Netherlands > Nationaal Archief

2.21.205.04

Collectie 408 Familie (Von) Baumhauer

Baumhauer, von

1513-2005
M. Breij
2006
Nationaal Archief, Den Haag
This finding aid is written in Dutch .
Beschrijving van het archief

Scope and content

De familie (Von) Baumhauer stamt - voor zover valt na te gaan - af van een 15e-eeuws koopmansgeslacht uit het Westfaalse Coesfeld, dat een invloedrijke positie binnen de Hanze-gemeenschap innam. Omstreeks 1762 vestigt de koopman Matthijs Jacob Boomhouer zich in Amsterdam. Vanaf de Napoleontische tijd vervullen leden van de familie vooraanstaande ambten op bestuurlijk, juridisch en maatschappelijk gebied. Tot de meest prominente onder hen behoren in de 19e eeuw Mr. Willem Theodorus (von) Baumhauer, procureur-generaal te Brussel en Utrecht en de scheikundige Professor Edouard Henri von Baumhauer. Tijdens de Tweede Wereldoorlog spelen Mr. Edouard Henri von Baumhauer en zijn echtgenote Hermien von Baumhauer-Ribbink een belangrijke en hogelijk gewaardeerde rol in het verzet door het 'Pas-Op-kamp' voor onderduikers in Vierhouten op te richten.
De archiefstukken zijn zeer divers van aard doordat opeenvolgende generaties hun bijdrage geleverd hebben. De stukken vertegenwoordigen zowel het persoonlijke als het openbare leven van de oorspronkelijke eigenaren. De oudste dateren uit de 16e eeuw. Hieronder bevindt zich de originele Wapenbrief uit 1513, geschonken door keizer Maximiliaan I van Oostenrijk aan de gebroeders Bomhower. Verder zijn er juridische en notariële akten betreffende aankoop van land en goederen, geschillen en overerving; genealogische overzichten en familiekronieken; correspondentie, portretten en foto's; dagboeken (van Mr. W.Th. (von) Baumhauer uit het begin van de 19e eeuw) en (wetenschappelijke) publicaties. Ook herbergt dit archief stukken van aanverwante families.

Inhoud

Een bijzondere categorie in het familiearchief Von Baumhauer vormen de verzamelde stukken uit de families Van der Werff, Brouwer, Gevers, Van Beeftingh, Van IJzendoorn, Boonen en Van Beuningen (zie de inventarisnummers 537-558). De rode draad door deze verzameling wordt gevormd door de drie portretten van de Rotterdamse schilder Adriaan van der Werff (1659-1722): een zelfportret, alsmede een portret van zijn vrouw Margaretha Rees en dochter Maria van der Werff. Deze portretten waren via de vrouwelijke lijn vererfd aan Adriana Martina Boonen-van IJzendoorn (1791-1862), die ze in haar testament bestemde voor haar jongste dochter Elisabeth Catharina Petronella (Cateau) von Baumhauer-Boonen. Deze heeft de schilderijen aanvankelijk in de onverdeelde boedel van haar moeder gelaten en haar aandeel in 1877 aan haar broer Ds. Hendrik Boonen verkocht. Na vererving onder de kinderen van Hendrik Boonen werden de schilderijen via zijn kleinkinderen Henk en Coba Laman Trip in 1962 nagelaten aan Hendrik Jan van Beuningen (geb. 1920), achterkleinzoon van Maria Adriana van Beuningen-Boonen (1817-1876). Hij bracht de door hem geërfde schilderijen, miniaturen en documenten onder bij de familiestichting Esse non Videri die een deel hiervan in bruikleen gaf aan het Rotterdams Historisch Museum.

De documenten betreffende Adriaan van der Werff en zijn nakomelingen binnen de families Brouwer, Gevers, Van Beeftingh en Van IJzendoorn raakten verspreid. Eén deel kwam via Cateau von Baumhauer-Boonen in het Familiearchief Von Baumhauer terecht, een ander gedeelte bevindt zich thans in het Familiearchief Van Beuningen als onderdeel van de eveneens in 1962 door Hendrik Jan van Beuningen geërfde documenten. Voor de volledigheid zijn door mij in de tekst verwijzingen naar het Familiearchief Van Beuningen aangebracht. [NOTE Zie voor een verervingsoverzicht Bijlage III.]

Ook de ongeveer dertig documenten (zie de inventarisnummers 563-588 en 594-599) die betrekking hebben op landerijen en boerderijen op de Veluwe, met name in Elspeet, maar nooit tot Baumhauer-familiebezit hebben behoord, zijn een nadere toelichting waard.

Samen met de landerijen en boerderijen in Vierhouten vormden zij tot 1862 één geheel als het bezit van Hendrik Richard Boonen en zijn echtgenote Adriana Martina van IJzendoorn. Na de verdeling van hun nalatenschap kwam "Vierhouten" in het bezit van hun dochter Cateau von Baumhauer-Boonen. De bezittingen onder Elspeet werden geërfd door hun zoon Hendrik Boonen en dochter Maria Adriana van Beuningen-Boonen.

De documenten betreffende de Elspeter bezittingen, die reeds in de vroege 17e-eeuw aanvangen, zijn opmerkelijk genoeg, vrijwel allemaal in het bezit van Cateau von Baumhauer-Boonen terecht gekomen.

Het Elspeter bezit kwam in 1962 eveneens in handen van Hendrik Jan van Beuningen, die mij verzocht historisch onderzoek te doen naar de herkomst en geschiedenis van de erfgoederen Boonen en hun lotgevallen na 1862.

De resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen in de publicatie 'Erfgoed Boonen', door Mieke Breij (Utrecht, 2005) en geven een gedetailleerd inzicht in de historische context. Hierin wordt eveneens de rol van Jhr. Henk Laman Trip te Velp beschreven, die als kleinzoon en erfgenaam van Ds. Hendrik Boonen omstreeks 1927 veel historisch onderzoek verrichte naar het erfgoed Boonen en transcripties vervaardigde van 17e-eeuwse documenten die inmiddels bij zijn achterneef Mr. Edouard Henri von Baumhauer te Amsterdam berustten.

Records creator's history

Geschiedenis van de archiefvormer

De geschiedenis van de familie Baumhauer en Von Baumhauer

De geschiedenis van de familie Baumhauer en Von Baumhauer [NOTE Voor een uitgebreide geschiedenis van de familie wordt verwezen naar de publicatie 'De Stammen onder de Leeuw' / 'Die Stämme unter dem Löwe', geschreven door drs. Mieke Breij met medewerking van Jon Baumhauer te München (Utrecht / München, 2001). Daarin zijn tevens een uitgebreid bronnen- en literatuuroverzicht en een uitgebreide genealogie opgenomen.Nederlandse uitgave: ISBN 90-9013497-2; Duitse uitgave: ISBN 3-00-05760-9.] begint, voor zover thans bekend, in de veertiende eeuw in het Westfaalse Coesfeld binnen het milieu van de Duitse Hanze.

In een tijd waarin de spelling van familienamen nog niet vaststond, werd de schrijfwijze regionaal bepaald. Gosswin Boomhouwer van Coesfeld (ca. 1410-1486), die rechten in Keulen studeerde, was in de periode 1441-1477 secretaris van de machtige Duitse Hanze te Brugge. Zijn nazaten woonden als kooplieden in de Hanzestad Reval, het huidige Tallin in Estland. Eén van hen, Christianus Bomhower (ca. 1468-1518) stelde zijn leven in dienst van de rooms-katholieke kerk en was aanvankelijk aflaatcommissaris en later bisschop van Dorpat (Tartu in Estland). Als dank voor zijn verdiensten voor de rooms-katholieke kerk verleende Keizer Maximiliaan I van Oostenrijk in 1513 Christianus en zijn broers het recht tot het voeren van het wapen met de leeuw en drie boomstammen: 'De stammen onder de Leeuw'.

Christianus' broer, Hans Bomhower, verliet omstreeks 1529 de stad Reval en werd vrijwel zeker de stamvader van de Eupense en Akense familie van lakenfabrikanten en lakenkooplieden.

Omstreeks 1600 ging de familie Baumhewer over tot de Reformatie naar de inzichten van Johannes Calvijn. In de 17e-eeuw werden de gereformeerden uit Aken verdreven, waarna drie Baumhewer-broers zich in Maastricht vestigden en een omvangrijk nageslacht aan kooplieden, hoge militairen en bankiers voortbrachten. Johan Baumhewer (ca. 1621-1682) mocht vanwege zijn status als rijke koopman tegen betaling van het 'Beiwohnrecht' binnen de stadsmuren van Aken wonen. Zijn kleinzonen Johan (1689-1760) en Heinrich (1691-1741) stichtten aan het begin van de 18e-eeuw nieuwe lakenfabrieken in het nabijgelegen Eupen.

Eupen werd de plaats waar drie nieuwe takken ontstonden: Wilhelm Jacob Baumhauer (1735-1796) trok naar Hamburg en kreeg daar nakomelingen tot in de tegenwoordige tijd. Zijn broer Heinrich Baumhauer (1726-1790) legde door zijn huwelijk met de rooms-katholieke Petronella Nicolai de basis voor een omvangrijke rooms-katholieke familie met nakomelingen tot in de huidige tijd in geheel West-Duitsland.

