Netherlands > Nationaal Archief

3.07.10

Staatsbedrijf der PTT: Kantoren der PTT in Zuid-Holland

PTT Kantoren ZH

oudste stuk - jongste stuk: 1814-1926
C.E.F. Gerritsen
1976
Nationaal Archief, Den Haag
cc0
This finding aid is written in Dutch .
Beschrijving van het archief

Scope and content

Het archief is ingedeeld naar regiokantoor. Het bevat onder meer verzamelstaten en statistieken, ingekomen en minuten van uitgaande stukken, inventarislijsten, en stukken betreffende besluitvorming, personele en financiële aangelegenheden, vervoer van poststukken en aanleg van lokale telefoonnnetten. In het archief bevinden zich ook stukken betreffende bouw, verbouw en huisvesting van kantoren, met onder meer bouwtekeningen, plattegronden en schetstekeningen.

Records creator's history

Geschiedenis van de archiefvormer

De Posterijen

In de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden

Vóór 1799 werd het Postwezen nog volledig geëxploiteerd door particuliere instellingen en stadsbesturen. Met name de stadsbesturen hadden geleidelijk aan een stevige greep gekregen op het beheer der Posterijen.

Onder het oligargische regentenbewind nam de coöptatie hand over hand toe, hetgeen zich o.a. manifesteerde in de z.g.n. ambtenverkoop en het door de stadsregenten vergeven van allerlei lucratieve baantjes aan hun kinderen, familieleden of relaties. Het eigenlijke werk liet men dan aan een ander over, uiteraard tegen een aanzienlijk lagere bezoldiging.

Het postmeesterschap behoorde onder andere tot die begerenswaardige baantjes, waarbij de regenten indirect hun invloed bleven behouden, maar waarbij logischerwijze het element van dienstverlening een kwestie van secundair belang vormde.

Alleen in het gewest Holland had men inmiddels aan deze wantoestanden op het gebied van het postwezen een einde gemaakt door de instelling in 1752 van de Hollandse Statenpost, die de posterijen van het hele gewest in beheer hadden overgenomen [NOTE ] .

In de Bataafse Republiek

In 1799 werden, na enkele jaren van voorbereiding alle posterijen in de Bataafse Republiek genationaliseerd verklaard, maar pas in 1803 trad een nationaal, meerhoofdig postbestuur van zeven commissarissen in functie, dat kwam te ressorteren onder het Uitvoerend Bewind. Per toerbeurt werd steeds een der commissarissen tot voorzitter de z.g.n. Eerste Commissaris gekozen voor de periode van drie maanden [NOTE ] . Voor de eerste periode werd dit mr. J.G.H. Hahn (zie bijlage II), voordien reeds Eerste Commissaris van de Hollandse Posterijen (van het voormalige gewest Holland), die verder bekendheid geniet als de grote organisator van het nationaal postwezen.

In het Koninkrijk Holland

In 1807 stelde koning Lodewijk Napoleon, naar Frans voorbeeld, een Directeur-Generaal aan als éénhoofdig bestuur van het postwezen, dat nu ging ressorteren onder de minister van Financiën van het koninkrijk Holland [NOTE ] .

Tijdens de inlijving bij Frankrijk

Vanaf 1810 werd het postwezen volledig op Franse leest geschoeid. Alle Franse postwetten en voorschriften werden ook in ons land van kracht. De Franse directeur van het postkantoor te Amsterdam, L.M. de Chambure, werd als Directeur Principal aan het hoofd gesteld van het postwezen in de Hollandse departementen (zie bijlage II). De Directeur Principal was verantwoording verschuldigd aan de Directeur-Général te Parijs, Graaf de Lavalette, die op zijn beurt onder de bevelen van de Franse minister van Financiën stond [NOTE blz. 344; ] .

In het Koninkrijk der Nederlanden

In 1813 benoemde Koning Willem I een Postmeester - Generaal, die als hoofd der Posterijen rechtstreeks onder het gezag van de koning werd geplaatst en alleen financieel verantwoording moest afleggen aan het departement van Financiën. De Posterijen vormden nu weer een zelfstandige dienst [NOTE ] .

Land duurde deze gunstige situatie echter niet, want vanaf 1819 werden uit oogpunt van bezuiniging verschillende wijzigingen doorgevoerd, waarbij de hoofdbestuurder der Posterijen niet alleen herhaaldelijk van titel verwisselde, maar bovendien nog met andere diensten werd belast (zie bijlage II).

Het resultaat van deze steeds verder doorgevoerde bezuinigingen was, dat de Posterijen uiteindelijk in 1831 degradeerden tot een onderafdeling van het departement en wel eerst onder het departement van Financiën tot 1877 en daarna, tot 1893, onder het departement van Waterstaat, Handel en Nijverheid.

Aan het hoofd van de afdeling Posterijen van het departement van Financiën werd een referendaris geplaatst, mr. J. Pols (zie bijlage II), die in 1852 de titel van Hoofddirecteur der Posterijen ontving, maar daarnaast tevens tot aan zijn dood in 1864, directeur van het postkantoor te 's-Gravenhage bleef [NOTE ] .

De Postwet van 1850

Bij de totstandkoming van de Postwet van 1850 onder Thorbecke bleek de tot dan toe door de overheid gehuldigde opvatting ten aanzien van de taak van de Posterijen zich in gunstige zin te hebben gewijzigd [NOTE Wet van 12 april 1850 (Stbl., nr. 15).] .

Voorheen had immers de overheid zich weinig bekommerd om de opbouw van een goed georganiseerd postwezen, deels vanwege de dwingende noodzaak tot bezuiniging, deels ook, omdat zij geen begrip had voor het essentieel belang er van voor onze nationale economie. De rijksoverheid beschouwde de Posterijen slechts als een welkome bron van inkomsten ter vulling van de schatkist. In 1850 bleek de overheid meer oog te hebben voor de noodzaak, om ook aan het dienstverlenend aspect van dit overheidsapparaat meer aandacht te gaan besteden.

Doordat in de Postwet van 1850 o.a. de bepaling was opgenomen, dat in iedere gemeente een postinrichting diende te worden geopend, zodra hiertoe de mogelijkheden aanwezig zouden zijn, werd gedurende de eerstvolgende decennia in versneld tempo een groot aantal kantoren opgericht, vooral z.g.n. "distributies" (hulpkantoren). In dit tijdvak werden o.a. kantoren gevestigd te Noordwijk, Bodegraven, Zwijndrecht, Boskoop, Sliedrecht, Voorschoten, 's-Gravenzande, Hardinxveld en Naaldwijk. Ook op andere wijze werd de dienstverlening successievelijk uitgebreid door:

 • in 1868 de invoering van de postwissel dienst
 • in 1870 de invoering van de kwitantiedienst
 • in 1881 de oprichting van de Rijkspostspaarbank
 • in 1882 de invoering van de pakketpost en
 • in 1918 de instelling van de Postcheque- en Girodienst .

De Rijkstelegraaf

De Telegraafwet van 1852 [NOTE Wet van 7 maart 1842 (Sfbl. nr. 48).] , eveneens onder Thorbecke tot stand gekomen, deed het Rijk deelnemen in de aanleg en exploitatie van telegraaflijnen, in eerste instantie geëxploiteerd door particuliere maatschappijen,met name door de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij (HIJSM). Aan deze particuliere onderneming had de regering reeds in 1847 concessie verleend tot openstelling van haar telegraaf voor het publiek [NOTE K.B.'s van 19 december 1847, nrs. 35 en 36.] .

