Sweden > Stockholms stadsarkiv

SE/SSA/1333

Gubbängens gymnasium

Scope and content

GUBBÄNGENS GYMNASIUM HISTORIK Samrealskolan i Gubbängen startade läsåret 1950/51. 1953-1961 var ett kommunalt gymnasium förenat med samrealskolan. Detta innebar bl a att ledningen av gymnasiet utövades av läroverkets rektor och att den för realskolan fungerade lokalstyrelsen tjänstgjorde som lokalstyrelse (se serie A 9) även för det kommunala gymnasiet. När den nya skolstyrelselagen trädde i kraft 1/7 1958 övertogs lokalstyrelsens uppgifter av den för Stockholms hela skolväsende gemensamma skolstyrelsen. 1/7 1959 förstatligades det kommunala gymnasiet och omvandlades till högre allmänt läroverk. Vid samma tidpunkt påbörjades realskolans avveckling då enhetsskolans högstadium infördes i Söderort. 1/7 1966 kommunaliserades skolan samtidigt som den nya gymnasieorganisationen genomfördes. Gubbängens gymnasium lades ned vårterminen 1984, elever och delar av personalen överflyttades till Farsta gymnasium. I samband med nedläggningen överlämnades skolans arkiv till Stockholms stadsarkiv. Arkivet består till större delen av protokoll (ser. A 1 - A 9), betygs- och examenskataloger (ser. D 1 A - D 1 E) samt uppsatsskrivningar i svenska (ser. F 2 A - F 2 C). Serie F 1 B är sekretessbelagd enligt SekrL7kap ) 9. Arkivet har ordnats och förtecknats under hösten 1989 som elevarbete i arkivkursen av Maria Nordström. Förteckningen har delvis reviderats i augusti 1990. Stockholm i stadsarkivet den 23 augusti 1990. Christina Hellgren GUBBÄNGENS GYMNASIUM Namn Samrealskolan i Gubbängen 1950/51-1952/53 Samrealskolan och kommunala gymnasiet i Gubbängen 1953/54-1957/58 Högre allmänna läroverket och kommunala gymnasiet i Gubbängen 1958/59-1960/61 Högre allmänna läroverket i Gubbängen 1961/62-1966/67 Gubbängens gymnasiet 1967/68-1983/84 Skollokaler Hökarängens folkskola 1950/51-1953/54 Filial i Tallkrogens folkskola 1953/54 Gubbängens gymnasium 1954/55-1983/84 Skolformer Realskola 1950/51-1961/62 Gymnasium 1953/54-1983/84 Fackskola 1966/67-1971/72 Enhetsskolans högstadium 1959/60-1963/64 Grundskolans högstadium 1962/63-1975/76 Realexamen har avlagts vid skolan 1954-1962 och studentexamen 1957-1968.

System of arrangement

Arkivnr: SSA/12052 Förteckning 1333 Förteckning över Gubbängens gymnasiums arkiv

Other finding aids