Sweden > Stockholms stadsarkiv

SE/SSA/1620

Kärrtorps gymnasium

Scope and content

Till Stadsarkivet Enligt gällande bestämmelser översändes kopia av arkivförteckningen för Kärrtorps gymnasium. Kärrtorps läroverk startade läsåret 1956/57 som statligt försöksgymnasium. Läroverket kommunaliserades 1/7 1966 och namnändrades till Kärrtorp gymnasium genom stadsfullmäktigebeslut 19/9 1967. Sedan den 1 juli 1958 är skoldirektionen styrelse för Kärrtorps gymnasium. Skolan har varit placerad i följande byggnader: Björkhagens skola, Karlskronavägen 10 1956/57 Kärrtorps gymnasium, Karlsövägen 9-15 1957/58- Skolformer: Försöksgymnasium 1956/57-1966/67 Enhets- och grundskolans högstadium 1957/58-1968/69 Gymnasium och fackskola 1967/68- Studentexamen har avlagts vid skolan åren 1959-1968. Arkivförteckningen, vilken följer den av arkivnämnden i november 1968 fastställda förteckningsplanen, har upprättats i samråd med skoldirektionens arkivvårdare. Johanneshov den 17 mars 1971 Karl Gustaf Trotzig Rektor vid Kärrtorps gymnasium Kärrtorps gymnasium 1956- En ny arkivförteckning är upprättad för Kärrtorps gymnasium i juli 1991 då den gamla var ofullständig och inte anpassad till nu gällande arkivbildnings- plan. Under tiden mellan den gamla förteckningen, som var odaterad, och den nya har en del volymer förkommit, främst gäller detta serierna F I och K I; detta har markerats i förteckningen. Ofullständigheter finns också vad gäller grundskolan som existerade 1957-1969 där endast elevkort finns som självständig serie. Arkivförteckningen är förd fram till 1980, handlingar av senare datum skall förtecknas av skolan. Alla handlingar ligger i kartong där inget annat anges. Juli 1991 Sten Leander, arkivarie

System of arrangement

Arkivnr: SSA/12074 Förteckning 1620 Förteckning över Kärrtorps gymnasiums arkiv 1956/57 - 1979/80

Other finding aids

1 - 10 / 26
SE/SSA/1620/A I Personalkonferensprotokoll
SE/SSA/1620/A II Klasskonferensprotokoll
SE/SSA/1620/A III Elevvårdskonferensprotokoll
SE/SSA/1620/A VII Ämneskonferensprotokoll
SE/SSA/1620/A XI a Samarbetsnämndens protokoll
SE/SSA/1620/A XI b Samrådsgruppens protokoll
SE/SSA/1620/B III Kopior av tjänstgöringsbetyg
SE/SSA/1620/C I Skolans diarium
SE/SSA/1620/D I aa Betygskataloger
SE/SSA/1620/D I ab Studentexamensprotokoll