Directory

Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave

CONTACT DETAILS
Visitor''s address: Rruga "Jordan Misja", 8303, Tirana
Country:

Albania

E-mail address:
Webpage:
Telephone:
+355 4 4541798
ACCESS & SERVICE INFORMATION (See moreSee less)
Opening hours:

Monday-Thursday: 08.00-16.30 Friday: 08.00-14.00

Monday-Thursday: 08.00-16.30 Friday: 08.00-14.00 Study Hall Tuesday - Friday: 09.00-19.00 Saturday: 09.00-14.00

Study Hall Tuesday - Friday: 09.00-19.00 Saturday: 09.00-14.00

Closing dates:

1-2 january, 14 march, 5 september, 28-29 november, 8, 25 december In cases when official holidays is on weekly holiday days (Saturday or Sunday), Monday is a day of.

Access conditions: Accessible to the public
Access information:

Access for the public is allowed only in the Study Hall.

Disabled access: Facilities for disabled people are available
Searchroom: 60 places
Ordering documents in advance:

Documents should be ordered at least four days before visiting the reading room, through the relevant module, after being electronically registered. You can order archival documents to study in the study hall of GDA or you can buy a copy of them online.

Searchroom contact
E-mail address:
Webpage:
Telephone:
+355 4 4541798
Archives research service:

Use the full text search to find a word or an expression irrespective of which field it occurs in. Use the full text search first to check whether your search returns a result. http://albarchive.gov.al/katalogu-online/

Computer places: 12 places
Microfilm/fiche readers: 3 places
Photograph allowance:
Depending on the material
Public internet access: Not available
Reproduction services: Reproduction services available
Digitisation service: Available
Photocopying service: Available
Microfilming service: Available
Conservation laboratory:

GDA contains the unique Paper Conservation Library in Albania.

DPA ka laboratorin unik të restaurimit të letrës në Shqipëri.

Refreshment area:

In the General Directorare of Archive there is not a refreshment area

Guided tours:

Every end of the year, the GDA organizes "The week of Open Archives". During this week, everyone can visit the GDA and see all the proces and repository of documents.

ARCHIVES & HOLDINGS DESCRIPTION (See moreSee less)
History of the archive:

