Return to search

Eesti Vabariigi Ehitusministeerium

Corporate body | 1943 - 1993 Identifier: NAE110000018422
View in original presentation

View context

Estonia
The National Archives of Estonia

Archival materials (1)

Date of foundation:

1943

Date of closing:

1993

Alternative names:

ENSV Rahvakomissaride Nõukogu j.a. Arhitektuuri Valitsus

ENSV Ministrite Nõukogu j.a. Arhitektuuri Valitsus

ENSV Ministrite Nõukogu Riiklik Ehituse ja Arhitektuuri Komitee

ENSV Ministrite Nõukogu j.a. Arhitektuuri Valitsus

ENSV Ministrite Nõukogu Riiklik Ehituse ja Arhitektuuri Komitee

ENSV Ministrite Nõukogu Riiklik Ehituskomitee

ENSV Riiklik Ehituskomitee

ENSV Ehitusministeerium

Used Languages:

Used script:

STRUCTURE

Note:

1944. 1944 oli struktuur järgmine: 1) juhtkond, 2) asulate planeerimise ning elamute ja ühiskondlike hoonete projekteerimise osakond, 3) riikliku arhitektuurilis-ehitusliku kontrolli peainspektsioon,4) arhitektuurilise muinsuskaitse osakond, 5) õppeasutuste ja projekteerimisorganisatsioonide osakond, 6)projektide ja eelarvete ekspertiisi büroo, 7) kaadrite osakond, 8) plaani-rahandusosakond, 9) pearaamatupidamine, 10) asjadevalitsus, 11) eriosakond

1969. kapitaalehituse osakond nimetati ümber tööstusehituse osakonnaks

1969. Ehituskomitee koosseisus moodustati erisummade arvelt finantseeritava osakonnana Arhitektuurimälestiste Kaitse Inspektsioon

1969. 1969 oli struktuur järgmine: 1) juhtkond, 2) linnade ja maa-asulate planeerimise osakond, 3) elamu- ja tsiviilehituse osakond, 4) tööstusehituse osakond. ehitustööstuse ja ehitusmaterjalide allosakond, 5) maaehituse osakond, 6) ehituse organiseerimise ja ökonoomika osakond, 7) projekteerimisorganisatsioonide, allasutuste planeerimise ja finantseerimise osakond, 8) teaduslike uurimistööde, uue tehnika ja tehnilise informatsiooni osakond, 9) projektide riikliku ekspertiisi osakond, 10) riiklik ehitusinspektsioon, 11) administratiiv-majandusosakond, 12) keskraamatupidamine

1970. Ehituskomitee TTN juurde loodi tsiviilkaitse objektide ehitamise sektsioon

1970. Ehituskomitee struktuur 1970.a. oli järgmine: 1) juhtkond, 2) linnade- ja maa-asulate planeerimise osakond, 3) elamu- ja tsiviilehituse osakond, 4) tööstusehituse osakond, 5) ehituse industrialiseerimise ja ehitusmaterjalide allosakond, 6) maaehituse osakond, 7) ehituse organiseerimise ja ökonoomika osakond, 8) projekteerimisorganisatsioonide, planeerimise ja all-ettevõtete finantseerimise osakond, 9) teaduslike uurimistööde, uue tehnika,ja tehnilise informatsiooni osakond, 10) projektide riikliku ekspertiisi osakond, 11) Riiklik Ehitusinspektsioon, 12) administratiiv-majandusosakond, 13) keskraamatupidamine

1970. 1970.a. moodustatud ENSV Ehituskomitee Teaduse ja Tehnika Nõukogu struktuur oli järgmine: 1) presiidium, 2) komisjonid: a) arhitektuurikomisjon, b) ehituse organiseerimise ja ökonoomika komisjon, c) ehitusmaterjalide ja -konstruktsioonide komisjon, d) geotehnikakomisjon, e) puhastusseadmete komisjon, f) arhitektuurimälestiste kaitse teaduslik metoodiline komisjon

