Return to search

ENSV Põllutöö Rahvakomissariaat, Tallinn

Corporate body | 1940 - 1983 Identifier: NAE110000015807
View in original presentation

View context

Estonia
The National Archives of Estonia

Archival materials (1)

Date of foundation:

1940

Date of closing:

1983

Alternative names:

ENSV Põllutööministeerium

ENSV Põllumajanduse Ministeerium

ENSV Põllumajanduse ja Varumise Ministeerium

ENSV Põllumajanduse Ministeerium

ENSV Põllumajandussaaduste Tootmise ja Varumise Ministeerium

ENSV Põllumajanduse Ministeerium

FUNCTION

Note:

ENSV Põllutöö Rahvakomissariaadi ülesandeks oli vabariigi põllumajanduse ümberkorraldamine sotsialistlikel alustel, maareformi teostamine ning põllumajandusele vajaliku kaadri väljaõpetamise korraldamine. Põllumajanduse Ministeerium tegeles tõuaretusega, veterinaaria küsimustega, teostas planeerimist, finantseerimist ning korraldas maaparandustööde planeerimist ja nende tegelikku läbiviimist, tähtsaks ülesandeks oli ka kaadri ettevalmistamine.

Used Languages:

Used script:

STRUCTURE

Note:

1940. 1940. aastal oli struktuur järgmine: 1. Juhtkond

2.Varade ja Arveosakond

3. Üldosakond

4. Katastri ja Maakorralduse Osakond

a) Asundusamet

b) Katastriamet

c) Maakorraldusamet

d) Maaparandusamet

5. Põllumajandusosakond

a) Maatulunduse ja Katseasjanduse Büroo

b) Taimekaitse ja Seemnekontrolli Amet

c) Kalanduse Büroo

6. Veterinaartalitus

7. Riigimetsade Talitus

a) Maade Büroo

b) Metsamajanduse Büroo

c) Metsakasutuse Büroo

d) Metsakorralduse Büroo

8. Riigimõisade Valitsus (iseseisva põhimäärusega) Seoses Põllutöökoja likvideerimisega alustas Põllumajandusosakonna koosseisus 1940.a augustis tööd põllumajandusliku nõuande sektor.

1941. 1941. aastal oli struktuur järgmine: 1. Juhtkond

2. Kaadriosakond

3. Eriosakond

4. Juriidiline Büroo

5. Plaaniosakond

6. Finantsosakond

7. Keskraamatupidamine

8. Kaadri ettevalmistamise osakond

9. Arvestus-ökonoomika osakond

10. Maakorralduse Valitsus

11. Põllumajanduse ja Mehhaniseerimise Valitsus:

Agrotehniline sektor

Mehhaniseerimise sektor

12. Loomakasvatuse Valitsus

13. Veterinaaria Valitsus

14. Maaparanduse ja Asunduse Valitsus

Asundussektor

15. Sovhooside Valitsus:

Põllunduse sektor

Loomakasvatuse sektor

Ehitussektor

Mehhaniseerimissektor

Raamatupidamine

16. Metsade Valitsus:

Metsakorralduse sektor

Metsakasvatuse ja –kaitse sektor

Metsakasutuse sektor

Ehitussektor

17. Asjadevalitsus 1941.a algul likvideeriti Põllutöö RK koosseisus Metsade Valitsus ja selle koosseisud ja varad anti üle ENSV RKN juurde moodustatud Metsamajanduse ja Metsatööstuse Peavalitsusele. Aprillis 1941 loodi Sovhooside Valitsuses maaparandussektor. 1941.a I poolel toimusid struktuuris veel järgmised muudatused: juhtkonna juurde moodustati sekretariaat ja inspektsioon; kaadriosakond reorganiseeriti Kaadrite Valitsuseks, mille koosseisus töötasid kaadri valiku osakond ja kaadri ettevalmistamise osakond; arvestus-ökonoomika osakond nimetati ümber statistika osakonnaks; Maaparanduse ja Asunudse Valitsus nimetati ümber Maaparanduse ja Ehituse Valitsuseks, kuhu kuulusid maaparanduse sektor ja ehituse sektor; Sovhooside Valitsuses moodustati varasemate sektorite asemele õppemajapidamiste ja seemnekasvatuse sovhooside sektor; seoses masintraktorjaamade rajamisega moodustati Masina-traktorjaamade Tootmisvalitsus. 03.06.1941 likvideeriti Sovhooside Valitsus.