Van meet af aan ressorteerde de Rijkstelegraaf onder het departement van Binnenlandse Zaken, en was derhalve volledig gescheiden van de Posterijen, die immers sinds 1821 onder het departement van Financiën stonden. Als hoofd van de Rijkstelegraaf werd een referendaris van het departement van Binnenlandse Zaken aangesteld. Gevolg van bovenvermelde situatie was, dat de uitvoering van de telegraafdiensten tot 1870 in speciaal daarvoor gevestigde Rijkstelegraafkantoren geschiedde. In 1870 werd ook de Rijkstelegraaf overgebracht naar het departement van Financiën, waarbinnen beide afdelingen vooralsnog onafhankelijk van elkaar bleven opereren. Wel werd een aanvang gemaakt met het onderbrengen van de telegraafdiensten, althans waar het de kleinere gemeenten betrof, in reeds gevestigde postkantoren, waarbij dan het beheer over beide diensten werd opgedragen aan één ambtenaar. In 1877 verhuisden beide afdelingen vervolgens naar het nieuwe departement van Waterstaat, Handel en Nijverheid, terwijl nu ook bij de Rijkstelegraaf, evenals bij de Posterijen in 1852, een Hoofddirecteur werd benoemd.

In 1886 volgde tenslotte de volledige integratie van de Rijkstelegraaf met de Posterijen. De toenmalige Hoofddirecteur der Posterijen J.P. Hofstede (zie bijlage II), in 1884 tevens belast met de leiding van de Rijkstelegraaf, ontving de titel van Hoofddirecteur der Posterijen en Telegrafie [NOTE ] .

In 1893 werd voorts de Centrale Administratie, nu "Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie" genaamd, definitief losgeweekt uit het departementale verband: de Posterijen en Telegrafie vormden voortaan een zelfstandige dienst. De titel van Hoofddirecteur kwam te vervallen. Er werd een Directeur-Generaal der Posterijen en Telegrafie benoemd. Deze was, voorzover het bestuursaangelegenheden betrof, niet langer afhankelijk van de minister. De dienst der Posterijen en Telegrafie bleef ressorteren onder het departement van Waterstaat, Handel en Nijverheid [NOTE ] .

De Telefonie

In 1881 deed de telefonie zijn intrede in ons land: door de "Nederlandsche Bell Telephoon Maatschappij (NBTM) te Amsterdam werd in dat jaar de eerste locale telefoondienst in exploitatie genomen. Ook hier dus in eerste aanleg een zaak van particulier initiatief. In 1886 begonnen de grotere gemeenten, zoals Amsterdam, Rotterdam en Arnhem de locale, particuliere telefoondiensten over te nemen. Reeds het jaar daarop, in 1887, ging het Rijk over tot "naasting" van (voorlopig alleen) de interlocale particuliere telefoondiensten. Met de Telegraaf- en Telefoonwet van 1904 [NOTE Wet van 11 januari 1904 (Stbl., nr. 7).] werd tenslotte van regeringswege te kennen gegeven, dat voortaan het hele terrein van de telefonie beschouwd zou worden als een staatsaangelegenheid, als gevolg waarvan in de periode van 1905-1940 ook alle locale telefoonnetten successievelijk door het Rijk werden overgenomen; in feite dus geruisloos genationaliseerd.

In 1915 had de omzetting plaats van de rijksdienst der Posterijen en Telegrafie tot staatsbedrijf. Deze omzetting was slechts van administratieve betekenis: het betekende, dat de financiën van de Posterijen en Telegrafie werden losgemaakt van de departementale raming van inkomsten en uitgaven en werden ondergebracht in een afzonderlijke begroting [NOTE Wet van 31 december 1913 (Stbl., nr. 464). ] .

Pas in 1926 werd het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie officieel omgedoopt in "Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en Telefonie", de P.T.T. [NOTE Besluit van 11 maart 1929 (Stbl. nr. 74). ] .

Archival history

Geschiedenis van het archiefbeheer

In het archiefbestand vallen helaas vaak enorme hiaten te constateren, waardoor men zich van diverse kantoorarchieven slechts een zeer onvolledig beeld kan vormen. De oorzaak daarvan dient onder meer gezocht te worden in de omstandigheid, dat ca. 1890 de directeuren der postkantoren van het hoofdbestuur de opdracht hebben ontvangen om het aanwezige archiefmateriaal nu eens grondig te decimeren en alleen datgene nog te bewaren wat inderdaad belangrijk was. Daarbij werd echter verzuimd enigerlei indicatie te geven, wat als important gekwalificeerd diende te worden, zodat deze waardebepaling werd overgelaten aan het archivistische inzicht der postdirecteuren. Dat de inzichten van deze locale postheren nogal eens van elkaar verschilden, blijkt uit de soms uiterst merkwaardige restant-collecties van archiefbescheiden: op het ene kantoor werden bijvoorbeeld allerlei overzichts-staten van het post-, telegraaf- en telefoonverkeer opgespaard, op het andere kantoor alleen de van het ministerie of hoofdbestuur afkomstige resoluties.

Nadat de kantoorarchieven van 1814-1926 in een veel later stadium eerst door de Centrale Directie waren opgevraagd, werden de bescheiden aldaar nogmaals op vernietiging geselecteerd en zonodig geëlimineerd, alvorens overgedragen te worden aan het Algemeen Rijksarchief.

Processing information

Verantwoording van de bewerking

De archieven van de inspecties en kantoren der P.T.T. in Zuid-Holland beslaan, behoudens enkele uitzonderingen, het tijdvak van 1814-1926. Deze periode is niet willekeurig gekozen: de archieven van de inspecties en kantoren van vóór 1814, in welk jaar het Franse bewind over de Posterijen inmiddels was beëindigd, zijn reeds eerder overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief. Het jaar 1926 fungeert als afsluitjaar, aangezien men bij de administratie der Posterijen en Telegrafie per 1 januari 1927 is overgegaan op een decimaal stelsel.

Het bestand, in dozen verpakt, omvat de archieven, afkomstig van de kantoren in 44 gemeenten in Zuid-Holland benevens de archieven van twee inspectiekantoren, n.l. 's-Gravenhage en Dordrecht, alfabetisch op plaatsnaam opgeborgen. De archiefbescheiden werden per kantoor strikt chronologisch geordend aangetroffen met, voornamelijk wat de grotere kantoren betreft, hier en daar sporen van verbaal stelsel en dossiervorming.

Tijdens de inventarisatie werd geconstateerd, dat zich op het Algemeen Rijksarchief, onder het beheer van de Tweede Afdeling, nog een aantal reeds eerder overgedragen archiefstukken bevonden van enkele Zuid-Hollandse kantoren, te weten van Alphen, Brielle, Gouda, Maassluis, Schiedam en Vlaardingen. Deze stukken zijn, na overdracht aan de Derde Afdeling op 3 juli 1975, alsnog in deze inventaris opgenomen.