1982. 1982 oli Ehituskomitee TTN struktuur järgmine: 1) presiidium, 2) arhitektuurikomisjon, 3) ehituse organiseerimise ja ökonoomika komisjon, 4) ehitusmaterjalide ja -konstruktsioonide komisjon, 5) geotehnika komisjon, 6) geodeesiakomisjon, 7) puhastusseadmete komisjon, 8) arhitektuurimälestiste kaitse teaduslik-tehniline komisjon, 9) asulate haljastamise komisjon, 10) projekteerimistööde automatiseerimise komisjon

1987. 1987.a. loodud uue Riikliku Ehituskomitee keskaparaadi struktuur oli järgmine: 1) Juhtkond, 2) tTootmise Korraldamise Peavalitsus a) hanketööde ja majanduslikul tee teostatavate tööde koordineerimise osakond, 3) Tööstuse Peavalitsus a) tootmisosakond, b) plaaniosakond, c) tehnikaosakond, d) tootmise organiseerimise osakond, e) seadmete osakond, 4) Hanketööde ja Projekteerimistööde Planeerimise Valitsus, 5) Finants-majandusvalitsus, 6) Teaduslik-tehnilise Progressi Valitsus, 7) Projekteerimise ja Arhitektuuri Valitsus, a) linnade- ja maa-asulate planeerimise osakond, b) tootmishoonete ja insenerirajatiste projekteerimise osakond, 8) Mehhaniseerimise ja Transpordi Valitsus, 9) Kapitaalehituse Valitsus, 10) Riikliku Ekspertiisi Valitsus, 11) Kaadrite ja Olmevalitsus, 12) Eelarveliste normatiivide ja leppehindade osakond, 13) Töö ja töötasu osakond, 14) Ohutustehnika ja keskkonnakaitse osakond, 15) Juriidiline ja arbitraaži osakond, 16) Keskraamatupidamine, 17) Kontrolli- ja revisjoniosakond, 18) Arhitektuurimälestiste Kaitse Inspektsioon, 19) Teine osakond, 20) Riiklik Ehitusinspektsioon, 21) Asjadevalitsus ja esimene osakond.

1990. ENSV Ehitusministeeriumi struktuur 1990.a. oli järgmine: 1) juhtkond, 2) ehituse arengu osakond, 3) asustuspoliitika ja elamuehituse osakond, 4) ehitusorganisatsioonide ja ettevõtluse grupp, 5) tööstuse osakond, 6) tööstuse arengu osakond, 7) tööstuse ökonoomika osakond, 8) ehitusturu ja bilansside osakond, 9) majandusnormatiivide ja krediidiosakond, 10) hinnakujunduse osakond, 11) tehiskeskkonna planeerimise amet, 12) planeerimise osakond, 13) normatiivide osakond, 14) Riiklik Ehitusinspektsioon, 15) projektide riikliku ekspertiisi osakond, 16) asjadevalitsus, 17) esimene osakond arhiiviga

1993. alates 03.02.1993 oli Eesti Vabariigi Ehitusministeeriumi keskaparaadi osakondade nimestik Eesti Vabariigi Majandusministeeriumi koosseisus järgmine: 1) juhtkond, 2) ehituse arengu osakond, 3) tööstuse osakond, 4) tööstuse arengu osakond, 5) tööstusökonoomika osakond, 6) majandusnormatiivide osakond, 7) hinnakijunduse grupp, 8) planeerimisosakond, 9) normatiivide osakond, 10) riiklik ehitusinspektsioon, 11) projektide riikliku ekspertiisi osakond, 12) kontrolli- ja revisjoniosakond, raamatupidamine, 13) kaadriosakond, 14) asjadevalitsus

HISTORICAL NOTE

Historical note:

Sõjategevuses purustatud linnade ülesehitustöö juhtimiseks loodi 1943.a. oktoobris (NSVL Rahvakomissaride Nõukogu määrus 1064, 29.09.1943) Üleliiduline Arhitektuuri Komitee. Igasse liiduvabariiki moodustati vastavad arhitektuuri valitsuse organid. ENSV RKN juurde loodud arhitektuuri Valitsus asus 1943 - august 1944 Jegorjevskis Moskva oblastis ja augustist septembrini 1944 Leningradis. Pärast 22.septembri 1944.a sündmusi Tallinnas alustas ENSV Rahvakomissaride Nõukogu j.a. Arhitektuuri Valitsus oma tegevust Tallinnas. NSVL RKN määrusega nr 1384 , 13.okt 1944 loodi ENSV suuremates linnades arhitektuuri valitsuse organid: peaarhitektide valitsused Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis ja Narvas ning kinnitati linnade peaarhitektide põhimärus. ENSV RKN määrusega nr 327, 30.11.1944 kinnitati ENSV Arhitektide Valitsuse põhimäärus ja struktuur.

Vastavalt põhimäärusele loodi linnade ja muude asulate planeerimisprojektide, elumajade ja ühiskondlike hoonete massilise ehitamise projektide, suuremate hoonete ja arhitektuuriliste ehitiste projektide, samuti valitsuse üksikute, vabariigi arhitektuuri arenemisel suurt tähtsust evivate kavatsuste läbivaatamiseks Arhitektuuri Valitsuse juhataja juurde Arhitektuuri Nõukogu, mis 1956.aastast alates nimetati Arhitektuuri Komiteeks. Arhitektuuri Nõukogu koosseis kuulus kooskõlastamisele NSVL Arhitektuuri Komitee esimehega ja kinnitati ENSV Rahvakomissaride Nõukogu poolt.Arhitektuuri Nõukogu koosseisu kuulusid rahvakomissariaatide ja muude asutuste esindajad.

ENSV RKN määrustega nr 86, 7.07.1944 ja nr 98, 25.07.1944 organiseeriti Arhitektuuri Valitsuse juurde Arhitektuur-Projekteerimise ja Planeerimise Keskus. Selle ülesandeks oli elu- ja ühiskondlike hoonete kohta tüüpprojektide koostamine, linnade ja asustatud punktide planeerimise projektide väljatöötamine, samuti teiste arhitektuur-projekteerimise tööde läbiviimine ühenduses taastamistöödega Eestis. Keskus tegutses isemajandamise alusel.

Arhitektuuri Valitsusele allusid ENSV RKN määrusega nr 276, 03.04.1945 loodud projekteerimis-geodeetilised bürood Tallinna, Tartu, Pärnu, viljandi ja Narva peaarhitektide juures, mis likvideeriti ENSV MN määrusega nr 345, 07.05.1951.ENSV RKN määrusega nr 401, 05.05.1945 moodustati arhitektuurilis-ehitusliku kontrolli Tallinna, Tartu, Pärnu, Narva ja Viljandi inspektsioonid ning Harju-, Viru-, Järva-, Võru-, Valga-, Lääne- ja Saaremaa inspektorid. Vastavalt EK(b)P KK ja ENSV MN määrusele nr 13, 07.04.1949 loodi 1.augustist 1949 Riikliku Ehituse Projekteerimise Instituudi ja ENSV Arhitektuuri Valitsuse Arhitektuur-Projekteerimise Keskuse ühendamise teel ENSV Arhitektuuri Valitsuse juurde Vabariiklik Projekteerimise Trust "Estonprojekt". NSVL MN määrusega nr 1137, 06.04.1951 ja ENSV MN määrusega nr 345, 07.05.1951 moodustati trustist "Estonprojekt" ja Tallinna projekteerimis-geodeetilisest büroost vabariiklik Projekteerimise Instituut "Estonprojekt". Tartu Peaarhitekti Valitsuse projekteerimise büroo baasil loodi "Estonprojekti" Tartu filiaal. Pärnu, Viljandi ja Narva projekteerimise geodeetilised bürood andsid oma asjaajamise üle vastavatele peaarhitektide valitsustele.

