Return to search

ENSV Ülemnõukogu Presiidium

Corporate body | 1940 - 1992 Identifier: NAE110000015790
View in original presentation

View context

Estonia
The National Archives of Estonia

Date of foundation:

1940

Date of closing:

1992

Alternative names:

Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Esimehe Kantselei

FUNCTION

Note:

ENSV Ülemnõukogu oli ühekojaline seadusandlik organ, mis valiti algul neljaks, 1975. aastast viieks aastaks. Käis koos perioodiliselt istungjärkudena, nende vahelisel ajal andis seadusandlikke akte Ülemnõukogu Presiidium.

Used Languages:

Used script:

STRUCTURE

Note:

1940. Sekretariaat, Asjadevalitsus: a) kantselei, b) majandus-rahandussektor, informatsiooni ja statistika osakond, juriidiline osakond. Moodustati mandaatkomisjon, eelarvekomisjon ja seaduseelnõude komisjon.

1945. Juhtkond, Esimehe vastuvõtuosakond, Sekretariaat, Asjadevalitsus: üldosakond, eriosakond, protokolligrupp, finants-majandusosakond, informatsiooni- ja statistikaosakond, autasustatute arvestuse ja registreerimise osakond, juriidiline osakond, armuandmise palvete läbivaatamise komisjon.

1951. Juhtkond, esimehe vastuvõtuosakond, sekretariaat, informatsiooni- ja statistikaosakond, autasustatute arvestuse ja registreerimise osakond, juriidiline osakond, armuandmise palvete läbivaatamiseks ettevalmistamise osakond, asjadevalitsus: üld- ja eriosakond, protokolligrupp, rahandus-majandusosakond.

1956. Moodustati tervishoiu- ja sotsiaalkindlustuskomisjon, kultuuri- ja rahvahariduskomisjon, põllumajanduskomisjon.

1959. Juhtkond, presiidiumi kantselei, vastuvõturuum, eriosakond ja arhiiv, referent autasustamise alal, protokolliülem, ekspeditsioon, majandusülem, raamatupidamine, juriidiline osakond, nõukogude töö osakond. Mandaatkomisjon, eelarvekomisjon, tööstus- ja transpordikomisjon, põllumajanduskomisjon, seaduseelnõude komisjon, kultuuri- ja hariduskomisjon, tervishoiu- ja sotsiaalkindlustuskomisjon, kaubanduse ja ühiskondliku toitlustamise komisjon.

1960. Moodustati "Eesti NSV Ülemnõukogu Teataja" toimetus.

1961. Autasustamise töö anti Presiidiumi kantselei alluvusest nõukogude töö osakonna alluvusse.

1963. Moodustati ehitus- ja kommunaalkomisjon.

1965. Juhtkond, nõukogude osakond, ENSV Ülemnõukogu alatiste komisjonide teenindamise grupp, autasustamise grupp, juriidiline osakond, armuandmise grupp, Presiidiumi vastuvõtuosakond, Presiidiumi sekretariaat, protokolli- ja üldosakond, eriosakond, trüki- ja tõlkegrupp, arhiiv, rahandus- ja majandusosakond.

1966. Lõpetati "Eesti NSV Ülemnõukogu Teataja" väljaandmine.

1967. Mandaatkomisjon, seaduseelnõude komisjon, plaani- ja eelarvekomisjon, tööstus-, transpordi- ja sidekomisjon, põllumajanduskomisjon, ehitus- ja kommunaalmajanduskomisjon, haridus- ja kultuurikomisjon, tervishoiu- ja sotsiaalkindlustuskomisjon, kaubanduse ja elukondliku teenindamise komisjon, väliskomisjon.

1972. Moodustati noorsookomisjon ja looduskaitsekomisjon.

1973. Senise nõukogude osakonna autasustamise grupi asemele moodustati autasustamise osakond.

1975. Juhtkond, nõukogude osakond, ENSV Ülemnõukogu alatiste komisjonide teenindamise grupp, juriidiline osakond, armuandmise grupp, autasustamise osakond, Presiidiumi vastuvõtuosakond, Presiidiumi sekretariaat, protokolliosakond, kantselei, majandusosakond, raamatupidamine, eriosakond. Kaubanduse ja elukondliku teenindamise komisjon nimetati kaubandus- ja teeninduskomisjoniks.

