Sweden > Landsarkivet i Lund

SE/LLA/30628:183

Skånska mejeriarkiv. Svalövs Mejeri

Scope and content

Förteckning över Svalövs Mejeri* arkiv 1874 - 1955 P. Bondesson anlade 1874 ett uppköpsmejeri på sin fädernesgård i Svalöv till vilket mjölk levererades av traktens bönder och godsägare. Vid mejeriet framställdes smör och ost; även s.k. margarinost nämns. På gården startades uppfödning av svin i syfte att utnyttja avfallsprodukterna från mejeridriften, dvs. skummjölk och vassle, som djurfoder. Såväl mejeriverksamheten som produktionen av gödsvin, liksom aveln av både svin och nötkreatur, nådde stor om-fattning. Hela rörelsen ombildades år 1898 till ett familjebolag, Per Bondessons Landtbruks-aktiebolag. Det tillverkade smöret såldes dels lokalt i affärer i Svalöv och i egen butik, dels till Malmö för export. Vid mejeriet framställdes även mesostmassa som såldes till Eskilstuna (uppgift omkr. 1926). Försäljning av ost skedde även till andra mejeriföretag: Landskrona-ortens Andelsmejeriförening föreslog 1933 att man skulle tillhandahålla ”Svalövs SS ost” åt medlemmarna. Under 1912-1928 köpte Lantbruksbolaget överskottsmjölk från Norra Luggude Härads Mejeriförening i Kattarp för osttillverkning i ett ysteri uppfört på mark arrenderad av föreningen. Vidare övertogs Teckomatorps Mejeri år 1935. Driften av detta fortsattes, jämsides med Svalövsmejeriet, åtminstone t.o.m. 1940. I Svalöv förekom även utbildning av mejerielever (uppgift 1934). Driften vid Per Bondessons Lantbruksaktiebolags mejeri i Svalöv nedlades 1955, varvid flertalet leverantörer övergick till Malmö Nya Mejeriförening, ek. för. I dess inventarium 1955-1963 upptas under Tillgångar: ”Goodwill, P. Bondessons Landtbruks AB”. ______________ * I ”Förteckning öfver mejerierna i Malmöhus Län” anges som mejeriets namn ”Svalöf”, med ”Bondessons A.-B.” som innehavare, se Hultman. Namnet Per Bondessons Lantbruksaktiebolag användes dock ofta i flera mejeriföretags handlingar som beteckning för mejeriet. Ref.: O. S. Eriksson 1948; C. Hultman 1908; Svenska Mejerikalendern 1941; Svenska män och kvinnor 1942; Svenskt biografiskt lexikon 1925; Landskronaortens Mejeriförenings, m.b.p.a., arkiv; Malmö Nya Mejeriförenings, ek. för., arkiv; Mejeriförbundet Skånska Mjölkprodukters, ek. för., arkiv; Norra Luggude Härads Mejeriförenings, m.b.p.a., arkiv. /BG utskrift 2005-12-19

Other finding aids

Records creator

Svalövs mejeri

1 - 2 / 2
  • 1
SE/LLA/30628:183/F Fotografier
SE/LLA/30628:183/Ö Arbetslivsberättelser