Netherlands > Regionaal Historisch Centrum Limburg

07.F14

Staatsbosbeheer-Consulentschap Limburg

1957-1966
J.J.M. Creusen
2016
Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL)
Nederlands

Physical description

5,7 meter

General remarks

Inventaris

Inventaris van het archief van Staatsbosbeheer-Consulentschap "Limburg", 1957-1966 (Roermond 1988)

Opmerking

Uitgegeven door Directie Materiële Zaken, hoofdafdeling Algemene Secretarie van het ministerie van Landbouw

Openbaar

Bescheiden jonger dan 50 jaar zijn slechts openbaar na schriftelijke toestemming van de Rijksarchivaris in Limburg

Other descriptive information

Geschiedenis van de dienst

Vanwege een reorganisatie binnen het Staatsbosbeheer is met ingang van 1 januari 1957 het Consulentschap "Limburg" ingesteld en de bestaande Houtvesterij "Maastricht" opgeheven.

De leiding van deze dienst berustte eveneens bij Dr. Ir. W.H. Diemont. Aan hem werd de persoonlijke titel van natuurbeschermingsconsulent toegekend; [NOTE Besluit van de Secretaris-Generaal van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening d.d. 4 juni 1957, No. GS/AB 3539, afdeling Algemeen Beheer.] hij was tevens belast met bosbouw- en landschapsaangelegenheden.

Binnen het consulentschap kunnen de navolgende taken c.q. dienstvakken worden onderscheiden:

a. Natuurbescherming; dit omvat de bescherming van natuur en landschap, hetwelk eigenlijk een taak is van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, doch het Staatsbosbeheer treedt bij de uitvoering op als buitendienst van genoemd Ministerie. De hieruit voortvloeiende werkzaamheden omvatten o.a. het aankopen en beheren van natuurterreinen, adviseren over subsidieaanvragen voor aankopen ten behoeve van derden en het inventariseren van voorkomende fauna en flora. Tevens is dit dienstvak belast met aangelegenheden op het gebied van de recreatie.

b. Algemeen Bosbouwkundige Taken; hiertoe kunnen gerekend worden de uitvoering van allerlei wettelijke bepalingen op bosbouwgebied, het verstrekken van voorlichting aan gemeenten en instellingen ten aanzien van de bosbezittingen, waarvoor aan het Staatsbosbeheer een vergoeding verschuldigd is, en het beheren van bossen van derden. Het beheren van complexen Staatsbos, welke niet in een beheershoutvesterij passen, behoort eveneens tot de taak van dit dienstvak.

c. Landschapsverzorging; het opstellen van landschapsplannen en beplantingsadviezen ten behoeve van ruilverkavelingen, wegen e.d., waarin voorwaarden zijn opgenomen ten aanzien van het behoud van bestaande of het aanbrengen van nieuwe beplantingen.

Het ambtsgebied omvatte de gehele provincie en was verdeeld in 7 dienstkringen, t.w.: "Vaals", "Gronsveld", "Valkenburg", "Roermond", "Weert", "Geleen" en "Helden".

In de loop van 1959 zijn de bestaande dienstkringen gereduceerd tot drie, nl. Noord-, Midden- en Zuid-Limburg.

De praktische verwezenlijking hiervan geschiedde echter eerst in de tweede helft van dat jaar.

Per 1 december 1959 werd het technisch kader van het consulentschap uitgebreid met Ir. L.C.M. Hermens, zulks ter behartiging van de belangen van het dienstvak Landschapsverzorging in de provincie Limburg.

In 1961 werd hem de persoonlijke titel toegekend van Landschapsconsulent. [NOTE Besluit van de Secretaris-Generaal van het Ministerie van Landbouw en Visserij d.d. 15 juni 1961, Nr. A 7095, hoofdafdeling Personeelszaken.]

Tengevolge van een reorganisatie per 1 april 1966 werd het Consulentschap "Limburg" opgeheven, en de Provinciale Directie Limburg van het Staatsbosbeheer ingesteld, waarbij Dr. Ir. W.H. Diemont benoemd werd tot Hoofdingenieur-Directeur in de provincie Limburg.

Geschiedenis van het archief

Het in het kader van de cursus Voortgezette Vorming Archiefbeheer geïnventariseerde archief, hetwelk aangetroffen werd in de deparmentale archiefbewaarplaats van het Ministerie van Landbouw en Visserij, werd geordend volgens het dossierstelsel, met gebruikmaking van het registratuurplan van het Ministerie van Landbouw en Visserij.