Van Johan Boomhouer (1689-1760), lakenkoopman en leider van de gereformeerde gemeenschap te Eupen, is de vroegstbewaarde familiekroniek afkomstig. [NOTE Zie inventarisnummer 34. ] Uit deze kroniek is ondermeer bekend dat zijn dochter Anna Catharina Baumhauer (1730-1795) tegen de wil van haar vader trouwde met haar neef Jacob Reinhard Baumhauer (1729-1786), die in Aken een lakenfabriek had. Na het overlijden van Jacob Reinhard zette de weduwe het bedrijf samen met haar zoon Johann Matthias Baumhauer (1759-1818) voort. De bijbehorende schriftelijke overeenkomsten werden door Jon Baumhauer te München in 2002 aan het Familiearchief Von Baumhauer geschonken.

Johans jongste zoon, de koopman Matthijs Jacob Boomhouer (1737-1789) vestigde zich omstreeks 1762 op de Keizersgracht te Amsterdam om de koopmansfirma van zijn kinderloze oom Wilhelm Baumhauer (1695-1758) en tante Elisabeth Cappel voort te zetten. Hij werd stamvader van de Nederlandse tak, die sinds het midden van de 19e-eeuw de naam 'Von Baumhauer' draagt, nadat eerst omstreeks 1790 in Nederland de schrijfwijze 'Baumhauer' was geworden.

De oudste zonen van Matthijs Jacob Boomhouer en Helena Maria von Scheibler zagen in de Napoleontische tijd geen kans de oorspronkelijk zo vermogende koopmansfirma voort te zetten. In hun generatie voltrok zich de overgang naar beroepen op het bestuurlijke en juridische terrein.

Zo werden Charles Matthieu Baumhauer (1779-1834) bestuursambtenaar in Nederlands-Indië en zijn jongere broer Matthieu Jacques Reinhard Baumhauer (1789-1822) aanvankelijk militair onder Napoleon en later secretaris van het Nederlandse Gouvernement in Malakka. Daar werd Jan Willem Samuel von Baumhauer (1820-1884) geboren, die na het vroegtijdige overlijden van zijn ouders in Brussel en vervolgens in Utrecht bij zijn oom Willem Theodorus (von) Baumhauer opgroeide. Hij studeerde daar rechten en was later werkzaam als bestuursambtenaar op Java en Borneo's westkust. Bij de Javaanse vrouw Sarina had hij één dochter, Maria (1852/4-1932).

Centrale figuur in de 19e-eeuwse familie was een derde broer, Mr. Willem Theodorus (von) Baumhauer (1785-1849), Procureur-Generaal te Brussel en Utrecht, die in 1824 pogingen deed in de adelstand verheven te worden. Omdat hij geen bewijzen kon aanvoeren voor zijn afstamming van één van de in de wapenbrief van 1513 genoemde vier gebroeders Bomhower, kon de Hoge Raad van Adel niet aan dit verzoek voldoen.

Sinds ongeveer 1842 noemden Willem Theodorus Baumhauer, zijn vier zonen en neef Jan Willem Samuel zich officieel 'Von Baumhauer', hetgeen tot op heden de schrijfwijze van de Nederlandse tak is gebleven.

Het geslacht van Willem Theodorus (von) Baumhauer en Apollonia Joanna Croese werd tot in de huidige tijd door één zoon voortgezet in de persoon van Professor Edouard Henri von Baumhauer (1820-1885), gehuwd met Elisabeth Catharina Petronella Boonen. Hij genoot op scheikundig terrein een groot aanzien in binnen- en buitenland en stond in contact met belangrijke geleerden van zijn tijd.

Door vererving kwamen landerijen en boerderijen in Elspeet en Vierhouten op de Veluwe, die al eeuwen in het bezit waren van de familie Boonen, in de familie Von Baumhauer. In 1917 verrees aldaar aan de Elspeterbosweg 'Huize Vierhouten' dat een belangrijke rol in de Tweede Wereldoorlog zou spelen.

Nakomelingen van het echtpaar Von Baumhauer-Boonen in rechte lijn zijn: Mr. Edouard Marie von Baumhauer (1853-1907), Officier van Justitie te Amsterdam; de broers Mr. Edouard Henri von Baumhauer (1890-1950), advocaat te Amsterdam en Ir. Albert Gillis von Baumhauer (1891-1939) vliegtuigbouwkundige en ten slotte de bedrijfsjurist Mr. Edouard Mari Herminius von Baumhauer (geb. 1931).

Edouard Henri von Baumhauer (1890-1950) was een zelfstandig gevestigd advocaat in Amsterdam met uitgebreide contacten in het internationale zakenleven. Daarnaast was hij voorzitter van de Nederlands-Amerikaanse Kamer van Koophandel en vertegenwoordiger van de Deutsche Bank. Voor zijn werk bij de Nederlands-Amerikaanse Kamer van Koophandel ondernam hij in 1930, 1932 en 1938 enkele maandenlange reizen naar de Verenigde Staten van Amerika.

Onder druk van de oorlogomstandigheden nam hij in 1943 vanuit 'Huize Vierhouten' het initiatief tot de oprichting en in standhouding van het 'Pas-Op-kamp' voor onderduikers in het Vierhoutense bos, dat bijna twee jaar in gebruik bleef. Hiermee redde het echtpaar Von Baumhauer met hulp van velen het leven van tientallen onderduikers. In de naoorlogse jaren verzamelde zijn weduwe Hermien verdere documentatie en bewijsmateriaal over de rol van haar man in de Tweede Wereldoorlog, mede omdat er over de betekenis van het werk van verschillende verzetsmensen verschil van mening bestaat. In het voorjaar van 1984 werd het verzetsherdenkingskruis uitgereikt aan Hermien von Baumhauer-Ribbink en haar dochter Clazien (1923-1984).

Het echtpaar Von Baumhauer werd in mei 2000 postuum geëerd met de Yad Vashem-onderscheiding, die Eduard von Baumhauer (geb. 1931) namens zijn ouders te Wassenaar in ontvangst nam.

De tak van de Zutphense predikant Theodore Charles Matthieu von Baumhauer (1823-1900) stierf wat betreft naamdragende nakomelingen uit met het overlijden van zijn oudste dochter Apollonia Johanna Wilhelmina von Baumhauer in 1937. Haar nageslacht vindt men heden binnen de families De Ranitz, Campert en Waszink.

Genealogie Baumhauer en Von Baumhauer voor zover hebbende op dit familiearchief

De zijtakken zijn buiten beschouwing gelaten.

De Romeinse cijfers geven de afzonderlijke generaties weer; de arabische cijfers de kinderen uit een huwelijk;

getrouwd met;
(∞) leefde/leeft samen met;
(NH) Nederlands Hervormd;
(WR) Waals Gereformeerd;
(Ref.) Duits Gereformeerd;
(Dg) Doopsgezind;
(EL) Evangelisch Luthers;
(Ev) Evangelisch;
NN naam onbekend.

I. Johan de BOEMHOUWERE, geboren Coesfeld circa 1368, Rechtsgeleerde, Burger van Coesfeld 1392, overleden voor 1451; ∞ circa 1395 Stine NN., geboren circa 1370, overleden na 1419.

  Kinderen:

 1. Elseke de BOEMHOUWERE, geboren Coesfeld circa 1406, overleden na 1433.
 2. Herman BOMHOWER, geboren Coesfeld circa. 1408.
 3. Jutte de BOEMHOUWERE, geboren Coesfeld circa 1410.
 4. Gosswin BOOMHOUWER van Coesfeld, geboren Coesfeld circa 1410, volgt II.
 5. Johan de BOEMHOUWERE, geboren Coesfeld circa 1410.
 6. Hinrich de BOEMHOUWERE, geboren Coesfeld circa 1410.
 7. Stine de BOEMHOUWERE, geboren Coesfeld circa 1410.

II. Gosswin BOOMHOUWER van Coesfeld, geboren Coesfeld circa 1410, Secretaris der Duitse Hanze in Brugge, begraven Brugge of Reval 1486; ∞ circa 1440 Barbara LAVENSCHEDE, geboren circa 1415, overleden Reval na 1486.

  Kinderen:

 1. Hans BOMHOWER, geboren Brugge (?) circa 1440, volgt III.
 2. Herman BOMHOWER, geboren Brugge (?) circa 1442 Koopman en Reder, overleden na 1471.
 3. Gosswin BOMHOUWER, geboren Brugge (?) circa 1450, Koopman te Reval, overleden na 1515.
 4. Dorothea BOMHOWER, geboren Brugge (?) circa 1450, Non (?), overleden Reval (?) na 1515.
 5. Laurence BOOMHOUWERS, geboren Brugge (?) circa 1455, Non in het Bogardenkonvent te Brugge, overleden Brugge 26.3.1523.

III. Hans BOMHOWER, geboren Brugge (?) circa 1440, Koopman te Reval, overleden Reval 1497; ∞ Reval (?) circa 1465 Gertrud HÖVEKEN, geboren circa 1440, overleden Reval voor 1508.

