Estonia > The National Archives of Estonia

ERA.R-66

Majandus- ja Rahandusdirektoorium

1941-1944

Scope and content

Sisu ja teema. Materjal

Saksa Tsiviilvalitsuse ja Eesti Omavalitsuse määrused, juhendid, teadaanded, korraldused; riigi majandusliku olukorra ülevaated, ettekanded üksikute majandusharude kohta, Eesti Omavalitsuse asutuste ja Eesti Rahva Ühisabi eelarved ja finantsaruanded ning arvulised koosseisud ja struktuur; kirjavahetus.

Tööstus-, kaubandus- ja transportettevõtete põhikirjad, tegevusülevaated, koosseisude aruanded, bilansid, investeeringute aruanded, reprivatiseerimistoimikud, ettevõtete nimekirjad, pankade aruanded ja bilansid, kaupluste inventuuraktid, laevade reprivatiseerimisaktid ja nimekirjad; asutuste ja ettevõtete sõjakahjude hindamise aktid; omanikuta kinnisvarade loetelud, põllumajandussaaduste müüginormid, ostunormid, jaotuskavad, ostulubade avaldused; repatrieerunud baltisakslaste nimekirjad; isikkoosseisu materjalid.

Records creator's history

Arhiivimoodustaja ajalugu

1941.a septembris loodi Eesti Omavalitsuse Majandus- ja Transpordidirektoorium, mille koosseisus olid juhatus, finantsvalitsus, tööstusvalitsus, kaubandusvalitsus, pangandus-kindlustusvalitsus, transpordi ja liikluse valitsus, veeteede amet, Eesti Statistikavalitsus, omavalitsuse keskarvepidamise osakond, administratiivosakond, sõjakahjude hindamise peaamet, majanduslike uurimiste büroo, 1942.a. maist turukorralduse ja varustuse osakond. 1.juunist 1942 reorganiseeriti direktoorium Majandus- ja Rahandusdirektooriumiks. Sellega liideti Põllutöödirektoorium ja Sotsiaaldirektooriumi tööosakond. Veeteede, vesiehituse ja tehnilise järelevalve korraldamine anti loodud Tehnikadirektooriumi pädevusse.Põllutöödirektooriumi veterinaarala viidi Sisedirektooriumi alluvusse. Uues direktooriumis loodi 9 osakonda, valitsust ja ametit. 1.nov.1942 loodi majandusvalve amet. 1.jaan.1943 liideti kaubanduse, tööstuse, varustuse, transpordi ja tööjõukorralduse valdkonnad majanduse peavalitsusse. Põllumajanduse Peavalitsus allutati vahetult Eesti Omavalitsuse juhile, 15.juulist 1943 aga kindralkomissarile. Ka energiamajandus allus riigikomissarile. Majandus- ja Rahandusdirektoorium lõpetas tegevuse 1944.a. septembris.

Archival history

Ajalugu

Dokumendid võeti arhiivi vastu 2.apr.1945 Rahanduse Rahvakomissariaadist ( 808 s, 332 kg lahtist materjali ja 268 raamatut).Fond korrastati 1947.a., hävitamiseks eraldati dublette.14.okt.1947 saadi Toiduainete Tööstuse Ministeeriumist 13 s ja 62 kg, 1952.a. avastati hoidlast veel 2,5 kg. Nimistusse 1 kanti kokku 1520 s. , järgnevail aastail moodustatud nimistus 2 59 s.

Accruals

Korrastamine

1946-1947 fond korrastati ja koostati 2 nimistut.

Language of the material

Records creator


Former provenance:

1941-1943 Eesti Omavalitsuse Majandusdirektoorium, Tallinn 1943-1944 Eesti Omavalitsuse Majandus- ja Rahandusdirektoorium


Final provenance:

1941-1944 Majandus- ja Rahandusdirektoorium

Content provider

Rahvusarhiiv

1 - 1 / 1
  • 1
ERA.R-66 Majandus- ja Rahandusdirektoorium