1979. Juhtkond, asjadevalitsus - juriidilise isiku õigustes, protokolliosakond, eriosakond, kantselei, raamatupidamine, majandusosakond; vastuvõtuosakond, nõukogude osakond, ENSV Ülemnõukogu grupp, ENSV kohalike nõukogude grupp; juriidiline osakond, armuandmise grupp; autasustamise osakond.

1980. Loodi naiste töö ja olme ning emade- ja lastekaitse komisjon. Nõukogude osakonna koosseisus moodustati nõukogude töö kabinet, eriosakond arvati välja asjadevalitsuse koosseisust ning reorganiseeriti iseseisvaks allüksuseks osakonna õigustes.

1981. Juhtkond, Ülemnõukogu Presiidiumi aparaat: asjadevalitsus, protokolliosakond, esimene osakond, kantselei, raamatupidamine, majandusosakond, vastuvõtuosakond, nõukogude osakond, alatiste komisjonide osakond, juriidiline osakond, autasude osakond. Armuandmine jäi edasi juriidilise osakonna funktsioonidesse. Nõukogude osakonna funktsioonidest lahutati töö Ülemnõukogu alatiste komisjonide teenindamisel ja moodustati iseseisev osakond - alatiste komisjonide osakond.

1983. Sekretariaat, asjadevalitsus: protokolliosakond, orgtehnika- ja masinakirjatööde sektor, esimene osakond, kantselei, raamatupidamine, majandusosakond; vastuvõtuosakond, nõukogude osakond, alatiste komisjonide osakond, juriidiline osakond, autasude osakond.

1985. Põllumajanduskomisjon nimetati ümber agrotööstuskompleksi komisjoniks ja tööstuskomisjon nimetati tööstus- ja energeetikakomisjoniks.

1988. Moodustati ENSV riigi ja ühiskonnaelu demokratiseerimise komisjon ja avalikustamise töögrupp, seadusandluse täiustamise töögrupp, kohtuväliste massirepressioonide töögrupp, eesti keele staatuse töögrupp, kodanike ühiskondliku omaalgatuse töögrupp, konstitutsioonilise seadusandluse töögrupp, ENSV riikliku sümboolika töögrupp.

1989. Esimehe sekretariaat, asjadevalitsus, üldosakond: protokollisektor, toimetuse ja tõlkesektor, orgtehnika ja masinakirja sektor, finantssektor, kantselei ja arhiiv; majandusosakond: varustus- ja teenindussektor, ekspluatatsioonisektor; nõukogude töö osakond, õigusliku ekspertiisi osakond, õiguskaitse osakond. Lõpetati ENSV riigi ja ühiskonnaelu demokratiseerimise komisjoni töö. Reorganiseeriti Ülemnõukogu Presiidiumi alatiste komisjonide osakond, nõukogude osakond ja viimase koosseisus olev nõukogude töö kabinet ning moodustati nende baasil nõukogude töö osakond. Samuti reorganiseeriti juriidiline osakond ja loodi selle baasil kaks eraldi struktuuriüksust - õigusliku analüüsi ja ekspertiisi osakond ning õiguskaitse ja seaduslikkuse järelevalve osakond, mille funktsioonidesse kuulus ka armuandmine. Vastuvõtuosakond likvideeriti ja funktsioonid anti üle õiguskaitse osakonnale.