  Kinderen:

 1. Christianus BOMHOWER, geboren Reval circa 1468, Dr. theol., Domheer te Köln, Mainz en Dorpat, Pauselijke Nuntius, Bischop van Dorpat, overleden Dorpat 15.4.1518.
 2. Antonius BOMHOWER, geboren Reval circa 1469, Franciskaner monnik te Riga, overleden omgeving Reval na 1527.
 3. Bartholomeus/Berthold BOMHOWER geboren Reval circa 1470, volgt IVa.
 4. Elsabe/Elisabeth BOMHOWER, geboren circa 1470, na 1527 Non in het Birgittinnenklooster te Reval, overleden Reval na 1527; ∞ circa 1500 Serius HULDERMANN, geboren Reval (?) circa 1470, Koopman in Reval, overleden Reval 1512.
 5. Jasper BOMHOWER, geboren Reval circa 1470, Koopman in Lübeck, overleden Lübeck voor 1530; ∞ Lübeck circa 1500 Elsabe WARMBÖKE, geboren Lübeck circa 1472.
 6. Hans BOMHOWER, geboren Reval circa 1470, volgt IVb.
 7. Anna BOMHOWER, geboren Reval (?) circa 1470, Non in het Birgittenklooster te Reval, overleden Reval ... .
 8. Maria BOMHOWER, geboren Reval (?) circa 1470, Non in het Birgittenklooster te Reval.
 9. Brigitta BOMHOWER, geboren Reval (?) circa 1470, Non in het Birgittenklooster te Reval, overleden Reval circa 1545.
 10. Dochter BOMHOWER, geboren circa 1470; ∞ ca.1500 Peter KLEVINCKHUSEN, geboren circa 1470, Koopman te Reval, overleden na 1525.

IVa. Bartholomeus/Barthold BOMHOWER, geboren Reval circa 1470, Koopman en Raadsheer te Reval, overleden Reval circa 1540; ∞ circa 1500 NN. PEPERSACK, geboren circa 1474;

  Kinderen:

 1. Barthold BOMHOWER, geboren Reval circa 1505, overleden na 1542.
 2. Catharina BOMHOWER, geboren circa 1505, Non in het Birgittinnenklooster te Reval, overleden Reval na 1500.

IVb. Johannes/Hans BOMHOWER, geboren Reval circa 1470, Koopman te Reval, overleden Eupen (?) na 1529; ∞ circa 1495 NN.

  Kind:

 1. Johan BOUMHOUWER, geboren Reval (?) circa 1495, volgt V.

V. Johan/Jan BOUMHOUWER, geboren Reval (?) circa 1495, Lakenkoopman, overleden Eupen 1557; ∞ circa 1528 Berb/Barbara VAN MEMBACH, geboren circa 1500, overleden Eupen na 1561.

  Kinderen:

 1. Loumen/Louhm BAUMHOUWER, geboren circa 1520, volgt VIa.
 2. Michell BOUMHOUWER/BOMHUER, geboren circa 1525, volgt VIb.
 3. Apollonius/Plunnys BAUMHEWER, geboren Eupen circa 1530, volgt VIc.
 4. Dochter BAUMHOUWER, geboren Eupen circa 1530, ∞ circa 1555 Clas PAFF, geboren Eupen circa 1530, overleden na 1579.
 5. Dochter BOUMHOUWER, geboren circa 1530, overleden Eupen voor 1579; ∞ circa 1555 Frambach LUL, geboren circa 1530, overleden na 1598.
 6. Lambert BOMHOUWER/BAUMHEWER, geboren circa 1530, volgt VId.
 7. Dochter BOUMHOUWER, geboren Eupen circa 1530, overleden Eupen voor 1586; ∞ circa 1555 Arnent PUYTZEN/PONSSEN, geboren circa 1530,Waard van De Engel, overleden Eupen voor 1586.

VIc. Apollonius/Plunnys/Plonis BAUMHEWER/BOUMHOUWER, geboren Eupen circa 1530, Lakenkoopman, overleden Eupen 1595; ∞ Eupen circa 1555 Geudgen HOESCH, geboren Eupen circa 1530, overleden Eupen na 1614, dochter van Jan Thewiszoon Hoesch en NN.

  Kinderen:

 1. Johan BAUMHEWER, geboren Eupen circa 1555, volgt VII.
 2. Dochter BAUMHEWER, geboren Eupen circa 1560; ∞ circa 1585 Peter LUL, geboren Eupen circa 1560, Koopman, overleden Aachen na 1620.
 3. Barbara BAUMHEWER, geboren Eupen circa 1565, overleden na 1633.
 4. Mareycken BOUMHOUWER, geboren Eupen circa 1565, overleden na 1627; ∞ circa 1590 Jan PAFF, overleden voor 1627.

VIIa. Johan BAUMHEWER, geboren Eupen circa 1555, Koopman, overleden Eupen voor 1627; ∞ Eupen circa 1580 Catharina WELTER, geboren Eupen circa 1560, overleden Aachen circa 1638, dochter van Welter Welter (?) en Merien Hooftman (?).

  Kinderen:

 1. Anna BAUMHEWER, geboren Aachen 1589, overleden 1635; ∞ 1610 Cornelius FELLINGER, geboren 1586, overleden 1643, zoon van Johannes Fellinger, Harnasmaker, en Agnes Heeren.
 2. Johan BAUMHEWER, geboren circa 1590, volgt VIIIa.
 3. Walt(h)er BOOMHOUWER, geboren Aachen 1592, volgt VIIIb.
 4. Peter BAUMHEWER, geboren Aachen 1597, volgt VIIIc.
 5. Geudgen BAUMHEWER, geboren Aachen circa 1598, overleden na 1639; ∞ voor 1624 Mattheus LAMBERTS, geboren circa 1598, overleden na 1638, zoon van Lambert Hermans en Christine NN.
 6. Heinrich BAUMHEWER / BOOMHOUWER, geboren Aachen 1600, volgt VIIId.
 7. Michael BAUMHEWER, geboren Aachen circa 1600, volgt VIIIe.

VIIIa. Johan BAUMHEWER, geboren circa 1590, Koopman, overleden Aachen 27.8.1659; ∞ circa 1613 Maria SIMONS, geboren circa 1595, overleden Aachen 1647, dochter van Matthias Simons en NN.

  Kinderen:

 1. Catharina BAUMHEWER, geboren Aachen circa 1613, overleden Aachen 20.10.1675; ∞ Burtscheid 9.4.1645 Johannes WIJNANDS, geboren circa 1614, Koopman, overleden voor 1668.
 2. Heckel BAUMHEWER, gedoopt Vorweiden 30.8.1614.
 3. Elisabeth BAUMHEWER, geboren Aachen circa 1615, overleden Aachen 3.5.1685; ∞ (Ondertrouw Burtscheid 18.8.1652) Wernerus LACH, geboren Aachen 29.7.1616, Koopman, overleden Aachen 1700, zoon van Wernerus Lach, Predikant, en Barbara Creutzberger.
 4. Fides BAUMHEWER; gedoopt (Ref.) Burtscheid 14.8.1617, overleden Düren 12.3.1675, begraven 13.3.1675; ∞ (NH) Maastricht 28.10.1657 Adam HERTEN, geboren Düren circa 1617, Lakenkoopman en Ouderling, overleden Düren 9.3., begraven 13.3.1675, zoon van Gerhard Herten, Lakenkoopman, en NN.
 5. Maria BAUMHEWER, geboren circa 1618; ∞ (NH) Burtscheid 20.10.1666 Guillaume FRAICKEN (weduwnaar van Johanna Niset) geboren Hodimont bij Verviers circa 1618.
 6. Johan BAUMHEWER, geboren Aachen circa 1621, volgt IXa.
 7. Apollonius BAUMHEWER /BOOMHOUWER, gedoopt Weiden 3.10.1622, volgt IXb.

IXa. Johan BAUMHEWER, geboren Aachen circa 1621, Koopman, overleden Aachen 4.5.1682; ∞ (Ondertrouw Burtscheid 21.1.1652) Stolberg (Ref.) 4.2.1652 Anna SEULIN, gedoopt Stolberg 14.3.1625, overleden Aachen 3.11.1664, dochter van Mattheus Seulin, Wijnhandelaar, en Maria Roemer.

  Kinderen:

 1. Johan BAUMHEWER, gedoopt (Ref.) Burtscheid 21.10.1652, volgt Xa.
 2. Mattheus BAUMHEWER, gedoopt (Ref.) Burtscheid 25.1.1654, overleden voor 1661.
 3. Hendrik BAUMHEWER/BOOMHOUER, gedoopt (Ref.) Burtscheid 14.11.1655, volgt Xb.
 4. Maria Elisabeth BAUMHEWER, gedoopt (Ref.) Burtscheid 1.4.1658, overleden Aachen 30.6.1658.
 5. Susanna Maria BAUMHEWER/BOOMHOUER, gedoopt (Ref.) Burtscheid 19.9.1659, overleden Maastricht 1713; ∞ (NH) Vaals 22.5.1684 Pieter BOOMHOUER, gedoopt (NH) Maastricht 28.4.1652, Bankier, overleden Maastricht 1709, zoon van Johannes BOOMHOUWER, Koopman/Bankier, en Maria FREMONT, Bankier.
 6. Mattheus BAUMHEWER /BOOMHOUER, gedoopt (Ref.) Burtscheid 21.7.1661, volgt Xc.
 7. Anna Catharina BAUMHEWER, gedoopt (Ref.) Burtscheid 11.11.1663, overleden Wesel 3.5.1693; ∞ Burtscheid 28.2.1692 Johannes HARTMAN, geboren Wesel 13.5.1658, Ritmeester, Majoor de la Place, overleden Wesel 14.4.1724, zoon van Jacob Hartman, Stadsrentmeester en Schepen, en Christina Röstermans.

