Slovenia > Arhiv Republike Slovenije

SI AS 137

SI AS 137 Okrajno glavarstvo Radovljica

1819-1941
arhivski inventar 2006 (Olga Pivk), za gradivo do leta 1918arhivski inventar 2010 (Olga Pivk), za gradivo 1931-1941

Scope and content

občinske zadeve/ ubožne zadeve/ policijske zadeve/ vojska/ obrt/ društva/ gradbene zadeve/ šolstvo/ gozd/ cerkvene zadeve/

Records creator's history

Glej AS 129. Od 1814 sta delovali okrajni gosposki Bled in Radovljica, 1840 pa je bil ustanovljen Okrajni komisariat Radovljica in Bled s sedežem v Radovljici. Iz Okrajne gosposke Bela Peč (od 1814) je nastal 1841 Okrajni komisariat Bela Peč s sedežem v Kranjski Gori. 1849 je bilo ustanovljeno Okrajno glavarstvo Radovljica, ki je obsegalo davčna urada Radovljica in Kranjska Gora. Leta 1854 sta postala to dva samostojna okrajna urada, po 1868 pa sta bila ponovno združena v Okrajno glavarstvo Radovljica.

Archival history

Fond je januarja 1946 prevzel AS od FZC.

System of arrangement

Sestavljajo ga splošni, zaupni in predsedstveni spisi in nekaj knjig. Spisi so do 1918 urejeni po registraturnem načrtu, ki je bil predpisan za okrajna glavarstva, po tem letu pa kronološko v okviru enega leta. Spisovne evidence niso ohranjene.

Language of the material

nemški jezik

Records creator


Former provenance:

Bezirksobrigkeit Radmannsdorf (1814-1840)

Okrajna gosposka Radovljica (1814-1840)

Bezirkskommissariat Radmannsdorf und Veldes (1840-1849)

Okrajni komisariat Radovljica in Bled (1840-1849)

Bezirkshauptmannschaft Radmannsdorf (1849-1854)

Okrajno glavarstvo Radovljica (1849-1854)

Bezirksamt Radmannsdorf (1854-1868)

Okrajni urad Radovljica (1854-1868)

Okrajno glavarstvo Radovljica (1868-1922)

Sresko poglavarstvo Radovljica (1922-1929)


Final provenance:

Sresko načelstvo Radovljica (1929-1941)

1 - 1 / 1
  • 1
SI AS 137 SI AS 137 Okrajno glavarstvo Radovljica