Estonia > The National Archives of Estonia

ERA.R-2337

Riiklik aktsiaselts Ookean

1970-1996

Scope and content

Sisu ja teema. Materjal

Põhikirjad, määrustikud, määrused, otsused, lepingud, juhendid, käskkirjad, korraldused, protokollid, tööplaanid, finantsplaanid, eelarved, koosseisude nimekirjad, kollektiivlepingud, aruanded, õiendid, reiside plaanid-aruanded, reiside tehnoloogilised aruanded, vastuvõtu- ja kontrollaktid, õnnetusjuhtumite aktid, ratsionaliseerimisettepanekud, kirjavahetus, registreerimisraamatud, laevade registerdokumendid ja passikaardid, ametiühingu dokumentatsioon.

Records creator's history

Arhiivimoodustaja ajalugu

Eesti Kalatööstuslik Tootmiskoondis Ookan moodustati NSVL Kalatööstuse Ministeeriumi käskkirjaga 8. juulil 1970. a. 1976. a. moodustati Üleliidulise Kalatööstuse Koondise Zabrõba käskkirjaga Eesti Kalatööstuse Tootmiskoondis Estrõbprom (Eesti Kalatööstus). 21. nov. 1988. a. NSVL Kalamajanduse ministeeriumi käskkirjaga allutati Kalamajanduse Koondise Lääne Basseinile. Põhikiri kinnitati Kalamajanduse Koondise Lääne Basseini poolt 23. aug. 1989. a.

1. nov. 1989. a. sõlmiti NSVL Kalamajanduse ministeeriumi ja Eesti Kalatööstuse Tootmiskoondise Estrõbprom töökollektiivi vahel leping renditingimustes töötamise kohta. Rendikoondise Ookean põhikiri kinnitati Estrõbpromi Eesti Kalatööstuse töökollektiivi poolt 28. veebr. 1990. a. Renditingimustes töövõtule läksid üle Tallinna Merekalasadam, Tallinna Merekolledž jt ettevõtte allstruktuurid, mis kanti Ettevõtte registrisse ja anti registreerimistunnistus. 1991. a. jaanuari seisuga oli ettevõttel 71 laeva.

Eesti Vabariigi taastamisega 1991. a., läks üleliidulise alluvusega Rendiettevõte Eesti Kalatööstus üle Eesti Vabariigi alluvusse. EV Valitsuse määrusega 3. sept 1991. a. korrigeeriti ja nimetati ümber laevade nimed, viidi nad Eesti lipu alla ja registreeriti ümber registerdokumendid. Korrektiive tehti ka ettevõtte koosseisus.

9. aprillil 1992. a. nimetati ettevõte EV Tallinna Linnavalitsuse ettevõtluse osakonna poolt Eesti Kalatööstuse Rendikoondiseks Ookean. Laevastiku laevade edasise saatuse otsustamiseks töötati välja koondise perspektiivsete laevade moderniseerimise programm, spetsialistidelt oodati ettepanekuid mitteperspektiivsete laevade saatuse kohta.

Aastateks 1993-1994 töötati välja arenguprogramm, mis nägi ette kõige reaalsema variandi ookeanikalanduse osaliseks, majanduslikult põhjendatud säilitamiseks ning endise NL-aegse ookeanikalanduse pärandi mõistlikuks ärakasutamiseks. RAS Ookean põhikirja ning juhatuse liikmed kinnitas EV Majandusministeerium käskkirjaga 31. mail 1993. a.

1. juulil 1993. a. andis Tallinna Linnavalitsus RAS Ookeanile tunnistuse Ettevõtte registrisse kandmise ja registreerimistunnistuse väljaandmise kohta. Järgnevatel aastatel müüdi mitmeid laevu. Seisuga 1. jaan 1994 oli RAS Ookeanis 45 laeva. Sama aasta augustis andis majandusminister käskkirjaga loa veel 39 laeva müügiks.

RAS Ookean juhtimise lihtsustamiseks, korrastamiseks ja vastavusse viimiseks tootmistegevusega, muudeti juhtimisstruktuuri. 9. sept 1994. a. otsustas RAS Ookean juhatus ettevõtte erastada, eesmärgiks realiseerida mitteelujõuline osa ja järelejäänud osast moodustada elujõuline firma. 23. dets. 1994. a. moodustati RAS Ookeani laevastiku baasil kaks struktuuriüksust: Ookean-Ilmameri ja Ookean-Namiibia. Seisuga 1. jaan 1995. a. oli ettevõttel 34 laeva.

Seoses ettevõtte raske finants-majandusliku seisukorraga (pankrotiseisund) töötati 1995. a. 8. veebruariks RAS Ookean poolt välja edasise eksisteerimise (või likvideerimise) variandid, arengukava RAS Ookeani likvideerimiseks läbi saneerimise ja müügiprotsessi üksiku asja müügireeglite järgi.

Tallinna Linnakohtu kohtuotsusega 30. okt. 1995. a. oli ettevõte pankrotis ja vastavalt RAS Ookeani võlausaldajate esimese üldkoosoleku protokollile 24. nov. 1995. a. otsustati RAS Ookean likvideerida.

Archival history

Ajalugu

Dokumendid võeti riigiarhiivi vastu 1996. aastal.

Accruals

Korrastamine

Nimistu 1 sisaldab põhitegevuse dokumente aastaist 1970-1996. Nimistu 1R moodustavad ratsionaliseerimisettepanekud. Nimistusse 2 on kantud Eriosakonna arhivaalid aastaist 1971-1991.

Language of the material

eesti, vene

Records creator


Former provenance:

1970-1976 Eesti Kalatööstuslik Tootmiskoondis Ookean 1970-1976 Эстонское рыбо-промышленное объединение Океан 1976-1990 Eesti Kalatööstuse Tootmiskoondis Estrõbprom (Eesti Kalatööstus) 1976-1990 Эстонское производственное объединение рыбной промышленности Эстрыбпром 1990-1991 Eesti Kalatööstuse Rendikoondis Estrõbprom 1993-1995 Riiklik Aktsiaselts Ookean 1992-1993 Eesti Kalatööstuse Rendikoondis Ookean


Final provenance:

1970-1995 Riiklik aktsiaselts Ookean

Content provider

Rahvusarhiiv

1 - 1 / 1
  • 1
ERA.R-2337 Riiklik aktsiaselts Ookean