Bij de inventarisatie diende aan de ene kant rekening gehouden te worden met de bezwaren, klevend aan een strikt chronologisch geordend archief, terwijl aan de andere kant handhaving, waar mogelijk, van de oude orde gerespecteerd diende te worden. Zo werden o.a. stukken, als relatieven toegevoegd aan besluiten (sporen van verbaal stelsel), op hun plaats gelaten en beschreven als "besluiten met bijlage(n)". Werden bij een groter aantal bescheiden sporen van dossiervorming aangetroffen dan werden de aldus gevormde dossiers, vaak van een dossiernummering voorzien, eveneens gehandhaafd en beschreven als "stukken betreffende" een bepaalde zaak.

Een andere rangschikking der kantoren b.v. onder de inspecties, waaronder deze geressorteerd hebben, bleek op onoverkomenlijke bezwaren te stuiten, gezien het feit, dat enkele kantoren binnen een bepaald tijdsbestek meermalen bij een ander inspectierayon bleken te zijn ingedeeld. Zo werd o.a. geconstateerd, dat bepaalde kantoren in Zuid-Holland, zoals Gorinchem, Leerdam, Hardinxveld en Sliedrecht in het begin van deze eeuw verscheidene jaren hebben geressorteerd onder de Inspectie 's-Hertogenbosch.

Ook de opheffing van een inspectiekantoor kon een reorganisatie van de rayonindeling ten gevolge hebben.

Een dergelijke indeling zou derhalve slechts aanleiding tot verwarring hebben gegeven.

In verband met de louter chronologische ordening der archiefbescheiden leek het raadzaam omwille van de overzichtelijkheid tot rubriekenvorming over te gaan. Voor iedere rubriek werd daarbij steeds als volgorde aangehouden:

De rubrieken werden als volgt ingedeeld

Voor de kantoren:

Voor de Inspecties:

Source of acquisition

De archieven van de inspecties en kantoren der P.T.T. in Zuid-Holland zijn in 1927 door het hoofd van de afdeling Archief en Registratie van de Centrale Dienst der P.T.T. overgedragen aan de Algemene Rijksarchivaris, c.q. de Derde Afdeling van het Algemeen Rijksarchief.

De rechtstitel is (nog) onbekend

Conditions governing access

Openbaarheidsbeperkingen

Volledig openbaar.

Conditions governing reproduction

Beperkingen aan het gebruik

Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht.

Physical characteristics and technical requirements

Materiële beperkingen

Het archief kent beperkingen voor het raadplegen van stukken als gevolg van slechte materiële staat.

Existence and location of copies

Beschikbaarheid van kopieën

Inventarisnummers van dit archief zijn niet in kopievorm beschikbaar

Preferred citation

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, Staatsbedrijf der PTT: Kantoren der PTT in Zuid-Holland, nummer toegang 3.07.10, inventarisnummer ...

VERKORT:
NL-HaNA, PTT Kantoren ZH, 3.07.10, inv.nr. ...

Extent

813 inventarisnummer(s); files, 4,50 meter meter

Other descriptive information

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen:

 1. Creëer een account of log in .
 2. Selecteer in de archiefinventaris een archiefstuk.
 3. Klik op ‘Reserveer’ en kies een tijdstip van inzage.

Bijlage I: Departementen, waaronder de Posterijen (Telegrafie en Telefonie) hebben geressorteerd van 1803 tot 1939

  I. Posterijen

 • Rechtstreeks onder het Uitvoerend Bewind van de Bataafse Republiek, 1803-1807
 • de minister van Financiën van het koninkrijk Holland, 1807-1810
 • de Franse minister van Financiën, 1810-1813
 • Rechtstreeks onder de Koning. Financiële verantwoording aan de minister van Financiën, 1813-1819
 • Departement van Financiën, 1819-1821
 • onder de minister van Staat, belast met de Generale Directie der ontvangsten (in 1824 benoemd tot minister van Financiën), 1821-1824
 • Departement van Financiën, 1824-1877

 

  II. Rijkstelegraaf

 • Departement van Binnenlandse Zaken, 1852-1870

 

  III. Posterijen en Telegrafie (P.T.)

 • Departement van Financiën, 1870-1877
 • Departement van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 1877-1906
 • Departement van Waterstaat. N.B. Vanaf 1928: Posterijen, Telegrafie en Telefonie (P.T.T.), 1906-1933
 • Departement van Binnenlandse Zaken, 1933-1944

Bijlage II: Overzicht van hoofdbestuurders der Posterijen (Telegrafie en Telefonie) en der Rijkstelegraaf

Hoofdbestuurders der Posterijen (Telegrafie en Telefonie) van 1803 tot heden.

Hoofdbestuurders der Posterijen (Telegrafie en Telefonie) van 1803 tot heden.
1. In de Bataafse Republiek:
1803-1807 Eerste Commissaris, per toerbeurt gekozen uit een meerhoofdig bestuur van 7 commissarissen. Achtereenvolgens ieder voor 3 maanden: zodat in 1807 elke commissaris tweemaal voorgezeten had.
2. In het Koninkrijk Holland (koning Lodewijk Napoleon):
1807-1810 Directeur-Generaal van het Postwezen:
3. Tijdens de inlijving bij Frankrijk:
1810-1813 Directeur-Principal (voor de Hollandse gewesten), L.M. de Chambure, 21 december 1810 - 24 november 1813. - N.B. Onder leiding van de Directeur-Général te Parijs, graaf de Lavalette.
4. In het Koninkrijk der Nederlanden:
1813-1819 Postmeester-Generaal der (Vereenigde) Nederlanden, F.W.F.T. baron van Pal landt van Keppel, 23 december 1813 - 2 augustus 1819
1819-1821 Directeur-Generaal der Directe Belastingen en Posterijen, J.W. Dedel, 2 augustus 1819 - 5 januari 1821
1821-1824 Inspecteur-Generaal en Administrateur ad interim der Posterijen:
1824-1831 Staatsraad, Administrateur der Posterijen en verdere middelen van vervoer, H. van Royen, 1 april 1824 - 19 september 1831
1831-1852 Hoofd van de afdeling Posterijen en verdere middelen van vervoer van het departement van Financiën, mr. J. Pols (referendaris), 19 september 1831 - 24 februari 1852 - N.B. Vanaf 1836 tevens directeur van het postkantoor te 's-Gravenhage.
1852-1864 Hoofddirecteur der Posterijen:
1886-1893 Hoofddirecteur der Posterijen en Telegrafie, J.P. Hofstede, 1 januari 1886 - 15 maart 1893
1893-1929 Directeur-Generaal der Posterijen en Telegrafie:
1929- Directeur-Generaal der Posterijen, Telegrafie en Telefonie (P.T.T.), ir. M.H. Damme, 11 maart 1929 - 1 januari 1942

Hoofdbestuur der Rijkstelegraaf van 1852 tot 1870

Hoofdbestuur der Rijkstelegraaf van 1852 tot 1870
Periode Bestuurder
1 december 1852 - - 1 januari 1854 Leiding voorlopig opgedragen aan een commissie, bestaande uit:
1 januari 1854 - - 1 februari 1877 Hoofd van de afdeling Telegrafie van het departement van Binnenlandse Zaken, W.C.A. Staring
1 februari 1877 - - 1 juli 1884 Hoofddirecteur der Rijkstelegrafie, W.C.A. Staring
1 juli 1884 - - 1 januari 1886 Hoofddirecteur der Posterijen tevens belast met het hoofdbestuur der Telegrafie, J.P. Hofstede - N.B. Zie verder hiervoor: Hoofdbestuurders der Posterijen, Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie: J.P. Hofstede.

