Poland > Archiwum Akt Nowych w Warszawie

PL/2/PL-2-454/0

Konsulat Generalny RP w Wiedniu

[1924-1926] 1928-1939
Joanna Lisowska
2006-03-17
Archiwum Akt Nowych
polski

Scope and content

Zawartość

Austria: sytuacja wewnętrzna, działalność emigracji ukraińskiej i słowackiej, Niemcy wobec Czechosłowacji i Węgier, sytuacja na Ukrainie Zakarpackiej, 1938, 1939, sygn. 1-8 Stosunki Polski z Niemcami i Austrią, 1930-1939, sygn. 8a-11 Austria: kler austriacki wobec okupacji niemieckiej, 1938, 1939, sygn. 12,13 Polacy w Niemczech i Austrii: położenie, aresztowania, 1938, 1939, sygn. 14-24 Prasa i propaganda polska, austriacka, węgierska i niemiecka, 1938, 1939, sygn. 25-34 Komunikacja: Biuro „Orbisu” w Wiedniu, projekt Kanału Odra-Dunaj, tranzyt przez Polskę, 1938, 1939, sygn. 35-39 Sprawy organizacyjne Konsulatu, 1932-1939, sygn. 40-61 Sprawy konsularne i wywiadowcze: opieka nad obywatelami polskimi w Austrii i w Niemczech, inwigilacje, m.in.. komunistów i nacjonalistów ukraińskich,1936-1939, sygn. 62-88 Sytuacja wewnętrzna w Polsce: walka z przemytnictwem, wysiedlanie optantów niemieckich z Poznańskiego i Pomorza, 1936-1939, sygn. 89, 90. Sygnatury złożone: 1a, 8a, 48a.

Records creator's history

Dzieje ustrojowe

Conditions governing access

Dostępność

tak

Other finding aids

Informacje o innych pomocach ewidencyjnych

inwentarz książkowy

Extent

93 j.a. jednostka archiwalna, 1 mb. metr bieżący

Genre of the material

aktowe materiały archiwalne - 93 j.a. 1 mb.

Extent

0 j.a. jednostka archiwalna, 0 mb. metr bieżący

Language of the material

Records creator


Aktotwórca:

Konsulat Generalny RP w Wiedniu


Inne nazwy twórcy:

Content provider

(ul. Hankiewicza 1, 00-973 Warszawa)

1 - 10 / 93
1a Sytuacja polityczna zagranicą. Instrukcja MSZ w sprawie współpracy polskich urzędów dyplomatycznych i konsularnych z placówkami włoskimi w celu zapewnienia bezpieczeństwa kanclerzowi Hitlerowi podczas projektowanej wizyty we Włoszech.
1 Stosunki polityczne Niemiec z Węgrami. Raport Poselstwa RP w Budapeszcie.
2 Raporty polityczne konsulatu i innych placówek polskich. Sytuacja wewnętrzna w Austrii i w niektórych regionach Niemiec po Anschlussie. Przygotowania militarne na pograniczu czeskim. Rozmowa konsula Grabińskiego z byłym radcą poselstwa niemieckiego w Wiedniu Steinem.
3 Raporty polityczne konsulatu. Sytuacja wewnętrzna w Austrii. Polityka niemiecka w sprawach czechosłowackich i węgierskich
4 Sytuacja wewnętrzna w Austrii, głównie sprawy parlamentu i mniejszości narodowych. Korespondencja, prasa.
5 Sytuacja wewnętrzna w Austrii. Raport konsulatu i prasa dotycząca podziału administracyjnego, okólnik Ambasady RP w Berlinie
6 Ruch narodowościowy i separatystyczny ukraiński i słowacki. Działalność emigrantów głównie w Austrii, stosunki z Niemcami. Raporty konsulatu, korespondencja, opracowania, notatki, wycinki prasowe.
7 Ruch narodowościowy i separatystyczny ukraiński i słowacki. Działalność emigrantów, głównie w Austrii; sprawy Ukrainy Zakarpackiej stosunki z Niemcami.Raporty placówek polskich sprawozdania, korespondencja, notatki, wycinki, prasowe
8 Mniejszości w Niemczech. Zalecenie władz dla gminy żydowskiej w Wiedniu w sprawie wojennej aprowizacji Żydów. Raport konsulatu.
8 A Niemcy. Stosunki polityczne z Polską. Tezy propagandowe MSZ odnośnie zagadnienia niemieckiego w Europie. Okólnik