1945. 1945. aastal kehtis järgmine struktuur: 1. Juhtkond

2. Sekretariaat

3. Veterinaaria Valitsus

4. Plaani-ökonoomika osakond

5. Eriosakond

6. Finantsosakond

7. Loomakasvatuse Valitsus

a) Piimandusosakond

b) Veisekasvatuse osakond

c) Väikelooma- ja linnukasvatuse osakond

d) Tõuaretuse osakond

8. Sordiaretuse Valitsus

9. Hobusekasvatuse Valitsus

10. Maakorralduse Valitsus

11. Erametsade osakond

12. Maaparanduse Valitsus

13. Kapitaalehituse osakond

14. Põllunduse Valitsus

15.Agrotehnilise propaganda büroo

16. Aianduse ja Mesinduse valitsus

17. Mehhaniseerimise Valitsus

a) Talumajapidamiste mehhaniseerimise osakond

b) Masina-traktorjaamade osakond

18. Põllumajanduse Kooperatiivide Valitsus

a) Arvestuse ja revisjoni sektor

b) Organiseerimise sektor

19. Keskraamatupidamine

20. Kaadri Valitsus

a) Kaadri ettevalmistamise osakond

b) Kõrgemate koolide ja tehnikumide sektor

c) Masskaadri sektor

d) Õppemajapidamiste sektor

e) Majandus-varustussektor

21. Administratiiv-majandusosakond

a) Kantselei

b) Majandusosakond

c) Majavalitsus

d) Raamatupidamine

e) Arhiiv

Märtsis 1945 moodustati Abimajapidamiste osakond.

1947. 21.03.1947 määrati ministeeriumile järgmine struktuur: 1. Juhtkond

2. Teravilja ja Söödakultuuride Valitsus

3. Tehniliste Kultuuride Valitsus

4. Aianduse ja Mesinduse Valitsus

5. Kartuli ja Köögiviljade Valitsus

6. Masina-traktorjaamade Valitsus

7. Loomakasvatuse Valitsus

a) Produktiivloomakasvatuse osakond

b) Väikelooma- ja linnukasvatuse osakond

c) Hobusekasvatuse osakond

d) Veterinaaria osakond

8. Maaparanduse Valitsus

9. Maakorralduse ja Külvikordade Valitsus

10. Juhtiva Kaadri osakond

11. Kaadri ettevalmistuse osakond

12. Plaani-ökonoomika osakond

13. Finantsosakond

14. Ehitusosakond

15.Taimekaitse osakond

16.Agro-zootehnilise propaganda büroo

17. Keskraamatupidamine

18. Erisektor

19. Kütteainete sektor

20. Administratiiv-majandusosakond

a) Garaaž

b )Raamatupidamine 06.01.1947 likvideeriti Erametsade Osakond, mille ülesanded pandi Maakorralduse Valitsusele. 04.04.1947 nimetati Agro-zootehnilise propaganda büroo agro-zootehnilise propaganda osakonnaks. 05.08.1947 nimetati Hobusekasvatuse osakond Hobusekasvatuse Valitsuseks. Valitsuseks.

1949. Moodustati ENSV MN juurde Maaparanduse Peavalitsus ja Põllumajanduse Ministeeriumi Maaparanduse Valitsus likvideeriti. Kolhooside Organiseerimise Osakond nimetati ümber Kolhooside organiseerimise Valitsuseks; moodustati Söötade Valitsus.

1951. Agro-zootehnilise Propaganda osakond nimetati ümber Põllumajandusliku Propaganda Valitsuseks; moodustati Kolhooside ja Masina-traktorjaamade Elektrifitseerimise osakond ning Tõuaretuse osakond; Masina-traktorjaamade Valitsuse juurde moodustati Maaparanduse Osakond ning Loomakasvatuse Rasketööde Mehhaniseerimise Osakond.

1952. Veterinaarosakond nimetati ümber Veterinaaria Valitsuseks; Maakorralduse ja Külvikordade Valitsuse juurde moodustati Geodeetiline Põllumajanduse teadete Büroo (tegutses kuni 1953.a aprillini); Teravilja ja Söödakultuuride Valitsusest moodustati Põllunduse Valitsus.

