Netherlands > Regionaal Archief Zutphen

2044

Archief van de Vereniging Louise-inrichting te Brummen 1881-1976

Louise-inrichting te Brummen

1881-1977
Regionaal Archief Zutphen
14 september 2017
Regionaal Archief Zutphen
Deze toegang is geschreven in het Dutch; Flemish
Beschrijving van het archief

Scope and content

Bereik en inhoud

Het archief is van lokaal en (met name gelet op de inv.nrs. 48-68) landelijk belang.

Records creator's history

Archiefvormers

Talma-Louise te Brummen

Zie onder Vereeniging Louise-inrichting te Brummen.

    Plaatsen

  • Brummen

Vereeniging Louise-Inrichting te Brummen

Huize Louise-inrichting (er werden verschillende namen voor het tehuis gebruikt) werd in 1883 in Brummen gesticht. De inrichting had tot doel onderdak te verlenen aan rijke, protestantse dames die door misfortuin arm waren geworden. Directe aanleiding voor de oprichting van het tehuis was de ontvoering en moord in 1880 op de 13-jarige Marius Bogaardt in Den Haag. De familie Bogaardt kwam kort na de moord te wonen op Den Engelenburg in Brummen. De loskoopsom die in het vooruitzicht was gesteld, werd vervolgens bestemd voor een ideëel doel. De naamgeving Louise-inrichting komt van Louise, zus van de vermoorde Marius Bogaardt.

De eerste jaren was de inrichting gevestigd in twee Brummense villa's. In 1894 werd een nieuw pand betrokken aan de Burgemeester de Wijslaan (huidig nummer 8). De inrichting kende een bestuur en later ook een directrice. Oorspronkelijk waren twaalf pensionplaatsen beschikbaar, later enkele meer. De wachtlijst om een plaats te krijgen was in de eerste decennia van het bestaan lang.

De Tweede Wereldoorlog doorstond de inrichting zonder schade, maar de jaren daarna volgden financiële problemen. De oorzaak werd vooral gezocht in hogere lonen en een hogere (duurdere) levensstandaard. In 1950 vond een fusie plaats met de Stichting Talma-Veenwouden. Medio jaren '60 veranderde de naam van de Brummense instelling in Talma-Louise. Nieuwe problemen ontstonden in de jaren '70; onderhoud en opknappen van het verouderde pand bleek onbetaalbaar. Op 1 oktober 1976 vertrokken de laatste bewoners uit het tehuis in Brummen.

Zie voor een uitgebreide geschiedenis van de Vereeniging Louise-inrichting de volgende publicaties:

  • Piet Willemsens, "Résidence Louise-Inrichting, voor verarmde deftige dames (1883-1976)" (Zutphen 2007)
  • M.Ch.A. Hazenberg-Smilde, "Talma Rustoorden 1928-1988" (Leeuwarden 1988)

Deze publicaties zijn aanwezig in de bibliotheek van het Regionaal Archief Zutphen.

    Plaatsen

  • Brummen

Archival history

Geschiedenis van het archief

Het archief van de Vereniging Louise-inrichting is voor het grootste gedeelte op grond van schenkingsovereenkomsten bij het Regionaal Archief Zutphen terecht gekomen: 2004 (J. de Vries), 2004 (mw. Jensen-Marx) en 2008 (A.S. Talma Stichting). Een grote collectie brieven van “sollicitaires” (inv.nr. 48 e.v.) kon hieraan door tussenkomst van Piet Willemsens te Brummen toegevoegd worden. Een oorspronkelijk ontbrekend brievenboek (inv.nr. 8) werd aangetroffen in archief 0210 Archief Colenbrander/Van Sytzama.

System of arrangement

Ordening

Tijdens de inventarisatie werd duidelijk dat er sprake was van zgn. afgedwaalde archiefbescheiden, afkomstig uit het archief van de A.S. Talma-stichting te Veenwouden. Deze stichting nam in 1950, na langdurig overleg, het gebouw en de bedrijfsvoering van de Vereniging Louise-Inrichting over. De vereniging Louise-Inrichting bleef als suppletiefonds in stand. Archief-technisch zou dit tot gevolg hebben dat het archief van de Vereniging Louise-inrichting een onderdeel wordt van het archief van de A.S. Talma-stichting, zijnde de rechtsopvolger. Inhoudelijk heeft het echter alleen betrekking op de vereniging, het gebouw, bewoners en personeel, te Brummen. Om die reden is het verenigingsarchief als fysieke eenheid en met instemming van de A.S. Talma-stichting in beheer bij het Regionaal Archief Zutphen, waarbij de gemeente Brummen is aangesloten. De afgedwaalde archiefstukken zijn weer aan genoemde Stichting overgedragen.

Conditions governing access

Voorwaarden voor raadpleging

Het archief is geheel openbaar.

Conditions governing reproduction

Voorwaarden voor reproductie

Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht.

Physical characteristics and technical requirements

Fysieke kenmerken en technische vereisten

Het archief kent geen beperkingen voor het raadplegen van stukken als gevolg van slechte materiële staat.

Extent

1,25 meters

Keywords

Subjects:

Sociaal-cultureel welzijn
Geographic names:

Brummen
Geographic names:

Brummen

Language of the material

Dutch; Flemish

Records creator


Archiefvormers:

Talma-Louise te Brummen



Vereeniging Louise-Inrichting te Brummen, 1883-1976

Content provider

Regionaal Archief Zutphen