Estonia > The National Archives of Estonia

ERA.20

Rahaministeerium

1918-1929

Scope and content

Sisu ja teema. Materjal

Seadused, seaduseelnõud, ministeeriumi eeskirjad ja ringkirjad; komisjonide koosolekute protokollid, ministeeriumi tegevusülevaated, Eesti Panga aruanded, Eesti majanduse ülevaated; kirjavahetus välismajandussidemete, riigiasutuste krediitide ja tegevuse, krediidiasutuste tegevuse ja raha emissiooni kohta. Materjalid rahareformi kohta. Kirjavahetus riigi varade ülevõtmise (1918-1920), riigivarade Venemaalt reevakueerimise, tööstuse, eriti aktsiisiga maksustatud harude tegevuse, maksustamise, allasutuste töö korraldamise jm kohta. Arve- ja registratuurraamatud.

Täpsemalt vt - Eesti majandusasutuste fondide ülevaade, Tln, 1989, lk.20 - 23.

Records creator's history

Arhiivimoodustaja ajalugu

Rahaministeerium asutati Päästekomitee päevakäsuga nr. 5 24.veebr. 1918. Tegevust sai see alustada pärast Saksa okupatsioonivägedelt võimu ülevõtmist 11.nov. 1918. Ministeeriumi ülesanneteks oli riigi rahanduse korraldamine, rahamärkide emissioon (alates 1919.a. märtsist koos Eesti Pangaga), sise- ja välislaenude organiseerimine, maksumäärade väljatöötamine ja riigi tuluallikate leidmine, riigieelarve ja selle täitmise aruande koostamine, riigi kulude ja tulude arvestamine. Nende ülesannete tätmiseks loodi järgmised struktuuriüksused:

1. Ministeeriumi kantselei - asjajamise üldkorraldus, ministeeriumi koosseisude valitsemine, raamatukogu töö korraldamine.

2. Arveosakond - ministeeriumi raamatupidamine ja majandusala valitsemine

3. Riigikassa Peavalitsus - rahamärkide emissioon (kuni 1922.a.), riigieelarve koostamine, selle täitmise kontroll, riigi keskraamatupidamine (vt. iseseisev fond ERA. 74)

4. Otsekoheste Maksude Peavalitsus - töö otseste maksudega (vt. iseseisev fond ERA.16)

5. Aktsiisi Peavalitsus - töö aktsiisimaksudega, riigi viinamonopoli töö korraldamine (vt. iseseisev fond ERA.844)

6. Tolli Peavalitsus - töö tollimaksudega (v.t iseseisev fond ERA.4695)

1920-1922 töötas ministeeriumi koosseisus riigi rahaasjanduse keskarvepidamise osakond, mis toodi üle Riigikassa Peavalitsusest ja viidi 1.okt.1922 uuesti tagasi. 1919-1921 töötas ministeeriumi juures palganormeerimise komisjon, mis 1922.a. liideti Riigikassa eelarve komisjoniga.

1922 toodi Siseministeeriumi alluvusest Rahandusministeeriumi alluvusse Iseäraline Kinnitusasjade Komitee ja kinnitusosakond, mille ülesandeks oli järelevalve kindlustusasutuste tegevuse üle.

3.sept.1923 moodustati Rahaministeeriumi juurde Kinnisvarade Hindamise Amet (vt fond ERA.3522), mille ülesandeks oli maal asuvate kinnistute (seega peamiselt talude) uute maksustusaluste väljatöötamine. 1926.a. tegutses Bilansside Kontrollkomisjon, mis vastavalt 1925.a. vastuvõetud Kuldbilansside seadusele kinnitas kõigi avalikult aruandvate ettevõtete avamisbilansid enne kroonile üleminekut 1927.a.

1927.a. läks ministeerium, nagu kõik riigiasutused, üle 1.aprillil algavale eelarveaastale. Seoses riigiasutuste koosseisude üldise koondamisega liideti Rahaministeeriumi ja Riigikassa kantseleid ja arveosakonnad ühtseks Rahaministeeriumi ja Riigikassa sekretariaadiks.

Rahaministeerium töötas kuni 1.juulini 1929, mil see liideti Kaubandus-Tööstusminis- teeriumiga Majandusministeeriumiks. Enamiku Rahaministeeriumi ja Riigikassa ülesandeid võttis üle uue ministeeriumi rahandusosakond.

Maksualaste kaebuste arutamiseks loodi 1920-1923 maksualaste peavalitsuste juurde Otsekoheste Maksude Peakomitee, Tulumaksu Peakomitee ja Tollimaksu Peakomitee. 1922.a. allutati Rahaministeeriumile kindlustusasutuste järelevalve. Selleks loodi kinnistusosakond ja Iseäraline Kinnitusasjde Komitee

Archival history

Ajalugu

Dokumendid võeti arhiivi vastu 1925-1946. 1949.a. materjalid korrastati ja koostati nimistu nr. 1. 1953.a. avastati 84 korrastamata säilikut, mis inventeeriti nimistusse nr. 2. 1962.a. vormistati nimistud masinkirjas kolmes eksemplaris, 2000.a. sisestati need arhiivi elektroonilisse infosüsteemi.

Accruals

Korrastamine

1949. ja 1953.a. materjal korrastati struktuuriüksuste kaupa kronoloogias. Enne nimistute AISi sisestamist loodi sarjad ja allarhiivid.

Täiendamine

Võimalusi pole.

Language of the material

Records creator


Final provenance:

1918-1929 Rahaministeerium

Content provider

Rahvusarhiiv

1 - 1 / 1
  • 1
ERA.20 Rahaministeerium