Xa. Johan BAUMHEWER, gedoopt (Ref.) Burtscheid 21.10.1652, Koopman, overleden Aachen 16.2. Burtscheid, begraven 20.2.1726; ∞ (Ref.) Burtscheid 18.8.1686 Anna NISET, gedoopt (Ref.) Burtscheid 27.6.1665, overleden Aachen 1.5., begraven Burtscheid 4.5.1729, dochter van Heinrich Niset, Koopman, en Anna Hoen.

  Kinderen:

 1. Anna BAUMHEWER/BAUMHAUER, gedoopt (Ref.) Burtscheid 21.11.1687, begraven Eupen 23.12.1772; ∞ (Ondertrouw Burtscheid 13.2.1729) Reinier Steinweg, gedoopt Eupen 9.6.1701, Lakenkoopman, begraven Eupen 16.3.1747, zoon van Nicolaus Steinweg, Lakenkoopman, en Sibilla Welter.
 2. Johan BOOMHOUER, gedoopt (Ref.) Burtscheid/Vaals 11.9.1689, volgt XIa.
 3. Henricus BAUMHAUER /BOOMHOUER , gedoopt (Ref.) Burtscheid 3.5.1691, volgt XIb.
 4. Mattheus BAUMHAUER, gedoopt (Ref.) Burtscheid 31.5.1693, volgt XIC.
 5. WILHELM BAUMHAUER/BOOMHOUER, gedoopt (Ref.) Burtscheid 30.6.1695, Koopman, voortzetter van de Firma Goddert Cappel te Amsterdam, overleden ’s-Graveland 3.1., begraven Amsterdam, Nieuwe Zijdskapel 10.1.1758; ∞ (Ondertrouw Amsterdam 18.4.1732) (Ref.) Burtscheid 5.5.1732 Elisabeth CAPPEL, gedoopt (Ref.) Amsterdam 26.9.1694, overleden Amsterdam, begraven Nieuwezijds Kapel 17.7.1764, Dochter van Goddert CAPPEL, Koopman, Regent Spinhuis, en Geertruijt op der HEYDEN.
 6. Christian BAUMHAUER, gedoopt (Ref.) Burtscheid 28.8.1698, Lakenkoopman, overleden Aachen 27.12.1731.
 7. Charlotta BAUMHEWER, gedoopt (Ref.) Burtscheid 19.9.1700, overleden Stolberg 10.6.1732, begraven Stolberg/Finkenbergfriedhof; ∞ (Ref.) Vaals 19.6.1726 Isaac PELTZER, geboren Stolberg 15.3, gedoopt (Ref.) 31.10.1688, Kupfermeister, overleden Stolberg 25.2.1753, begraven Stolberg/Finkenbergfriedhof, zoon van Isaac Peltzer, Kupfermeister, en Anna Catharina de Blanche.
 8. Maria Agneta BAUMHAUER, gedoopt (Ref.) Burtscheid 10.11.1702.
 9. Sara Eva BAUMHAUER, gedoopt (Ref.) Burtscheid 10.11.1702.

XIa. Johan BOOMHOUER, gedoopt (Ref.) Burtscheid/Vaals 11.9.1689, Lakenkoopman, overleden Aachen 1760, ∞ I. (Ondertrouw Eupen/Vaals) (NH) Vaals 19.12.1712 Maria Cecilia JOHAE, gedoopt (Ref.) Eupen/Vaals 20.3.1685, begraven Eupen 19.8.1727, dochter van Nicolaas Johae, Lakenkoopman, en Walburga Fremerey.

  Kinderen:

 1. Doodgeboren zoon, geboren Eupen 13.9.1713, overleden Eupen 13.9.1713.
 2. Anna Walburga BAUMHAUER, geboren Eupen 3.9., gedoopt (Ref.) Vaals 5. 9.1714, overleden Eupen 20.9., begraven Eupen 21.9.1714.
 3. Anna Walburga BAUMHAUER, geboren Eupen 10.9., gedoopt (Ref.) Vaals 12.9.1715, begraven Eupen 29.7.1718.
 4. Maria Catharina BAUMHAUER, geboren Eupen 16.7., gedoopt (Ref.) Vaals 17.7.1717, begraven Eupen 16.12.1717.
 5. Johanna BAUMHAUER/BOOMHOUER, geboren Eupen 10.7., gedoopt (Ref.) Vaals 12.7.1721, overleden Hamburg 18.7.1745; ∞ (Ref.) Burtscheid 24.6.1744 Simon NISET, gedoopt (Ref.) Burtscheid 28.11.1702, Koopman, overleden Hamburg 21.1.1786, zoon van Johan Niset, Lakenkoopman, en Eva Lijnen.
 6. Anna Walburga BAUMHAUER, geboren Eupen 17.7., gedoopt (Ref.) Vaals 18.7.1723, begraven Eupen 14.2.1730.
 7. Charlotte BAUMHAUER, geboren Eupen, gedoopt (Ref.) Vaals 10.11.12.1725, begraven Eupen 10.2.1730.
 8. Johannes BAUMHAUER, geboren Eupen 29.1., gedoopt (Ref.) Vaals 30.1.1727, overleden Eupen 9.3., begraven 11.3.1727.

Johan BOOMHOUER, ∞ II. (Ondertrouw Eupen 21.7.1728) Düsseldorf 22.7.1728 Sybilla Catharina SCHWANENBERG/SWANENBERG, geboren Düsseldorf 14.9., gedoopt (Ev) 18.9.1706, begraven Burtscheid 13.4.1787, dochter van Johann Adam Schwanenberg en Maria Magdalena Hoffstadt.

  Kinderen:

 1. Jan Welther/Wouter BOOMHOUER, geboren Eupen 19.5., gedoopt (Ref.) Vaals 20.5.1729, voortzetter Firma Goddert Cappel, overleden Amsterdam, begraven Nieuwezijds Kapel 29.6.1764.
 2. Anna Catharina BAUMHAUER, geboren Eupen 15.6., gedoopt (Ref.) Vaals 17.6.1730 begraven Burtscheid 15.10.1795; ∞ Burtscheid 29.1.1759 Jacob Reinhard BAUMHAUER, gedoopt Burtscheid 11.9.1729, Lakenkoopman, begraven Burtscheid 4.7.1786, zoon van Mattheus BAUMHEWER, Lakenkoopman, en Maria Anna BOOMHOUER.
 3. Hendrick Urbanus BOOMHOUER, geboren Eupen 30.8., gedoopt (Ref.) Vaals 1.9.1731, Koopman, overleden ’s-Graveland 14.7., begraven Amsterdam, Nieuwezijds Kapel 21.7.1753.
 4. Johana Elizabeth BAUMHAUER, geboren Eupen 27.9., gedoopt (Ref.) Vaals 28.9.1732, begraven Eupen 24.2.1735.
 5. Eva Judith BAUMHAUER, geboren Eupen 17.4., gedoopt (Ref.) Vaals 19.4.1734, begraven Eupen 26.2.1735.
 6. Wilhelm BAUMHAUER, geboren Eupen 22.6., gedoopt (Ref.) Vaals 23.6.1735, begraven Eupen 14.1.1739.
 7. Matthijs Jacob BOOMHOUER/BAUMHAUER, geboren Eupen 1.4., gedoopt (Ref.) Vaals 3.4.1737, volgt XIIa.

XIIa. Matthijs Jacob BOOMHOUER/BAUMHAUER, geboren Eupen 1.4., gedoopt Vaals 3.4.1737, voortzetter Firma Goddert Cappel, overleden Amsterdam, begraven Nieuwezijds Kapel 28.1.1789; ∞ (Ondertrouw Amsterdam 18.10.) Monschau 29.10.1776 Helena Maria (von) SCHEIBLER, geboren Hagen 20.10.1752 (EL), zette na de dood van haar man de Firma Goddert Cappel voort, overleden 17.6. Amsterdam, begraven Nieuwezijds Kapel 22.6.1803, dochter van Bernhard Georg (von) Scheibler, Lakenkoopman, en Clara Maria Moll.

  Kinderen:

 1. Jean/Jan BAUMHAUER, geboren 30.9. Amsterdam, gedoopt (WR) 2.10.1777, volgt XIIIa.
 2. Jacob Bernhard BAUMHAUER/BOOMHOUER, geboren Amsterdam 9.10., gedoopt (WR) 25.10.1778, overleden Amsterdam, begraven Nieuwezijds Kapel 14.2.1785.
 3. Charles Matthieu BAUMHAUER, geboren Amsterdam 5.9., gedoopt (WR) 23.9.1779, Koopman Firma Goddert Cappel, Bestuursambtenaar Oost-Indië, overleden Welterevreden (Java) 9.5.1834.
 4. Clara Paulina BAUMHAUER, gedoopt (EL) Amsterdam 24.10.1780, overleden Cleve 8.8.1827; ∞ (Ondertrouw Amsterdam 13.6.1805) Joseph Jean Charles de MULDER, geboren Gent 1779, (RK), Koopman.
 5. Anna Ernestina BOOMHOUER/BAUMHAUER, gedoopt (EL) Amsterdam 16.12.1781, overleden Amsterdam 6.8.1849; ∞ (Ondertrouw Amsterdam 7.5.1802) Abraham VAN DE VELDE, gedoopt (NH) Amsterdam 19.2.1775, Textielkoopman, overleden Heemstede/Lommerrijk 26.8.1841, zoon van Abraham van de Velde, Koopman, en Anna Libarius.
 6. Anna Helena Wilhelmina BOOMHOUER/BAUMHAUER, gedoopt (EL) Amsterdam 10.12.1782, overleden Amsterdam, begraven Nieuwezijds Kapel 19.7.1783.
 7. Sibilla Catharina BOOMHOUER/BAUMHAUER, gedoopt (EL) Amsterdam 15.12.1783, overleden Amsterdam, begraven Nieuwezijds Kapel 22.8.1788.
 8. Guillaume Theodore/Willem Theodorus (von) BAUMHAUER, geboren Amsterdam 22.1., gedoopt (WR).3.2.1785, volgt XIIIb.
 9. Matthieu Jacques Reinhard BAUMHAUER, geboren Amsterdam 26.2., gedoopt (WR) 5.3.1789, volgt XIIIc.

