Sweden > Landsarkivet i Lund

SE/LLA/10832:1

Flyinge kungsgårds stuteris arkiv

1662--1813

Scope and content

OBSERVERA ! Arkivförteckningen är under omarbetning (december 2002). EM/CLM HISTORIK Flyinge kungsgårds stuteri 1661-1813. Vid Skånes övergång till svenskt styre 1658 tillhörde Flyinge Axel Sehestedt men avstods av honom 1661 och kom då att ingå i de s k Bornholms vederlagsgodsen under den svenska kronan. Från och med det året upptogs i jordeböckerna Flyinge tillsammans med Dalby som kungsgårdar tillhörande stallstaten. Hästuppfödning lär ha förekommit på Flyinge ända sedan medeltiden. Stormaktstidens Sverige hade ett stort behov av hästar i kavalleriet och det var för det ändamålet som stuteriet vid Flyinge var ämnat. Carl X Gustav gav order redan den 30 maj 1658 att ston från stuterierna vid Strömsholm och Ulvesund skulle skickas till Flyinge. Stuteriet i Flyinge bedrevs i form av ett arrende fram till och med 1813 och handlingarna från perioden 1662-1813 har ordnats och förtecknats som en enda arkivbildare med namnet Flyinge kungsgårds stuteri. CHEFER/ARRENDEINNEHAVARE ÅREN 1661-1813. 1. Stallmästaren hos Carl X Gustav, Mathias Otto (adlad Sjöberg 1768), åren 1661-1675. 2. Major Caspar Henrik Geerdes, åren 1680-1685. 3. Stallmästare Eilert Geerdes (adlad Ehrenreuter) 1686-1702, 1707-1715. 4. Överjägmästare Gustaf Hammarberg 1703-1706. 5. Stallmästare Leverentz 1715-1720. 6. Hovstallmästaren hos konung Fredrik I, Christian Sieg. Wiebel 1720. 7. Kammar- och amiralitetsrådet Johan Lagerbjelke 1721-1724. 8. Generalmajorerna greve Ch. E. Lewenhaupt och friherre J. Ch. Düring, arrende, 1731-1747 (ryttmästare Kortz var disponent för kungs- gårdarna och stuteriet åren 1737-1740). 9. Kungsgårdarna Dalby och Flyinge ställdes till kronprins Adolf Fredriks disposition 1747. Stuteriet administrerades av majoren vid Södra skånska kavalleriet, sedermera översten, generalen och riksmarsalken greve H. H. von Liewen 1747-1781. - Stallmästare Anders Björck var disponent vid Flyinge 1747-1764 (?). - Hovstallmästare Johan G. Goldnitz var stuterichef 1765-1780. - Överste Ludvig Toll var direktör för Kongl. Maj:ts stuteri på Flyinge och Dalby kungsgårdar 1782-1800. - Exellensen, generalguvernören greve J. Chr. Toll övertog sin avlidne brors befattning 1800-1805 (tillsynen utövades under samma period av majoren friherren W. Bennet å Rosendal, biträdd av professor Florman i Lund. - Hovstallmästare greve David Frölich 1805-1813. Tyvärr finns endast en mycken liten mängd handlingar bevarade från var och en av ovanstående innehavare. Detta är säkerligen en konsekvens av arrendeformen. Handlingarna från perioden 1662-1813 ordnades i slutet av 1800-talet av en av Flyinges senare chefer, överste Carl Platen i samband med hans arbete med boken Flyinge stuteris historia, som publicerades 1885. Platens ordning har bibehållits. Det har inte varit möjligt att avgöra i vilken utsträckning gallring förekommit eller om handlingarna tidigare varit ordnade på annat sätt. I stort har varje arrendeinnehavares handlingar hållits samman. Det bör vara möjligt att finna kompletterande uppgifter i arkiv tillhörande myndigheter med anknytning till kungsgårdarna. Innehavarna måste regelbundet rapportera till Kungl. Maj:t och andra centrala myndigheter och höll också kontakt med militära myndigheter samt länsstyrelsen i Malmöhus län. För varje innehavare upprättades ett kontrakt över vad han skulle betala och vad han var skyldig att prestera samt vilka rättigheter han hade. De kontrakt som saknas i Flyinge kungsgårds arkiv bör kunna sökas i Kammarkollegiets arkiv (Riksarkivet) eftersom den myndigheten upprättade dessa avtal. Major Caspar Henrik Geerdes kontrakt år 1679 förpliktade honom att förutom ett visst arrendebelopp även i mars månad 1680 införskaffa 60 ston "som äre stora och rara med tillhörige beskällare af åtskillige och raraste färger, af sådan storlek att de kunna f sig gifva vagnhästar och skydse(kanon)-hästar". Det andra året skulle införskaffas ytterligare 40 ston så att stuteriet skulle bestå av sammanlagt 100 ston. Detta förverkligades inte ty kronan lyckades inte prestera sin del av kontraktet, nämligen att förse stuteriet med tillräckliga inkomster och dagsverken från under- liggande gårdar. År 1681 låg sammanlagt nästan 88 gårdar under Flyinge och Dalby. Allmogen i sju hela härader var skyldig att delta i höskörden för stute- riets räkning. En stor del av de handlingar som finns bevarade från 1600- och 1700-talet rör problem med de underliggande gårdarna. Kommissioner tillsattes när svårigheterna blev allvarliga och handlingar från rannsakningar, rättegångar och andra utredningar kastar ett visst ljus över verksamheten och de villkor den bedrevs på. Byggnads- och reparationsveksamheten under 1680-talet är väl dokumenterad, liksom uppgifter om underliggande hemman och de bönder som fanns på dem. Först från och med 1750-talet då stuteriet ställdes till den blivande kung Adolf Fredriks disposition börjar handlingarna innehålla upplysningar om hästarna. Från och med 1756 finns rullor över Flyinges hästar.

System of arrangement

Arkivnr LLA/10832:1 Förteckning över Flyinge kungsgårds stuteris arkiv 1662 - 1813 Förteckningen upprättad 1999 av Elisabeth Reuterswärd.

Other finding aids

Extent

0,5 Hyllmeter, 6 Volymer

Records creator

Flyinge kungsgårds stuteri