Netherlands > Nationaal Archief

2.19.097

Nederlands Instituut voor Vredesvraagstukken

Ned. Instituut Vredesvraagstukken

archiefvorming: 1970-1982 oudste stuk - jongste stuk: 1969-1982
J.A.A. Bervoets
1989
Nationaal Archief, Den Haag
cc0
This finding aid is written in Dutch .
Beschrijving van het archief

Scope and content

Het archief van het Nederlands Instituut voor Vredesvraagstukken bevat voor de periode 1969-1982 stukken betreffende vergaderingen, jaarverslagen en correspondentie. Tevens zijn er een aantal losse dossiers m.b.t. binnen- en buitenlandse contacten en onderwerpen.

Inhoud

Het thans overgebrachte archiefbestand bestaat uit de series notulen en vergaderstukken, de kopie-brieven van de secretaresse en de brievenboeken en de ingekomen stukken, die door dr. H.J. Neuman waren afgedaan. De stukken van de andere medewerkers, minstens acht in getal, ontbreken vooralsnog.

Records creator's history

Geschiedenis van de archiefvormer

Inleiding

Het Nederlands Instituut voor Vredesvraagstukken is een non-gouvernementeel instituut, ontstaan uit een behoefte van de ministeries van Defensie en van Buitenlandse Zaken om te beschikken over een onafhankelijk adviescollege inzake vraagstukken van internationale ontwapening, veiligheid en vrede. [NOTE Zie het rapport "Evaluatie van het N.I.V.V. na vier jaar",lijstnummer 44.] In 1968 werd een voorbereidingscommissie opgericht: blijkens het daaruit voortgekomen rapport moet het instituut door middel van studie, voorlichting en vorming de burgers en overheid attenderen op en bewust maken van mogelijkheden van de internationale vrede en veiligheid.

De stichtingsakte van het instituut werd met deze bepalingen op 15 december 1969 gepasseerd. Per 1 maart 1970 trad de eerste directeur in dienst.

Aanvankelijk werd beoogd dat de regering in het bestuur van het instituut vertegenwoordigd zou zijn. Uiteindelijk werd bepaald dat de overheid slechts vertegenwoordigd zou zijn in soort curatorium, de raad, en langs die weg invloed kon uitoefenen op de samenstelling van de directie van het instituut.

Het Nederlands Instituut voor Vredesvraagstukken is dus een stichting. Aan het hoofd staat het stichtingsbestuur, gecontroleerd door een Raad, die de facto slechts in stand werd gehouden als formele waarborg van overheidscontrole. Daarnaast werd het bijgestaan door een Adviescollege, dat uiteindelijk meer invloed uitoefende op het functioneren van het instituut, omdat daarvandaan de belangrijke bedenkingen en adviezen kwamen over taak en doelstellingen van het instituut. Het stichtingsbestuur benoemde een staf, die zich effectief met de uitvoering van de taken van het instituut bezig hield. De staf bestond uit een directeur en een aantal medewerkers, die elk een aantal onderwerpen als specialisme hadden. De directeur, H.J. Neuman, had bijvoorbeeld de Verenigde Staten als werkgebied.

In 1982 fuseerde het instituut met het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken en de Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties "VIRO"; samen vormden zij het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen, gevestigd op het landgoed Clingendael in Wassenaar.

Archival history

Geschiedenis van het archiefbeheer

Het archief van het instituut werd deels gevormd door een secretaresse van de staf, deels door de stafmedewerkers zelf. De secretaresse ontving de ingekomen stukken en boekte ze in in een brievenboek. Daarna overhandigde ze de stukken aan de medewerkers, waarbij geadministreerd werd aan wie. De medewerkers bewaarden en ordenden de bij hen ingekomen stukken en concipieerden de uitgaande brieven, die door de secretaresse opnieuw werden geregistreerd. De uitgaande brieven werden geborgen in een serie "rode kopieën", maar de ingekomen stukken hielden de medewerkers zelf; zij vormden daaruit hun eigen archief.

H.J. Neuman ordende zijn stukken op onderwerp in dossiers in ladenkasten, die hij alfabetisch op trefwoord ordende. Deze dossiers zijn later door elkaar geraakt, maar de alfabetische orde kon door middel van een geautomatiseerd sorteersysteem worden gereconstrueerd.

Source of acquisition

Het archief werd in 1989 door de voormalige staf van het Nederlands Instituut van Vredesvraagstukken aan de Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief overgedragen.

De rechtstitel is (nog) onbekend

Conditions governing access

Openbaarheidsbeperkingen

Volledig openbaar.

Conditions governing reproduction

Beperkingen aan het gebruik

Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht.

Physical characteristics and technical requirements

Materiële beperkingen

Het archief kent geen beperkingen voor het raadplegen van stukken als gevolg van slechte materiële staat.

Existence and location of copies

Beschikbaarheid van kopieën

Inventarisnummers van dit archief zijn niet in kopievorm beschikbaar

Preferred citation

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, Nederlands Instituut voor Vredesvraagstukken, nummer toegang 2.19.097, inventarisnummer ...

VERKORT:
NL-HaNA, Ned. Instituut Vredesvraagstukken, 2.19.097, inv.nr. ...

Extent

131 inventarisnummer(s); files, 2,00 meter meter

Other descriptive information

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen:

  1. Creëer een account of log in .
  2. Selecteer in de archiefinventaris een archiefstuk.
  3. Klik op ‘Reserveer’ en kies een tijdstip van inzage.

Language of the material

Het merendeel der stukken is in het Nederlands . Een klein gedeelte is gesteld in talen als het Engels en het Frans .

Records creator


Archiefvormers: :

Nederlands Instituut voor Vredesvraagstukken , , 1969-1982

Content provider

Nationaal Archief, Den Haag

Material-specific details

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Het archief bevat een film.