1990. Ülemnõukogu esimehe sekretariaat: vastuvõtuosakond, autasustamisteenistus, valvesekretärid; asjadevalitsus: majandusosakond, varustusteenistus, ekspluatatsiooniteenistus, raamatupidamine, orgtehnika osakond, paljundusbüroo, kantselei ja arhiiv, külaliste teenindamise teenistus; õigusliku analüüsi ja ekspertiisi osakond, õiguskaitse osakond, ülemnõukogu kantselei: protokolliosakond, masinakirjabüroo, toimetus- ja tõlkeosakond. 2. aprilli otsusega loodi: õiguskomisjon, majanduskomisjon, maaelu komisjon, keskkonnakomisjon, teadus-, haridus- ja kultuurikomisjon, perekonna- ja sotsiaalkomisjon, rahvussuhete komisjon, väliskomisjon, saadikueetika komisjon, haldusreformi komisjon, riigikaitsekomisjon, ajakirjanduskomisjon. 25. okt nimetati majanduskomisjon ümber eelarve-majanduskomisjoniks, saadikueetika komisjon eetikakomisjoniks, perekonna- ja sotsiaalkomisjon sotsiaalkomisjoniks, õiguskomisjon riigiõiguskomisjoniks ja õiguskaitsekomisjoniks, mis 7. novembril jälle liideti õiguskomisjoniks.

1992. Moodustati välissuhete osakond ja tehnikateenistus.

HISTORICAL NOTE

Historical note:

25.08.1940 valis ENSV Ajutine Ülemnõukogu Ajutise ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi. Eesti NSV Ülemnõukogu esimese koosseisu 2. istungjärk alustas oma tööd Tallinnas 7. aprillil 1941. a, kõrvale jäeti nimetus "ajutine" ja tegutseti edaspidi nimetusega Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium. Teise maailmasõja aastatel 1942-43 Eesti NSV Ülemnõukogu koos ei käinud, juhtkond evakueerus, asus Leningradis, Tšeljabinskis ja Moskvas. 1944. a septembri teisel poolel tuli Võrus kokku Eesti NSV Ülemnõukogu esimese koosseisu 3. istungjärk. ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimehed olid Johannes Vares (21.07.1940-29.11.1946) ja Eduard Päll (05.03.1947-04.07.1950), August Jakobson (04.07.1950-04.02.1958), Johan Eichfeld (04.02.1958-12.10.1961), Aleksei Müürisepp (12.10.1961-07.10.1970), Artur Vader (22.12.1970-25.05.1978), Johannes Käbin (26.07.1978-08.04.1983), Arnold Rüütel (08.04.1983-28.03.1990).

1990.a. nimetati Eesti Vabariigi Ülemnõukoguks. Ülemnõukogu viimane istungjärk toimus 14.septembril 1992, tema volitused lõppesid 30.septembril 1992.a Riigikogu valimiste tulemuste väljakuulutamise järel.