XIIIa. Jean/Jan BAUMHAUER, geboren Amsterdam 30.9., gedoopt (WR) 2.10.1777, Koopman Firma Goddert Cappel, overleden Amsterdam 18.12.1822; ∞ (Ondertrouw Amsterdam 3.12.1802) Anna de la COURT, geboren Amsterdam 8.7., gedoopt (WR) 2.8.1780, overleden Utrecht 15.11.1817, dochter van Mr. Pieter de la Court en Catharina Sophia Ravensbergh.

  Kind:

 1. Helena Maria (Hélène) BAUMHAUER, geboren Utrecht 14.11., gedoopt (WR) 24.12.1809, overleden Leuven 28.6.1870; ∞ Utrecht 9.7.1835 William John Pieter Baron TAETS VAN AMERONGEN, geboren Winterbourn 24.8.1811, Kamerheer des Konings overleden Utrecht 11.4.1882, zoon van Aarnoud Joost Baron Taets van Amerongen, Kamerheer des Konings, en Henriette Maria de Smeth.

XIIIb. Guillaume Theodore/Willem Theodorus (von) BAUMHAUER, geboren Amsterdam 22.1., gedoopt (WR) 3.2.1785, Procureur Generaal, overleden Utrecht 11.12.1849, begraven Utrecht; ∞ Amsterdam 30.3.1815 Apollonia Joanna CROESE, gedoopt (NH) Amsterdam 26.1.1791, overleden Amsterdam 22.12.1854 dochter van Hendrik Croese, Koopman, en Jannetje Roelans.

  Kinderen:

 1. Marie Matthieu von BAUMHAUER, geboren Brugge 6.4.1816, Dr. phil., Dr. jur, Statisticus, overleden Delft 6.2.1878; ∞ Amsterdam 27.4.1858 Maria Paulina ECKSTEIN, geboren Amsterdam 6.1.1819, overleden Dresden 21.9.1872, dochter van Wilhelm Eckstein, Koopman, en Jeanette Frederika Peill.
 2. Henri Jean BAUMHAUER, geboren Brussel 7.10., gedoopt 16.11.1817, overleden Brussel 26.7.1818.
 3. Emile Jean Guillaume von BAUMHAUER, geboren Brussel 29.1.1819, Dr. phil., Dr. med., Hoogleraar in de Verloskunde, overleden Utrecht 8.2.1849, begraven Utrecht; ∞ Deventer 7.12.1848 Paulina Odilia FETMENGER, geboren Deventer 15.3.1826, overleden Deventer 12.8.1894, dochter van Godfried Pieter Fetmenger, Grondeigenaar, en Paulina Visser.
 4. 4. Edouard Henri von BAUMHAUER, geboren Brussel 18.9.1820, volgt XIVa.
 5. Theodore Charles Matthieu von BAUMHAUER, geboren Brussel 17.11.1823, volgt XIVb.

XIVa. Edouard Henri von BAUMHAUER, geboren Brussel 18.9.1820, Dr. phil., Dr. rer. nat. Hoogleraar in de Scheikunde, Secretaris van de Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen, overleden Haarlem 18.1.1885, begraven Haarlem; ∞ Arnhem 14.7.1848 Elisabeth Catharina Petronella BOONEN, geboren Arnhem 28.5.1823, overleden Haarlem 17.4.1889, begraven Haarlem, dochter van Mr. Hendrik Richard Boonen, Ontvanger der Registratie en Bewaarder der Hypotheken, en Adriana Martina van IJzendoorn.

  Kinderen:

 1. Apollonia Wilhelmina von BAUMHAUER, geboren Arnhem 8.7.1849, overleden Amsterdam 4.1., begraven Haarlem 7.1.1928.
 2. Adriana Henriette von BAUMHAUER, geboren Amsterdam 24.2.1851, overleden Haarlem 22.11.1911, begraven Haarlem; ∞ Haarlem 30.10.1873 Willem Philip TEDING VAN BERKHOUT, geboren Haarlem 1.9.1851, Directeur van de Nederlandsche Maatschappij voor Kunstmesting, Burgermeester van Haarlemmerliede en Spaarnwoude, overleden Haarlem 31.12.1905, zoon van Jonkheer Mr. Jan Pieter Teding van Berkhout, Advocaat en Rechter, en Geertruida Maria Helmolt.
 3. Edouard Marie von BAUMHAUER, geboren Amsterdam 23.11.1853, volgt XVa.

XVa. Edouard Marie von BAUMHAUER, geboren Amsterdam 23.11.1853, Dr. jur., Officier van Justitie, overleden Amsterdam 30.3.1907, begraven Haarlem; ∞ Leeuwarden 22.9.1887 Elisabeth MENALDA, geboren Leeuwarden 31.10.1858, overleden Amsterdam 12.10.1939, begraven Haarlem, dochter van Gillis Menalda, Wijnhandelaar, en Rijkje Harmens.

  Kinderen:

 1. Frederica Catharina von BAUMHAUER, geboren Haarlem 13.8.1888, overleden Amsterdam 15.4.1901, begraven Haarlem.
 2. Edouard Henri von BAUMHAUER, geboren Haarlem 10.2.1890, volgt XVIa.
 3. Albert Gillis von BAUMHAUER, geboren Heerenveen 10.10.1891, volgt XVIb.

XVIa. Edouard Henri von BAUMHAUER, geboren Haarlem 10.2.1890, Dr. jur., Advocaat, overleden Amsterdam 4.5.1950, begraven Haarlem; ∞ Rotterdam 30.10.1922 Hermina Jacoba Johana RIBBINK, geboren Rotterdam 4.7.1895, Advocaat, overleden Amsterdam 16.2.1986, dochter van Herminius Carl Georg Ludolf Ribbink, Arts, en Clasina Maria Moll.

  Kinderen:

 1. Clazina Elisabeth Apollonia von BAUMHAUER, geboren Amsterdam 4.9.1923, Advocaat, overleden Amsterdam 29.10.1984; ∞ I. Nunspeet 17.4.1944 Willem Antonie Gerard WOLFFENSPERGER, geboren Zwolle 28.4.1915, Arts/Anesthesist, overleden Amsterdam 30.6.1969, zoon van Pieter Wolffensperger, Ingenieur Provinciale Waterstaat Overijssel, en Gerritje Lindeyer; ∞ II Amsterdam 15.5.1948 Jan Houwink, geboren Almelo 4.9.1913, Advocaat, zoon van Mr. Jan Houwink, President van de Rechtbank te Arnhem en Pauline Louise Rethaan Macaré, overleden Amsterdam 28.11.1999.
 2. Elisabeth Apollonia Hermina von BAUMHAUER, geboren Amsterdam 21.2.1928, Medewerkster Kadaster, overleden Amsterdam 1.7.1999.
 3. Anna von BAUMHAUER, geboren Amsterdam 6.8.1929, overleden Amsterdam 11.8.1929.
 4. Eduard Mari Herminius von BAUMHAUER, geboren Amsterdam 2.3.1931, volgt XVIIa.
 5. Herminius Mathieu von BAUMHAUER, geboren Amsterdam 24.4.1934, Jurist, overleden Amsterdam 30.7.1996, begraven Oud-Leusden.

XVIIa. Edouard Mari Herminius von BAUMHAUER, geboren Amsterdam 2.3.1931, Jurist; ∞ ’s-Gravenhage 31.8., kerkelijk Amsterdam (Dg) 3.9.1955 Leonie PINTO, geboren ’s-Gravenhage 16.1.1924.

  Kinderen:

 1. William Theodorus Gustaaf von BAUMHAUER, geboren Larissa 28.9.1961, volgt XVIIIa.
 2. Ernest Richard Antoine von BAUMHAUER, geboren Athene 14.12.1963, volgt XVIIIb.

XVIIIa. William Theodorus Gustaaf von BAUMHAUER, geboren Larissa 28.9.1961, Restaurateur antieke auto’s; ∞ Delft 9.8.1985 Gabrielle Pauline Adriana de MURALT, geboren ’s-Gravenhage 6.1.1962, Communicatie-adviseur, dochter van Jonkheer Willem Frederik Martin de Muralt en Hilligje Gerdina Stuiver.

  Kinderen:

 1. Malou Guusje von BAUMHAUER, geboren Delft 14.1.1988.
 2. Mauk Nicolai von BAUMHAUER, geboren Delfgauw 25.1.1990.
 3. Nina Sophie von BAUMHAUER, geboren Zoetermeer 19.11.1997.

