Estonia > The National Archives of Estonia

ERA.5045

Eesti Vabariigi Majandusministeerium

1990-1992

Scope and content

Sisu ja teema. Materjal

Seaduste projektid ja eelnõud, määrused, kolleegiumi istungite protokollid, põhitegevuse käskkirjad, eelarved, koosseisude nimestikud, bilansid, aastaaruanded, ettekanded EV Valitsusele, majanduskoostöö kokkulepped erinevate riikidega, kirjavahetus, tegevuslitsentside ärakirjad, toimikute nomenklatuur; töötajate isiklikud toimikud

Records creator's history

Arhiivimoodustaja ajalugu

ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi seaduse nr 2268-XI, 21.12.1989 alusel likvideeriti ENSV Riiklik Plaanikomitee ja selle baasil moodustati Majandusministeerium. Üleandmis-vastuvõtmisakt koostati 01.03.1990. a. Majandusministri käskkirjaga nr 11, 22.03.1990 moodustati komisjoni Üleliidulise Patenditeenuste Keskuse Tallinna Filiaali ja Eesti Arvutustehnika ja Informaatika Teadus-Tootmiskoondise vabariigi pädevusse vastuvõtmiseks. Käskkirjaga nr 24, 30.08.1990 moodustati Arvutuskeskuse likvideerimiskomisjon ning selle baasil moodustati Majandusministeeriumi Infokeskus. Vabariigi Valitsuse määrusega nr 70, 08.04.1991 viidi Eesti Vabariigi Riiklik Statistikaamet riigiministri valitsemisalast üle Majandusministeeriumi valitsemisalasse. Majandusministeeriumi määrusega nr 53, 02.09.1991 moodustati EV Majandusministeeriumi Infokeskuse baasil riigiettevõte Riigiarvutuskeskus (alates 01.09.1991). Vabariigi Valitsuse korraldusega nr 394-k, 29.10.1991 moodustati kaitsejõudude materiaaltehnilise varustuse tagamise ja majutusprobleemide lahendamisega ning kaitsetööstuskompleksi loomise küsimusega tegelev valitsuskomisjon. 1991.a. kinnitati mitmete Riiklike Aktsiaseltside (RAS) põhikirjad. Majandusministri käskkirjaga nr 11, 04.11.1992 moodustati komisjon majandus- ja rahandusministeeriumi ühendamiseks. Vabariigi Valitsuse määruse nr 356, 29.12.1992 kohaselt reorganiseeriti Majandusministeerium ja Rahandusministeerium alates 04.01.1993 Rahandusministeeriumiks.

Archival history

Ajalugu

Eesti Vabariigi Majandusministeeriumi 1990.-1992. aastate arhivaalid andis Rahandusministeerium Riigiarhiivile üle 2011. a mais (arhivaalide üleandmis-vastuvõtmisakt nr 69, 13.05.2011). 2019. a aastal anti Rahvusarhiivile üle Majandusministeeriumi töötajate isiklikud toimikud aastatest 1990-1991 (nimistu nr 2k, kokku 61 säilikut).

Accruals

Korrastamine

Fondil on kaks nimistut. Põhitegevuse nimistus nr 1 on säilikud süstematiseeritud struktuurilis-kronoloogilise printsiibi alusel. NImistusse nr 2k on inventeeritud lahkunud töötajate isiklikud toimikud perekonnanimede alfabeetilises järjestuses.

Language of the material

eesti

Records creator


Final provenance:

1990-1992 Eesti Vabariigi Majandusministeerium

Content provider

Rahvusarhiiv

1 - 1 / 1
  • 1
ERA.5045 Eesti Vabariigi Majandusministeerium