31. märtsil 1989. a loodi Ülemnõukogu Keelekaitsekomisjon, mis 23.oktoobril 1990 muudeti iseseisvaks riiklikuks täidesaatvaks institutsiooniks keeleseaduse rakendamiseks. 27. juulil 1989 moodustati vastavalt EKP Keskkomitee büroo otsusele komisjon miitinguil ja streigikomitee poolt esitatud nõudmiste läbivaatamiseks. Loodi veel järgmised töögrupid ja ekspertgrupid: 18.10.1989 - komisjon Pärnu linna elanike kollektiivse avalduse kontrollimiseks, 20.10.1989 - demograafia komisjon, 18.04.1988 - üldise sõjaväekohustuse küsimuste vabariiklik komisjon, 20.06.1988 - ENSV maaseadusandluse täiustamise ekspertide komisjon, komisjon ettepanekute tegemiseks noorsoopoliitika väljatöötamiseks, 20.07.1989 - 1940. aastal Eestis toimunud sündmustele ajaloolis-õigusliku hinnangu väljatöötamise komisjon, 02.08.1989 - komisjon ENSV riigi ja ühiskonnaelu avalikustamise ning elanikkonna informeerimise tagamiseks; ENSV arhiiviseaduse eelnõu väljatöötamiseks, 15.08.1989 - ekspertide grupp NSV Liidu rahvasaadikutest ja ENSV Ülemnõukogu saadikutest ENSV Ülemnõukogu saadikute ettepanekute läbitöötamiseks, 04.09.1989 - komitee kuritegevuse vastase võitluse koordineerimise kohta, mis 9. oktoobril 1990 reorganiseeriti nõuandva funktsiooniga konsultatiivkomisjoniks, ekspertkomisjon ENSV tööseadusandluse täiustamiseks, autasustamistaotluste läbivaatamise komisjon, 18.09.1989 - ekspertkomisjon ENSV kriminaalkoodeksi väljatöötamiseks, 12.01.1990 - ekspertkomisjon ENSV tsiviilseadluse täiustamiseks, Eestis pärast 1949. a toimunud majandus-poliitilistele protsessidele hinnangu andmise komisjon, 25.01.1990 - komisjon ENSV alternatiivse kohustusliku tööteenistuse seaduse eelnõu väljatöötamiseks, 19.02.1990 - ekspertkomisjon ENSV nimeseaduse väljatöötamiseks, 31.01.1990 - Eesti majandusliku ja poliitilise iseseisvuse komisjon, 07.03.1990 - haldusreformi küsimuste ekspertkomisjon, mis pärast Ülemnõukogu Esimehe Kantselei likvideerimist jätkas vastavalt Ülemnõukogu Presiidiumi 10.09.1992 otsusele oma tegevust, 15.03.1990 - munitsipaalkorrakaitse küsimuste ekspertgrupp. Ülemnõukogu 1990. a 3. aprilli otsusega kinnitati ka Ülemnõukogu Presiidiumi koosseis, kuhu vastavalt Ülemnõukogu ajutisele töö- ja kodukorrale kuulusid ametikoha järgi Ülemnõukogu esimees, Ülemnõukogu juhataja ja tema asetäitjad ning alatiste komisjonide esimehed, s.o A. Rüütel, Ü. Nugis, M. Lauristin, V. Andrejev, T. Anton, A. Veetõusme, H. Peterson, A. Tarand, E. Põldroos, L. Sööt (Hainsalu), S. Sovetnikov, I. Toome, V. Jürjo, A. Ristkok, R. Tamme ja R. Veidemann. Ülemnõukogu 1990. a 20. septembri otsusega määrati Ülemnõukogu Presiidiumi sekretäriks Arno Almann, kellele pandi ka Ülemnõukogu, tema Presiidiumi, komisjonide ja saadikurühmade teenindamist tagava personali juhtimine. Ülemnõukogu 1991. aasta 12. juuni otsusega vabastati A. Almann Ülemnõukogu Presiidiumi sekretäri ametikohalt ning tunnistati 1990. a 20. septembri vastav otsus kehtetuks. A. Almann määrati Ülemnõukogu Esimehe Kantselei riiginõunikuks. Ülemnõukogu 1991. a 14. märtsi otsusega muudeti osaliselt Ülemnõukogu ajutist töö- ja kodukorda ning moodustati Ülemnõukogu juhataja abistamiseks Ülemnõukogu juhatus koosseisus Ülemnõukogu juhataja, tema asetäitjad ja Ülemnõukogu alatiste komisjonide esimehed. Ülemnõukogu juhatuse aktideks olid juhatuse otsused. Sama otsusega nähti ette ka Ülemnõukogu Presiidiumi reorganiseerimine põhimõttel, et Presiidiumisse pidid kuuluma peale Ülemnõukogu esimehe, Ülemnõukogu juhataja ja tema asetäitjate ka 7 Ülemnõukogu liiget, kes valiti üksiku ülekantava hääle meetodil. 18.03.1991 kinnitati Ülemnõukogu otsusega Ülemnõukogu Presiidiumi liikmete valimise tulemused ja selle järgi said Presiidiumi liikmeteks A. Rüütel, Ü. Nugis, M. Lauristin, V. Andrejev, I. Fjuk, L. Hänni, H. Kostabi, T. Käbin, V. Lebedev, V. Menšikov ning Ü. Uluots. Ülemnõukogu Presiidiumi aktideks olid seadlused ja otsused. 25.03.1991 moodustati Ülemnõukogu omandi- ja maareformi komisjon ja nähti ette ka valitsuse esindajate ja sõltumatute ekspertide kaasamine. 13.11.1990 moodustati Ülemnõukogu Esimehe nõukogu, 16.10.1990 loodi komisjon Moskva muuseumides asuvate Eesti kultuurivarade väljaselgitamiseks, 22.11.1990 töögrupp endise Eesti Sidemuuseumi varade koondamiseks ja süstematiseerimiseks, 28.01.1991 töögrupp vastuse koostamiseks Ülemnõukogule ja valitsusele nõudmisi esitanud töökollektiividele. Seoses Nõukogude Liidu agressiooniga Baltikumis ning riigipöörde ohuga Eestis moodustas Ülemnõukogu Presiidium oma 13.01.1991.a otsusega Eesti Vabariigi Erakorralise Kaitsenõukogu koosseisus Arnold Rüütel, Edgar Savisaar ja Ülo Nugis. 04.04.1991 moodustati töögrupp Eesti Vabariigi riigiõiguslike aluste väljatöötamiseks. 26.03.1992 moodustati riiklik komisjon repressiivpoliitika ja inimsusvastaste kuritegude uurimiseks eesotsas Jaan Krossiga, mille kolm koosseisulist töötajat jäid Ülemnõukogu Esimehe Kantselei juurde ja hiljem Presidendi Kantselei juurde.