1953. 15.05.1953 kinnitati järgmine struktuur: 1.Juhtkond

2.Põllunduse Peavalitsus

3.Loomakasvatuse Peavalitsus

4.Mehhaniseerimise Peavalitsus

5.Ida-Eesti Põllumajanduse Territoriaal-Peavalitsus

6.Lääne-Eesti Põllumajanduse Territoriaal-Peavalitsus

7.Maaparanduse Peavalitsus

8.Sovhooside Peavalitsus

9.Metsamajanduse Peavalitsus

10. Põllumajandussaaduste ja Tooraine Varumise Peavalitsus

11.Ehituse Peavalitsus

12. Kolhoosiasjade Organiseerimise Peavalitsus

13. Maaelektrijaamade ja Elektrivõrkude Ehitamise ja Ekspluatatsiooni Valitsus

14. Plaani-ökonoomika Valitsus

15. Põllumajandusliku Propaganda Valitsus

16. Juhtiva Kaadri Valitsus

17. Keskraamatupidamine

18. Finantsosakond

19. Töö ja töötasu osakond

20. Jahinduse osakond

21. Transpordi osakond

22. Eriosakond

23. Ministri inspektsioon

24. Sekretariaat

25. Majandusvalitsus

1953. 26.12.1953 kinnitati uus struktuur:

1. Juhtkond

2. Masina-Traktorijaamade Peavalitsus

3 .Loomakasvatuse ja Veterinaaria Peavalitsus

4. Maapranduse Peavalitsus

5. Metsamajanduse Peavalitsus

6. Plaani-ökonoomika Valitsus

7. Põllumajandusliku Propaganda Valitsus

8. Kapitaalehituse Valitsus

9. Kolhooside Organisatsiooniliste Asjade Valitsus

10. Juhtiva Kaadri Valitsus

11. Kaadri Ettevalmistamise Valitsus

12. Maakorralduse Valitsus

13. Põllumajanduse Elektrifitseerimise Valitsus

14. Keskraamatupidamine

15. Finantsosakond

16. Jahimajanduse Valitsus

17. Eriosakond

18. Sekretariaat

19..Majandusvalitsus

20. Materiaal-Tehnilise Varustuse Peavalitsus (isemajandav)

1954. Moodustati Riiklik Energiajärelvalve Inspektuur.

1955. Põllumajanduse Elektrifitseerimise Valitsus ühendati Riikliku Energiajärelvalve Inspektuuriga, mis tegutses Kapitaalehituse Valitsuse alluvuses; Maaviljeluse Valitsus, Loomakasvatuse ja Veterinaaria Peavalitsuse ning Seemnekontrolli Kesklaboratooriumi baasil moodustati juhtkonna juurde inspektorite grupp; Masina-traktorijaamade Peavalitsus nimetati Masina-traktorijaamade ja Mehhaniseerimise Peavalitsuseks. Selle alluvusse kuulusid: a) Mehhaniseerimise Valitsus b) Tootmis-territoriaalinspektsioon (valitsuse õigustes) masina-traktorijaamade gruppide järgi c) Plaani-finantsosakond d) Raamatupidamine. Jahimajanduse Valitsus nimetati Jahinduse inspektsiooniks (valitsuse õigustes) ja viidi Metsamajanduse Peavalitsuse alluvusse. Metsamajanduse Peavalitsuse töötlemise sektor nimetati Isemjandavate ettevõtete osakonnaks ning raamatupidamine iseseisva osana likvideeriti. Veterinaaria Valitsus sai iseseisvaks valitsuseks. Kapitaalehituse Valitsuse tootmisosakond ja tehnika osakond likvideeriti. Maaparanduse Peavalitsuses moodustati Tootmis-tehnilisest Valitsusest ning kuivendussüsteemide ehituse ja ekspluatatsiooni osakonnast Ehituse ja Ekspluatatsiooni Valitsus. Põllumajandusliku Propaganda Valitsusest ning eesrindlike kogemuste propageerimise ja üldistamise osakonnast moodustati põllumajandusliku teaduse osakond. Uue struktuurse osana moodustati Tööliskaadri, Töö- ja Töötasu Valitsus.