Bijlage III: Beschrijving van tekeningen

De inventarisnummers van de tekeningen corresponderen met de inventarisnummers van de archiefbescheiden, waarbij de tekeningen zijn aangetroffen.

Alphen a/d Rijn

Alphen a/d Rijn
103 "Ontwerp voor een Post- en Telegraafkantoor met directeurswoning te Alphen ZH" 1913
Schaal 1 : 100
Groot 52 x 83 cm
Blad I : Plattegronden
Blad II : Gevelaanzichten met doorsneden
Behoort bij bestek no 6
108 Plattegrond van de gemeente Oudshoorn, met aanduiding van de bestelkring 1905
Gedrukt in 1867
Schaal 1 : 50.000
Groot 15 x 18 cm
Legenda aanwezig
Blad uit de gemeenteatlas door J. Kuyper

Amsterdam

Amsterdam
58 Lichtdruk van een bouwtekening van de "Woningbouw 'Eigen Haard', Spaarndammerbuurt - Typen Q en R - winkelhuis met 2 bovenwoningen" i.v.m. de vestiging van het bijkantoor Spaarndammerbuurt te Amsterdam 1917
Doorsneden en plattegronden
Schaal 1 : 100
Groot 33 x 43 cm

Brielle

Brielle
189 "Schetskaartje van het postkantoor te Brielle", met aanwijzing tot plaatsing van het gaslicht 1874
Plattegrond
Geen schaalaanduiding
Groot 20 x 33 cm

Delft-Postkantoor

Delft-Postkantoor
217 "Plan tot aan- en verbouw van het Post- en Telegraafgebouw te Delft" 1905
Schaal 1: 100
Groot 68 x 58 cm
Blad I : Plattegronden
Legenda aanwezig. Zie ook inv. nr. 226
Blad II : Gevelaanzichten met doorsneden
Behoort bij bestek no 34

Delft-Rijkstelegraafkantoor

Delft-Rijkstelegraafkantoor
226 Zie inv. nr. 217
Duplicaat van blad I

Dordrecht

Dordrecht
61 Bouwtekeningen van het Post- en Telegraafgebouw te Dordrecht 1905
Schaal I : 100
Behoren bij bestek no 54
- Blad 1 : Gevelaanzichten met doorsneden
Groot 72 x 92 cm
- Blad 2 : Plan Heifundering
Groot 60 x 73 cm
- Blad 3 : Begane grond
Groot 59 x 57 cm
- Blad 4 : 1e Verdieping
Groot 48 x 56 cm
- Blad 5 : 2e Verdieping
Groot 48 x 56 cm
- Gevelaanzichten met doorsneden en plattegronden
Groot 44 x 76 cm
In drievoud:
1) zonder intekening
2) met potlood ingetekend
3) lichtdruk
61a Bijlage bij inv. nr. 61. "Ontwerp voor een Post- en Telegraafkantoor te Wageningen" z.j.
Gevelaanzichten met doorsneden en plattegronden
Schaal 1 : 100
Groot 56 x 70 cm
Ingescheurd
62 "Plan tot verbouwing van het Post- en Telegraafgebouw te Dordrecht" 1929
Schaal 1 : 100
- Gedeelte bestaande en gewijzigde gevel aan het Bagijnhof
Groot 30 x 39 cm
- Kelderplan en begane grond, met doorsneden
Groot 56 x 50 cm
Legenda aanwezig
- Entresol en 1e Verdieping
Groot 49 x 47 cm
- 2e Verdieping en zolderverdieping
Groot 49 x 47 cm
239 Kladtekening van de plattegrond van het hulppost- telegraaf- en telefoonkantoor te Papendrecht 1924
Schaal 2 cm per meter (1 : 50)
Groot 50 x 32 cm

Geertruidenberg

Geertruidenberg
9 Plan tot verbouwing van het Post- en Telegraafkantoor met directeurswoning te Geertruidenberg 1929
In dorso
Gevelaanzichten met doorsneden en plattegronden
Schaal 1 : 100
Groot 65 x 76 cm
Legenda aanwezig
Behoort bij bestek no 24 (niet aangetroffen)
Tekening door scheuren in delen

Gorinchem

Gorinchem
11 Bouwtekening van het "Post- en Telegraafgebouw te Gorinchem" 1929
In dorso
Voorgevelaanzicht met plattegronden
Sehaal 1 : 100
Groot 62 x 68 cm
Behoort bij bestek no 47 (niet aangetroffen)
64 Lichtdrukken van de bouwtekeningen van het Post- en Telegraafkantoor te Gorinchem 1929
- Plattegrond Fundering met Riolering en Begane grond
Schaal 1 : 100
Groot 66 x 74 cm
- Voorgevel aanzicht met doorsnede en plattegrond 1e verdieping en zolderverdieping
Schaal 1 : 100
Groot 61 x 72 cm

