Estonia > The National Archives of Estonia

ERA.R-2049

ENSV Riiklik Transpordikomitee

1953-1989

Scope and content

Sisu ja teema. Materjal

Ministri käskkirjad,teiste asutuste direktiivid,tehn.juhendid,kolleegiumi ja nõupidamiste protokollid,eelarved,finants-maj.plaanid ja aruanded,kapitaalehituse plaanid,tiitelnimekirjad ja aruanded,ekspluatatsiooni aktid,projektide maj.põhjendused ja ekspertiisiaktid,tööjõuplaanid ja-aruanded,kirjavahetus,allasutuste eelarved,finants-maj. plaanid,aruanded ja revideerimisaktid,maabilansid

Records creator's history

Arhiivimoodustaja ajalugu

ENSV Autotranspordi Ministeerium loodi ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi määrusega 09.01.1953. ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi määrusega 19.06.1953 ühendati ministeeriumiga ENSV Ministrite Nõukogu kohalike teede osakond ja Väikeste Jõgede ja Järvede Veetranspordi Valitsus ning moodustati ENSV Teede- ja Transpordimajanduse Ministeerium. Ministeeriumi hallata anti enamus seni Siseministeeritumi Maanteede Valitsuse halduses olnud maanteid. ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi määrusega 31.10.1953 nimetati ENSV Autotranspordi ja Maanteede Ministeeriumiks. 1954.a anti siseveetranspordiga seotud ettevõtted Jõetranspordi Valitsuse alluvusse. Ministeerium allus kuni 1956.a keskpaigani NSVL Autotranspordi ja Maanteede Ministeeriumile, mil viimane likvideeriti. Alates 01.07.1956 läksid kõik maanteed ENSV Autotranspordi ja Maanteede Ministeeriumi alluvusse. 1960.a likvideeriti ENSV Rahvamajandusnõukogu Autotrust ja kõik tema automajandid anti üle ENSV Autotranspordi ja Maanteede Ministeeriumile. Ministeerium likvideeriti alates 01.10.1988 seoses ENSV Riikliku Transpordikomitee moodustamisega vastavalt ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi 23.06.1988 seadlusele. Transpordikomitee juhtis kogu veondust, teedemajandust ja liikluskorraldust. ENSV Transpordikomitee esimeheks määrati Garald Kruger. Alates 16.06.1989 määrati komitee esimeheks Tiit Vähi. Kooskõlas ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi 21.12.1989 seadlusega “ENSV Riigivalitsemise keskorganite süsteemi ümberkujundamise kohta"” vastavalt ENSV Transpordikomitee käskkirjale 28.12.1989 nr 159 moodustati komitee likvideerimise komisjon, mis lõpetas töö 01.01.1990 ja luges seega ENSV Riikliku Transpordikomitee likvideerituks. ENSV Riikliku Transpordikomitee baasil moodustati alates 01.01.1990 ENSV Transpordiministeerium. ENSV Valitsuse määruse 16.01.1990 nr 10 põhjal moodustati transpordiministri valitsemisalas järgmised ENSV riiklikud ametid: 1.Lennuamet; 2.Maanteeamet; 3.Veeteede Amet. Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 16.05.1990 otsuse põhjal alustati Eesti Vabariigi poliitilise, majandusliku ja sotsiaalse struktuuri kujundamist. EV Transpordiministeeriumi ministri käskkirjaga 07.02.1990 nr 98 kuulus likvideerimisele 01.11.1990 tootmiskoondis “Eesti Maanteed” ja moodustamisele Eesti Vabariigi Riiklik Maanteeamet. EV Valitsuse määruse 08.04.1991.a nr 70 järgi moodustati Transpordiministeeriumi haldusse üleantud Liiklusohutusameti ja talle alluva Registreerimis- ja Eksamikeskuse baasil EV Riiklik Liiklusohutusamet EV transpordiministri valitsemisalas. EV Valitsuse määrusega 07.06.1991 nr 103 kinnitati EV Transpordi- ja Sideministeeriumi põhimäärus, mille alusel oli ministeerium Eesti Vabariigi riigivalitsemise keskorgan, kes teostas EV Valitsuse transpordi- ja sidepoliitikat. EV Valitsuse seadusega 20.10.1992 nimetati ministeerium ümber EV Teede- ja Sideministeeriumiks. Ministeeriumi valitsemisalasse kuulusid 1.Maanteeamet; 2.Lennuamet; 3.Veeteede Amet; 4.Liiklusohutuse Amet; 5.Autoregistrikeskus; 6.Elekterside Inspektsioon. Vabariigi Valitsuse määrusega 05.05.1994 nr 159 toimus Eesti riikliku autoregistri asutamine, registri koostamist alustati 01.07.1994. Vabariigi Valitsuse 14.10.1994 määrusega nr 373 likvideeriti Riigi Liiklusohutusamet ja tema põhifunktsioonid anti üle Riigi Maanteeametile. EV transpordi- ja sideminister 30.01.1992 – 22.10.1992 oli Enn Sarap. EV teede ja sideministrid olid: 02.10.1992 – 08.11.1994 ja 04.11.1994 – 17.04.1995 Andi Meister 12.04.1995 – 06.11.1995 Kalev Kallo 03.11.1995 – 30.11.1996 Kalev Kukk.

Archival history

Ajalugu

Ministeeriumi põhitegevuse arhivaalid aastatest 1953-1995 on Riigiarhiivi vastu võetud ajavahemikul 1968-2003. 2018 aastal andis Maanteamet Rahvusarhiivile üle korrastamata sildade ja teede projektid, millest aastad 1953-1955 korrastati juurde fondi ERA.R-2049 nimistusse nr 3 - kokku 124 säilikut.

Accruals

Korrastamine

Struktuur-kronoloogilise põhimõtte alusel. Nim 1 admin-majandusosakond 1953-1975, nim 2 kaadriosakond 1953-1975, nim 3 Maanteede Valitsus 1953-1965, nim 4 töö- ja töötasuosakond 1953-1975, nim 5 plaani-rahandusosakond - 1953-1975, nim 6 raamatupidamine 1953-1975, nim 7 Tootmis-tehnika Valitsus 1955-1975, nim 8 kapitaalehituse osakond 1964-1975, nim 9 I osakond 1953, nim 10 I osakond 1953-1979, nim 11 vedude osakond 1966-1975, nim 12 tööstusettevõtete osakond 1966-1975, nim 13 nõupidamiste protokollid, kirjavahetus 1971-1975, nim 14 põhitegevus 1976-1988, nim 15 põhitegevus 1988-1995. Nimistus nr 3 aastal 2019 juurde korrastatud arhivaalid on süstematiseeritud sel perioodil ENSV-s kasutusel olnud administratiivjaotuse alusel.

Language of the material

eesti, vene

Records creator


Former provenance:

1953 ENSV Autotranspordi Ministeerium 1953 ENSV Teede-Transpordimajanduse Ministeerium 1953-1988 ENSV Autotranspordi ja Maanteede Ministeerium 1988-1989 ENSV Riiklik Transpordikomitee


Final provenance:

1953-1989 ENSV Riiklik Transpordikomitee

Content provider

Rahvusarhiiv

1 - 1 / 1
  • 1
ERA.R-2049 ENSV Riiklik Transpordikomitee