Netherlands > Nationaal Archief

2.06.175

Ministerie van Economische Zaken: Archiefbescheiden betreffende deelname aan (Rijks)Ministerraad, Onderraden en Ministeriële commissies

EZ / Ministerraad

oudste stuk - jongste stuk: 1951-2007
Doc-Direkt Winschoten
2016
Nationaal Archief, Den Haag
cc0
This finding aid is written in Dutch .
Beschrijving van het archief

Scope and content

Het betreft een blok archiefbescheiden die allen voortkomen uit het lidmaatschap van de Minister van Economische Zaken van de Ministerraad / Ministerraad van het Koninkrijk, onderraden en ministeriële commissies, alsmede uit de deelname van de staatssecretarissen van Economische Zaken aan deze gremia.

Inhoud

Het betreft een blok archiefbescheiden die allen voortkomen uit het lidmaatschap van de Minister van Economische Zaken van de Ministerraad / Ministerraad van het Koninkrijk, onderraden en ministeriële commissies, alsmede uit de deelname van de staatssecretarissen van Economische Zaken aan deze gremia.

Records creator's history

Geschiedenis van de archiefvormer

Ministerraad

De Nederlandse ministers vormen te samen de ministerraad. De minister-president is voorzitter van de ministerraad. De ministerraad beraadslaagt en besluit over het algemeen regeringsbeleid en bevordert de eenheid van dat beleid. Sinds 1983 heeft de ministerraad een plaats in de Grondwet. Artikel 45 is aan deze vergadering van ministers gewijd. De werkwijze van de ministerraad is verder geregeld in het Reglement van Orde voor de Ministerraad. In artikel 4 van dit Reglement wordt ook opgesomd waarover de ministerraad beraadslaagt en besluit, zoals wetsvoorstellen, algemene maatregelen van bestuur, verdragen en benoemingen van hoge ambtenaren. De voorzitter van de ministerraad is de minister-president; de vice-premier(s) is/zijn ondervoorzitter.

De ministerraad telt een aantal onderraden en ministeriële commissies, waarin enkele bewindslieden en topambtenaren de vergaderingen van de ministerraad voorbereiden. Het verschil tussen een onderraad en een commissie is, dat een onderraad een meer blijvend karakter heeft.De minister-president is voorzitter van de onderraden en commissies. Bij commissies kan de ministerraad besluiten dat iemand anders dan de premier voorzitter is; bij onderraden wordt een coördinerend minister aangewezen. Daarnaast is er een onderraad voor Koninkrijksrelaties, als onderraad van de raad van ministers van het Koninkrijk. Belangrijk is verder de zogenaamde 'zeshoek', een overleg tussen de belangrijkste ministeries op financieel- en sociaal-economisch gebied. Ministers die hier deel van uitmaken hebben dus meer invloed op en informatie over financieel- en sociaal-economische aangelegenheden dan andere ministers.

De ministerraad wordt ondersteund door de secretaris en de adjunct-secretaris. Zij stellen onder andere de besluitenlijsten en de notulen van de vergaderingen op. Ook de hoofddirecteur van de RVD is aanwezig bij de vergaderingen van de ministerraad. Het secretariaat van de ministerraad wordt gevoerd door het kabinet van de minister-president. Bij dit kabinet, onderdeel van het ministerie van Algemene Zaken, zijn diverse raadadviseurs werkzaam, die ook het secretariaat voeren van de onderraden en commissies. De besprekingen van de raad zijn niet openbaar en wat besproken wordt, is vertrouwelijk. Wel geeft de minister-president na afloop van de vergadering een persconferentie over de besluiten die genomen zijn. Ook geeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) persberichten uit naar aanleiding van wat in de ministerraad is besproken. Indien nodig kan gestemd worden over een voorstel. In de praktijk komt een stemming echter weinig voor. [NOTE Bron: http://www.parlement.com/9353000/1f/j9vvhy5i95k8zxl/vh8lnhrogvv8]