's-Gravenhage

's-Gravenhage
63 Werktekening voor een "Kantoor voor de Postpakketdienst in het Valkenhuis" z.j.
Plattegrond met doorsnede
Schaal 1 : 100
Groot 39 x 36 cm
63 "Ontwerp voor een dubbele villa te Scheveningen" aan de Nieuwe Parklaan, bestemd tot postkantoor z.j.
Lichtdruk
Gevelaanzichten met plattegronden
Schaal 1 : 100
Groot 64 x 88 cm
63 Bouwtekening van een gebouw ten dienste van de Posterijen en Telegrafie te 's-Gravenhage, bijkantoor Parkstraat z.j.
Plattegronden
Schaal: 5 cm = 10 meter (1 : 200)
Groot 27 x 30 cm
Behoort bij bestek no 46 (niet aangetroffen)
63 Kladtekening van de plattegrond van het bijkantoor Z.O. Buitensingel 1905
Begane grond en 1e verdieping
Geen schaalaanduiding
Groot 37 x 62 cm
63 "Plan tot een hulppost- en telegraafgebouw met bovenwoningen aan de Valkenboschlaan en Edisonlaan te 's-Gravenhage" 1907
Met bijlage
Schaal 1 : 100
- Tekening 1: Plattegronden
Lichtdruk
Groot 55 x 65 cm
Plattegrond van de begane grond in duplo
- Tekening 2 : Gevelaanzichten met doorsneden
Lichtdruk
Groot 58 x 63 cm
- Tekening 3 : Plattegronden van de bintlaagconstructie
Lichtdruk
Groot 56 x 65 cm
- Schetstekening van de plattegrond van een niet nader aangeduid gebouw z.j.
Geen schaalaanduiding
Groot 14 x 28 cm
In duplo
- Bijlage: omschrijving van het gebouw aan de Valkenboschlaan
63 Lichtdruk van de plattegrond van het hulpkantoor Z.O. Buitensingel 1908
Met bijlage
In dorso
Schaal 1 : 50
Groot 28 x 22 cm
63 "Ontwerp voor een gebouw, bestemd voor een bijkantoor der Posterijen en twee bovenhuizen aan de Charl. de Bourbonstraat te 's-Gravenhage 1908
Lichtdruk
Gevelaanzichten met plattegronden
Schaal 1 : 100
Groot 67 x 73 cm
Plattegrondtekening van de begane grond in duplo
63 Situatie-tekening van de Algemeene 's-Gravenhaagsche Bouwgrond Maatschappij van het bouwcomplex Bezuidenhout i.v.m. de vestiging van het bijkantoor Charl. de Bourbonstraat 1908
In dorso
Schaal 1 : 2000
Groot 54 x 71 cm
Legenda aanwezig
63 Bouwtekening van het "Gebouw voor de Radio-Telegrafie, nabij het afvoerkanaal te Scheveningen" (Radio-station) 1910
In dorso
Gevelaanzichten met doorsneden en plattegronden
Schaal 1 : 100
Groot 74 x 64 cm
Behoort bij bestek no 23 (niet aangetroffen)
63 "Ontwerp voor 2 herenhuizen aan de Prins Mauritslaan te 's-Gravenhage, bestemd tot hulpkantoor Prins Mauritslaan" 1907
Lichtdruk
Gevelaanzichten met plattegronden
Schaal 1 : 100
Groot 44 x 67 cm
63 "Plan tot verbouw en uitbreiding van het Post- en Telegraafgebouw te 's-Gravenhage" 1913
Plattegronden
Schaal 1 : 100
- Souterrain
Groot 65 x 92 cm
In duplo
Eén exemplaar: legenda aanwezig
- Begane grond
Groot 65 x 92 cm
In duplo
Eén exemplaar: legenda aanwezig
- 1e Verdieping
Groot 65 x 92 cm
In duplo
Eén exemplaar: legenda aanwezig
- 2e Verdieping
Groot 65 x 92 cm
In duplo
Eén exemplaar: legenda aanwezig
63 "Plan tot aan- en verbouw van het Post- en Telegraafgebouw te 's-Gravenhage" 1914
In dorso
Plattegronden
Schaal 1 : 100
- Souterrain
Plan 1913 met intekening van voorgestelde wijziging
Groot 65 x 92 cm
- Begane grond
a) Plan 1913 met intekening van voorgestelde wijzigingen
Groot 65 x 92 cm
b) Uitgewerkt wijzigingsplan 1914
Groot 66 x 99 cm
Legenda aanwezig
- 1e Verdieping
a) Plan 1913 met intekening van voorgestelde wijzigingen
Groot 65 x 92 cm
In duplo
b) Uitgewerkt wijzigingsplan 1914
Groot 66 x 99 cm
Legenda aanwezig
- 2e Verdieping
a) Plan 1913 met intekening van voorgestelde wijzigingen
Groot 65 x 92 cm
In duplo
b) Uitgewerkt wijzigingsplan 1914
Groot 66 x 99 cm
Legenda aanwezig
- Indeling der bestellerslokalen
Groot 39 x 46 cm
- 1e Verdieping-gedeelte Telegrafie (Seinzaal)
Groot 39 x 62 cm
- 2e Verdieping-gedeelte Telegrafie
Groot 39 x 62 cm
- Zolderverdieping-gedeelte Telegrafie
Groot 39 x 41 cm
63 Schets-ontwerp van een Post- en Telegraafkantoor, bijkantoor Prins Mauritslaan 1915
Lichtdruk
Voorgevelaanzicht en plattegrond
Schaal 1 : 100
Groot 58 x 32 cm
315 "Plan tot verbouw en uitbreiding van het Post- en Telegraafkantoor te 's-Gravenhage" 1920
Schaal 1 : 100
Behoort bij bestek no 18
- Blad 1 : Begane grond
Groot 76 x 92 cm
Legenda aanwezig
- Blad 2 : 1e Verdieping
Groot 76 x 92 cm
Legenda aanwezig
- Blad 3 : 2e Verdieping
Groot 76 x 92 cm
Legenda aanwezig
In dorso: gedeelte Telegraafkantoor
- Blad 4 : Gevelaanzichten met doorsnede van de uitbreiding
Groot 37 x 65 cm

(Giessendam-) Hardinxveld

(Giessendam-) Hardinxveld
532 Lichtdruk van een situatie-tekening van een "gedeelte van de Staatsspoorweg Elst-Dordrecht, halte Giessendam-Oudekerk" 1902
In dorso
Schaal 1 : 1000
Groot 27 x 36 cm

Heerjansdam

Heerjansdam
13 Schetstekening van de plattegrond van de gemeente Heerjansdam, met aanduiding van de kosteloze bestelkring 1928
Geen schaalaanduiding
Groot 26 x 20 cm

Hellevoetsluis

Hellevoetsluis
65 Blad 542, Hellevoetsluis, van de topografische kaart
1 : 25000, uitgave 1925
Omgeving eiland Voorne en Goeree met Haringvliet
Groot 25 x 40 cm
Annotatie in potlood van het P.T.T. gebouw en het vroegere Telegraafkantoor

Hillegom

Hillegom
66 Bouw- en werktekeningen van de verbouwingen aan het Post- en Telegraafkantoor 1901-1933
- Plattegrond van het kantoor met directeurswoning 1901
Schaal 1 : 100
Groot 31 x 48 cm
Legenda aanwezig
- Situatie-tekening van de ligging van het kantoor 1919
Schaal 1 : 100
Groot 59 x 41 cm
- Plattegrond van het kantoor 1928
Geen schaalaanduiding
Groot 20 x 34 cm
- Plattegrond van het kantoor met directeurswoning 1928
Geen schaalaanduiding
Groot 28 x 37 cm
- Gevelaanzichten 1930
Lichtdruk
Schaal 1 : 100
Groot 51 x 66 cm
- Doorsneden 1930
Lichtdruk
Schaal 1 : 100
Groot 51 x 66 cm
- Plattegrond van begane grond, 1e en zolderverdieping 1930
Lichtdruk
Schaal 1 : 100
Groot 51 x 66 cm
- Plattegrond van de kelderfundering en begane grond 1933
Lichtdruk
Schaal 1 : 100
Groot 55 x 69 cm
Legenda aanwezig
388 Plan tot "Aan- en verbouw van het Post- en Telegraafkantoor te Hillegom" 1911
Plattegronden en doorsnede
Schaal 1 : 100
Groot 45 x 55 cm
Legenda aanwezig
Behoort bij bestek no 17
389 Plattegrond van de "Tijdelijke Pakketpostloods bij het Post- en Telegraafkantoor te Hillegom" 1907
Schaal 1 : 100
Groot 39 x 29 cm
Legenda aanwezig

Hoek van Holland

Hoek van Holland
67 Plan tot verbouwing van het Post- en Telegraafkantoor te Hoek van Holland z.j.
Plattegrond
Schaal 1 : 100
Groot 24 x 27 cm
Legenda aanwezig
67 Lichtdruk van de kadastrale tekening van de gemeente 's-Gravenzande, sectie Q, nummer 1071 (oud nummer 966) i.v.m. een aan Waterstaat over te dragen perceel grond, bestemd voor de bouw van een Post- en Telegraafkantoor 1908
Schaal 1 : 1000
Groot 18 x 29 cm
Legenda aanwezig

