Estonia > The National Archives of Estonia

ERA.844

Aktsiisivalitsus

1918-1930

Scope and content

Sisu ja teema. Materjal

Fond sisaldab aktsiisialaseid seadusi, määrusi ja ringkirju, Riigikohtu ja Majanduskomitee otsuseid, eelarveid, tegevuse, toodangu ja tulude-kulude aruandeid, kirjavahetust maksualuste saaduste tootmise ja maksustamise kohta ning maksualuseid aineid sisaldavate saaduste tootmise ja asutuse tegevuse korraldamise kohta, revideerimisakte, lepinguid ja nimekirju piiritusmonopoli korraldamise ja alkohoolsete jookide realiseerimisega seotud küsimustes, süüdistusakte aktsiisiseaduste rikkumise jms kohta, arve- ja registratuurraamatuid, palgadokumente.

Records creator's history

Arhiivimoodustaja ajalugu

Aktsiisi Peavalitsus alustas tööd 1919.a. Rahaministeeriumi alluvuses. Peavalitsusele allusid aktsiisiringkonnad ja -jaoskonnad, kaks riiklikku viinatehast Tallinnas ja Tartus koos viinaladudega, Kuressaare ja Võru viinalaod. 1929.a. nimetati Aktsiisi Peavalitsus Aktsiisi Valitsuseks, alates selle aasta 1.juulist allutati vastloodud Majandusministeeriumile. 1930.a. liideti koos teiste kesksete maksuasutustega Maksude Valitsuseks.

Archival history

Ajalugu

Majandusministeeriumi Aktsiisivalitsuse materjalid aastaist 1918-1930(1939) võeti Riigiarhiivi vastu 1940.a. üleandenimistute alusel, arvestusandmetel oli fondi suuruseks 4752 säilikut. Fond korrastati ümber 1971.a., töö käigus eraldati hävitamiseks 519 teaduslikku ja praktilist väärtust mitteomavat kausta, teistesse fondidesse eraldati 1987 säilikut, teiste säilikutega ühendati 514 säilikut. Seega jäi fondi suuruseks 1732 säilikut, mis kanti nimistusse 1. Nimistule koostati sisukord ja eessõna, ning see vormistati masinkirjas kolmes eksemplaris. 2004.aastal sisestati fond arhiivi elektroonilisse infosüsteemi.

Accruals

Korrastamine

Nimistu on süstematiseeritud struktuurse, küsimus-temaatilise ja nominaalse printsiibi järgi. Samasisulised materjalid on süstematiseeritud kokku, vaatamata tekkimisele erinevates struktuuriüksustes. Aktsiisi järelvalvetoimikud on süstematiseeritud ettevõtete grupi piires tähestikku, iga üksiku ettevõtte puhul ka kronoloogiliselt. Ka on tähestikku süstematiseeritud lepingute põhjal tegutsenud viina- ja piirituskaupluste toimikud.

Narva aktsiisijaoskonna piirkonda kuulunud aktsiisijärelvalve ja kaupluste toimikud asuvad fondis nr.1836 - Narva aktsiisijaoskond, kus on ka teised selle jaoskonna tegevusse puutuvad materjalid.

Isikkoosseisu dokumendid on süstematiseeritud nimistu lõppu. Teatud määral leidub neid ka põhitegevuse materjali hulgas - raamatupidamise osakonna eelarvete toimikutes ja kantselei asjaajamise toimikutes. Aktsiisivalitsuse töötajate 1924.-1930.a. palgalehti säilitatakse osalt ka f.66 - Riigikontroll - nimistus 14. Tallinna Viinalao isikkoosseisu materjale onapaigutatud fondi nr.3726 -- Riigi Viinatehas.

Language of the material

Records creator


Former provenance:

1918-1929 Rahaministeeriumi Aktsiisi Peavalitsus


Final provenance:

1918-1930 Aktsiisivalitsus

Content provider

Rahvusarhiiv

1 - 1 / 1
  • 1
ERA.844 Aktsiisivalitsus