Inventarisatie

De inventaris van het archief is onderverdeeld volgens de code-systematiek van het registratuurplan van het Ministerie van Landbouw en Visserij. Een onderscheid is gemaakt tussen de stukken van algemene aard en de stukken betreffende bijzondere onderwerpen.

Na de registratuurperiode vond een incidentele vernietiging plaats op grond van het advies van de Algemene Rijksarchivaris d.d. 11 september 1973, nr. F 143.

Tevens werd vernietigd ingevolge artikel 5 van het Archiefbesluit, zoals blijkt uit de Verklaringen van Vernietiging d.d. 4 februari 1975, 5 oktober 1978, 30 september 1980, 5 oktober 1982 en 31 januari 1983.

Eveneens werd tijdens de inventarisatie vernietigd.

Een lijst van tijdens de inventarisatie vernietigde stukken is opgenomen als Bijlage 5 bij de inventaris.

Beschrijving van het onderhavige archief vond plaats in de departementale archiefbewaarplaats van het Ministerie van Landbouw en Visserij te Roermond.

Na de inventarisatie werkzaamheden werd het archief weer geplaatst in eerdergenoemde bewaarplaats en zal te zijner tijd worden overgebracht naar het Rijksarchief in Limburg.

Het geïnventariseerde archief bestaat uit 32 indicateurs en 22 dozen.

Bijlage 1: Overzicht van ruilverkavelingen, waarvoor een pré-advies werd opgesteld

Wettelijke ruilverkavelingen

"Bergen"

"Brachterbeek"

Pré-advies is niet binnen het archief aangetroffen

"Echt"

"Land van Swentibold"

"Linne"

Pré-advies is niet binnen het archief aangetroffen

"Lollebeek"

"Midden-Limburg"

"Munstergeleen-Schinveld"

"Roosteren"

Pré-advies is niet binnen het archief aangetroffen

Vrijwillige ruilverkavelingen

"Asenray"

"Baakhoven"

"Banholt-Bruisterbosch"

Pré-advies is niet binnen het archief aangetroffen

"Banholt-Mheer"

Pré-advies is niet binnen het archief aangetroffen

"Beek-Genhout"

"Beesel"

"Belfeld"

"Berg-Amby"

Pré-advies is niet binnen het archief aangetroffen

"Beringen"

Pré-advies is niet binnen het archief aangetroffen

"Bocholtz"

Pré-advies is niet binnen het archief aangetroffen

"Boshoven"

"Dubbroek"

Pré-advies is niet binnen het archief aangetroffen

"Dijkerheide"

Pré-advies is niet binnen het archief aangetroffen

"Egchel"

"Ell"

"Elsloo"

"het Geulderveld"

"Geverik"

Pré-advies is niet binnen het archief aangetroffen

"Groene Rijn"

Pré-advies is niet binnen het archief aangetroffen

"Helden-Vosberg"

Pré-advies is niet binnen het archief aangetroffen

"Helden-Zandberg"

Pré-advies is niet binnen het archief aangetroffen

"Herkenbosch"

"Heijen"

"Hommert"

"Horn-Beegden"

"Hulsberg"

Pré-advies is niet binnen het archief aangetroffen

"Itteren-Borgharen"

"Laar"

"Lochterveld"

Pré-advies is niet binnen het archief aangetroffen

"Lomm-Velden"

"Maasveld" 1964

Pré-advies is niet binnen het archief aangetroffen

"Margraten"

Pré-advies is niet binnen het archief aangetroffen

"Meerlo"

"Meerlo-Wanssum"

Pré-advies is niet binnen het archief aangetroffen

"Melderslo"

Pré-advies is niet binnen het archief aangetroffen

"Nagelbeek"

Pré-advies is niet binnen het archief aangetroffen

"Nederweert-West"

"Neeritter"

"Overeijs-Wittem"

"Oijen"

"Posterholt"

"Ratumerveld"

"Reindonk"

Pré-advies is niet binnen het archief aangetroffen

"Reuver"

"Rootherveld"

Pré-advies is niet binnen het archief aangetroffen

"Santfort"

Pré-advies is niet binnen het archief aangetroffen

"Schimmert"

"Schoor"

"Sevenum-Grootveld"

"Sevenum-Zuid"

"Smalbemden"

Pré-advies is niet binnen het archief aangetroffen

"Swartbroek"

"Sweykhuizen"

Pré-advies is niet binnen het archief aangetroffen

"Terblijt-Sibbe"

Pré-advies is niet binnen het archief aangetroffen

"Thorn-Wessem"

Pré-advies is niet binnen het archief aangetroffen

"Ulestraten"

"Waubach"