XVIIIb. Ernest Richard Antoine von BAUMHAUER, geboren Athene 14.12.1963, Bedrijfsleider; (∞) Drs. Majolie Agatha GROOTERS, geboren ’s-Gravenhage 19.11.1971, Psychologe, dochter van Andreas Grooters en Maria Carolina Agatha Spanjaard.

  Kinderen:

 1. Sofie Agatha Leonie von BAUMHAUER, geboren ’s-Gravenhage 8.1.2001
 2. Julie Maria Andrea von BAUMHAUER, geboren ‚s-Gravenhage 13.1.2003

XVIb. Albert Gillis von BAUMHAUER, geboren Heerenveen 10.10.1891, Luchtvaartingenieur, overleden Alder (USA) 18.3.1939, begraven Haarlem; ∞ Assen 12.5.1919 Hildegonda Johanna OLDENHUIS GRATAMA, geboren Hoogeveen 7.7.1895, overleden Amsterdam 6.12.1986, dochter van Menno Oldenhuis Gratama, Rechter, en Jeannette Woltera Frédérique Kymmel.

  Kinderen:

 1. Eduard Mari von BAUMHAUER, geboren Rotterdam 30.5.1920, Student Technische Hogeschool Delft, overleden (op zee) 27.2.1941, begraven Haarlem 16.1.1946.
 2. Jeanette Wolthera Frédérique von BAUMHAUER, geboren Amsterdam 3.7.1927, Humanistisch Raadsvrouwe; ∞ Amsterdam 7.5.1955 Albertus Henricus KLEIN, geboren 24.7.1926, zoon van Frans Albert Klein, Ingenieur, en Martina Hoogervorst, overleden Amsterdam …. 01.2005.
 3. Elisabeth von BAUMHAUER, geboren Amsterdam 24.6.1929, Dr. rer. soc., overleden Nijkerk 29.10.1989; ∞ Amsterdam 16.9.1950 Barend VAN MARWIJK KOOY, geboren Bandung 28.12.1919, Advocaat en Procureur, zoon van Samuel van Marwijk Kooy, Planter Oost-Indië, en Mary Georgine Johanna Driessen.

XIVb. Theodore Charles Matthieu von BAUMHAUER, geboren Brussel 17.11.1823, Dr. phil., Dr. theol., Predikant, overleden Zutphen 24.9.1900; ∞ Haarlem 8.5.1851 Dorothea Wilhelmina VAN BEMMELEN, geboren Haarlem 23.6.1823, overleden ’s-Gravenhage 11.12.1908, dochter van Jacobus Albertus van Bemmelen, Arts, en Henriette Cordula Catharina Begram.

  Kinderen:

 1. Apollonia Johanna Wilhelmina von BAUMHAUER, geboren Geervliet 5.6.1852, (NH), overleden Delft 3.5.1937; ∞ Zutphen 31.7.1873 Jan CAMPERT, geboren Zutphen 6.4.1847, Leraar, Onderwijsinspecteur, overleden Gorssel 6.6.1917, zoon van Petrus Remco Campert, Hoofd Lagere School, en Johanna Berendina ten Kate.
 2. Henriëtte Jacoba von BAUMHAUER, geboren Zutphen 17.2.1855, overleden ’s-Gravenhage 15.4.1925; ∞ I. Zutphen 30.9.1880 Mathield Marie Willem PENNINK, geboren IJsselstein 1.11.1856, Advocaat, Ambtenaar Oost-Indië, overleden Batavia/Madeira voor 21.8.1884, zoon van Jacobus Reinier Karel Pennink en Mathilda Maria Wilhelmina Maas; ∞ II. Zutphen 29.3.1902 Elias FABIUS, geboren Amsterdam 30.8.1846, Assuradeur te Soerabaja, overleden ’s-Gravenhage 20.8.1906, zoon van Frederik Willem Fabius, Notaris, en Gabrielle Theodora Johanna Canneman.
 3. Marie Matthieu von BAUMHAUER, geboren Zutphen 7.9.1857, overleden Zutphen 18.12.1858.
 4. Paul Matthieu von BAUMHAUER, geboren Zutphen 8.6.1859, Dr. rer. pol., Leraar, overleden Leiden 11.12.1920.
 5. Odilia Emilie von BAUMHAUER, geboren Zutphen 9.2.1861, overleden Gorssel 9.2.1899.

XIIIc. Matthieu Jacques Reinhard BAUMHAUER, geboren Amsterdam 26.2., gedoopt (WR) 5.3.1789, Secretaris Nederlandse Gouverneur te Malakka, overleden Malakka 26.5.1822; ∞ Malakka 3.10.1818 Emilie Thomassine DERVILLER, geboren Isle de France 1800, begraven Weltevreden (Java) 22.9.1828, dochter van Baron Charles Louis Melchior Derviller, Leger-officier, en Geneviève Adelaide Fortin, opgevoed door Jan Samuel Timmerman Thijssen, Nederlandse Gouverneur van Malakka en Gesina Couperus.

  Kind:

 1. Jan Willem Samuel (von) BAUMHAUER, geboren Malakka 1.3., gedoopt (NH) 9.4.1820, volgt XIVc.

XIVc. Jan Willem Samuel von BAUMHAUER, geboren Malakka 1.3., gedoopt (NH) 9.4.1820, Jurist, Assistent-Resident Nederlands Oost-Indië, overleden Arnhem 28.4.1884, begraven Arnhem; ∞ Arnhem 23.9.1852 Christina Geziena REINDERS, geboren Rheden 30.12.1825, overleden Arnhem 24.8.1886, dochter van Reinder Reinders, Timmerman, en Geziena Blom. (∞) de Javaanse vrouw SARINA.

  Kind:

 1. Maria Sjoers von BAUMHAUER, geboren Batavia 24.1.1852 of 1854, overleden Oosterbeek 6.12.1932, begraven Oosterbeek; ∞ Arnhem 12.9.1888 Willem STOELLER, geboren Rotterdam 9.3.1858, (EL), Brandbode, overleden Oosterbeek 8.2.1925, begraven Oosterbeek, zoon van Jacobus Christoffel Stoeller, Goudsmid/Terra-Cottafabrikant, en Dorothea Catharina Maria Fortmeijer.

Genealogie Familie Boonen

Voor de reconstructie van de eerste drie generaties is mede gebruik gemaakt van de aantekeningen verzameld door Jhr. Henk Laman Trip (in Familiearchief Van Beuningen inv. no. 97), waaronder een geschrift De afstamming van het Harderwijker geslacht Boonen door een zekere W.W. v. R. Van belang waren hierbij de volgende akten in de Harderwijker Recognitieboeken: 31 mei 1589 (generatie I en II) , 13 mei 1626 (generatie II) en 2 januari 1642 (generatie II en III). Overige bronnen: doop-, trouw- en begraafboeken van Harderwijk (zij het met hiaten) tot 1811 en de Burgerlijke Stand vanaf 1811.

  I Gerrit ..................

 • geboren ca. 1515

  II Evert Gerrits

 • geboren ca. 1550, overleden vóór mei 1589
 • trouwde ca. 1575 met Lijsbeth Jans (geboren ca. 1550, overleden na 1589)

  III Gerrit Everts

 • geboren Harderwijk ca. 1580
 • overleden Harderwijk tussen 1626 en 1642
 • Ondertrouwde Harderwijk 2 april 1609 met Weijme Gerrits uit Ermelo

  IV Boon Gerrits (ca. 1615-1665), schipper te Harderwijk

 • Geboren ca. 1615 – begraven Harderwijk 24 juni 1665
 • Eerste huwelijk Harderwijk 12 augustus 1640 met Swaentje Hendriks (geb. ca. 1620 -begraven Harderwijk 4 april 1652)
 • Tweede huwelijk Harderwijk 9 jan. 1653 met Dircxken Jans, geboren Harderwijk ca. 1635 - begraven Harderwijk 25 okt. 1687. Zij hertrouwde Harderwijk ... juli 1666 met Dirck Andriessen en op 18 januari 1674 met Nicolaes Chevereux, geboren St. Tolet in Angoulème ca. 1645 - begraven Harderwijk 8 juni 1722

  V Dir(c)k Boonen (ca. 1654-1720), burgemeester en houtkoopman te

 • Geboren Harderwijk circa 1654
 • Trouwde Elspeet 17 maart 1700 met Hendrickje Jans (geboren Elspeet ca. 1669 – begraven Harderwijk 26 januari 1702), dochter van Jan Lubberts en Ermgard (Erwaertien) Everts uit Elspeet

  VI Hendrik Boonen (1702-1786), burgemeester en houtkoopman te Harderwijk

 • Gedoopt Harderwijk 20 januari 1702
 • Eerste huwelijk: Voorst 12 juli 1723 met Adriana Bredius, geboren Pijnacker 24 oktober 1693 – begraven Harderwijk 21 juni 1752, dochter van Ds Abraham Bredius (predikant) en Maria van Castricum
 • Tweede huwelijk: Hierden 16 juli 1753 met Hendrina Ravensberg , gedoopt 23 augustus 1716 – begraven Harderwijk 15 januari 1784, dochter van Simon Ravensbergh (koopman) en Henrica van Loo.
 • Overleden Harderwijk 29 oktober, begraven 4 november 1786

  VIIa Mr. Dirk Boonen (1725-1802), burgemeester en curator van de Gelderse Academie te Harderwijk

 • Geboren Harderwijk 20, gedoopt 21 sept. 1725
 • Eerste huwelijk Utrecht 13 januari 1761 met Eva Susanna Lijnslager (gedoopt Amsterdam in de Zuiderkerk 18 maart 1722 - overleden Harderwijk 29 juni 1767), dochter van Hendrik Lijnslager en Jacoba van de Blocquery.
 • Tweede huwelijk Hierden 13 april 1783 met Catharina Cornelia de Graet (gedoopt Haarlem 23 mei 1738 - begraven Harderwijk 3 februari 1813), dochter van Cornelis de Graet (koopman) en Cathalina Kolden.
 • Curator van de Academie te Harderwijk (1793-1802)
 • Overleden Harderwijk 5 maart 1802, begraven in de Grote Kerk aldaar.

