Latvia > Latvijas Nacionālā arhīva administrācija

Pilsoņu kopsapulču protokoli par kolhozu organizēšanu, kolhozu statūti, mantas apvienošanas akti, kolhozu ražošanas plāni, kolhozu gada pārskati, mantas novērtēšanas un nodošanas akti u.c.

1946-1949