Estonia > The National Archives of Estonia

ERA.V-147

Tallinna Paberivabrik

1944-1971

Scope and content

Sisu ja teema. Materjal

Direktori/peadirektori kaadrialased käskkirjad, kvalifikatsioonikomisjoni protokollid, töölevõtmise, üleviimise ja vallandamislehed; töölepingud, palgalehed, töötasulehed, palgakontokaardid, töötajate ja töölt lahkunute isiklikud kaardid ja toimikud, õnnetusjuhtumite aktid koos juurdlusmaterjalidega, käskkirjade ja tööraamatute registreerimisraamatud

Records creator's history

Arhiivimoodustaja ajalugu

1884. a ostis tolleaegne 2. Gilde kaupmees Eduard J. Johanson Maakri ja Klaasingi tänavate vahelise kolmnurkse maa-ala koos kõigi hoonetega ja alustas 1885. a sinna paberivabriku ehitamist.

1886. a sügisel asetati esimene paberimasin paigale. 1895. a muudeti paberivabrik aktsiaseltsiks nimetusega AS Tallinna Paberivabrik E. J. Johanson.

1938. aastal müüs aktsiaselts vabriku Eesti Tarbijate Kooperatiivile (ETK).

1. mail 1945 anti vabrik ENSV Toiduainetetööstuse Rahvakomissariaadi alluvusse ja ettevõte nimeks sai Tallinna Paberivabrik.

Archival history

Ajalugu

Tallinna Paberivabriku arhiivi kohta pärinevad esimesed andmed 1963. aastast. Septembrist kuni novembrini 1963 korrastati varasemad dokumentaalsed arhiivimaterjalid nõuetekohaselt ja eraldati makulatuuriks kõik materjalid, mille säilitustähtaeg oli möödunud ning mis ei omanud praktilist ega teaduslikku väärtust. Isikkoosseisu dokumentide puhul fikseeriti ka, et ei ole säilinud palgalehed aastaist 1958-1959.

Järgmised korrastamised toimusid 1966 (1961-1962. a dokumendid), 1969 (1963-1967. a arhivaalid) ja 1970 (1968. a materjalid).

1971. a lõpetas Tallinna Paberivabrik tegevuse iseseisva tootmisettevõttena ning ühendati Tallinna Tselluloosi- ja Paberikombinaadiga. Samuti ühendati ettevõtete arhiivid. Tallinna Paberivabriku viimase kolme tegevusaasta (1969-1971) dokumendid korrastati 1977. a.

Tallinna Tselluloosi- ja Paberikombinaadi arhiivil oli paraku läbi aastakümnete probleeme nõuetekohaste hoiutingimustega. Arhiivi aruannetes mainitakse järjepidevalt, et dokumendid asuvad pimedas ning niiskes ruumis, puudub ventilatsioon. 1989. a said arhiivis olevad dokumendid eriti tõsiseid kahjustusi - jaanuaris katuse läbisadamise ning novembris arhiiviruumi läbiva aurutoru lõhkemise tõttu.

Pärast RAS Tallinna Paberi pankrotti 1994. a jäid ettevõtte personalidokumendid hoiule eriti ebarahuldavatesse tingimustesse - läbi sadava katusega, kütmata, väga tolmunud ning tuvidega asustatud pööninguruumi. 2007. a mais pöördus Masina 22 hoone valdaja esindaja Riigiarhiivi poole taotlusega anda üle hoone pööningul olevad omanikuta arhivaalid. Pärast Riigiarhiivi ületoomist vajasid arhivaalid põhjalikku puhastamist ja korrastamist, mille käigus selgus, et osa kaadridokumente (sh ka endise Tallinna Paberivabriku arhivaale) on muutunud loetamatuteks. Vastavalt Riigiarhiivi järelvalveosakonna hindamisotsustele nr 395 ja 399 16. maist 2008 eraldati 8 nimistuta Tallinna Paberivabriku arhivaali ning 8 säilikut nimistust nr 1k ning 1 arhivaal nimistust nr 1L pöördumatute vee- ja hallituskahjustuste tõttu hävitamiseks. Valdav enamik Tallinna Paberivabriku personalidokumente võeti korrastamise järgselt Riigiarhiivi pikaajalisele säilitamisele (üleandmis-vastuvõtmisakt nr 109, 03.06.2008).

Tallinna Paberivabriku põhitegevuse dokumente säilitatakse Tallinna Linnaarhiivi fondis TLA.R-53.

Accruals

Korrastamine

Fondil on 3 nimistut. Nimistu 1k (aü) sisaldab vabriku ametiühingukomitee töötajate palgalehti, nimistu 1L lahkunud töötajate isiklikke teenistustoimkuid, nimistu 1k kõiki muid Tallinna Paberivabriku personali- ja palgadokumente. Nimistutes 1k ja 1k (aü) on säilikud rühmitatud kronoloogiliselt, aasta piires dokumentide liikide järgi, samaliigiliste dokumentide lõikes töötajate perekonnanimede tähestikus. Nimistu 1L säilikud on korrastatud alfabeetiliselt.

Language of the material

eesti

Records creator


Former provenance:

1941-1944 ETK Tallinna Paberivabrik 1944-1945 ETKVLi Tallinna Paberivabrik 1945-1963 Tallinna Paberivabrik 1963-1965 Tallinna Paberi- ja Kartonaaživabrik 1895-1941 Aktsiaselts Tallinna Paberivabrik E. J. Johanson 1965-1971 Tallinna Paberivabrik


Final provenance:

1886-1971 Tallinna Paberivabrik

Content provider

Rahvusarhiiv

1 - 1 / 1
  • 1
ERA.V-147 Tallinna Paberivabrik