Directory

Lithuanian State Historical Archives > Finding aid

1 - 60 / 60
  • 1
Kauno metropolijos kurija
Keturiasdešimt Totorių kaimo musulmonų mečetė
Kosakovskiai
Kosakovskiai
Laikinasis karo lauko auditoriatas prie Vilniaus karinės apygardos kariuomenės štabo (Временный полевой аудиториат при штабе командующего войсками Виленского военного округа)
Lietuvos Didžiosiosios Kunigaikštystės iždo komisija (Komisja Skarbowa Wielkiego Księstwa Litewskiego)
Lietuvos Didžiųjų Kunigaikščių ir Lenkijos karalių privilegijų ir raštų Vilniaus jėzuitų akademijai ir Vilniaus bei Gardino miestų jėzuitų kolegijoms kolekcija
Lietuvos karinės valdybos viršininkas (Der Chef Deutschen Milittärverwaltung für Litauen)
Menickiai
Oginskiai
Oginskiai
Oginskiai
Oginskiai
Radvilos
Sapiegos
Telšių (Žemaičių) Romos katalikų arkivyskupo metropolito kanceliarija
Tiškevičiai
Užpalių Švč. Trejybės Romos katalikų bažnyčia (Ecclesia Romana Catholica Sanctissimae Trinitatis Uszpolensis)
Vilniaus apygardos teismo tardytojas (Судебный следователь Виленского окружного суда)
Vilniaus cenzūros komitetas (Виленский цензурный комитет)
Vilniaus gubernijos bajorų deputatų susirinkimo kanceliarija (Канцелярия Виленского губернского дворянского депутатского собрания)
Vilniaus gubernijos braižykla (Виленская губернская чертёжная)
Vilniaus gubernijos valdybos Statybos skyrius (Строительное отделение Виленского губернского правления)
Vilniaus ir Kauno gubernijų apskričių bajorų vadovai ir bajorų globos įstaigos
Vilniaus ir Kauno gubernijų žemdirbystės ir valstybės turtų valdyba (Управление земледелия и государственных имуществ Виленской и Ковенской губернии )
Vilniaus karinės apygardos kariuomenės štabas (Штаб войск Виленского военного округа)
Vilniaus, Kauno ir Gardinio generalgubernatoriaus kanceliarija (Канцелярия Виленского, Ковенского и Гродненского Генералгубернатора)
Vilniaus, Kauno ir Gardinio generalgubernatoriaus kanceliarija (Канцелярия Виленского, Ковенского и Гродненского Генералгубернатора)
Vilniaus, Kauno ir Gardinio generalgubernatoriaus kanceliarija (Канцелярия Виленского, Ковенского и Гродненского Генералгубернатора)
Vilniaus, Kauno ir Gardinio generalgubernatoriaus kanceliarija (Канцелярия Виленского, Ковенского и Гродненского Генералгубернатора)
Vilniaus, Kauno ir Gardinio generalgubernatoriaus kanceliarija (Канцелярия Виленского, Ковенского и Гродненского Генералгубернатора)
Vilniaus, Kauno ir Gardinio generalgubernatoriaus kanceliarija (Канцелярия Виленского, Ковенского и Гродненского Генералгубернатора)
Vilniaus, Kauno ir Gardinio generalgubernatoriaus kanceliarija (Канцелярия Виленского, Ковенского и Гродненского Генералгубернатора)
Vilniaus miesto magistratas (Виленский городской магистрат)
Vilniaus mokslo bičiulių draugija
Vilniaus mokslo bičiulių draugija
Vilniaus mokslo bičiulių draugija
Vilniaus mokslo bičiulių draugija
Vilniaus mokslo bičiulių draugija
Vilniaus mokslo bičiulių draugija
Vilniaus mokslo bičiulių draugija
Vilniaus mokslo bičiulių draugija
Vilniaus mokslo bičiulių draugija
Vilniaus mokslo bičiulių draugija
Vilniaus mokslo bičiulių draugija
Vilniaus mokslo bičiulių draugija
Vilniaus mokslo bičiulių draugija
Vilniaus mokslo bičiulių draugija
Vilniaus mokslo bičiulių draugija
Vilniaus mokslo bičiulių draugija
Vilniaus mokslo bičiulių draugija
Vilniaus rabinų mokykla (Виленское раввинское училище)
Vilniaus Romos katalikų metropolijos kurija (Управление Виленской римско-католической епархии)
Vilniaus Romos katalikų vyskupystės dekanatų aprašymų kolekcija
Vilniaus stačiatikių vyskupystės dvasinė konsistorija
Vilniaus supaprastinta amatų valdyba (Виленская упрощенная ремесленная управа)
Vilniaus švietimo apygardos valdyba (Управление Виленского учебного округа)
Vilniaus teismo rūmų prokuroras (Прокурор Виленской судебной палаты)
Vilniaus vidaus cenzūros atskirojo cenzoriaus kanceliarija (Канцелярия Виленского отдельного цензора по внутренней цензуре)
Vilniaus žemės teismas (Wileński Ziemski Sąd)