Pré-advies is niet binnen het archief aangetroffen

Bijlage 2: Index op de dagboeken van reservaatbewakers en voorwerkers, opgenomen onder de inventarisnummers 58-78

A. Natuurreservaten

Object: Bemelen, periode 1964, inventarisnummer 70

Object: Biebos [NOTE In eigendom toebehorende aan de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten.] , periode 1964, inventarisnummer 70

Object: Bovenste Bos [NOTE In eigendom toebehorende aan de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten.] , periode 1956-1959 en 1961-1963, inventarisnummer 59

Object: Breukberg, periode 1964, inventarisnummer 58

Object: Bunderbos c.a., periode 1958 en 1960-1965, inventarisnummer 63-64-65

Object: Gerendal c.a., periode 1958 en 1960-1965, inventarisnummer 68-69-70-71

Object: het Gulpdal, periode 1956-1959 en 1961-1963, inventarisnummer 59

Object: Holtmühle, periode 1958, 1960-1963 en 1965, inventarisnummer 62-66-67

Object: Hulsberger Beemden, periode 1964, inventarisnummer 58

Object: Koelbroek, periode 1965, inventarisnummer 61

Object: Kunderberg c.a., periode 1964, inventarisnummer 58

Object: Laumansven [NOTE In eigendom toebehorende aan de Stichting "Het Limburgs Landschap".] , periode 1958-1966, inventarisnummer 73-74-75

Object: Leunderbos [NOTE In eigendom toebehorende aan de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten.] , periode 1964, inventarisnummer 70

Object: Meijnweg, periode 1958-1966, inventarisnummer 73-74-75

Object: Oombos [NOTE In eigendom toebehorende aan de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten.] , periode 1964, inventarisnummer 70

Object: den Ouden Bos, periode 1964, inventarisnummer 58

Object: Ravensbos, periode 1964, inventarisnummer 58

Object: Savelsbos c.a., periode 1960-1963 en 1965, inventarisnummer 76-77-78

Object: Schenkgroeve, periode 1964, inventarisnummer 58

Object: Scherliet, periode 1965, inventarisnummer 61

Object: Schuitwater, periode 1961 en 1963, inventarisnummer 60

Object: de Snep, periode 1965, inventarisnummer 61

Object: Wijlrébossen c.a., periode 1958 en 1960-1965, inventarisnummer: 68-69-70-72

Object: Zuidelijk Geuldal, periode 1956-1959 en 1961-1963, inventarisnummer 59

B. Boswachterijen

Object: Vaals, periode 1956-1959 en 1961-1963, inventarisnummer 59

Bijlage 3: Index op de publikaties van het Consulentschap, opgenomen onder inventarisnummer 302

Auteur Anomiem, Publicatie Natuurbescherming door het Staatsbosbeheer in de provincie Limburg. Het orchideeën-terrein in het Staatsnatuurreservaat "de Gerendal c.a.".

Auteur W.H. Diemont, Publicatie Recreatiemogelijkheden in de natuurreservaten van Zuid-Limburg. De bescherming van het krijtland langs het Geuldal tussen Gulpen en Valkenburg. Limburgse natuurreservaten. De betekenis van het landgoed "De Hamert" in de gemeente Bergen (L.).

Auteur J.Th. ter Horst, Publicatie Ervaringen en resultaten met vogelnest-kastjes in het natuurreservaat "Bunder Bronnetjesbossen".

Auteur J.Th. ter Horst / P.J. van Nieuwenhoven, Publicatie Onderzoek naar de winterslaap van vleermuizen in de Schenkgroeve te Meerssen (L).

Auteur J.Th. ter Horst / W. Swenne, Publicatie De bossen in Zuid-Limburg tussen Vaals en Epen; hun betekenis als bos, voor de fauna, flora, geologie en archeologie.

Auteur P.L. Marquet, Publicatie Watervervuiling in de Terzieterbeek.