Fillimet e veprimtarisë arkivore në Shqipëri datojnë që nga antikiteti. Historia dëshmon se në bibliotekat që ekzistonin në shtetet ilire, në pricipatat feudale shqiptare, në shtetin e Skënderbeut, në shoqëritë patriotike e kulturore, në institucionet fetare, në firmat tregtare, në esnafët, në familje dhe individë të veçantë, krahas librave ruheshin edhe dokumente. Zhvillimet politike e shoqërore në hapsirat shqiptare dhe më gjerë, u shoqëruan me dukuri të reja edhe për arkivat dhe dokumentet. Në përgjithësi arkivat konceptoheshin si bibliotekë-arkiva dhe kujdesi për dokumentet vinte në rritje. Shpallja e Pavarësisë, më 1912 dhe krijimi i Shtetit të Pavarur Shqiptar, krijoi kushte edhe për organizimin e punës për kujdes më të madh për dokumentet. Për herë të parë në histori vlerësimi i dokumenteve dhe administrimi e ruajtja e tyre gjen pasqyrim në aktin më të lartë normativ të shtetit. Në kanunin e Përkohshëm të Qeverisë së Vlorës, u sanksionua veprimtaria e njësive të posaçme strukturore në organet e administratës shtetërore, për punën me dokumentet. Në të gjitha aktet ligjore e nënligjore, në vazhdimësi, për krijimin dhe funksionimin e organeve të administratës shtetërore përfshiheshin detyra edhe për administrimin dhe për ruajtjen e dokumenteve. Krahas këtyre masave nuk reshtën dhe përpjekjet për krijim e një arkivi qëndror, ku do të përqëndroheshin dokumentet më të rëndësishëm për historinë kombëtare. Dokumenti i parë që ruhet në Arkivin Qendror Shtetëror, që bën fjalë për përpjekjet drejt krijimit të një Arkivi Qendror, është vendimi i datës 02.01.1932 i Këshillit të Naltë të Shtetit, për shqyrtimin e projekt-rregullores, për regjistrimin e ngjarjeve me rëndësi. Në këtë projekt-rregullore, parashikohej edhe krijimi i Arkivit të Përgjithshëm të Shtetit. Moment i rëndësishëm për historinë e arkivave shqiptare është projekt-ligji i vitit 1932 “Per krijimin e Arkivës së Përgjithshme të Shtetit dhe të Kronikës Historike”, në nenin 1 të të cilit përcaktohej: “Krijohet në kryeqytet një Arkivë e Përgjithshme e Shtetit , për me përmblesh e ruajtë gjithë dokumentet zyrtare”. Megjithëse projekt-ligji nuk u zbatua, ai i dha një nxitje zhvillimit të veprimtarisë arkivore. Lufta e Dytë Botërore, ngadalësoi nismat e marra nga organet shtetërore për arkivat dhe ata deri në përfundim të saj mbetëtn në nivelin e sekretari-arkivave, si njësi strukturore të institucioneve, që ndiqnin dhe përgjigjeshin vetëm për administrimin e dokumenteve të tyre. Megjithatë në sajë të veprimtarisë së tyre, u bë e mundur që të ruhen e të trashëgohen sasi të vlerësueshme dokumentesh me shtrirje pothuajse gjithëpërfshirëse subjektesh, kohore, hapsinore dhe në përmbajtje. Përpjekjet për krijim e një arkivi qendror vazhduan edhe pas Luftës së Dytë Botërore. Në vitin 1947, pranë Institutit të Studimeve u krijua “Arkivi Dokumentar i Institutit”. Ai grumbulloi një sasi të konsiderueshme dokumentesh historikë që ruheshin në organet shtetërorë apo individë të veçantë, duke marrë kështu dhe atributet e një Arkivi Qëndror, por jo me të gjitha karakteristikat e një organi të tillë. Arkivi Qendror Shtetëror (AQSH), u krijua si organ qëndror, megjithëse në varësi të Institutit të Studimeve, me urdhëresën e Këshillit të Ministrave nr 21 datë 08.06.1949. Krijimi i tij shënon një moment kulmor për historinë e arkivave shqiptare. Për herë të parë, krahas arkivave të organeve shtetërore, filloi funksionimi i një organi të mirëfilltë arkivor me shtrirje gjithështetërore. Në vitin 1951, Arkivi Qendror i Shtetit kaloi në varësi të Ministrisë së Punëve të Brendshme, varësi të cilën e ruajti deri në vitin 1962, kur u krijua Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave të Shtetit (sot Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave) , në varësi të Këshillit të Ministrave. Krahas të qenit organ qëndror, kjo Drejtori kishte dhe ka edhe atributet e Arkivit Qendror Shtetëror, si arkivi më i rëndësishëm dhe më i pasur i rrjetit arkivor të vendit.

Date of the archives foundation: 1949
Archives act:

Urdhëresë e Këshillit të Ministrave nr. 21 datë 08.06.1949

Archive departments:

Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave përbëhet nga Njësitë e mëposhtme Drejtoria e Arkivit Qendror Shtetëror Shtetëror Sektori i Dokumentacionit Përpara Vitit 1944 Sektori i Dokumentacionit Pas Vitit 1944 Sektori i Ruajtjes së Dokumentacionit Sektori i Ish-Arkivit të PPSH-së Drejtoria e Inspektimit dhe Trajnimeve Sektori i Inspektimit e Kontrollit Qëndror dhe Trajnimeve Sektori i Inspektimit dhe Kontrollit Rajonal Drejtoria e Evidencës Qendrore dhe Komunikimit Sektori i Evidencës Qendrore dhe Digjitalizimit Sektori i Promovimit dhe Komunikimit Sektori i Sallës së Studimit dhe Bibliotekës Sektori i Shërbimit të Dokumentacionit në Distancë Drejtoria e Arkivave Shtetërore Vendore Sektori i Arkivave Shtetërore Vendore Tiranë dhe Durrës Sektori i Arkivave Shtetërore Vendore Shkodër, Lezhë, Dibër dhe Kukës Sektori i Arkivave Shtetërore Vendore Fier, Vlorë dhe Gjirokastër Sektori i Arkivave Shtetërore Vendore Elbasan, Berat dhe Korçë Drejtoria e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse Sektori Juridik, i Prokurimeve dhe Bruimeve Njerëzore Sektori i Shërbimeve të Brendshme Sektori i Buxhetit dhe Financës Në varësi të drejtëpërdrejtë nga Drejtori i Përgjithshëm Sektori i Auditimit të Brendshëm Sektori (Laboratori) Qëndror i Restaurimit Sektori i Sekretari/ Arkivit

Other information
Name of the archive (in other languages):

Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave

Type of archive:

National archives

Last update: 21.10.2021