Estonia > The National Archives of Estonia

ERAF.78SM

Parandusliku Töö Koloonia nr 1

1944-1988

Scope and content

Sisu ja teema. Materjal

Ülema käskkirjad, komisjonide protokollid, tööplaand, ifinantsaruanded, tegevusaruanded, õnnetusjuhtumite aktid, koloonia pass, varade üleandeaktid, vahialuste varade hoiulevõtuaktid, palgaliste töötajate kontokaardid. Seonduv aines: ERAF.77SM ENSV Siseministeeriumi Parandusliku Töö Asutuste Valitsus.

Records creator's history

Arhiivimoodustaja ajalugu

Kinnipidamisasutus alustas tööd juba 1919. a Harku poeglaste parandusasutusena, samas toodeti ka täisealiste vangide tööjõuga Harku rabas turvast. 1938. a viidi alaealised Laitse mõisa, Harkus loodi tööpõlgurite töölaager. 1940-1944 kasutati hooneid ja territooriumi mitmesuguste kinnipidamisasutuste tarbeks. 1944. a sügisel oli seal lühikest aega Saksa sõjavangide laager.

1945. a nimetati asutus Parandusliku Töö Kolooniaks nr 1. Järgnevail aastail, eriti pärast turbatootmise lõpetamist, kujunes Harku kolooniast peamiselt naiste kinnipidamisasutus. Vanglana jätkas asutus tööd kuni 2011. a, mil ta liideti Murru vanglaga.

Archival history

Ajalugu

ENSV Siseministeeriumi ja selle allasutuste asjaajamine ja dokumentide säilitamine ei kuulunud üldise riikliku arhiivijärelevalve alla. Dokumentide hävitusaktid kinnitas asutuse juhtkond, alatise ja pikaajalise säilitustähtajaga materjale säilitati Siseministeeriumi eriosakonna koosseisus olevas arhiivis. Hävitamisele määratud arhivaalide hulk oli suhteliselt suur. Esimesed nimistud on koostatud 1968. a aastajaotustena.

1991. a anti Siseministeeriumi ametkondlik arhiiv Riigi Politseiameti Teabebüroo alluvusse.

Vabariigi Valitsuse korraldusega nr 179-k, 19.04.1993 moodustati komisjon arhiiviainese üleandmiseks Riigiarhiivi filiaalile (Parteiarhiivile). Üleandmise kiirendamiseks jäid fondinumbrid muutmata, neile lisati arhiivis indeks SM. Enamik vanu nimistuid kirjutati enne ainese üleandmist ümber. Arhivaalid anti Parteiarhiivile üle 1994. a.

Seonduv aines: ERAF.77SM ENSV Siseministeeriumi Parandusliku Töö Asutuste Valitsus.

2016. a leiti Tõnismäe hoidlast Parandusliku Töö Koloonia nr 1 arhivaale, mis olid Rahvusarhiivis seni arvele võtmata. Nimistusse nr 2 inventeeriti juurde kokku 18 säilikut koloonia ülema käskkirju, kvalifikatsioonikomisjoni protokolle ning õnnetusjuhtumite uurimismaterjale aastatest 1985-1988.

Accruals

Korrastamine

Fondil on 4 nimistut.

Language of the material

vene

Records creator


Final provenance:

1944-1988 Parandusliku Töö Koloonia nr 1

Content provider

Rahvusarhiiv

1 - 1 / 1
  • 1
ERAF.78SM Parandusliku Töö Koloonia nr 1