Vastavalt NSVL MN määrusele nr 3898, 14.10.1948 "Kultuurimälestusmärkide kaitse parandamise abinõudest" ja ENSV MN määrusele nr 25 p.8, 11.01.1949 loodi ENSV MN juures asuva Arhitektuuri Valitsuse juurde 1950.a Teaduslik Restaureerimise Töökoda, mis teostas muinsuskaitse all olevate mälestusmärkide fikseerimist ja restaureerimist. ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlusega 03.05.1952 moodustati ENSV koosseisus 3 oblastit: Tallinna, Tartu ja Pärnu ning vastavalt sellele ka oblastite TSN TK arhitektuuri osakonnad. ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlusega 25.04.1953 "Oblastite likvideerimise kohta Eesti NSV koosseisus" likvideerusid ka oblastite TSN TK arhitektuuri osakonnad. ENSV MN j.a. Arhitektuuri Valitsuse juhataja käskkirjaga nr 52, 05.06.1953 võeti ENSV Arhitektuuri Valitsuse bilanssi likvideeritud Tallinna ja Pärnu oblastite TSN TK arhitektuuri osakondade põhi- ja väikevahendid, transpordivahendid, raamatud jm.

Vastavalt ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlusele 19.11.1955 ja ENSV MN määrusele nr 329, 25.11.1955 reorganiseeriti ENSV MN j.a. Arhitektuuri Valitsus alates 16.12.1955 ENSV MN Riiklikuks Ehituse ja Arhitektuuri Komiteeks. Viimane reorganiseeriti uuesti ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlusega 07.06.1957 ja ENSV MN korraldusega nr 798-k, 18.06.1957 ENSV MN j.a. Arhitektuuri Valitsuseks (alates 01.07.1957). ENSV MN korraldusega nr 191-k, 01.03.1955 anti Vabariiklik Projekteerimise Instituut "Estonprojekt" ENSV Arhitektuuri Valitsuse süsteemist ENSV Linna ja Maaehituse Ministeeriumi süsteemi.

ENSV MN määrusega nr 339, 18.09.1958 loodi (alates 06.10.1958) ENSV MN j.a. Arhitektuuri Valitsuse baasil ENSV MN Riiklik Ehituse ja Arhitektuuri Komitee.

ENSV MN korralduse nr 117, 07.02.1961 alusel tuli Riiklik Projekteerimise Instituut "Eesti Projekt" tagasi ENSV MN Riikliku Ehituse ja Arhitektuuri Komitee alluvusse.

Vastavalt ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlusele 30.08.1963 reorganiseeriti ENSV MN Ehituse ja Arhitektuuri Komitee ENSV Ministrite Nõukogu Riiklikuks Ehituskomiteeks. Põhimäärus kinnitati ENSV MN määrusega nr 490, 03.11.1964. ENSV MN korraldusega 30.12.1963 allutati Ehituskomiteele endine ENSV TA Ehituse ja Ehitusmaterjalide Instituut (hiljem Ehituse Teadusliku Uurimise Instituut).

ENSV MN määrusega nr 37, 27.01.1964 loodi Riiklik Projekteerimise Instituut "Eesti Maaehitusprojekt" ja anti ENSV MN Riikliku Ehituskomitee alluvusse.

Seoses Arhitektuurimälestuste Kaitse inspektsiooni töömahu tunduva suurenemisega viidi arhitektuurimälestiste kaitsega tegelevad töötajad Riikliku ehituse peainspektsiooni koosseisust üle Linna- ja maa-asulate planeerimise osakonna koosseisu arvates 16. jaanuarist 1968.a. vastavalt komitee esimehe käskkirjale nr 5-k, 16.01.1968. ENSV MN korraldusega nr 26-k, 07.01.1969 moodustati ENSV MN Riikliku Ehituskomitee koosseisus erisummade arvel finantseeritava osakonnana Arhitektuurimälestiste kaitse inspektsioon. ENSV MN Riikliku Ehituskomitee esimehe käskkirjaga nr 22-k, 03.02.1969 viidi koosseisude nimekirjades läbi muudatused arvates 01.02.1969. Inspektsiooni ülalpidamise kulud kaetakse ENSV MN Riikliku Ehituskomitee eriarvele laekuvatest arhitektuurimälestiste rendise summadest.