Krimpen a/d Lek

Krimpen a/d Lek
421 Bouwtekeningen van het Post- en Telegraafgebouw te Krimpen a/d Lek 1920
Schaal 1 : 100
Behoren bij bestek no 19
- Blad I : Gevelaanzichten en doorsneden
Groot 50 x 83 cm
- Blad II : Plattegronden
Groot 50 x 68 cm
- Blad III : Gewapend beton-constructie
Groot 37 x 66 cm
422 "Schetstekening betreffende de bestelkring van het Rijkstelegraafkantoor te Krimpen a/d Lek" 1900
Geen schaalaanduiding
Groot 18 x 50 cm

Leerdam

Leerdam
435 Schetstekening van de postbode-woning en de school te Rhenoy met aanduiding van de huidige en de voorgestelde plaatsing van een postbus z.j.
Geen schaalaanduiding
Groot 13 x 29 cm

Maassluis

Maassluis
68 "Plan tot verbouwing van het Post- en Telegraafkantoor te Maassluis" 1881
Plattegronden: begane grond, 1e en 2e verdieping
Schaal 1 : 100
Groot 35 x 48 cm
Legenda aanwezig
Behoort bij bestek no 584 (niet aangetroffen)
68 "Plan tot verbouwing van het Post- en Telegraafkantoor met directeurswoning te Maassluis" 1906
Met bijlagen
Plattegronden: begane grond en 1e verdieping
Schaal 1 : 100
Groot 63 x 47 cm
Legenda aanwezig
In duplo
Behoort bij bestek no 41
68 Plattegrond van de gemeente Maassluis 1930
Schaal 1 : 5000
Groot 35 x 40 cm

Middelharnis

Middelharnis
69 "Uittreksel uit het kadastrale plan van de gemeente Middelharnis, sectie A en B" 1936
Schaal 1 : 1250 (sectie B)
Groot 20 x 33 cm
1 : 2500 (sectie A)

Moordrecht

Moordrecht
490 Schetstekening van de plattegrond van de gemeente Capelle a/d IJssel z.j.
Geen schaalaanduiding
Groot 20 x 22 cm
Waarschijnlijk i.v.m. de bestelkring; met annotaties

Noordwijk

Noordwijk
544 "Plan tot verbouwing van het Post- en Telegraafkantoor te Noordwijk" 1902
Plattegronden
Schaal 1 : 100
Groot 43 x 68 cm
Legenda aanwezig
In duplo
Behoort bij bestek no 54
544 Schetstekening van de plattegrond van het Post- en Telegraafkantoor te Noordwijk met aanduiding van voorgestelde wijzigingen z.j.
Geen schaalaanduiding
Groot 21 x 33 cm
In duplo
544 "Plan tot verbouwing van het Post- en Telegraafkantoor te Noordwijk" 1912
Plattegronden
Schaal 1 : 100
Groot 45 x 74 cm
Legenda aanwezig

Oud-Beyerland

Oud-Beyerland
70 Schetstekening van de plattegrond van het Post- en Telegraafkantoor te Oud-Beyerland z.j.
Begane grond en 1e verdieping
Geen schaalaanduiding
Groot 33 x 39 cm
553 "Plan tot verbouwing van het Post- en Telegraafgebouw te Oud-Beyerland" 1906
Plattegronden
Schaal 1 : 100
Groot 33 x 50 cm
Legenda aanwezig
Behoort bij bestek no 30

Oudewater

Oudewater
71 Plan tot verbouwing van het Post- en Telegraafkantoor te Oudewater z.j.
Plattegrond: begane grond en 1e verdieping
Schaal 1 : 100
Groot 58 x 46 cm
Legenda aanwezig
Behoort bij bestek no 62
Ingescheurd

Ridderkerk

Ridderkerk
587 "Schetstekening van de plattegrond van de gemeente Ridderkerk" i.v.m. de bestelkring 1867
Schaal 1 : 2000
Groot 33 x 41 cm