Tulenevalt Ülemnõukogu Presiidiumi 1992. a 30. juuli otsusest "Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidiumi Kantselei likvideerimise kohta" likvideeriti Ülemnõukogu Esimehe Kantselei alates 01.10.1992. a. Ülemnõukogu Kantselei jätkas tegevust ja nimetati Riigikogu tööleasumisega Riigikogu Kantseleiks.


Rate this content

Was this content helpful? Let Archives Portal Europe and the archival institution know what you think.

Add feedback

Contact this institution

Feedback is sent directly to the institution holding this material and should preferably be submitted in English or in the language of the institution, if possible. The institution will aim at getting back to you as soon as possible to help you with your request, though you might need to allow between two and four weeks for this depending on the current workload at the institution.

Not all required fields have been filled in.

Full name*

Your full name is required

Email address*

Your email address is required

Your message*

A message is required

Archives Portal Europe help guide

Please select amongst the relevant tips we can help with. If you still have questions, please do not hesitate to contact us, and we will be in touch as soon as possible.

Starting your search here will include all content available in Archives Portal Europe. Simply enter your keyword(s) and hit the search button. Wrap fixed expressions in quotation marks, e.g. “French Revolution”. Check the box to “Search each term separately” in case you are looking for documents containing at least one word, but not necessarily all keywords; this will also allow you to search for the same term in multiple languages at the same time (e.g. “French Revolution” “Révolution Française”). You can also use wildcards - find more about Research Tools here. If you would like to use more specific settings, try our Advanced search

The additional advanced search options give you the possibility to focus your search in:

 • archival documents (Search in archives),
 • names of person and organisations that created, worked with and maintained these documents (Search in names),
 • Institutions currently holding the documents (Search in institutions).

When searching with multiple terms at the same time, wrap fixed expressions in quotation marks (e.g. "French Revolution"), or check the box "Search each term separately" in case you are looking for either one term of the other. This will also allow you to search for the same term in multiple languages (e.g. "French Revolution" "Révolution française"). You can also choose one of the suggestions matching your search term once you start typing.

This will only show results that include documents that have been digitised and are available online

Use this option to search only one or more keywords, rather than all of them

Select where your search terms should appear specifically inside the archival description:

 • Title: search terms will appear in the title, or name, of the description
 • Content Summary: search terms will appear in the main description of the document or of the collection
 • Reference code: it is the identifier of the archival material as provided by the institution. Use this option if you know the exact reference code of the material you are looking for

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person.
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation.