ENSV Ehituskomitee käskkirjaga nr 36, 02.03.1970 kinnitati komitee Teaduse ja Tehnika Nõukogu (TTN) põhimäärus. TTN juurde loodi tsiviilkaitse objektide sektsioon (komitee käskkiri nr 165, 15.12.1970). Ehituskomitee käskkirja nr 175, 31.12.1970 alusel moodustati vabariigis insener-uurimistööde korraldamisega tegelev komisjon.

Vastavalt ehituskomitee käskkirjale nr 90, 04.07.1972 aluseks võttes ENSV MN Presiidiumi istungi protokoll nr 7, 13.03.1972 tuli kohalike TSN TK-de linna peaarhitektidel ja rajooniarhitektidel, kelle alluvuses olid tootmisgrupid, 30. septembriks 1972.a. organiseerida geodeetiline teenistus. Kinnitati ENSV geodeetilise teenistuse põhimäärus, sama teenistuse instruktsioon ja koosseis.Ehituskomitee käskkirjaga nr 12, 05.02.1973 kinnitati TSN TK linna peaarhitekti ja rajooniarhitektitootmisgrupi põhimäärus. Ehituskomitee käskkirjaga nr 46, 02.04.1973 kinnitati tootmisgruppide töö korraldamise juhend. Vastavalt ENSV MN Presiidiumi protokollilisele otsusele 22.01.1973 ja Ehituskomitee käskkirjale nr 33, 16.03.1973 moodustati komitee juurde arhitektuuri ja kunsti komisjon ja kinnitati selle koosseis.

Komitee käskkirjaga nr 87, 25.05.1973 organiseeriti vastavalt ENSV MN määrusele nr 176, 16.04.1973 ETUI juurde isemajandav Spetsiaalne Projekteerimis-Konstrueerimisbüroo. Komitee esimehe käskkirjaga nr 170, 14.11.1973 moodustati vabariigi inseneriuurimistööde korraldamisega tegelev komisjon, mille koosseisu arvati 12 liiget ja samas annulleeriti komitee käskkirjaga nr 175, 31.12.1970 moodustatud sama komisjoni koosseis. Komitee käskkirjaga nr 98, 03.06.1974 kooskõlas ENSV Ehituskomitee käskkirjaga nr 25, 06.03.1973 kehtestati "Planeerimisprojektide kooskõlastamise ja kinnitamise juhendile ENSV-s" p.19 moodustati komitee esimehe asetäitja juures planeerimisprojektise läbivaatamise komisjon. Komitee käskkirjaga nr 192, 29.11.1974 seoses olümpiamngude purjespordi regati toimumisega Tallinnas seotud ehituse projektdokumentatsioonida õigeaegse kindlustamise ja tekkivate küsimuste lahendamiseks moodustati Ehituskomitee olümpiakomisjon. Komitee käskkirjaga nr 164, 12.09.1975 kinnitati ENSV rajooniarhitekti ja linna peaarhitekti geodeesiatalituse põhimäärus ja nende arvuline koosseis. Käskkirjaga nr 167, 15.09.1975 kinnitati ENSV Vabariikliku Arhitektuurimälestiste Kaitse Inspektsiooni koosseis. Komitee käskkirjaga nr 223, 22.11.1976 alusel moodustati komisjon töötajatele pensioni määramiseks vajalike dokumentide ettevalmistamiseks. Komitee käskkirjaga nr 254, 31.12.1976 täiendati Teaduse ja Tehnika Nõukogu põhimäärust ja struktuuri. Komitee käskkirjaga nr 13, 26.01.1973 kinnitati TTN geodeesiakomisjoni põhimäärus. Komitee käskkirjaga nr 90, 27.04.1978 kinnitati osakondade põhimäärused. Komitee käskkirjaga nr 104 - 22.05.1978 kinnitati Ehituskomitee arhiivi põhimäärus ja käskkirjaga nr 105, 22.05.1978 kinnitati alatiselt tegutseva keskekspertiisikomisjoni põhimäärus; käskkirjaga nr 109, 24.05.1978 kinnitati selle koosseis.Komitee käskkirjaga nr 161, 24.08.1978 moodustati alates 01.10.1978 Ehituskomitee ametkondlik arbitraaž, kinnitati selle põhimäärus ja märati ametkondlik arbiter.Komitee käskkirjaga nr 170, 31.08.1978 alusel moodustati ametkondadevaheline komisjon põllumajanduslike tootmishoonete projekteerimisega seotud küsimuste lahendamiseks geoloogiliselt kaitsmata või vähekaitstud aladel. Komitee kskkirjaga nr 171, 31.08.1978 alusel moodustati ametkondadevaheline komisjon looduse komplekseks hoidmiseks ja ENSV loodusvarade ratsionaalseks kasutamiseks.

ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlusega 25.08.1978 viidi ENSV MN Riikliku Ehituskomitee nimetus vastavusse ENSV konstitutsiooniga, nimetades ümber Eesti NSV Riiklikuks Ehituskomiteeks (komitee käskkiri nr 180, 18.09.1978).

ENSV MN määruse nr 251, 24.05.1978 ja ENSV Ehituskomitee käskkirjaga nr 181, 19.09.1978 moodustati alates 25.09.1978 Vabariikliku Restaureerimisvalitsuse senise uurimis-projekteerimisosakonna baasil Ehituskomiteele alluv isemajandav Kultuurimälestiste Projekteerimise Instituut (RKPI). Komitee käskkirjaga nr 185, 29.09.1978 kinnitati RKPI põhimäärus. Komitee käskkirjaga nr 193, 05.10.1978 moodustati Tallinna Linna Juriidilise Rahvaülikooli ENSV Ehituskomitee osakond. Vastutus töö eest pandi vanemjuriskonsuldile. Komitee käskkirjaga nr 215, 13.11.1978 moodustati projektdokumentatsiooni kooskõlastamise eksperteerimise ja kinnitamise korra ühtlustamiseks komisjon. Komitee käskkirjaga nr 265, 29.12.1978 moodustati projekteerimisinstituutide vahelise haldus- ja koopereerimiskomisjon alates 01.01.1979, kinnitati selle põhimäärus ja koosseis ja moodustati koopereerimiskomisjon. Halduskomisjon oli organ, mis lahendas RPI "Eesti Projekt", RPI "Eesti Projekt", RPI "Eesti Tööstusprojekt" ja "RPI "Eesti Maaehitusprojekt", uute tootmispindade väljaarendamise ning jaotamisega seotud küsimusi ja reguleerib instituutidevahelist koostööd. Koopereerimiskomisjon on organ, mis lahendab tööde koopereerimisküsimusi süsteemi instituutide vahel. Komitee käskkirjaga nr 13, 18.jaanuarist 1979 kinnitati ENSV Ehituskomitee liiklusohutuse põhimäärus.

Komitee käskkirjaga nr 27, 31.01.1979 moodustati Ehituskomitee süsteemis alaliselt tegutsev näitliku agitatsiooni komisjon ja käskkirjaga nr 112, 25.05.1979 kinnitati Ehituskomitee süsteemi majandusõppuste nõukogu koosseis. Vastavalt ENSV MN määrusele 06.08.1979 moodustati alates 01.10.1979 (Ehituskomitee käskkirjad nr 116, 05.06.1979 ja nr 231, 30.11.1979) RPI "Eesti Projekt", RPI "Eesti Tööstusprojekt" ja RPI "Eesti Maaehitusprojekt" koostises olevate uurimistööde allüksuste baasil ENSV Ehituskomitee Riiklik Ehitusuuringute Instituut (REI), mille ülesanne oli tööstus-, põllumajandus-, elamu- ja tsiviilehituses tehtavate uuringute edasine korrastamine ja tsentraliseerimine ENSV Ehituskomitee süsteemis.

Komitee käskkirjaga nr 171, 14.09.1979 alusel moodustati ametkondadevahelise automatiseeritud süsteemide baasil ehitustööstusinsenere ettevalmistav grupp.

Komitee käskkirjaga nr 190, 05.10.1979 kinnitati alates 10.10.1979 arhitektuuriteoste autorluse põhimäärus.

Komitee käskkirjaga nr 46, 25.02.1980 alusel moodustati Riiklik Ehitusuuringute Instituudi automajand.

