Netherlands > Regionaal Archief Rivierenland

0679

Archief van burgemeester van Echteld J.A. Houtkoper, 1947 - 1960 (1964)

1947 - 1960 (1964)
2017
Regionaal Archief Rivierenland
Nederlands

General remarks

Dekking in tijd

1947 - 1960 (1964)

Plaats

Echteld

Verversingsgraad

onregelmatig

Taal

Nederlands

Omvang in meters

0,25

Openbaarheid

onbeperkt

Toegangstitel

Inventaris van archiefstukken afkomstig van J.A. Houtkoper 1947 - 1960 (1964), S.E.M. van Doornmalen, Lienden 1997

Gemeente

Neder-Betuwe

Locatie

Echteld

Other descriptive information

Inleiding

Aantekeningen over J.A. Houtkoper [NOTE Gegevens ontleend aan: S.C.C. Albarda en K. Jager, J.A. Houtkoper, burgemeester van de gemeente Echteld 1945 - 1980, Tiel/Echteld 1980; gegevens uit de aanwezige archiefbescheiden en aantekeningen van H. Tap.]

Jean Adrien Houtkoper is op 6 oktober 1915 geboren in Ochten, gemeente Echteld. Hij was de zoon van de burgemeester van de gemeente Hermanus Houtkoper en Emillie Constance Smit. In Den Haag huwde Houtkoper op 14 september 1951 met Antonetta van den Ham. Antonetta van den Ham overleed in 1962, waarna Houtkoper hertrouwde met Elly Drika den Hartog. Hij overleed te Ochten op 8 december 1985.

Jean Adrien Houtkoper begon in 1937 aan een ambtelijke en bestuurlijke loopbaan als volontair op de gemeentesecretarie van Zoelen. Tijdens de mobilisatie in 1939-1940 was hij sergeant van een transportcommando te Bodegraven en Oestgeest. Na de oorlogsdagen van mei 1940 begon hij als agent van de Distributiedienst Tiel in Echteld. In de laatste maanden van de oorlog was hij hoofd van de Distributiedienst Kring Wageningen. Tijdens de oorlog raakte Jean Adrien Houtkoper betrokken bij het verzet en werd enige tijd gegijzeld in de kampen Haren en St. Michelsgestel. Later heeft hij gevangen gezeten in De Koepel te Arnhem. Op 13 mei volgde een benoeming als waarnemend burgemeester van Echteld. Hiermee trad hij in het voetspoor van zijn vader die van 1914 tot en met 1942 burgemeester was te Echteld. Op 1 december 1946 werd Houtkoper benoemd tot burgemeester. Dit ambt legde hij neer op 1 november 1980.

Na de oorlog raakte hij nauw betrokken bij de wederopbouw in het Gelderse rivierengebied. Het dorp Ochten in zijn eigen gemeente behoorde tot de zwaarst getroffen plaatsen. Bijzondere aandacht had hij voor de agrarische en economische ontwikkeling van het gebied in het algemeen. Geregeld trad hij op, om de Betuwe nader in het voetlicht te brengen van bestuurders en burgers. Het aantal bestuursfuncties en (ere-)lidmaatschappen van instellingen is aanzienlijk.

Contacten met het buitenland kregen ook veel aandacht. Sinds de jaren vijftig werden met enige regelmaat reizen ondernomen en georganiseerd naar naburige landen. De belangstelling gold ook de problematiek van de migratie van Nederlanders naar niet-Europese landen als Canada en Australië.

Archief en inventarisatie

De archiefbescheiden die in deze inventaris zijn beschreven werden aangetroffen in het archief van de gemeente Echteld over de periode 1945-1960. De dozen droegen het opschrift 'burgemeester privé'. Het is een mengelmoes van stukken die burgemeester Houtkoper als privé persoon ontving, als burgemeester van Echteld en als vertegenwoordiger namens de gemeente Echteld. Verder werden stukken aangetroffen van instellingen waarvan Houtkoper voorzitter dan wel secretaris was.

Dit laatste betreft in het bijzonder de bescheiden van de Stichting Boom en Vrucht, waarvan Houtkoper secretaris was sinds 1947, en de Coöperatieve Landbouwvereniging Midden-Betuwe, waar hij de voorzittershamer hanteerde. Deze stukken komen in aanmerking voor vernietiging ware het niet, dat de archieven van deze instelling niet bewaard zijn.

Daarom is er voor gekozen om deze bescheiden toch te bewaren en op te nemen in deze inventaris. De notulen van het Dagelijks en Algemeen bestuur van de Stichting Boom en Vrucht zijn overgedragen door het Streekarchivariaat West-Betuwe. De stukken werden aangetroffen in het archief van de Stichting Proeftuin Geldermalsen e.o.

De bescheiden van de personeelsvereniging van de gemeente Echteld, eigenlijk een deel vormend van het archief van de personeelsvereniging, zijn opgenomen omdat de organisatie van de ondernomen reizen grotendeels in handen was van de heer en mevrouw Houtkoper. Een archief van de personeelsvereniging is niet bewaard gebleven.

De stukken omvatten de periode 1947-1960. In deze tijd werden de archiefstukken bij de gemeente Echteld volgens de basisarchiefcode van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten opgeborgen. Dossiers werden vervolgens afgevoerd en alleen op codenummer weggezet. Uit dit archiefblok is relatief weinig vernietigd. Na 1960 is men bij de gemeente Echteld de afgevoerde dossiers op nummer gaan opbergen. Er is nadien enkele malen een opschoning van het archief uitgevoerd. Daarbij zijn de stukken zoals die voor 1960 werden bewaard, zoals de 'privé' stukken van de burgemeester, vernietigd. De archiefstukken zijn in 1997 globaal beschreven en geordend.

Keywords

Subjects:

Families en Personen