and the object can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution (BY) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object, even commercially, as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Share Alike Licence

This is a test area to fill out all the copyright details for NoDerivs

This is a test area to fill out all the copyright details for NonCommercial

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, No Derivates (BY-ND) licence. You can copy and redistribute the object, even commercially, as long as no alteration is made to the object and you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial (BY-NC) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, ShareAlike (BY-NC-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and as long as you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, No Derivates (BY-NC-ND) licence. You can copy and redistribute the object for non-commercial use only, as long as no alteration is made to the object and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

Return to search Make a suggestion Contact this institution