  VIIb Ds. Abraham Bredius Boonen (1727-1811), Hervormd predikant

 • Gedoopt Harderwijk 20 februari 1727
 • Predikant in Angerlo (1755-1757), Beekbergen (1757-1759), Hattem (1759-1767) en Nijmegen (1767-1807)
 • Trouwde Hattem op 29 januari 1760 (ondertrouw 11 januari Amsterdam) met Sara Maria Dusart geboren Amsterdam 23 , gedoopt Noorderkerk 26 sept. 1736 - begraven Nijmegen Stevenskerk 20 april 1802, dochter van Isaac Dusart jr en Anna Maria van Rensselaer
 • Overleden Nijmegen 8 augustus 1811 op de Korenmarkt

  VIII Mr. Hendrik Richard Boonen (1774-1851), jurist en hypotheekbewaarder

 • Gedoopt Nijmegen Stevenskerk 6 maart 1774
 • Ontvanger der Registratie en Hypotheekbewaarder te Arnhem van (1811-1838)
 • Trouwde (1e) Nijmegen 19 maart 1800 met Magdalena Johanna van IJzendoorn geboren Rotterdam 3 april 1780 – overleden Nijmegen 16 mei 1801, dochter van Pieter van IJzendoorn en Elisabeth Catharina van Beeftingh
 • Trouwde (2e) ’s-Gravenhage 1 maart 1816 met Adriana Martina van IJzendoorn geboren Rotterdam 19 augustus 1791 – overleden Ameide 4 april 1862, dochter van Pieter van IJzendoorn en Elisabeth Catharina van Beeftingh
 • Overleden Arnhem 8 juni 1851 op het landgoed “Welna” aan de Velperweg
 • Pieter Boonen geboren Arnhem 16 augustus 1818 (Koningstraat) – overleden Rotterdam (Wijnhaven 391) 20 juni 1819
 • Paulus Boonen geboren Arnhem 11 juni 1820 – overleden Arnhem 1 mei 1827 (Koningstraat)
 • Elisabeth Catharina Petronella Boonen geboren Arnhem 28 mei 1823 (Koningstraat) – overleden Haarlem 17 april 1889
 • Trouwde Arnhem op 14 juli 1848 met Dr. Edouard Henri von Baumhauer geboren Brussel 18 september 1820 – overleden Haarlem 18 januari 1885, hoogleraar in de scheikunde te Amsterdam en secretaris van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem
 • Hendrik Boonen (1828-1877), volgt VI

  IX Ds. Hendrik Boonen (1828-1877), Hervormd predikant

 • Geboren Arnhem 21 augustus 1828
 • Predikant van Nieuwer ter Aa (1853-1856), Noordwijk-Binnen (1856-1859) en Middelburg (1859-1871)
 • Trouwde Arnhem 8 september 1853 met Henriëtte Rutgera Veldwijk geboren Meteren 17 januari 1827 – overleden Arnhem 27 maart 1900, dochter van Ds. Hendrik Jan Veldwijk (Hervormd predikant) en Geertruij Maria Stuffken
 • Overleden Arnhem 1 juni 1877
 • Begraven op de begraafplaats “Moscowa” te Arnhem

  X Geertruida Maria Egberta Boonen geboren Nieuwer ter Aa 26 april 1856 – overleden Velp 1 oktober 1926. Begraven op de begraafplaats “Moscowa” te Arnhem.

 • Trouwde Arnhem 29 september 1881 met Jonkheer Willem Laman Trip geboren Groningen 14 oktober 1845 – overleden Doesburg 21 juni 1894, burgemeester van Leerdam en Doesburg, zoon van Jonkheer Mr. Willem Laman Trip en Jacoba Catharina Munniks

Overzicht van de bij de vererving van de collectie portretten, miniaturen en documenten van de schilder Adriaan van der Werff betrokken familieleden

Generatie I

Generatie I
Ridder Adriaen van der Werff, kunstsschilder x Delfshaven 19 augustus 1687 Margaretha Rees
geb. Kralingen 21 januari 1659 – ov. Rotterdam 12 november 1722 geb. Rotterdam 15 juni 1669 – ov. Rotterdam 2 juni 1732

Generatie II

Generatie II
Maria van der Werff x Rotterdam 22 juni 1717 Adriaan Brouwer (schepen te Rotterdam)
geb. Rotterdam 28 april 1692 (gedoopt 1 mei 1692)– ov. Rotterdam 8 juli 1731 geb. Gorinchem 28 mei 1682 – begr. Dordrecht 1 april 1750

Generatie III

Generatie III
Margaretha Maria Brouwer Adriana Martina Brouwer
ged. Rotterdam 31 dec. 1719 geb. Rotterdam 14 mei 1721
begr. Dordrecht 23 juni 1784 begr. Rotterdam 23 april 1763
x Rotterdam 15 mei 1737 x Rotterdam 29 juli 1740
Aernout Gevers (schepen) Hendrik van Beeftingh (schepen)
ged. Rotterdam 25 mei 1714 geb. Rotterdam 18 april 1711
begr. Dordrecht 20 maart 1788 ov. Rotterdam 10 sept. 1797
Vervolg Generatie IV

Generatie IV

Generatie IV
Paulus Gevers (schepen) Adriaan Gevers Abraham Gevers (schepen) Elisabeth Catharina van
Rotterdam 1738-1797 Rotterdam 1740-1801 Rotterdam 1742-1827 Rotterdam 1751-1835
x 1775
Pieter van IJzendoorn (schepen)
Rotterdam 1749-1818
Vervolg Generatie V

Generatie V

Generatie V
Adriana Martina van IJzendoorn x 1816 Mr. Hendrik Richard Boonen (hypotheekbewaarder)
1791-1862 1774-1851

Generatie VI

Generatie VI
Maria Adriana Boonen Elisabeth Catharina Petronella Boonen Ds. Hendrik Boonen (predikant)
1817-1876 1823-1889 1828-1877
x Arnhem 1839 x Arnhem 1848 x Arnhem 1853
Ds. Willem van Beuningen (predikant) Henriëtte Rutgera Veldwijk Dr. Edouard Henri von Baumhauer(hoogleraar)
1811-1899 1820-1885 1827-1900
Vervolg Generatie VII

Generatie VII

Generatie VII
Mr. Hendrik Richard Adriaan Boonen (rechter) Henriette Johanna Boonen (rentenierster) Geertruida Maria Egberta Boonen
1857-1916 1862-1913 1856–1926
x Arnhem 1881
Jonkheer Willem Laman Trip (burgemeester)
1845–1894
Vervolg Generatie VIII

Generatie VIII

Generatie VIII
Mr. Hendrik Richard Adriaan (Henk) Laman Trip Jacoba Catharina (Coba) Laman Trip
(advocaat en burgemeester) (rentenierster)
1882-1962 1886-1959

Generatie IX

Generatie IX
Hendrik Jan Engelbert van Beuningen
Geboren in 1920 als achterkleinzoon van Ds. Willem van Beuningen en Maria Adriana Boonen, (Zie generatie VI)
Zijn van Henk en Coba Laman Trip in 1962 geërfde schilderijen, miniaturen en documenten gaf hij in 1985 in beheer bij de Stichting “Esse non Videri” te ’s-Gravenhage

Archival history

Geschiedenis van het archiefbeheer

Het Familiearchief Von Baumhauer bestaat uit documenten, portretten en foto's die voornamelijk door Mr. Willlem Theodorus (von) Baumhauer (1785-1849) en zijn nakomelingen in rechte lijn werden ontvangen, opgemaakt en verzameld.

Het archief werd door afzonderlijke familieleden gevormd zonder dat volgens een vaste werkwijze stukken werden bewaard.

Door verschillende omstandigheden zijn de archiefstukken bij elkaar gekomen. Enerzijds bestond de afspraak dat familiestukken en documenten bij vererving steeds op de oudste zoon zouden overgaan, anderzijds is een aantal familieleden kinderloos gestorven, waardoor bepaalde documenten, veelal na omzwervingen, toch weer bij het grotere geheel terecht kwamen. De documenten van Mr. Marie Matthieu von Baumhauer (1816-1878), die kinderloos was gebleven, gingen over naar zijn broer Edouard Henri.