Komitee käskkirjaga nr 79, 20.03.1980 kinnitati linnaehitusnõukogu projektide läbivaatamise komisjon.

Polügraafiaalase töö tsentraliseerimiseks, paljundustehnika otstarbekamaks ning ökonoomsemaks kasutamiseks, trükitehnika moderniseerimiseks ja trükiste kvaliteedi parandamiseks ENSV Ehituskomitee süsteemis moodustati ENSV Ehituskomitee käskkirja nr 150, 17.06.1980 alusel alates 01.06.1980 RPI "Eesti Projekt", RPI "Eesti Tööstusprojekt", RPI "Eesti Maaehitusprojekt" ja ETUI Spetsiaalse Projekteerimis-Konstrueerimisbüroo polügraafiaalaste struktuuriallüksuste baasil Spetsiaalses Projekteerimis-Konstrueerimisbüroos ENSV Ehituskomitee Trükikeskus. Ehituskomitee käskkirjaga nr 27, 29.01.1981 moodustati RPI "Eesti Maaehitusprojekt" juurde rajooniplaneerimise skeemi koostamise, ekspertiisi ja kinnitamise ajaks instituutidevaheline tehnikanõukogu ja kinnitati selle koosseis, ülesanded ja töökord. Komitee käskkirjaga nr 63, 03.03.1980 moodustati ehituskomitee geodeesiafond ja kinnitati fondi põhimäärus. Geodeesiafondi ülesanne oli kõigi ehitustarbeliste topograafiliste ja geodeetiliste tööde materjalide ning andmete vabariiklikku fondi komplekteerimine ENSV territooriumil tehtavate ehitusgeodeetiliste uuringute kvaliteedi parandamise, tähtaegade lühendamise ning ühtse tehnilis-majandusliku poliitika tagamise eesmärgil.Allus Ehituskomiteele ja asus Riikliku Ehitusuuringute Instituudi juures. Vastavalt ENSV MN määrusele nr 669, 05.11.1981 ja NSVL Ehituskomitee kirjale 01.10.1981 andis Ehituskomitee välja käskkirja nr 10, 29.01.1982, millega määrati kindlaks probleemkomisjon koosseis ja peamiseks täideviijaks Ehituse Teadusliku Uurimise Instituut. Vastavalt ENSV MN määrusele nr 669, 05.11.1981 ja NSVL Tsiviilehituskomitee kirjale 22.07.1981 andis Ehituskomitee välja käskkirja nr 20, 04.02.1982, millega määrati kindlaks komisjon kompleksprogrammi täitmiseks, tööde tegijaks määrati RPI "Eesti Maaehitusprojekt".

Ehituskomitee käskkirjaga nr 73, 19.03.1982 alusel moodustati Ehituskomitee TTN juurde projekteerimistööde automatiseerimise komisjon, seoses sellega muudeti TTN põhimäärust ja kinnitati selle struktuur.

Vastavalt Ehituskomitee käskkirjale nr 96, 20.04.1982 süsteemi töötajate moraalse ergutamise ja stimuleerimise parandamiseks kinnitati autasudena "ENSV Ehituskomitee teenete medal" ja "ENSV Ehituskomitee teenete plaat" ja kinnitati autasude struktuur ning põhimäärus. Autasud kehtestati alates 20.04.1982.

Ehituskomitee käskkirjaga nr 131, 26.05.1982 kinnitati TTN automatiseerimise komisjoni põhimäärus.Vastavalt NSVL Ehituskomitee määrusele nr 149, 31.05.1982 alusel määrati ENSV Ehituskomitee Riiklik Ehitusuuringute Instituut ehitusgeodeetiliste ja topograafilis-geodeetiliste tööde alal nii pea- kui ka territoriaalorganisatsiooniks ENSV-s.

ENSV ehituskomitee käskkirjaga nr 148, 05.07.1982 kinnitati algoritmide ja programmi ametkondliku fondi põhimäärus.