Raad van ministers van het Koninkrijk

De raad van ministers van het Koninkrijk is samengesteld uit de door de Koning benoemde Nederlandse ministers en de door de regering de Nederlandse Antillen, sinds 1 januari 1986 door de regering van Aruba (Aruba is per die datum een apart land binnen het Koninkrijk) onderscheidenlijk Nederlandse Antillen en sinds 2010 door de regering van Curaçao onderscheidenlijk Sint Maarten benoemde Gevolmachtigde Minister (het land de Nederlandse Antillen bestaat sinds 10 oktober 2010 niet meer, per die datum zijn de landen Curaçao en Sint Maarten onderdeel geworden van het Koninkrijk en zijn Bonaire, Sint Eustatius en Saba onderdeel geworden van Nederland). De Gevolmachtigde Ministers handelen namens de regeringen van hun land, die hen benoemen en ontslaan. De Gevolmachtigde Minister neemt deel aan het overleg in de vergaderingen van de Ministerraad en van de vaste colleges en bijzondere commissies uit de raad over aangelegenheden van het Koninkrijk, welke het betrokken land raken. De regeringen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn ieder gerechtigd - indien een bepaald onderwerp haar daartoe aanleiding geeft - naast de Gevolmachtigde Minister tevens een minister met raadgevende stem te doen deelnemen aan het in het vorig lid bedoelde overleg. De raad van ministers van het Koninkrijk is geregeld in §2 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden.

Archival history

Geschiedenis van het archiefbeheer

Het archief was oorspronkelijk geordend als een aantal series ministerraadstukken van de minister en staatssecretarissen gezamenlijk en deels alleen van de minister of staatssecretarissen. Elke serie was chronologisch op vergaderdatum geordend, zonder dat er een nadere toegang op de stukken was. Ook is geen onderscheid in de series gemaakt van het gremium waarin stukken behandeld zijn. Ministerraadsstukken en onderraden werden door elkaar aangetroffen, maar wel altijd chronologisch. Om een specifiek stuk te vinden, was het dus nodig om te weten op welke datum in welk gremium dat stuk aan de orde was. Stukken voor de minister waren in kopie vaak ook in de staatssecretarisserie opgenomen, omgekeerd geldt hetzelfde. Op elk stuk is vrijwel altijd vermeld wie de verantwoordelijke bewindspersoon is en in geval van een kopie staat op vrijwel elke kopie vermeld voor wie die kopie bestemd was. Ook is vermeld of de stukken bestemd zijn voor de Ministerraad, de Ministerraad van het Koninkrijk, een onderraad (waarbij dan ook is aangegeven welke onderraad).

Uit een aantal series waren reeds stukken vernietigd. Het gaat daarbij om stukken waar de bewindspersonen van Economische Zaken geen bemoeienis hadden, in die zin dat er vanuit de portefeuilles van die bewindspersonen geen noodzaak was om er in een vergadering aandacht aan te besteden. In de archiefblokken zijn weinig agenda’s, notulen en aantekeningen uit de verschillende gremia aangetroffen.

Appraisal

Selectie en vernietiging

Voor de bewerking van het archief is gebruik gemaakt van de volgende selectielijst:

Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Economische Zaken en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein ‘Coördinatie algemeen regeringsbeleid over de periode vanaf 1945’, vastgesteld bij beschikking van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Economische Zaken van 2 maart 2009, nummer NA/09/452, Staatscourant 2009 nr. 53.

Handeling 2 “Het voorbereiden, (mede)vaststellen, coördineren en evalueren van het algemeen regeringsbeleid.” uit deze selectielijst is van toepassing. Deze handeling houdt in dat stukken ter voorbereiding op de vergaderingen van de (Rijks)ministerraad en onderraden in het archief van het Ministerie van Economische Zaken worden bewaard wanneer daar door het ministerie aantekeningen, notities e.d. bij zijn gemaakt’.

De passage “De kopie-stukken van de staatssecretaris worden op grond van de ‘Algemene aanwijzingen inzake aangelegenheden van de ministerraad en onderraden’ vertrouwelijk vernietigd. Daaraan verandert niets” die als opmerking bij deze handeling is geplaatst dient te worden geïnterpreteerd als dat staatssecretarisstukken inderdaad vernietigd kunnen worden, behalve wanneer de staatssecretaris de bewindspersoon is die verantwoordelijk is voor de afhandeling. In dat geval worden deze stukken voor bewaring geselecteerd, uiteraard voor zover deze voldoen aan de overige criteria.