Ds. Theodore Charles Matthieu von Baumhauer (1823-1900) erfde in 1849 de dagboeken van zijn vader Willem Theodorus, die ze naliet aan zijn oudste dochter. Omstreeks 1937 werden deze dagboeken overgedragen aan Edouard Henri von Baumhauer (1890-1950). Echter, een aantal katernen uit de jaren 1831, 1837 en 1841, bleef achter onder de nazaten van T.C.M. von Baumhauer en zij kwamen pas in 2004 te voorschijn uit de nalatenschap van Herman Waszink (1914-1987) en Jacoba Wilhelmina Waszink-van Welzen (1907-2004) te Breda. In fotokopie werden zij het Familiearchief Von Baumhauer ter beschikking gesteld door Dr. Jan H. Waszink te Heeze. Ook verschillende portretminiaturen kwamen onder de nazaten van T.C.M. von Baumhauer terecht, voor het merendeel bij het echtpaar Waszink-van Welzen.

Het meest recente deel van het familiearchief is afkomstig van Mr. Edouard Henri von Baumhauer (1890-1950) en zijn echtgenote Hermien von Baumhauer-Ribbink.

In de jaren dertig van de twintigste eeuw heeft Hermien von Baumhauer-Ribbink zich intensief beziggehouden met het ordenen van het familiearchief en het transcriberen van de brieven van de Oost-Indische bestuursambtenaren Charles Matthieu Baumhauer (1777-1834) uit Java en diens jongere broer Matthieu Jacques Reinhard Baumhauer (1789-1822) uit Malakka. Daarnaast maakte zij een uittreksel van de door haar geordende dagboeken van Willem Theodorus (von) Baumhauer.

Gedurende de Tweede Wereldoorlog werd het familiearchief om veiligheidsredenen overgebracht naar Huize Vierhouten op de Veluwe. In deze periode heeft Jhr. Herman de Ranitz (1870-1945), zelf nakomeling van genoemde Ds. Theodore Charles Matthieu von Baumhauer, genealogisch onderzoek gedaan en een begin gemaakt met een inventarisatie van de aanwezige documenten en foto's. Hierbij heeft hij mappen en lijsten met volgnummers aangelegd en een aanzienlijk deel van de stukken met behulp van een groene vulpen van een nummer voorzien.

Bij het terugbrengen van het familiearchief naar Amsterdam zijn diverse stukken in de na-oorlogse jaren verloren gegaan. Een voorbeeld hiervan vormen de brieven van Charles Matthieu Baumhauer waarvan nog slechts twee originele brieven aanwezig zijn. De inhoud van de overige brieven is nu alleen nog in overgetypte vorm bekend.

In 1983 gaf Hermien van Baumhauer-Ribbink een deel van het familiearchief in bewaring aan het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage, waar het als collectie 408 werd opgenomen. Van deze collectie vormen het 44 delen tellende dagboek van Mr. Willem Theodorus (von) Baumhauer en stukken over het leven van haar man Mr. Edouard Henri von Baumhauer (1890-1950), met name over zijn rol in de Tweede Wereldoorlog, het voornaamste deel. Een medewerker van het Algemeen Rijksarchief (thans Nationaal Archief) vervaardigde onder nummer 2.21.205.04 een toegang waarin 77 nummers werden vermeld.

Na het overlijden van Hermien von Baumhauer-Ribbink in 1986, raakten delen van het familiearchief verspreid onder haar kinderen te Vierhouten, Voorburg en Amsterdam.

Sinds 1996 heeft het familiearchief in ongeordende staat ter beschikking gestaan van drs. Mieke Breij (achterkleindochter van Maria Sjoers von Baumhauer), ter voorbereiding van de monografie "De Stammen onder de Leeuw", die in de zomer van 2001 verscheen.

Uit enkele door Jhr. Herman de Ranitz opgestelde lijsten bleek welke archiefstukken ongeveer 60 jaar geleden van het familiearchief deel uit maakten en welke originelen daarvan thans als verloren gegaan moeten worden beschouwd.

Eind 2001 heeft Mieke Breij uit archieven en via enkele familieleden een aantal originele documenten of kopiëen daarvan, kunnen verwerven, die aan het huidige familiearchief ontbraken. In dit verband wil zij haar dank uitspreken aan Jon en Adelheid Baumhauer te München, Nettie Klein-von Baumhauer en Gonne van Marwijk Kooy te Amsterdam, Jhr. Paul de Ranitz te ’s-Gravenhage en Dr. Jan H. Waszink te Heeze.

Appraisal

Selectie en vernietiging

Het familiearchief Von Baumhauer omvat ongeveer negen meter. Er heeft geen vernietiging plaatsgevonden.

Processing information

Verantwoording van de bewerking

Een eerste inventarisatie werd uitgevoerd door drs Mieke Breij te Utrecht in 2002 in het kader van haar opleiding tot informatiemanager / archivaris aan de Hogeschool van Amsterdam en de Archiefschool. De eindredactie van de inventaris in de huidige vorm vond plaats in samenwerking met Martin Baertl van het Nationaal Archief te 's-Gravenhage.

In de thans voltooide inventaris zijn de 77 nummers, die zich sinds 1983 in het Nationaal Archief bevonden, vrijwel geheel opgenomen en van een nieuw inventarisnummer voorzien. De oude inventarisnummers 59, 60 en 70 werden in oktober 1999 op zijn verzoek aan Mr. E.M.H. von Baumhauer te Voorburg geretourneerd. Op pagina 93 is een concordantie op oude en nieuwe inventarisnummers opgenomen.

Source of acquisition

De verwerving van het archief

Het archief is voor langere tijd in beheer, niet in eigendom verkregen.

System of arrangement

Ordening van het archief

De aangebrachte indeling gaat uit van vier hoofdrubrieken:

 • Stukken van genealogische en heraldische aard betreffende de familie Baumhauer en Von Baumhauer, alsmede stukken van afzonderlijke familieleden;
 • Stukken betreffende aanverwante families (Von) Scheibler, Boonen en Ribbink;
 • Verzamelde stukken afkomstig uit de families Van der Werff, Brouwer, Gevers, Van Beeftingh, Van IJzendoorn, Boonen en Van Beuningen;
 • Stukken uit de familie Baumhauer en Von Baumhauer betreffende over meerdere generaties vererfde onroerende goederen: graven te Amsterdam, Utrecht en Harderwijk, alsmede landerijen en boerderijen op de Veluwe.

De stukken van afzonderlijke familieleden zijn chronologisch per tak en per persoon geordend. Daarbinnen is (voor zover van toepassing) het onderscheid 'persoonlijk' en 'openbaar' aangebracht, waaronder de afzonderlijke stukken eveneens zoveel mogelijk chronologisch geordend zijn.

Conditions governing access

Openbaarheidsbeperkingen

Volledig openbaar. Onderzoekers die gegevens uit het familiearchief Von Baumhauer verwerken in een publicatie of scriptie dienen dit te melden aan het secretariaat van de Von Baumhauer Stichting.

Conditions governing reproduction

Beperkingen aan het gebruik

Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht.

Onderzoekers die materiaal uit het familiearchief Von Baumhauer verwerken in een publicatie of scriptie wordt verzocht dit te melden aan het secretariaat van de Von Baumhauer Stichting, Korte Nieuwstraat 29, 3512 NM Utrecht (telefoon 030-2340113; email breij@xs4all.nl) en een exemplaar beschikbaar te stellen voor het Familiearchief.

Physical characteristics and technical requirements

Materiële beperkingen

Existence and location of copies

Beschikbaarheid van kopieën

Preferred citation

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, Collectie 408 Familie (Von) Baumhauer, nummer toegang 2.21.205.04, inventarisnummer ...

VERKORT:
NL-HaNA, Baumhauer, von, 2.21.205.04, inv.nr. ...

Extent

9.00 meter; meter, 613 inventarisnummers. files

Other descriptive information

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen:

 1. U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl , en logt vervolgens in;
 2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken;
 3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien;
 4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan;
 5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Concordantie

 

Oude nummering (Inventaris Collectie no. 408, 1983) Huidig inventarisnummer (2007)
1 74
2 75
3 76
4 77
5 78
6 79
7 80
8 81
9 82
10 83
11 84
12 85
13 86
14 87
15 88
16 89
17 90
18 91
19 92
20 93
21 94
22 95
23 96
24 97
25 98
26 99
27 100
28 101
29 102
30 103
31 104
32 105
33 106
34 107
35 108
36 109
37 110
38 111
39 112
40 113
41 114
42 115
43 116
44 117
45 469
46 311, 595 en 596
47 339
48 352
49 353 en 374
50 358
51 359
52 355, 356, 357, 362 en 363
53 364
54 365
55 380 en 381
56 386
57 369
58 389
59 vervallen
60 vervallen
61 389
62 394
63 370
64 371
65 399
66 407
67 389
68 603
69 413
70 vervallen
71 396
72 57
73 57
74 57
75 129
76 130
77 59

Language of the material

Het merendeel der stukken is in het Nederlands . Een aantal stukken is in het Latijn , Italiaans , Frans, Engels en Duits .

Records creator


Archiefvormers: :

(Von) BaumhauerVon Scheibler

Boonen

Ribbink

Content provider

Nationaal Archief, Den Haag

Material-specific details

Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandse stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het Gotische cursiefschrift, met name in het Oud-Hollandse klerkencursief. De Duitse stukken zijn in het Kurrentenschrift opgemaakt. Een aantal stukken uit het begin van de 20e eeuw zijn in het zgn. Sütterlin-schrift. Het archief bevat ook tekeningen, foto's en portretten.