Rotterdam

Rotterdam
39 Schetstekening van de plattegrond van het bijpost- en telegraafkantoor Kruiskade te Rotterdam 1912
Geen schaalaanduiding
Groot 42 x 20 cm
39 Detailtekening van de plattegrond van het bijpost- en telegraafkantoor Kruiskade-Rotterdam i.v.m. voorstel huisvesting bureel Rijksverzekeringsbank 1912
Schaal 1 : 100
Groot 26 x 21 cm
Legenda aanwezig
603 "Gewijzigde tekening voor een bijkantoor te Katendrecht" z.j.
Interieuraanzichten en plattegrond
Schaal 1 : 50
Groot 43 x 34 cm
Ingescheurd
605 "Ontwerp van een bijpost- en telegraafkantoor met bovenwoningen aan de Nieuwe Binnenweg" 1899
Lichtdruk
Voorgevelaanzicht met doorsneden en plattegronden
Schaal 1 : 100
Groot 68 x 63 cm
606 "Uittreksel uit het kadastrale plan van de gemeente Rotterdam, sectie T" 1903
Omgeving Binnenweg-Boymansplein
Schaal 1 : 1250
Groot 18 x 28 cm
608 "Ontwerp van een hulppostkantoor met woning aan de Mauritsweg te Rijsoord" 1924
Lichtdruk
Gevelaanzichten met doorsneden en plattegronden
Schaal 1 : 100
Groot 34 x 68 cm
609 Schetstekening van de plattegrond van het bijpost- en telegraafkantoor Veerkade, met aanduiding van voorgestelde wijzigingen 1897
Schaal 1 : 50
Groot 20 x 32 cm
In duplo
Eén exemplaar: legenda aanwezig
611 "Plan tot verbouwing en inrichting van het Post- en Telegraafgebouw te Rotterdam" 1900
Plattegronden: Begane grond en 1e verdieping
Schaal : 5 cm = 10 meter (1 : 200)
Groot 21 x 38 cm
Behoort bij bestek no 19 (niet aangetroffen)
614 "Plan tot verbouwing van het Post- en Telegraafgebouw te Rotterdam" 1914
Plattegronden
Schaal : 10 cm = 10 meter (1 : 100)
Groot 56 x 73 cm
Legenda aanwezig
615 "Plan tot inrichting van een bijpost- en telegraafkantoor hoek Vondelstraat-Goudsche singel" (1898)
Plattegrond
Schaal 1 : 100
Groot 27 x 21 cm
Legenda aanwezig
633 Plattegrond van de gemeente Oost- en West-Barendrecht met aanduiding van de bestelkring, gedrukt 1867
Schaal 1 : 50.000
Groot 15 x 18 cm
Duplicaat in klad
633 Plattegrond van de gemeente Heerjansdam, met aanduiding van de bestelkring, gedrukt 1867
Schaal 1 : 50.000
Groot 15 x 18 cm
633 Plattegrond van de gemeente Ridderkerk, met aanduiding van de bestelkring, gedrukt 1867
Schaal 1 : 50.000
Groot 18 x 15 cm
633 Plattegrond van de gemeente IJsselmonde, met aanduiding van de bestelkring, gedrukt 1865
Schaal 1 : 50.000
Groot 15 x 18 cm
Alle plattegronden
Legenda aanwezig
Bladen uit de gemeenteatlas door J. Kuyper
634 Schetstekening van de plattegrond van Bergschenhoek, met aanduiding van de bestelkring 1921
Met bijlage
Schaal 1 : 25.000
Groot 17 x 19 cm
In duplo
Eén exemplaar met opgave van de uitvoering der bestellingen
640 "Plattegrond Z.O. Hoekzolders Telegraafkantoor van het Posten Telegraafgebouw te Rotterdam 1917
Schaal 1 : 50
Groot 30 x 54 cm
Legenda aanwezig
650 Lichtdruk van de "Plattegrond van het bijpost- en telegraafkantoor aan de Breede Hillelaan te Rotterdam" 1903
Schaal 1 : 100
Groot 29 x 20 cm
650 "Bouwplan terrein Maashaven O.Z. Breede Hilledijk enz. gemeente Charlois, sectie D nr. 1987" 1903
Lichtdruk
Schaal 1 : 500
Groot 37 x 42 cm
651 Plan tot " wijziging van lokalen voor de postdienst van het Posten Telegraafgebouw te Rotterdam" 1894
Plattegrond: Begane grond
Schaal 1 : 100
Groot 20 x 20 cm
Legenda aanwezig
Behoort bij bestek no 36
653 Plan tot verbouwing van het bijpost- en telegraafkantoor Veerkade 1901
Lichtdruk
- Plattegrond van het kantoor
Schaal 1 : 50
Groot 21 x 31 cm
Legenda aanwezig
In duplo
- Schetstekening van de plattegrond van het kantoor
Schaal 1 : 50
Groot 33 x 41 cm
In duplo
655 Plan tot uitbreiding van de Beurs te Rotterdam 1906
Plattegronden
- Plan Begane grond en 1e verdieping van het Beursgebouw 1906
Schaal 1 : 500
Groot 28 x 59 cm
- Gedeelte van de plattegrond - Begane grond - bestemd tot Rijks telegraaf- en telefoonkantoor 1906
Lichtdruk
Schaal 1 : 100
Groot 35 x 62 cm
Legenda aanwezig
- Begane grond -en Kelderplan van kantoor E met aanduiding van gas- en lichtaansluitingen 1906
Lichtdruk
Geen schaalaanduiding
Groot 55 x 13 cm
656 "Plan tot verbouwing van het Post- en Telegraafgebouw te Rotterdam" 1914
Plattegrond en doorsnede
Schaal 10 cm = 10 meter (1 : 100)
Groot 56 x 74 cm
Legenda aanwezig
659 Lichtdruk van de plattegrondtekening van het "bijpost- en telegraafkantoor aan de Maaskade nr. 93 te Rotterdam" 1930
Souterrain en bel-étage
Schaal 1 : 100
Groot 26 x 19 cm
664 "Plattegrond van de Telegram-Telefoonzaal van de Telefooncentrale Rotterdam-Coolsingel met aanduiding van de indeling 1927
Schaal 1 : 50
Groot 36 x 75 cm
Legenda aanwezig
665 Werktekeningen van de teletypeverbindingen i.v.m. proefnemingen met teletypetoestellen tussen Rotterdam-Liverpool en Rotterdam-Londen 1928
2 stuks
Groot 19 x 31 cm
667 Lichtdruk van een werktekening van de centraal-telefoonpost (systeem Ericsson & Co) op het Rijkstelegraafkantoor te Rotterdam 1895
Groot 31 x 27 cm
669 "Plattegrond van de Telegram- Telefoonzaal van de Telefooncentrale Rotterdam-Coolsingel" 1921
Schaal 1 : 100
Groot 27 x 41 cm
"Plattegrond van de Telefoonzaal en Kruisverbindingszaal van de Telefooncentrale Rotterdam-Coolsingel" 1922
Schaal 1 : 100
Groot 68 x 76 cm
Legenda aanwezig
670 Schetstekeningen van de plattegronden der bijkantoren te Rotterdam met aanduiding voor de plaatsing van een publieke telefooncel op ieder kantoor 1905
Met bijlage
- Plattegrond van het bijkantoor Avenue Concordia
Geen schaalaanduiding
Groot 21 x 33 cm
- Plattegrond van het bijkantoor "Boompjes"
Schaal 12 cm = 4 meter (1 : 33 1/3)
Groot 33 x 42 cm
- Plattegrond van het bijkantoor Burg. de Roosstraat
Geen schaalaanduiding
Groot 33 x 42 cm
- Plattegrond van het bijkantoor Charlois
Geen schaalaanduiding
Groot 33 x 21 cm
- Plattegrond van het bijkantoor Goudsche Singel
Geen schaalaanduiding
Groot 20 x 31 cm
- Plattegrond van het bijkantoor 's-Gravendijkwal
Geen schaalaanduiding
Groot 33 x 21 cm
- Plattegrond van het bijkantoor Katendrecht
Geen schaalaanduiding
Groot 21 x 33 cm
- Plattegrond van het bijkantoor Kruiskade
Geen schaalaanduiding
Groot 33 x 21 cm
- Plattegrond van het bijkantoor Nieuwe Binnenweg
Geen schaalaanduiding
Groot 24 x 21 cm
- Plattegrond van het bijkantoor Veemarkt
Geen schaalaanduiding
Groot 21 x 16 cm
- Plattegrond van het bijkantoor aan de Veerkade
Geen schaalaanduiding
Groot 33 x 42 cm
680 Plattegrond van de bestelkring van het bijkantoor Burg. de Roosstraat 1906
Geen schaalaanduiding
Groot 29 x 39 cm
Plattegrond van de bestelkring van de bijkantoren Katendrecht en Afrikaanderplein 1906
Geen schaalaanduiding
Groot 33 x 42 cm
Plattegrond van de bestelkring van het bijkantoor Charlois 1906
Geen schaalaanduiding
Groot 48 x 71 cm
Plattegrond van de bestelkring van het bijkantoor Goudsche Singel 1906
Geen schaalaanduiding
Groot 33 x 21 cm
Plattegrond van de bestelkring van het bijkantoor Nieuwe Binnenweg 1906
Geen schaalaanduiding
Groot 26 x 26 cm
Plattegrond van de bestelkring van het bijkantoor Prins Hendrikkade 1906
Geen schaalaanduiding
Groot 21 x 33 cm
681 Schetstekening van de plattegrond van de bestelkring van het hulppost-telegraaf en telefoonkantoor te Slikkerveer 1908
Geen schaalaanduiding
Groot 33 x 42 cm
682 Schetstekening van de plattegrond van de bestelkring van het hulptelegraafkantoor te Hillegersberg 1912
Geen schaalaanduiding
Groot 67 x 2g cm
Legenda aanwezig
683 Schetstekening van de plattegrond van de bestelkring van de bijkantoren Katendrecht en Afrikaanderplein 1920
Geen schaalaanduiding
Groot 23 x 34 cm

Sassenheim

Sassenheim
72 Lichtdruk van de "Plattegrond van de kelder, behorend bij plan voor het bouwen van een Post en Telegraafkantoor te Sassenheim" 1901
Schaal 1 : 100
Groot 17 x 28 cm
72 Werktekening voor de aanleg van de "electrische installatie van het Post- en Telegraafkantoor te Sassenheim" 1933
Plattegronden
Schaal 1 : 100
Groot 53 x 72 cm

