Sweden > Stockholms stadsarkiv

SE/SSA/0632

Pensionsinrättningens för lärarinnor vid Sveriges högre skolor för kvinnlig ungdom, understödsförening

Scope and content

År 1883 utfärdades en inbjudan till tecknande av bi- drag för åstadkommande av en pensionsinrättning för lärarinnor vid Sveriges högre flickskolor. Inbjudan var undertecknad av bl.a. drottning Sofia. I inbjud- ningsskriften framhölls, att de svenska flickskolorna befann sig i en hastig utveckling. Eftersom dessa skolor i regel hade upprättats av enskilda, hade emellertid skolornas "ekonomiska ställning blott i undantagsfall kunnat tillåta dem att lämna sina lärarinnor löneförmåner motsvarande deras viktiga och ansvarsfulla kall." De hade ej heller "förmått vidtaga åtgärder för att bereda en mot fattigdom och brist tryggad ålderdom åt dem, som ägnat ett helt liv av hängivenhet och försakelse åt fostrandet av goda och kunniga kvinnor och så i väsentlig mån bidragit till vårt folks upplysning och sedliga förkovran." Svenska lärarinnornas pensionsförening, som fanns sedan en längre tid tillbaka, tillfredsställde enligt inbjud- ningskriften i sin dåvarande form ej "flickskolornas behov att bereda sina uttjänta lärarinnor en bestämd och något sån när tillräcklig pension." Med anledning av de otillfredsställande förhållandena uppdrog det andra allmänna flickskolemötet, som samla- des i Göteborg 1882, åt en kommitté - bestående av föreståndarinnan vid Normalskolan för flickor Hilda Casselli, rektorn vid Söderhamns allmänna läroverk Julius Centerwall, rektorn vid Högre lärarinnesemina- rium Julius Humble, föreståndarinnan vid Kjellbergska flickskolan i Göteborg Therese Kamph samt förestånda- ren för Lyceum för flickor i Stockholm Gustaf Sjöberg - att utreda frågan angående möjligheterna att bereda flickskolornas lärarinnor en bestämd pension. En gjord utredning utvisade, att en ordnad pensionering för lärarinnorna skulle kräva stora årsbidrag från dessa. För att erhålla en grundfond för ändamålet in- bjöds därför allmänheten 1883 att teckna "bidrag för åstadkommande av en Pensionsinrättning för lärarinnor vid Sveriges högre flickskolor." Den 10 juni 1886 hölls konsituerande bolagsstämma för Pensionsinrättningen för lärarinnor vid Sveriges högre flickskolor. Tolv skolor hade anmält sig med till- sammans 25 delägarinnor. Den 26 maj 1887 fastställde Kungl. Maj:t stadgar för pensionsinrättningen. Vid 1886 års slut hade 21 skolor och 51 lärarinnor anmält sig till inträde i pensionsinrättningen. Vid 1887 års slut utgjordes antalet delägare av 26 skolor och 65 lära- rinnor. Den 17 juni 1977 beslöts vid ett sammanträde med med- lemmarna, att föreningen på grund av det minskade an- talet medlemmar skulle upplösas genom frivillig likvi- dation. Föreningens sista sammanträde hölls den 17 januari 1968. Det beslöts därvid bl.a., att föreningens arkiv skulle "överlämnas till förvaring hos och som gåva till Stockholms stadsarkiv" sedan likvidationen var avslutad och blivit godkänd av Kungl. Försäkrings- inspektionen. Beslutet skulle avse såväl föreningens äldre arkivhandlingar, vilka genom skoldirektionens förmedling 1967 överförts till stadsarkivet från Maria skola, som de handlingar, vilka ännu förvarades hos likvidatorn samt styrelsens förutvarande ordförande.

System of arrangement

Arkivnr: SSA/15247 Förteckning 632 Förteckning över Pensionsinrättningens för lärarinnor vid Sveriges högre skolor för kvinnlig ungdom, understödsförening, arkiv

Other finding aids

11 - 20 / 22
SE/SSA/0632/G RÄKENSKAPER
SE/SSA/0632/G I a Huvudböcker, huvudserie
SE/SSA/0632/G I b Koncepthuvudböcker
SE/SSA/0632/G I c Fondens för beredande av tilläggspensioner huvudböcker
SE/SSA/0632/G II Inventarieböcker
SE/SSA/0632/G III Kassaböcker
SE/SSA/0632/G IV Dagböcker
SE/SSA/0632/G V Verifikationer, huvudserie
SE/SSA/0632/G VI RÄKENSKAPER RÖRANDE DYRTIDSTILLÄGG
SE/SSA/0632/G VI a Redovisningar över uppburna statsmedel till dyrtidstillägg