This link within this fond does not exist anymore.

Estonia > The National Archives of Estonia

ERA.72

Majandusministeeriumi Maksude Talitus

1930-1940

Scope and content

Sisu ja teema. Materjal

Määrused, korraldused, käskkirjad, ringkirjad, teadaanded, tegevus- aruanded, asjaajamise revideerimisaktid, kirjavahetus maksustamise, seaduste väljatöötamise, isikkoosseisu jt küsimustes, teenistuskirjad, koosseisude nimekirjad.

Records creator's history

Arhiivimoodustaja ajalugu

1930.a. jaanuaris-veebruaris liideti seni iseseisvad kesksed maksuasutused üheks Maksude Valitsuseks. Senistest maksujaoskondadest ning aktsiisiinspektsioonidest ja -jaoskondadest moodustati 12 maksuametit. Tolliametite arv ja piirkonnad ning piirituse- monopol koos riigi viinatehaste ja piirituseladudega jäid muutmata. Valitsuse struktuuris olid sekretariaat, raamatupidamine, otsemaksude juhataja (hiljem büroo), tolliasjade juhataja (hiljem büroo), aktsiisiasjade juhataja (hiljem büroo), piiritusmonopoli juhataja (hiljem piiritusmonopoli ala). 1932.aastast tegustsesid otsemaksude juhataja juures kinnisvarade maksuinspektor ja rahakapitalide maksuinspektor. Viimane tegutses ka 1934/35.a.; ametikoht likvideeriti 1936.a. 1936.a. juunis alustas otsemaksude juhataja juures tegevust aruandvate ettevõtete maksuinspektor. 1938.a. aprillis nimetati Maksude Valitsus Maksude Talituseks, 1940.a. teisel poolel reorganiseeriti Rahanduse Rahvakomissariaadi Maksude Valitsuseks.

Archival history

Ajalugu

Maksude Valitsuse/Talituse 1930.-1940.a. dokumendid on Riigiarhiivi üle antud mitmes osas ajavahemikus 1937.-1945.a. kogusummas 29137 säilikut. 1954.a. eraldati sihtekspertiisi käigus hävitamiseks 4355 säilikut. 1971.a. korrastati fondi materjalid ümber. Fondi mittekuuluvaid materjale eraldati teistesse fondidesse 5671 säilikut, hävitamiseks eraldati 5879 säilikut, nimistutesse kanti 18568 säilikut. Koostati kolm nimistut - nimistus 1 sekretariaadi, raamatupidamise ja isikkoosseisu materjalid, nimistutes 2 ja 3 maksude materjalid. Nimistu 1 juurde koostati eessõna, nimistud vormistati masinkirjas kolmes eksemplaris. 2001.a. sisestati fond sarjapõhiselt arhiivi elektroonilisse infosüsteemi.

Accruals

Korrastamine

Dokumendid on nimistutes süstematiseeritud struktuur-kronoloogilise printsiibi alusel. Nimistusse nr.1 on kantud sekretariaadi, raamatupidamise ja isikkoosseisu materjalid, nimistutesse nr.2 ja 3 - maksude materjalid. Põhitegevuse eriliigilised dokumendid on süstematiseeritud struktuurse osa piires küsimus-temaatilise põhimõtte kohaselt. Maksude Talituse ringkirjad on süstemati- seeritud selle struktuurse osa juurde, kuhu nad on saadetud. AISi sisestamiseks moodustati kõiki nimistuid hõlmavad sarjad, kuid säilikuid endid füüsiliselt ringi ei tõstetud. Maksutoimikud on süstematiseeritud asutuste, ettevõtete või organisatsioonide grupi ulatuses tähestikku, iga maksualuse objekti piires veel kronoloogiliselt. 1930.-1935.a. ladestunud maksutoimikud on süstematiseeritud rahakapitalide maksuinspektori materjalide juurde, 1936.-1940.a. ladestunud maksutoimikud - aruandvate ettevõtete maksuinspektori juurde. Sealjuures on maksutoimikud dateeritud maksuaastaga. Aktsiisiasjade Büroo ja Piiritusmonopoli ettevõtted on süstematiseeritud ettevõtete liikide järgi ja nende alajaotuste piires tähestikku, iga maksualuse objekti piires veel kronoloogiliselt. Süüteotoimikud on samuti süstematiseeritud tähestikku. Isikkoosseisu materjalid on süstematiseeritud nominaalse tunnuse järgi ja vastava alajaotuse piires veel kronoloogiliselt.

Language of the material

eesti

Records creator


Former provenance:

1930-1938 Majandusministeeriumi Maksude Valitsus


Final provenance:

1930-1940 Majandusministeeriumi Maksude Talitus

Content provider

Rahvusarhiiv