1956. Moodustati Varumise Valitsus.

1957. Moodustati juhtkonna juures tegutseva inspektorite grupi baasil Maaviljeluse Peainspektsioon ja Loomakasvatuse Peainspektsioon, viimasele allusid Tõuaretuse inspektsioon ja Veterinaaria Valitsus. Masina-traktorijaamade ja Mehhaniseerimise Peavalitsus reorganiseeriti Mehhaniseerimise Peavalitsuseks. Maaparanduse Peavalitsuse Ehituse- ja Ekspluatatsiooni valitsus iseseisva struktuurse osana likvideeriti, Juhtiva Kaadri Valitsus liideti Kaadri Ettevalmistamise Valitsusega ja nimetati Kaadri Valitsuseks

1958. Ministeeriumi juures loodi isemajandav Aianduse, Köögiviljanduse ja Mesinduse Valitsus.

1959. Struktuuris toimusid järgmised muudatused:

Maaviljeluse Peainspektsioon ja Loomakasvatuse inspektsioon ühendati Põllumajanduse Peainspektsiooniks, mille koosseisu kuulusid Seemnekasvatuse ja Taimekaitse Inspektsioon ning Tõuaretuse Inspektsioon. Veterinaaria Valitsus muudeti uuesti iseseisvaks valitsuseks. Likvideeriti Kolhooside Organisatsiooniliste Asjade Valitsus, Varumise Valitsus ja töö ja töötasu osakond (taastati 1960.a). Elektrifitseerimise Valitsus koos Riikliku energiajärelevalve inspektsiooniga ja põllumajanduslike elektrijaamade ja elektrivõrkude ekspluatatsiooni kontoriga ühendati isemajandavaks ettevõtteks nimetusega Elektrimajanduse Kontor “Põllumajanduselekter”.

Mehhaniseerimise Peavalitsus likvideeriti ja remondi- ja tehnikajaamade töö juhtimine viidi isemajandava Materiaal-Tehnilise Varustuse Peavalitsuse kompetentsi. See Peavalitsus ühendati ENSV Rahvamajanduse Nõukogu Materiaal-Tehnilise Varustuse ja Turustuse Valitsuse Eesti Vabariikliku Kontori “Avtotraktorosnabsbõtiga” ja moodustati isemajandav ENSV Põllumajanduse Ministeeriumi Remondi- ja tehnikajaamade ning materiaal-tehnilise Varustuse Peavalitsus.

1960. Materiaal-tehnilise Varustuse Peavalitsuse baasil moodustati 1) Remondi- ja Tehnikajaamade peavalitsus; 2) Autode, Traktorite, Põllutöömasinate, Tagavaraosade ja Muude Põllumajanduslikuks Tootmiseks Vajalike Kaupade Müügi ning Rahvamajandusele Auto- ja Traktoritööstuse ja Põllumajandusliku Masinatööstuse Toodangu Hankimise peavalitsus (Eesti Masinakaubanduse Peavalitsus “Estglavtorgmaš”).

1961. 23.03.1961 kinnitati uus struktuur:

1.Juhtkond

2.Teaduse, Propaganda ja Eesrindlike Kogemuste Rakendamise Valitsus

3.Teaduslik-Tehniline Nõukogu

4.Kaadri Ettevalmistamise Valitsus

5.Seemnekasvatuse ja Taimekaitse Valitsus

6.Tõuaretuse Valitsus

7.Veterinaaria Valitsus

8.Maaparanduse ja Maakorralduse Valitsus

a)Maaparanduse osakond

b)Maakorralduse osakond

9.Sovhooside Peavalitsus

a)Plaani-Finantsosakond

b)Raamatupidamine

10.Metsamajanduse Peavalitsus

a)Metsakultuuride ja Melioratsiooni Valitsus

b)Metsakasutamise ja Hooldamise Valitsus

c)Jahimajanduse Inspektsioon

11.Kapitaalehituse Valitsus

12.Plaani-Finantsvalitsus

a)Plaaniosakond

b)Finantsosakond

c)Normeerimise ja Töötasu Osakond

13.Keskraamatupidamine

14.Kaadri ja Eritöö Valitsus

15.Sekretariaat

16.Majandusvalitsus

HISTORICAL NOTE

Historical note:

26.08.1940 asus tegevusse ENSV Põllutöö Rahvakomissariaat, mis allus nii NSVL Põllutöö Rahvakomissariaadile kui ka ENSV Rahvakomissaride Nõukogule. Esimeseks rahvakomissariks määrati Georg Abels.

