This link within this fond does not exist anymore.

Estonia > The National Archives of Estonia

ERA.R-2282

ENSV Justiitsministeeriumi ENSV Kohtuekspertiisi Teadusliku Uurimise Laboratoorium

1965-1993

Scope and content

Sisu ja teema. Materjal

Põhimäärused, direktori käskkirjad (1978-1982, 1987), ekspertiiside tegemise juhendid, tootmisnõupidamiste protokollid, eelarved, aastaaruanded, bilansid, teadusliku uurimistöö plaanid ja aruanded, revideerimiste aktid, ekspertiisiaktid, ametiühingu protokollid ja aruanded.

Records creator's history

Arhiivimoodustaja ajalugu

Eesti NSV Kohtuekspertiisi Laboratoorium moodustati Eesti NSV Ministrite Nõukogu 16.11.1964 määruse nr 513 alusel alluvusega Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuvale Juriidilisele Komisjonile. Eesti NSV Kohtuekspertiisi Laboratooriumi põhimäärus kinnitati ENSV Ministrite Nõukogu 22.05.1965 määrusega nr 241 ja Eesti NSV Kohtuekspertiisi Laboratooriumi kohtuekspertiiside tegemise korra juhend kinnitati ENSV Ministrite Nõukogu juures asuva Juriidilise Komisjoni 14.07.1965 otsusega. Laboratooriumi tööd juhtis direktor, kelle nimetas ametisse ENSV Ministrite Nõukogu. ENSV MN juures asuva Juriidilise Komisjoni 14.11.1969 otsusega moodustati Eesti NSV Kohtuekspertiisi Laboratooriumi Kriminalistika Filiaal Tartus. ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlusega 02.11.1970 moodustati Justiitsministeerium. Seoses Juriidilise Komisjoni likvideerimisega ja Justiitsministeeriumi moodustamisega läks Kohtuekspertiisi Laboratoorium ENSV MN 14.01.1971 määrusega nr 25 Justiitsministeeriumi alluvusse. Vastavalt justiitsministri käskkirjale 14.03.1972 nr 6 nimetati Kohtuekspertiisi Laboratoorium ümber Eesti NSV Kohtuekspertiisi Teadusliku Uurimise Laboratooriumiks. Vastavalt sellele kinnitati ka uus põhimäärus 28.07.1972 ja uus ekspertiiside tegemise juhend 17.11.1972. Eesti Vabariigi Valitsuse 20.05.1993 määruse nr 150 alusel ühendati Siseministeeriumi valitsemisalas oleva Politseiameti kriminalistika bürooga ja nimetati Politseiameti Kohtuekspertiisi Bürooks (EV Siseministeeriumi 11.06.1993 käskkiri nr 62).

Archival history

Ajalugu

Arhiivimaterjalid on säilinud väga lünklikult (näiteks 1971. aastast on säilinud ainult revideerimise akt). Ekspertiisiaktid ja nende registreerimise zhurnaalid on põhiliselt kõik säilinud.

EV Valitsuse 20.05.1993 määruse nr 150 alusel reorganiseeriti kohtuekspertiisi- ja kriminalistikaasutused, Kohtuekspertiisi Teadusliku Uurimise Laboratoorium (KETUL) liideti Politseameti kriminalistikabürooga ja moodustati Politseiameti Kohtuekspertiisi Büroo Siseministeeriumi haldusalas. Reorganiseerimise käigus toimuva üleandmise-vastuvõtmise kohta koostati 30.06.1993 akt, selle andmetel anti muuhulgas üle KETUL-i arhiiv 1965-1987. Kohtuekspertiisi Büroo baasil 1998 a moodustatud Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Keskus andis 16.04.1999 Politseiameti arhiivi üle KETUL-i osaliselt kannatada saanud (veekahjustustega, hallituse ja kuuliaukudega) arhivaalid. Ühtekokku anti üle 374 säilikut 1965/1975-1993. Enamuse toimikutest moodustasid isikkoosseisu dokumendid. Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Keskusesse jäid toimikud ekspertiisiaktidega. Üleantud arhivaalidest eraldati parandamatult kahjustatud hävitamiseks (võimalusel kopeeriti), toimikud puhastati, kaaned asendati uutega ja säilinud toimiute põhjal koostati uus nimistu.

Accruals

Korrastamine

Nimistu 1 (põhitegevuse arhivaalid) on korrastatud kronoloogilis-temaatilise printsiibi järgi, nimistusse 2 on koondatud ekspertiisiaktid, mis on korrastatud kronoloogiliselt ja osakondade kaupa. Nimistus 3 on ametiühingu komitee arhivaalid korrastatud kronoloogilis-temaatilise printsiibi järgi.

Language of the material

eesti

Records creator


Former provenance:

1964-1971 ENSV MN j.a. Juriidilise Komisjoni ENSV Kohtuekspertiisi Laboratoorium 1971-1972 ENSV Justiitsministeeriumi ENSV Kohtuekspertiisi Laboratoorium 1972-1993 ENSV Justiitsministeeriumi ENSV Kohtuekspertiisi Teadusliku Uurimise Laboratoorium


Final provenance:

1964-1993 ENSV Justiitsministeeriumi ENSV Kohtuekspertiisi Teadusliku Uurimise Laboratoorium

Content provider

Rahvusarhiiv