Estonia > The National Archives of Estonia

ERA.V-146

Riiklik aktsiaselts Tallinna Paber

1944-1994

Scope and content

Sisu ja teema. Materjal

Direktori käskkirjad, teadaanded, korraldused, ringkirjad kaadri alal; kvalifikatsioonikomisjoni protokollid; töölevõtmise, üleviimise ja vallandamislehed; töölepingud, suunamislehed, palgalehed, töötasuraamatud, töötasulehed, töötajate isiklikud kontokaardid, töölt lahkunute isiklikud kaardid; õnnetusjuhtumite registreerimisraamatud, aktid, protokollid ja seletuskirjad; töötajate isiklikud toimikud, tööraamatud, töötajate nimekirjad ja iseloomustused, käskkirjade ja tööraamatute registreerimisraamatud

Records creator's history

Arhiivimoodustaja ajalugu

Pika ajalooga tööstusettevõtte kõige vanemaks eelkäijaks peetakse 1664.a. Lorens Jauchi rajatud Ülemiste paberiveskit. 19. saj. ja 20. saj. alguses paberit ja hiljem ka tselluloosi valmistanud vabriku omanikud vahetusid sageli. Alates 1. jaanuarist 1913 kandis vabrik nimetust Põhja Paberi- ja Puupapivabrikute Aktsiaühisus, selle nime all tegutseti kuni ettevõtte natsionaliseerimiseni 1940.a. ning ka Saksa okupatsiooni perioodil 1941-1944. Vabriku varasemat tegevust kajastavad dokumendid aastatest 1880-1944 on hoiul Eesti Ajalooarhiivi fondis EAA 4487. Nõukogude okupatsiooni poolt natsionaliseeritud ettevõte sai 31.dets.1940 kehtestatud ENSV Ajutise Ülemnõukogu Presiidiumi seadluse järgi uueks nimeks Viktor Kingissepa nimeline Tselluloosi- ja Paberivabrik ning sama nime kandis vabrik ka 3. nov. 1944 kuni 28. veebr. 1945. Alates 1. märtsist 1945 kuni 25. jaanuarini 1954 ning 21. septembrist 1957 kuni 1960.a oli ettevõte nimetus V. Kingissepa nim. Tallinna Tselluloosi- ja Paberitööstuse Kombinaat. Vahepealsel perioodil 25. jaan.1954 - 21. sept. 1957 kandis asutus nime V. Kingissepa nim. Tallinna Tselluloosi- ja Paberitööstuse Kombinaat. Mitmel korral muutusid 1940-ndate lõpul ja 1950-ndatel ka kombinaadi alluvussuhted. ENSV Ministrite Nõukogu määrusega 31.08.1948 lülitati ENSV MN juures asuv Tselluloosi- ja Paberitööstuse Valitsus koos oma ettevõtetega ENSV Metsa- ja Paberitööstuse Ministeeriumi süsteemi. NSVL Ministrite Nõukogu 30.03.1951 määrusega ja NSVL Paberi- ja Puidutööstuse ministri käskkirjaga 02.04.1951 likvideeriti ENSV Metsa- ja Paberitööstuse Ministeeriumi Tselluloosi- ja Paberitööstuse Valitsus ning organiseeriti selle baasil Eesti Paberitööstuse Trust alluvusega NSVL Paberi- ja Puidutööstuse MInisteeriumile. Ka Tallinna Tselluloosi- ja Paberitööstuse Kombinaat allutati nimetatud trustile. Kui Eesti Paberitööstuse Trust 1953 likveeriti, siis töötas kombinaat edasi kuni 1957.aastani NSVL Paberi- ja Puidutööstuse Ministeeriumi otsealluvuses. Alates 29. juunist 1957 jätkas kombinaat tegevust vastloodud ENSV Rahvamajanduse Nõukogu Metsa-, Puidu- ja Paberitööstuse Valitsuse juhtimisel. 1960. aastast kuni 1971. a. veebruari lõpuni oli asutuse nimeks V. Kingissepa nimeline Tallinna Tselluloosi- ja Paberikombinaat. Vastavalt NSVL Tselluloosi- ja Paberitööstuse Ministeeriumi käskkirjale nr. 22 20. jaanuarist 1971 moodustati 1. märtsil 1971 Eesti Tselluloosi- ja Paberitootmiskoondis Eesti Paberitööstus. Tootmiskoondise peaettevõtteks ühendati V. Kingissepa nim. Tallinna Tselluloosi- ja Paberikombinaat ning Tallinna Paberivabrik, filiaalideks ilma iseseisva bilansita jäid Kohila Paberivabrik, Kehra Tselluloosi- ja Paberikombinaat ning Räpina Paberivabrik. Aluseks võttes NSVL Metsa-, Tselluloosi-, Paberi- ja Puidutöötlemise Ministeeriumi käskkirja nr. 419 14. novembrist 1985 likvideeriti 1. märtsist 1986 tootmiskoondis Eesti Paberitööstus. Endise tootmiskoondise baasil moodustati 3 ettevõtet: 1. Tööpunalipu ordeniga autasustatud V. Kingissepa nimeline Tallinna Tselluloosi- ja Paberikombinaat (osakondadeks Joaveski Paberivabrik, Räpina Paberivabrik ning Tallinna Paberivabrik e. tootmistsehh nr. 2); 2. Kehra Paberivabrik; 3. Kohila Paberivabrik. Eesti Vabariigi Valitsuse protokollilise otsusega nr. 11 18. veebruarist 1991 moodustati Tallinna Tselluloosi- ja Paberikombinaadi baasil Riiklik Aktsiaselts Tallinna Paber. 1994.a. alguses ettevõte likvideeriti pankrotistumise tõttu.