ENSV valitsuse ja EKP Keskkomitee 03.07.1940 otsuse alusel moodustati maareformi sisuliseks juhtimiseks Maata ja Vähese Maaga Talupoegade Maaga Varustamise Peakomitee.

Põllutöö Rahvakomissariaadi alluvusse kuulusid põllumajanduslikud uurimis- ja katseinstituudid, seemnekasvatused, veterinaarlaborid, -punktid ja-haiglad, ENSV Riiklik Ehituse- ja Maaparandusetrust, ENSV Vabariiklik Tõukarja Varumiskontor, ENSV Riikliku Maakorralduse ja Geodeetiliste Tööde Kontor, Tallinna Hipodroom, Põllumajanduslike Kooperatiivide Peavalitsus, 1941.a kevadel organiseeritud masintraktorjaamad ja hobumasinriistade laenutuspunktid. 1940.a suvel Hariduse Rahvakomissariaadi alluvusse antud põllumajanduslikud õppeasutused allutati ENSV Rahvakomissaride Nõukogu määrusega nr 426 13.03.1941 uuesti Põllutöö Rahvakomissariaadile.

1941.a sõja puhkedes evakueerus osa koosseisust NSV Liitu.

1944.a septembris jätkas tegevust. ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi 31.12.1945 seadlusega moodustati liidulis-vabariiklik ENSV Tehniliste Kultuuride Rahvakomissariaat, mille alluvusse viidi kõik seni Põllutöö Rahvakomissariaadile allunud tehniliste kultuuride kasvatamisega seotud asutused.

1946.a nimetati ümber ENSV Põllutööministeeriumiks. 19.04.1946 vabastati ministri kohustustest Hendrik Allik ja ministriks kinnitati Aleksander Mäe.

ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlusega 16.02.1947 ühendati ENSV Põllutööministeerium, ENSV Loomakasvatuse Ministeerium ja ENSV Tehniliste Kultuuride Ministeerium liidulis-vabariiklikuks ENSV Põllumajanduse Ministeeriumiks. Maakondade TSN TK maaosakonnad, tehniliste kultuuride osakonnad ja loomakasvatuse osakonnad ühendati põllumajandusosakondadeks.

21.05.1947 välja antud ÜK(b)P KK määruse “Kolhooside loomisest Leedu, Läti ja Eesti NSVs” põhjal asuti põllumajandust kollektiviseerima. 01.10.1947 moodustati Põllumajanduse Ministeeriumi juurde mittekoosseisuline Kolhooside Organiseerimise Grupp. 1948.a grupp likvideeriti ja selle asemele moodustati ministeeriumi struktuuris kolhooside osakond.

ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlusega 15.07.1948 vabastati Aleksander Mäe ministri kohalt ja uueks ministriks kinnitati Nikolai Puusepp. ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlusega 18.04.1949 vabastati Nikolai Puusepp ministri kohustustest, ministriks nimetati Artur Vaha, kes töötas sellel kohal 1951.a jaanuarini, millal andis ministeeriumi juhtimise vastavalt ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi 17.01.1951 seadlusele üle Ivan Ojale.

NSVL Ülemnõukogu 15.03.1953 seadluse alusel koondati kogu vabariigi põllumajanduse ja sellega seotud majandusharude juhtimine ühte keskusesse. ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlusega 27.04.1953 ühendati ENSV Põllumajanduse ja Varumise Ministeeriumiks järgmised asutused:

ENSV Põllumajanduse Ministeerium

ENSV Sovhooside Ministeerium

ENSV Metsamajanduse Ministeerium

NSVL Varumise Ministeeriumi Voliniku Valitsus ENSVs

ENSV MN j a Jahimajanduse Valitsus

ENSV MN j a Maaparanduse Peavalitsus

ENSV MN j a Kolhooside Ehitamise Peavalitsus

Ministriks nimetati ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlusega 06.05.1953 endine ENSV sovhooside minister Aleksander Mette. Mais 1953 jaotati kogu vabariigi põllumajanduse- ja varumise valitsuste, masintraktorjaamade, kolhooside ja teiste põllumajanduslike asutuste ning ettevõtete juhtimine rajoonide kaupa Ida-Eesti ja Lääne Eesti Põllumajanduse Territoriaal-Peavalitsuse vahel.

