Estonia > The National Archives of Estonia

ERAF.96SM

Kontroll-filterlaager nr 0316

1945-1946

Scope and content

Sisu ja teema. Materjal

Käskkirjad, vangide nimekirjad, isikkooseisu materjalid, vangide kartoteek. Seonduv aines: ERAF.132SM ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee filtratsioonilaagri toimikute kollektsioon.

Records creator's history

Arhiivimoodustaja ajalugu

Filterlaagrid loodi vahetult rindejoone taga, neisse koguti Saksamaale või selle okupeeritud Ida-Euroopasse toodud või asunud NSVL kodanikke ning Saksa laagrites kinnipeetud isikuid, et neid kontrollida. Erifilterlaager nr.0316

loodi Põllkülas saksaaegse põgenikelaagri territooriumil. Algul kontrolliti seal NSVL põgenenud või siia toodud tsiviilisikuid, kes valdavalt saadeti Venemaale. Alates aprillist 1945 oli põhiosa laagri asukaist Eestist põgenenud inimesed, kes toodi tagasi Saksamaalt ja mujalt ja sõjavangid. Laager likvideeriti 1946.a. mais.

Archival history

Ajalugu

Pärast likvideerimist anti laagri dokumendid ENSV ORKA eriosakonda. 1964.a. anti enamik neist vastavalt NSVL Arhiivide Peavalitsuse korraldusele NSVL ORKA Eriarhiivi, ülejäänu ENSV Siseministeeriumile.

Arhiivi säilitajaks oli ENSV Siseministeeriumi 1. Eriosakond. Arhiiv oli rangelt ametkondlik ja selle kujundamise osas puudus sisuliselt riiklikul arhiivisüsteemil sõnaõigus. Eesti Vabariigi taaskehtestamise järel 1991. aastal läks arhiiv siseministeeriumi haldusalas olevale Riigi Politseiameti Teabebüroo alluvusse, Eesti Vabariigi Valitsuse korralduse nr. 179-k alusel 19. 04. 1993. a. asuti vastavaid arhivaale üle andma Arhiiviameti otsealluvuses tegutsenud Eesti Riigiarhiivi filiaali (Parteiarhiivi). Siseministeeriumi haldusalas eksisteeris see arhiivifondina nr. 96. Fond anti üle 13. 10. 1993. aastal Eesti Riigiarhiivi filiaali ja selle tähiseks jäi uues hoiukohas ERAF.96SM. Aastast 1999 moodustati Rahvusarhiiv ning ENSV Siseministeeriumi arhiivi hoiustajaks jäi Riigiarhiiv Rahvusarhiivi allüksusena.

Language of the material

vene

Records creator


Final provenance:

1945-1946 Kontroll-filterlaager nr 0316

Content provider

Rahvusarhiiv

1 - 1 / 1
  • 1
ERAF.96SM Kontroll-filterlaager nr 0316