Bijlage 4: Overzicht van de ruilverkavelingen, waarvoor een landschapsplan werd opgesteld

Ruilverkaveling Asenray, inventarisnummer 361

Ruilverkaveling Belfeld, inventarisnummer 361

Ruilverkaveling Bocholtz, inventarisnummer 361

Ruilverkaveling Boshoven, inventarisnummer 361

Ruilverkaveling Brachterbeek, inventarisnummer 361

Ruilverkaveling Egchel, inventarisnummer 361

Ruilverkaveling Geulder- en Bunderveld, inventarisnummer 361

Ruilverkaveling Geverik, inventarisnummer 361

Ruilverkaveling Helden-Zandberg, inventarisnummer 361

Ruilverkaveling Hout-Blerick, inventarisnummer 361

Ruilverkaveling Laar, inventarisnummer 361

Ruilverkaveling Lomm, inventarisnummer 361

Ruilverkaveling Maasbracht, inventarisnummer 362

Ruilverkaveling Margraten, inventarisnummer 362

Ruilverkaveling Melderslo, inventarisnummer 362

Ruilverkaveling Neeritter, inventarisnummer 362

Ruilverkaveling Oijen, inventarisnummer 362

Ruilverkaveling Reuver, inventarisnummer 362

Ruilverkaveling Schinnen-Nagelbeek, inventarisnummer 362

Ruilverkaveling Sevenum-Grootveld, inventarisnummer 362

Ruilverkaveling Sevenum-Zuid, inventarisnummer 362

Ruilverkaveling Sweykhuizen, inventarisnummer 362

Ruilverkaveling Wanssum, inventarisnummer 362

Lijst van tijdens de inventarisatie vernietigde stukken

1. Bescheiden, waarvan het origineel of, zo dit ontbreekt, een gelijkluidend exemplaar zich bevindt in het meest authentieke en best toegankelijke archiefbestanddeel, 1957-1966

2. Verzoeken om toezending van afschriften e.d., 1957-1959

3. Stukken omtrent inlichtingen van eenvoudige aard, 1957-1966

4. Opgaven van gegevens welke in samenvattende overzichten zijn verwerkt of voor kennisneming zijn aangenomen, 1957-1966

5. Ontvangen richtlijnen, welke zijn ingetrokken of door andere vervangen, 1958-1966

6. Stukken betreffende huur en pacht, 1957-1963

7. Stukken betreffende verhuring en pachting van gebouwen, terreinen, landbouwgronden e.d., 1957-1965

8. Stukken betreffende de verhuring van het jacht- en visrecht, 1957-1966

9. Stukken betreffende vergunningen voor het in gebruik geven van gronden voor korte en langere duur, 1957-1962

10. Stukken betreffende de dunning, velling, herbebossing en andere onderhoudswerken in bossen, 1966

11. Stukken betreffende de verbetering van gebouwen en terreinen, niet voor de uitoefening van de dienst bestemd, 1959-1964

12. Stukken betreffende het onderhoud van gebouwen en terreinen, niet voor de uitoefening van de dienst bestemd, 1960-1966

13. Stukken betreffende bestrijding ziekten en plagen in houtopstanden, 1959-1963

14. Stukken betreffende bestrijding van bosbranden, 1957-1966

15. Stukken betreffende de bescherming van houtopstanden, planten en dieren, 1959-1966

16. Stukken betreffende de bewaking van gebouwen en terreinen, 1960-1966

17. Stukken betreffende de samenstelling van bedrijfsplannen, beheersplannen, leggers e.d., 1957-1959

18. Stukken betreffende telefoonaansluitingen, telefoonnummers en de vermelding in telefoongidsen, 1957-1965

19. Stukken betreffende kilometertoewijzingen, 1959-1963

20. Stukken betreffende de bescherming van gebouwen en terreinen voor de dienst bestemd, 1964

21. Stukken betreffende de verkoop van produkten, 1957-1966

22. Stukken betreffende diensten en verrichtingen en tarieven daarvoor, 1959

23. Stukken betreffende verschuldigde belastingen, 1964-1966

24. Doordrukken van agenda's en notulen van vergaderingen, verslagen, rapporten, statistieken e.d. ter kennisneming ontvangen van niet onder het departement ressorterende overheidsorganen, openbare lichamen en ambtelijke commissies, 1960-1966

25. Personeelsdossiers, m.u.v. de dossiers van hoofdambtenaren [NOTE De personeelsdossiers over de periode 1957-1966 worden na het verstrijken van de termijn wanneer zij voor vernietiging in aanmerking komen, vernietigd.] 1957-1966

26. Stukken betreffende de bijwoning van congressen, lezingen, applicatiecursussen, studiereizen, m.u.v. de verslagen, 1959-1965

27. Stukken betreffende taxaties van bossen en andere houtopstanden en gronden om te bebossen, 1966

28. Stukken betreffende adviezen inzake de bosbrandbestrijding, 1957-1965

29. Stukken betreffende beplantingsplannen, alsmede de subsidiëring van de beplanting, de reservering van het benodigde plantsoen en het toezicht op de uitvoering van de beplantingswerkzaamheden, 1966

Keywords

Subjects:

Landbouw, Veeteelt en Visserij

Natuur en Milieu