Ühendatud ministeerium ei töötanud kaua. ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi 19.09.1953 seadlusega moodustati eraldi ENSV Sovhooside Ministeerium. Põllumajanduse ja varumise ministriks kinnitati 01.10.1953 Edgar Tõnurist. Seoses üleliidulise Varumisministeeriumi taastamisega taastati ka ENSV Ministrite Nõukogu määruse nr 11 alusel NSVL Varumisministeeriumi Voliniku Valitsus ENSV-s ja rajoonide volinike valitsused.

ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi 26.12.1953 seadlusega nimetati taas ENSV Põllumajanduse Ministeeriumiks.

07.06.1957 likvideeriti ENSV Sovhooside Ministeerium ja sovhooside süsteemi asutused ühendati Põllumajanduse Ministeeriumiga.

1962.a anti metsamajandus ENSV Metsamajanduse ja Looduskaitse Valitsuse alluvusse, iseseisval bilansil Sovhooside Peavalitsus kaotati.

Kooskõlas NLKP Keskkomitee ja NSVL Ministrite Nõukogu 22.03.1962 määrusega nr 267 “Põllumajanduse juhtimise ümberkorraldamisest” EKP Keskkomitee ja ENSV Ministrite Nõukogu 28.03.1962 määruse nr 138-a alusel likvideeriti ENSV Põllumajanduse Ministeerium ning moodustati Eesti NSV Põllumajandussaaduste Tootmise ja Varumise Ministeerium. 1965st taas ENSV Põllumajanduse Ministeerium. 1981.a muudeti ministeeriumi Aianduse Peavalitsus iseseisvaks ministeeriumiks. ENSV Põllumajanduse Ministeerium likvideeriti 1983.a seoses ENSV Agrotööstuskomitee asutamisega.


Rate this content

Was this content helpful? Let Archives Portal Europe and the archival institution know what you think.

Add feedback

Contact this institution

Feedback is sent directly to the institution holding this material and should preferably be submitted in English or in the language of the institution, if possible. The institution will aim at getting back to you as soon as possible to help you with your request, though you might need to allow between two and four weeks for this depending on the current workload at the institution.

Not all required fields have been filled in.

Full name*

Your full name is required

Email address*

Your email address is required

Your message*

A message is required

Archives Portal Europe help guide

Please select amongst the relevant tips we can help with. If you still have questions, please do not hesitate to contact us, and we will be in touch as soon as possible.

Starting your search here will include all content available in Archives Portal Europe. Simply enter your keyword(s) and hit the search button. Wrap fixed expressions in quotation marks, e.g. “French Revolution”. Check the box to “Search each term separately” in case you are looking for documents containing at least one word, but not necessarily all keywords; this will also allow you to search for the same term in multiple languages at the same time (e.g. “French Revolution” “Révolution Française”). You can also use wildcards - find more about Research Tools here. If you would like to use more specific settings, try our Advanced search

The additional advanced search options give you the possibility to focus your search in:

 • archival documents (Search in archives),
 • names of person and organisations that created, worked with and maintained these documents (Search in names),
 • Institutions currently holding the documents (Search in institutions).

When searching with multiple terms at the same time, wrap fixed expressions in quotation marks (e.g. "French Revolution"), or check the box "Search each term separately" in case you are looking for either one term of the other. This will also allow you to search for the same term in multiple languages (e.g. "French Revolution" "Révolution française"). You can also choose one of the suggestions matching your search term once you start typing.

This will only show results that include documents that have been digitised and are available online

Use this option to search only one or more keywords, rather than all of them

Select where your search terms should appear specifically inside the archival description:

 • Title: search terms will appear in the title, or name, of the description
 • Content Summary: search terms will appear in the main description of the document or of the collection
 • Reference code: it is the identifier of the archival material as provided by the institution. Use this option if you know the exact reference code of the material you are looking for

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person.
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation.