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the description of the archive:

 • Name: search term appears in the name of the institution. It can be the full name of an archival institution or only parts of it.
 • Place: search term appears in the address or area of the institution. It can be the city or town, where the archival institution is located or any other place of importance (e.g. previous locations)

 • A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds, up to item level.
 • A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • A source guide is a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions.
  You can filter by one or more entity types:
 • A person (e.g. John Locke, or Jean Jaques Rousseau);
 • A family (e.g. Bonaparte, or Helgason);
 • A corporate body, i.e. the name of an institution, organisation, or company (e.g. Ministerie van Justitie, or Electro Mecánica Antonio Armentano)

Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions:

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Enter a start and/or end date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01-01-1900 for 1 January 1900. This will allow you to focus your search on a specific period of time. You can use the calendar function or type directly in the text field. The checkbox "Exact date search" concentrates the search on one specific date.

Check "View in context" to view the results in the hierarchical structure of archives.

 • Choose "List view" to view the results in a simple list, ordered according to relevance or date
 • Choose "Context view" to view the results in the hierarchical structure of the holding archives.

For more details see Research Tools

Please sign in to save your searches.

A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.

A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level.

You can filter results by selecting one or more countries of interest. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by one or more holding archival institutions. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can select to view results from a specific Finding Aid, i.e., a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter by type of descriptive document:

 • "Holdings Guide": an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • "Source guide": a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions. a description of the archival collections available. Similar to Holdings guides
 • "Finding aid" provides more detailed descriptions of the archival materials of specific collections or fonds

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting "Fonds description" for a general overview or "Other descriptions" for item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting only those containing digital objects, i.e. the link to the digitised version of the archival material you are looking for. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of digital object you are interested in:

 • Text: most documental material, such as administrative records, letters, manuscripts etc.
 • Image: includes photographs, posters, maps.
 • Sound: sound recording with no images
 • Video: moving images with or without sound
 • Unspecified: indicates that the holding institution has not specified the type of digital object
 • 3D: 3-d digital objects

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers)

 • Full dates includes normalised date information available for date-based searches. It is recommended to combine this selection with the filters "Start timespan" and "End timespan" for more details.
 • Only descriptive dates provides the date information in human-readable format.
 • No date either includes documents where the creation date is unknown, or where date information is not in a machine-readable format

Please note that not all documents contain a machine-readable date. More information here

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the earliest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the latest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting one or more topics of interest. Please note that this filter will only include materials where the topic has been assigned and is therefore in a machine-readable format. Read how to assign a topic to documents on the Topics page. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation

You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of entities:

 • Person (e.g., John Locke or Jean Jaques Rousseau)
 • Family (e.g., the family Bonaparte)
 • Corporate body (an institution, organisation, or company, e.g. the "Ministerie van Justitie")
You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the type of holding institution. Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions.

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Write your message in your own language and use this drop-down menu to have your message translated into English or in the language of the institution for a swifter response. By checking this box and selecting a language you will send your original message along with the translated version

What kind of suggestion would you like to make?

 • Assign to topic: assign this record to one of our Topics. Topics are created following the Unesco Thesaurus
 • Suggest translation: If you have translated this archival description or the documents themselves, please send it to us as a .doc or .pdf file
 • Connect to another resource: If this object relates to another resource in Archives Portal Europe, or anywhere else on the web (e.g., an article on Wikipedia), you can suggest it to be linked to this resource
 • Other: If you have any other relevant material, such as a transcription of the document, please upload it and let us know here

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Licence

This object is not or no longer protected by copyright and has been labelled with the Public Domain Mark. It can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Public Domain Dedication. All possible existing rights in the content are waived, and the object can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution (BY) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object, even commercially, as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Share Alike Licence

This is a test area to fill out all the copyright details for NoDerivs

This is a test area to fill out all the copyright details for NonCommercial

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, No Derivates (BY-ND) licence. You can copy and redistribute the object, even commercially, as long as no alteration is made to the object and you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial (BY-NC) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, ShareAlike (BY-NC-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and as long as you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, No Derivates (BY-NC-ND) licence. You can copy and redistribute the object for non-commercial use only, as long as no alteration is made to the object and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

Return to search Make a suggestion Contact this institution