Sweden > Krigsarkivet

SE/KrA/0213

Försvarets Gymnasieskola

1929--1982 1942
eac_ead_export

System of arrangement

Arkivnr KrA/0213:0000:Ö Accession 46/1974 Accession 87/1982 Förteckning över Försvarets Gymnasieskola Rektorsexpeditionen

Other finding aids

Extent

24 Hyllmeter

Other descriptive information

Försvarets Gymnasieskola (Benämnt Försvarets läroverk t o m 1971-06-30), Rektorsexpeditionen HISTORIK Som resultat av diverse utredningar senast 1941 års försvarsutredning tillkom 1943 försvarets läroverk. Dess uppgifter var att "meddela fast anställt man- skap och värnpliktiga ur armén, marinen och flyg- vapnet den allmänbildning som fordras för att vinna anställning såsom officer eller underofficer på aktiv stat ävensom de kunskaper i tekniska ämnen som äro av betydelse för tjänstgöringen vid vissa specialtrupp- slag". Dessutom skulle läroverket meddela undervisning för realexamen. Försvarets läroverk ombildades 1971 till försvarets gymnasieskola. Skolan var i militärt hänseende underställd arméns underofficersskola fr o m 1972 arméns kompaniofficersskola. Skolans verksamhet upphörde 1982-07-01. Följande författningar reglerade skolans verksamhet, SFS 1944:497, 1961:285, 1971:753. 1974 överlämnades till krigsarkivet en serie examens- skrivningar (serie E V enligt en äldre förteckning) accession 1974/46. I samband med skolans nedläggning överlämnades resten av arkivet, accession 1982/87. I arkivet återfinns vissa handlingar av i huvudsak protokollskaraktär från arméns underofficersskola (serierna A 2 vol 1 och 2, A 3 vol 1).

Records creator

Försvarets Gymnasieskola