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the description of the archive:

 • Name: search term appears in the name of the institution. It can be the full name of an archival institution or only parts of it.
 • Place: search term appears in the address or area of the institution. It can be the city or town, where the archival institution is located or any other place of importance (e.g. previous locations)

 • A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds, up to item level.
 • A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • A source guide is a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions.
  You can filter by one or more entity types:
 • A person (e.g. John Locke, or Jean Jaques Rousseau);
 • A family (e.g. Bonaparte, or Helgason);
 • A corporate body, i.e. the name of an institution, organisation, or company (e.g. Ministerie van Justitie, or Electro Mecánica Antonio Armentano)

Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions:

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Enter a start and/or end date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01-01-1900 for 1 January 1900. This will allow you to focus your search on a specific period of time. You can use the calendar function or type directly in the text field. The checkbox "Exact date search" concentrates the search on one specific date.

Check "View in context" to view the results in the hierarchical structure of archives.

 • Choose "List view" to view the results in a simple list, ordered according to relevance or date
 • Choose "Context view" to view the results in the hierarchical structure of the holding archives.

For more details see Research Tools

Please sign in to save your searches.

A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.

A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level.

You can filter results by selecting one or more countries of interest. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by one or more holding archival institutions. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can select to view results from a specific Finding Aid, i.e., a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter by type of descriptive document:

 • "Holdings Guide": an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • "Source guide": a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions. a description of the archival collections available. Similar to Holdings guides
 • "Finding aid" provides more detailed descriptions of the archival materials of specific collections or fonds

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting "Fonds description" for a general overview or "Other descriptions" for item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting only those containing digital objects, i.e. the link to the digitised version of the archival material you are looking for. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of digital object you are interested in:

 • Text: most documental material, such as administrative records, letters, manuscripts etc.
 • Image: includes photographs, posters, maps.
 • Sound: sound recording with no images
 • Video: moving images with or without sound
 • Unspecified: indicates that the holding institution has not specified the type of digital object
 • 3D: 3-d digital objects

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers)

 • Full dates includes normalised date information available for date-based searches. It is recommended to combine this selection with the filters "Start timespan" and "End timespan" for more details.
 • Only descriptive dates provides the date information in human-readable format.
 • No date either includes documents where the creation date is unknown, or where date information is not in a machine-readable format

Please note that not all documents contain a machine-readable date. More information here

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the earliest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the latest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting one or more topics of interest. Please note that this filter will only include materials where the topic has been assigned and is therefore in a machine-readable format. Read how to assign a topic to documents on the Topics page. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation

You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of entities:

 • Person (e.g., John Locke or Jean Jaques Rousseau)
 • Family (e.g., the family Bonaparte)
 • Corporate body (an institution, organisation, or company, e.g. the "Ministerie van Justitie")
You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the type of holding institution. Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions.

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Write your message in your own language and use this drop-down menu to have your message translated into English or in the language of the institution for a swifter response. By checking this box and selecting a language you will send your original message along with the translated version

What kind of suggestion would you like to make?

 • Assign to topic: assign this record to one of our Topics. Topics are created following the Unesco Thesaurus
 • Suggest translation: If you have translated this archival description or the documents themselves, please send it to us as a .doc or .pdf file
 • Connect to another resource: If this object relates to another resource in Archives Portal Europe, or anywhere else on the web (e.g., an article on Wikipedia), you can suggest it to be linked to this resource
 • Other: If you have any other relevant material, such as a transcription of the document, please upload it and let us know here

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Licence

This object is not or no longer protected by copyright and has been labelled with the Public Domain Mark. It can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Public Domain Dedication. All possible existing rights in the content are waived, and the object can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution (BY) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object, even commercially, as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Share Alike Licence

This is a test area to fill out all the copyright details for NoDerivs

This is a test area to fill out all the copyright details for NonCommercial

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, No Derivates (BY-ND) licence. You can copy and redistribute the object, even commercially, as long as no alteration is made to the object and you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial (BY-NC) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, ShareAlike (BY-NC-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and as long as you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, No Derivates (BY-NC-ND) licence. You can copy and redistribute the object for non-commercial use only, as long as no alteration is made to the object and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

Return to search Make a suggestion Contact this institution