Estonia > The National Archives of Estonia

ERA.2913

Kurista Metskond

1920-1947

Scope and content

Sisu ja teema. Materjal

Riigimaade ja Metsade Valitsuse käskkirjad, ringkirjad, juhendid; Põllutöö Rahvakomissari, Põllutööministri ja Riigimetsade Talituse direktori käskkirjad; kirjavahetus majandus-, metsakaitse- ja metsamaterjalide müügi küsimustes, metsahindamise ja metsakaitse aruanded, kirjavahetus metsamaade rentimise-, isikkoosseisu küsimustes, metsaseaduse rikkumise protokollid, palgalehed.

Records creator's history

Arhiivimoodustaja ajalugu

30. novembril 1918 moodustati Põllutööministeeriumi Metsaosakond. 11.-14. maini 1919 toimus esimene metsaülemate koosolek, kus otsustati muuta senine Põllutööministeeriumi Metsaosakond Metsade Peavalitsuseks, luua maakondade metsaülemate instituut ja hakata koguma teateid mõisametsade, erametsaametnike, metsamaterjalide tagavara jm. kohta. Igasse maakonda otsustati luua umbes 10 metskonda. 1920. aastal viidi läbi mõisametsade riigistamine. 1925. aastal likvideeriti maakondade metsaülemad, nende funktsioonid läksid üle revident-metsaülematele. Kohalike metsaülemate tähtsus suurenes. Eestis kujunes välja 102 metskonda. 1938. aastal nimetati Põllutööministeeriumi Metsade Peavalitsus ümber Riigimetsade Talituseks. Aastail 1941-1944 kuulusid metskonnad Eesti Omavalitsuse Metsade Keskvalitsuse alluvusse.

Archival history

Ajalugu

Kurista Metskonna arhivaalid võeti ERA-s arvele 1954. aastal kolme eraldi fondina: 2913, R-1085 ja R-1086.

Accruals

Korrastamine

1990. aastal fondid ühendati ühise numbri alla 2913. Fondil on kolm nimistut.

Language of the material

eesti

Records creator


Final provenance:

1920-1944 Kurista Metskond

Content provider

Rahvusarhiiv

1 - 1 / 1
  • 1
ERA.2913 Kurista Metskond