Archival history

Ajalugu

Riigiarhiivis säilitatava Riikliku Aktsiaseltsi Tallinna Paber põhitegevuse fondi ERA.R-1949 koosseisus on säilinud ka asutuse arhiivi fonditoimik (n. 1, s. 2215), mis kajastab Tallinnas Masina tänaval paiknenud arhiivi ajalugu. Juba varaseima dateeringuga dokument selles toimikus - Arhiivide Valitsuse kontrollakt 10.novembrist 1961 - nendib, et kombinaadil puudub üldse spetsiaalne arhiiviruum ning selle tõttu ei saa juttugi olla dokumentaalsete materjalide nõuetekohastest säilitamistingimustest. Ka arhiivile oma ruumi saamise järel jätkusid läbi aastakümnete probleemid hoiutingimustega. Arhiivi aruannetes mainitakse järjepidevalt, et dokumendid asuvad pimedas ning niiskes ruumis, puudub ventilatsioon. 1989.a. said Tselluloosi- ja paberikombinaadi arhiivis olevad dokumendid eriti tõsiseid kahjustusi - jaanuaris katuse läbisadamise ning novembris arhiiviruumi läbiva aurutoru lõhkemise tõttu. Pärast RAS Tallinna Paberi pankrotti 1994.a. jäid ettevõtte personalidokumendid hoiule eriti ebarahuldavatesse tingimustesse - läbi sadava katusega, kütmata, väga tolmunud ning tuvidega asustatud pööninguruumi. 2007.a. mais pöördus Masina 22 hoone valdaja esindaja Riigiarhiivi poole taotlusega anda üle hoone pööningul olevad omanikuta arhivaalid. Pärast Riigiarhiivi ületoomist vajasid arhivaalid põhjalikku puhastamist ja korrastamist, mille käigus selgus, et osa kaadridokumente on muutunud loetamatuteks. Vastavalt Riigiarhiivi järelvalveosakonna hindamisotsusele nr 398 16.maist 2008 eraldati nimistute 1k ja 1k (II) 48 säilikut pöördumatute vee- ja hallituskahjustuste tõttu hävitamiseks. Valdav enamik RAS Tallinna Paberi personalidokumente võeti korrastamise järgselt Riigiarhiivi pikaajalisele säilitamisele (üleandmis-vastuvõtmisakt nr. 109, 03.06.2008).

Accruals

Korrastamine

Fondil on 3 nimistut. Nimistud 1k ja 2k on kaheköitelised, kusjuures mõlemal nimistul on II köites iseseisev numeratsioon. Nimistutes on säilikud rühmitatud kronoloogiliselt, aasta piires dokumentide liikide järgi, samaliigiliste dokumentide lõikes töötajate perekonnanimede alfabeedis.

Language of the material

eesti, vene

Records creator


Former provenance:

1940-1941 Viktor Kingissepa nimeline Tselluloosi- ja Paberivabrik 1941-1944 Põhja Paberi- ja Puupapivabrikute Aktsiaühisus 1944-1945 Viktor Kingissepa nimeline Tselluloosi- ja Paberivabrik 1945-1954 Viktor Kingissepa nimeline Tallinna Tselluloosi- ja Paberitööstuse Kombinaat 1954-1957 Viktor Kingissepa nimeline Riiklik Tallinna Tselluloosi- ja Paberitööstuse Kombinaat 1957-1960 Viktor Kingissepa nimeline Tallinna Tselluloosi- ja Paberitööstuse Kombinaat 1960-1971 Viktor Kingissepa nimeline Tallinna Tselluloosi- ja Paberikombinaat 1971-1976 Eesti Tselluloosi- ja Paberitootmiskoondis Eesti Paberitööstus 1976-1986 Eesti Tselluloosi- ja Paberitööstuse Tootmiskoondis Eesti Paberitööstus 1986-1991 Viktor Kingissepa nimeline Tallinna Tselluloosi- ja Paberikombinaat 1991-1994 Riiklik aktsiaselts Tallinna Paber


Final provenance:

1940-1994 Riiklik aktsiaselts Tallinna Paber

Content provider

Rahvusarhiiv

1 - 1 / 1
  • 1
ERA.V-146 Riiklik aktsiaselts Tallinna Paber