Netherlands > Gelders Archief

2821

Redichem College, Oosterbeek

1927-1991
W.F.M. Ahoud
2020
Gelders Archief
Nederlands

Other descriptive information

Auteursrechten en andere rechten

Op de werken kunnen rechten rusten (o.a. auteursrecht, naburige rechten) die toekomen aan het Gelders Archief en/of andere rechthebbenden. De voorwaarden waaronder u de werken mag (her)gebruiken en/of publiceren vindt u zo veel mogelijk terug in de beschrijving van het betreffende werk dat u wilt gaan gebruiken. Achter ‘licentie’ wordt zo veel mogelijk de licentie genoemd die op het werk van toepassing is; als u deze aanklikt vindt u de (her)gebruiksvoorwaarden. Staat er niets over rechten in een beschrijving dan wil dat niet automatisch zeggen dat een werk rechtenvrij te gebruiken is. Twijfelt u over wat u wel of niet mag doen met een bepaald werk, neemt u dan alstublieft vooraf contact met ons op via ons contactformulier.

Het Gelders Archief doet voortdurend onderzoek naar de herkomst en de rechthebbenden van de stukken in de collectie. Desondanks kan het zijn dat er onjuistheden in voorkomen. Mocht u rechthebbende van een stuk zijn en is dit niet als zodanig aangemerkt, dan horen wij dat graag. Neemt u dan alstublieft contact met ons op via ons contactformulier.

De gebruiker is aansprakelijk voor schending van rechten die rusten op de werken en vrijwaart het Gelders Archief tegen aanspraken van derden als gevolg hiervan.

Openbaarheid en citeren

Openbaarheid
Dit archief is openbaar, met uitzondering van diverse nummers. U kunt voor inzage in een beperkt openbaar archiefstuk een inzageverzoek indienen bij het Gelders Archief. Meer informatie over de inzageprocedure kunt u vinden onder <span style="color:blue"> .

Citeren
Gelders Archief: [toegangsnummer] - [inventarisnummer], [indien bekend: naam maker/fotograaf], [indien bekend: licentie].

Geschiedenis van de archiefvormer

De Stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs in de gemeenten Renkum en Veenendaal werd op 19 december 1983 opgericht. Zij gold als rechtsopvolgster van een reeds in 1927 opgerichte vereniging die aanvankelijk bekend stond onder de naam Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Christelijke Scholen voor Uitgebreid Lager Onderwijs (ULO), te Oosterbeek. Ook de naam van deze vereniging onderging gedurende de decennia van haar bestaan enkele wijzigingen.
Het doel van de oprichters in 1927 was de stichting en exploitatie van een school voor uitgebreid lager onderwijs op christelijke grondslag. Deze christelijke ULO-school werd op 1 september van genoemd jaar geopend; aanvankelijk in het Volkshuis (het latere Parochiehuis) en vanaf 1928 in een gebouw aan het Zaaijerplein 16 te Oosterbeek. De groeiende toeloop tot de school zorgde er voor dat in 1955 aan de Generaal Urquhartlaan een nieuw en groter gebouw werd betrokken. Het oude pand aan het Zaaijerplein werd eerst in 1964 afgestoten. Door de toenemende streekfunctie van de school was door de vereniging in 1958 een christelijke ULO (later: Gelria MAVO) aan de Lindelaan 18 te Renkum opgericht, en in 1965 een zelfde school aan de Dalweg 2 te Doorwerth. Vervolgens werden de gezamenlijke scholen omgedoopt tot Redichem College en werd de ULO een MAVO. Bovendien werd een MEAO-afdeling (Middelbaar Economisch Administratief Onderwijs) in het leven geroepen, die in leerlingental spoedig de MAVO-afdeling overvleugelde. Die laatste werd op zeker moment gevestigd in een noodgebouw aan de Pastoor Bruggemanlaan.
Omdat de leerlingen uit een groot gebied rondom de gemeente Renkum afkomstig waren werd in de loop van de jaren 80' naar uitbreiding in een andere plaats gezocht. Het gevolg was, dat per 1 augustus 1984 de christelijke MEAO Valmonte aan de Duivenwal te Veenendaal van start ging. In 1986 werd aan het Redichem College de afdeling voor Middelbaar Middenstandsonderwijs (MMO) toegevoegd.

Als gevolg van een fusie ging het Redichem College in 1991 op in het Neder-Veluwe College voor Christelijk Middelbaar Beroepsonderwijs in de regio Ede-Veenendaal, met als vestigingsplaats Ede. Deze instelling maakt deel uit van ROC A12.
De archieven van de Stichting en haar scholen zijn in 1987 door A. Nieuwenhuis voorzien van een eenvoudige ordening. In 2005 is deze omgevormd tot een inventaris en zijn de stukken die voor vernietiging in aanmerking kwamen uit het bestand verwijderd. Na de inventarisatie omvatten deze archieven thans een totale lengte van 20 strekkende meter.

Keywords

Subjects:

Onderwijs en Wetenschap