Schiedam

Schiedam
73 Schetstekening van de plattegrond van het Telegraafkantoor te Schiedam z.j.
Schaal 1 : 50
Groot 42 x 35 cm
73 "Schetsplan voor een Telegraafkantoor aan de Lange Haven te Schiedam" 1907
Schaal 1 : 100
Groot 42 x 35 cm
Plan A voor 2 percelen
Plan B voor 1 perceel
73 Schetstekening van de plattegrond van het Postkantoor te Schiedam 1910
Schaal 1 : 100
Groot 29 x 29 cm
Met intekening van een voorgenomen verbouwing
73 "Plan tot aan- en verbouw van het Postkantoor te Schiedam" 1909
Zijgevelaanzicht met doorsneden en plattegrond van de begane grond
Schaal 1 : 100
Groot 53 x 66 cm
Legenda aanwezig
Behoort bij bestek no 48 (niet aangetroffen)
73 Schetstekening van de plattegrond van het Post- en Telegraafkantoor te Schiedam 1909
Schaal 1 : 100
Groot 38 x 31 cm
Met intekening van bestaande en nieuwe lichtpunten; met detailschets van de plattegrond van het Telegraafkantoor
73 "Ontwerp verbouw Post- en Telegraafgebouw te Schiedam" z.j.
Voor- en zijgevelaanzicht met plattegronden van de begane grond en 1e verdieping
Schaal 1 : 100
Groot 64 x 52 cm
Legenda aanwezig
Behoort bij bestek no 9 (niet aangetroffen)

Sliedrecht

Sliedrecht
747 Situatietekening van het gebied Merwede/Nieuwe Merwede van Dordrecht tot Hardinxveld met aanduiding van de bestelkring van het postkantoor te Sliedrecht 1867
Geen schaalaanduiding
Groot 18 x 31 cm
Legenda aanwezig

Vianen

Vianen
74 "Ontwerp voor een Post- en Telegraafkantoor met directeurswoning te Vianen" 1930
Gevelaanzichten met doorsneden en plattegronden
Schaal 1 : 100
Groot 79 x 73 cm
Behoort bij bestek no 12 (niet aangetroffen)

Vlaardingen

Vlaardingen
75 Situatie-schets van de ligging van een tweetal te koop aangeboden panden, resp. aan de Haven en aan de Schiedamscheweg te Vlaardingen 1905
Met bijlage
Geen schaalaanduiding
Groot 14 x 22 cm
75 Plattegrond-schets met inrichtingsplan voor het dienstlokaal van het postkantoor te Vlaardingen z.j.
Geen schaalaanduiding
Groot 18 x 18 cm

Waddinxveen

Waddinxveen
785 Plan tot verbouwing van het Post- en Telegraafkantoor te Waddinxveen 1912
Plattegronden
Schaal 1 : 100
Groot 58 x 47 cm

Wateringen

Wateringen
792 Schetstekening van de plattegrond van Wateringen, met aanduiding van de kosteloze bestelkring 1869
Geen schaalaanduiding
Groot 15 x 18 cm

Werkendam

Werkendam
77 "Plattegrond van een gedeelte pastorie, open plaats en tuin van het Postkantoor te Werkendam" z.j.
Schaal 1 : 50
Groot 26 x 52 cm
In viervoud (klad)
77 "Schetstekening van een bergplaats in de tuin van het Post- en Telegraafgebouw te Werkendam z.j.
Gevelaanzicht met doorsnede en plattegrond
Schaal 1 : 50
Groot 28 x 33 cm
77 Situatie-schets van een te verkopen stuk grond van het perceel sectie A nr. 1728, waarschijnlijk behorend tot het postkantoor te Werkdam z.j.
Geen schaalaanduiding
Groot 19 x 44 cm

Woerden

Woerden
78 Plan tot "Verbouwing van het Post- en Telegraafkantoor te Woerden" z.j.
Plattegrond van de belétage
Schaal 1 : 100
Groot 26 x 27 cm
Legenda aanwezig
Behoort bij bestek no 30 (niet aangetroffen)
78 Lichtdruk van een werktekening van de plattegrond van het te verbouwen Post- en Telegraafkantoor te Woerden, met aanduiding van nieuw aan te brengen lichtpunten 1913
Schaal 1 : 50
Groot 29 x 43 cm
78 Plan tot verbouwing van het Post- en Telegraafkantoor te Woerden 1914
In dorso
Plattegrond van souterrain en belétage
Schaal 1 : 100
Groot 42 x 53 cm
Legenda aanwezig
In duplo
Behoort bij bestek 27 (niet aangetroffen)
78 Detailtekening van een deel van het souterrain van het Post- en Telegraafkantoor te Woerden met aanduiding van enkele aan te brengen veranderingen z.j.
Schaal 1 : 100
Groot 26 x 19 cm
78 Kladtekening van de plattegrond van het stationspostlokaal te Woerden 1914
Schaal 1 : 20
Groot 32 x 36 cm
78 Plattegrond van de gemeente Woerden met aanduiding van de diverse verplaatsingen van het Post- en Telegraafkantoor 1939
Schaal 8 cm = 200 meter (1 : 2500)
Groot 43 x 83 cm
803 Plattegrond van de gemeente Woerden met aanduiding van de kosteloze bestelkring 1874
Met bijlage
Schaal 1 : 50.000
Groot 15 x 18 cm
Blad uit de gemeenteatlas door J. Kuyper

Woudrichem

Woudrichem
79 "Ontwerp voor een Post- en Telegraafkantoor met directeurswoning te Woudrichem" z.j.
Schaal 10 cm = 10 meter (1 : 100)
Groot 62 x 83 cm
Blad I : Plattegronden
Blad II : Gevelaanzichten met doorsneden
Behoort bij bestek no 4 (niet aangetroffen)

Zwijndrecht

Zwijndrecht
80 Lichtdruk van de "Plattegrond van het Post- en Telegraafkantoor te Zwijndrecht" z.j.
Schaal 1 : 50
Groot 40 x 56 cm
Bijlage: plattegrond van de nieuwe toestand in duplo met aangebrachte wijzigingen
Groot 28 x 29 cm
80 "Verbouwingsplan van het Post- en Telegraafgebouw te Zwijndrecht" 1911
Plattegrond van begane grond en 1e verdieping
Schaal 1 : 100
Groot 42 x 52 cm
Legenda aanwezig
Bijlage:
- Kladtekening van het verbouwingsplan der dienstlokalen op de belétage
Geen schaalaanduiding
Groot 19 x 33 cm
- Verbouwingsplan Belétage; plan van de Rijksbouwmeester
Schaal 1 : 100
Groot 45 x 36 cm
Legenda aanwezig
- Verbouwingsplan Belétage en 1e verdieping; plan van de directeur, gewijzigd door de inspecteur
Schaal 1 : 100
Groot 41 x 58 cm
Legenda aanwezig

Language of the material

Het merendeel der stukken is in het Nederlands .

Records creator


Archiefvormers: :

Kantoren van het Staatsbedrijf der PTT in Zuid-Holland Inspectie Dordrecht Inspectie 's-Gravenhage

Content provider

Nationaal Archief, Den Haag

Material-specific details

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Het archief bevat ook bouwtekeningen, plattegronden en schetstekeningen.