Bij aanvang bestond het archief uit 146 meter. Na bewerking hiervan is in totaal 81.75 meter archief voor bewaring overgebleven. De archiefstukken welke voor bewaring in aanmerking kwamen zijn overgedragen aan het Nationaal Archief. De archiefstukken die voor vernietiging in aanmerking kwamen, zijn na verkregen toestemming van het Ministerie van Economische Zaken, afgevoerd door Van Gansewinkel Nederland BV en daar op de gebruikelijke wijze vernietigd.

Processing information

Verantwoording van de bewerking

Het Ministerie van Economische Zaken heeft de Centrale Archief Selectiedienst opdracht gegeven de Ministerraadstukken in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen opdat dit archief kan worden overgebracht naar het Nationaal Archief.

Voor de bewerking van het archief van de Ministerraad werd een plan van aanpak samengesteld welke de basis vormt voor de bewerking. In het plan, welke werd goedgekeurd door het Nationaal Archief, zijn de afspraken met betrekking tot de selectie, ontsluiting, materiële verzorging en de overbrenging geregeld.

In deze inventaris zijn de stukken beschreven die door het ministerie van Economische Zaken ter bewerking zijn aangeboden. Stukken van voor 1951 zijn niet aangetroffen, de inbreng van de minister van Economische Zaken in de Ministerraad van vóór 1951 is terug te vinden in de archieven van de verschillende beleidsonderdelen van het ministerie. In overleg met het ministerie van Economische Zaken is de eindcesuur bepaald op 2007.

De beschrijvingen zijn gemaakt op basis van het geagendeerde stuk. De onderwerps-aanduiding die daarbij werd vermeld is overgenomen, tesamen met de vergaderdatum van het betreffende gremium.

Ten behoeve van de overbrenging naar het Nationaal Archief dient het archief te voldoen aan de in de Regeling duurzaamheid archiefbescheiden (2001) gestelde eisen.

Concreet betekent dit dat de volgende stappen zijn uitgevoerd:

Accruals

Aanvullingen

Voor dit archief worden geen aanvullingen verwacht.

Source of acquisition

De verwerving van het archief

Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

System of arrangement

Ordening van het archief

De toegang is primair ingedeeld op gremium. Stukken die voor bewaring zijn geselecteerd, zijn geplaatst onder het gremium waarin zij zijn besproken. De stukken die onder een gremium staan, zijn vervolgens chronologisch geordend op vergaderdatum.

Conditions governing access

Openbaarheidsbeperkingen

Deels openbaar, deels beperkt openbaar (B).

Conditions governing reproduction

Beperkingen aan het gebruik

Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Voor zover bekend zijn er geen beperkingen krachtens het auteursrecht.

Physical characteristics and technical requirements

Materiële beperkingen

Het archief kent geen beperkingen voor het raadplegen van stukken als gevolg van slechte materiële staat.

Other finding aids

Andere toegang

Voor dit archief is geen andere toegang beschikbaar.

Existence and location of copies

Beschikbaarheid van kopieën

Inventarisnummers van dit archief zijn niet in kopievorm beschikbaar

Preferred citation

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Economische Zaken: Archiefbescheiden betreffende deelname aan (Rijks)Ministerraad, Onderraden en Ministeriële commissies, nummer toegang 2.06.175, inventarisnummer ...

VERKORT:
NL-HaNA, EZ / Ministerraad, 2.06.175, inv.nr. ...

Extent

21314 inventarisnummer(s); files, 84,00 meter meter

Other descriptive information

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen:

  1. Creëer een account of log in .
  2. Selecteer in de archiefinventaris een archiefstuk.
  3. Klik op ‘Reserveer’ en kies een tijdstip van inzage.

Language of the material

Het merendeel der stukken is in het Nederlands .

Records creator


Archiefvormers: :

Ministerie van Economische Zaken , , 1951-2007

Content provider

Nationaal Archief

Place of use

Locatie: : Den Haag

Material-specific details

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.
1 - 4 / 4
  • 1
2.06.175 - A. Raad van Ministers van het Koninkrijk (MRK)
2.06.175 - B. Ministerraad (RvM)
2.06.175 - C. Onderraden
2.06.175 - D. Ministeriële Commissies