Estonia > The National Archives of Estonia

ERA.R-1590

ENSV Riiklik Televisiooni- ja Raadiokomitee

1941-1990

Scope and content

Sisu ja teema. Materjal

põhikirjad, põhimäärused, käskkirjad, korraldused, ringkirjad, protokollid ja otsused, tegevusplaanid, eelarved ja koosseisude nimekirjad, bilansid, aruanded ja õiendid, kapitaalmahutuste tiitelnimekirjad, aktid, kaadriaruanded, valitsusele autasustamiseks antud töötajate nimekiri ja materjalid nende kohta, ametikohtade tüüpnomenklatuurid, load väliskülaliste vastuvõtmiseks, sissetulnud kirjad ja rapordid, žurnaalid, filmide stsenaariumid, ideekavandid ja montaažilehed, päevikud, kirjavahetus ja informatsioonid, raadio saatekavad lisadega, saadete originaalmaterjalid ja viseerlehed, filmistuudio "Eesti Telefilm" filmide finantsdokumendid, filmistuudio "Eesti Telefilm" filmitoimikud, Ametiühingu dokumendid

Records creator's history

Arhiivimoodustaja ajalugu

ENSV Rahvakomissaride Nõukogu (RKN) 22.11.1940 määrusega moodustati kooskõlas üleliidulise Radiofitseerimise ja Raadiolevi põhimäärusega (27.11.1933) ENSV RKN juurde Raadiokomitee, millele läksid üle Riigi Ringhäälingu funktsioonid. Raadiokomitee oli erieelarvega ja majandusliku arvestuse alusel tegutsev ning juriidilise isiku õigusi omav asutus. Sissetulekud sai raadiomaksudest, riigieelarvest, üleliiduliselt Radiofitseerimise ja Raadiolevi Komiteelt toetustena jm. Teise maailmasõja ajal tegutsesid Nõukogude Liidu tagalas kaks eestikeelsete saadete toimetust: Üleliidulise Raadiokomitee eestikeelsete saadete toimetus Moskavas ja Leningradi oblasti Raadiokomitee eestikeelsete saadete toimetus.1943. aastal alustati operatiivgruppide moodustamist, mille ülesandeks oli ettevalmistuste tegemine tööks rahuaegsetes tingimustes. Raadiokomitee alustas uuesti tegevust 01.05.1944. 1950. aastal allus Komitee nii ENSV Ministrite Nõukogule (MN) kui ka NSVL MN Raadioinformatsiooni Komiteele. Vastavalt ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi 27.04.1953 seadlusele ENSV liiduvabariiklike ministeeriumide ümberkujundamise kohta ühendati rida kultuurialaseid keskasutusi, sealhulgas ENSV MN Raadioinformatsiooni Komitee, ühtseks ENSV Kultuuriministeeriumiks. Komitee organiseeriti ümber ENSV Kultuuriministeeriumi Raadioinformatsiooni Peavalitsuseks. Peavalitsus oli ministeeriumi isemajandav ja iseseisev struktuuriüksus. 01.08.1955. aastal loodi NSVL Kultuuriministeeriumi Raadioinformatsiooni Peavalitsuse Tallinna Televisioonistuudio. 01.07.1957 liideti ENSV Kultuuriministeeriumi Raadioinformatsiooni Peavalitsus ja Tallinna Televisioonistuudio ühtseks ENSV Ministrite Nõukogu juures asuvaks Raadio ja Televisiooni Komiteeks. Komitee koosseisu kuulusid sümfoonia- ja estraadiorkester ning segakoor. 1958. aastal anti Komiteele üle varem ENSV Sideministeeriumile kuulunud Tallinna Raadiomaja, asutati Raadio ja Televisiooni Tehnika Nõukogu ning noorte ettevalmistamiseks loodi Noorte Reporterite Klubi. 1959. aastal võeti ENSV MN 07.05.1959 korraldusega nr 67 Komitee koosseisu relvastatud valverühm. Televisiooni paremaks korraldamiseks moodustati 1959. aastal Televisioonisaadete Nõukogu sektsioonidega, 1960. aastal Kinoamatööride sektsioon ja Raadio saatekava kolleegium. Televisioonisaadete nõukogu nimetati 1960. aastal ümber Televisioonistuudio saatekava kolleegiumiks. 1960. aastal moodustati ka Televisioonistuudio fotoarhiiv. 1961. aastal asutati Televisioonistuudio Kunstinõukogu. 1962. aastast hakati välja andma ajalehte "Televisioon" ning endine Komitee häälekandja "Raadio ja Televisiooni saatekava" nimetati ümber "Raadioleheks". 1962. aastal moodustati Televisioonistuudio Kunstinõukogu asemele saatekava kolleegiumi juurde iseseisvad kunstinõukogud. 1964. aastal moodustati Televisioonistuudio saatekava kolleegiumi asemele "Tallinna Televisioonistuudio programmi nõukogu". 1965. aastal nimetati Tallinna Televisioonistuudio ümber Eesti Televisiooniks. Likvideeriti seni peatoimetuste juures tegutsenud sektsioonid ja komisjonid, nende ülesandeid hakkas täitma Eesti Televisiooni Nõukogu. 30.04.1965 moodustati filmistuudio "Eesti Telefilm". 1967. aastal alustati Raadio II programmi saadetega (Vikerraadio). 1968. aastal moodustati Komitee juurde isemajandav Arvutuskeskus. 1968. aastal alustas tööd Eesti Televisiooni kolleegium, millele läksid üle senise Eesti Televisiooni Nõukogu ülesanded. 1969. aastal moodustati Komitee juurde isemajandav Eesti Televisiooni Tehniline Keskus ning loodi Eesti Raadio direktsioon, mis juhtis Raadio kogu tegevust, välja arvatud välissaadete peatoimetuse tööd. Direktsiooni juurde loodi nõuandva organina Raadio Nõukogu. 1972. aastal moodustati Eesti Televisiooni Tehnilise Keskuse baasil ENSV MN Riikliku Televisiooni ja Raadio Tehniline Keskus (Raadiotelekeskus), millega liideti ka raadio tehnilised teenistused ja televisiooni lavastustsehh. ENSV MN Riikliku Televisiooni ja Raadio Komitee Ametiühingu Komiteele anti vastavalt üleliidulise Ametiühingute Kesknõukogu otsusele 10.10.1972 rajoonikomitee õigused. Komiteele allusid: Raadiotelekeskuse Ametiühingu Komitee, Eesti Televisiooni Ametiühingu Komitee, Eesti Raadio Ametiühingu Komitee, Eesti Raadio Arvutuskeskuse Ametiühingu Komitee, Sümfooniaorkestri Ametiühingu Komitee, Estraadiorkestri Ametiühingu Komitee, Segakoori Ametiühingu Komitee. Ametiühingu tööd juhtis presiidium. Komitee likvideeriti 1990. aastal. Moodustati iseseisvad Eesti Raadio ja Eesti Televisioon

Archival history

Ajalugu

29.12.1958 moodustati ühtne Raadio ja Televisiooni Komitee arhiiv. 26.11.1960 moodustati Televisioonistuudio fotoarhiiv. Dokumente anti avalikku arhiivi esmakordselt üle 1959. aastal, järgnevalt 1962, 1971 (nimistu 1 aastatest 1956-1966 ja nimistu 2 aastatest 1958-1965), 1973 (nimistud 3 ja 4, mõlemad aastatest 1944-1960), 1976 (nimistu1 aastatest 1967-1968), 1980 (nimistu 1 aastast 1969, nimistu 2 aastatest 1965-1969, nimistu 4 aastatest 1961-1969, nimistu 5 aastatest 1944-1969, nimistu 6 aastatest 1963-1969), 1982 (nimistu 1 aastatest 1970-1972), 1985 (nimistud, 2, 4 ja 6 kõik aastast 1970, nimistu 3 aastatest 1961-1970, nimistu 7 aastatest 1964-1970), 1993 (nimistu 1 aastatest 1973-1974), 2002 (nimistu 1 aastatest 1974-1982), 2013 (nimistu 1 aastatest 1983-1990, nimistu 5 aastatest 1955, 1971-1980), 2014 (nimistu 3 aastatest 1971-1978 ja nimistu 4 aastatest 1971-1984) ja 2019. aastal (nimistu 2 aastatest 1971-1985 ja nimistu 3 aastatest 1971-1986).

Language of the material

eesti, rootsi, soome, vene

Records creator


Former provenance:

1940-1941 Raadiokomitee ENSV RKN juures 1941-1944 Eestikeelsete saadete toimetus üleliidulise Raadiokomitee juures 1944-1946 Raadiokomitee ENSV Rahvakomissaride Nõukogu juures 1946-1949 Raadiokomitee ENSV MN juures 1949-1953 Raadioinformatsiooni Komitee ENSV MN juures 1953-1957 ENSV Kultuuriministeeriumi Raadioinformatsiooni Peavalitsus 1957-1962 ENSV MN j.a. Raadio ja Televisiooni Komitee 1962-1970 ENSV MN Riiklik Raadio ja Televisiooni Komitee 1970 ENSV Ministrite Nõukogu Riiklik Televisiooni ja Raadio Komitee 1978-1990 Eesti NSV Riiklik Televisiooni- ja Raadiokomitee


Final provenance:

1940-1990 ENSV Ministrite Nõukogu Riiklik Televisiooni- ja Raadiokomitee

Content provider

Rahvusarhiiv

1 - 1 / 1
  • 1
ERA.R-1590 ENSV Riiklik Televisiooni- ja Raadiokomitee