ENSV MN määruse nr 204, 01.04.1982 "ENSV Ehituskomitee 1981.a. tegevuse tulemustest" tuli Vabariikliku Restaureerimisvalitsus jõududega lõpetada Niguliste kiriku restaureerimistööd 30.09.1982. Objekti õigeaegseks lõpetamiseks ja käikuandmiseks moodustati operatiivstaap, mille tööd juhtis ENSV Ehituskomitee juhtkond. Ehituskomitee käskkirjaga nr 196 - 18.10.1982 võttis aluseks valitsuskomisjoni otsuse 15.10.1982 ööl vastu 13.10.1982 toimunud arhitektuurimälestise kontsertsaal-muuseumi Niguliste põlengu likvideerimistööde küsimuste lahendamise ja remont-ning taastamistööde juhtimiseks moodustati ametkondadevaheline staap. Ehituskomitee korraldusega nr 6, 13.10.1982 Niguliste ehituskonstruktsioonide seisukorra kindlaksmääramiseks ja taastamistööde läbiviimiseks vajalike ettepanekute saamiseks moodustati valitsuskomisjoni alamkomisjon ja tulekahju tagajärjel tekkinud kahju kindlaksmääramiseks moodustati vastav komisjon.

Ehituskomitee käskkirjaga nr 37, 21.03.1983 kinnitati ETUI Õpetatud Nõukogu koosseis. Ehituskomitee käskkirjaga nr 240 - 15.11.1983 kinnitati Riikliku Ehitusuuringute Instituudi põhimäärus.

ENSV Ehituskomitee käskkirjaga nr 267, 20.12.1983 alates 01.01.1984 Ehituse TUI Spetsiaalse Projekteerimis-Konstrueerimisbüroos plaaniarvutuste automatiseeritud süsteemi väljatöötavad osakonnad vastavate koosseisude koondamisega. Moodustati Ehituse TUI Arvutuskeskuses automatiseeritud süsteemide osakond 01.01.1984.

Ehituskomitee käskkirjaga nr 74, 03.04.1984 nimetati ümber RPI "Eesti Projekt" juures asuv tootmisgruppide osakond arhitektuuritalituse osakonnaks. See osakond allus ENSV Ehituskomitee linnade planeerimise osakonnale. Ülesanne oli juhtida ja kontrollida tootmisgruppide individuaalehitust. Osakonna grupijuht kinnitati ametisse ja vabastati ametist RPI "Eesti Projekt" direktori poolt ENSV Ehituskomitee esimehe esildise alusel.Komitee käskkirjaga nr 178, 25.09.1984 tuli Vabariiklikul Arhitektuurimälestiste Kaitse Inspektsioonil üle anda peale restaureerimistööde lõpetamist Loewenschede torn Kultuurimäelstiste RPI-le. Torni ruumidesse otsustati rajada ENSV Ehituskomitee ametkondlik arhitektuurimuuseum.

Ehituskomitee käskkirjaga nr 145, 23.07.1985 nimetati Ehituse Teadusliku Uurimise Instituudi Arvutuskeskus alates 01.09.1985 ENSV Ehituskomitee Arvutuskeskuses ja loeti otsealluvaks Ehituskomiteele ning jakkas alluma komitee esimehe esimesele asetäitjale. Komitee käskkirjaga nr 190, 30.10.1985 kinnitati arvutuskeskuse põhimäärus. Komitee käskkirjaga nr 22, 12.02.1986 alusel otsustati kinnitada vabariikliku iga-aastase konkurss-ülevaatuse "Aasta parim ehitusobjektENSV-s" premeeritud objektidele tunnustustahvlite ülesseadmise põhimäärus. ENSV Elamu-Kommunaalmajanduse Ministeeriumi, ENSV Ehituskomitee ja ENSV Tervishoiuministeeriumi ühise käskkirjaga nr 191/70/158, 01.04.1986 kooskõlas ENSV elamukoodeksi §nr 6, kinnitati riiklikus ja ühiskondlikus elamufondis elamiseks mittekõlblike majade ja hoonete hindamise põhimäärus.

Käskkirjaga nr 81, 23.04.1986 kinnitati RPI "Eesti Projekt" põhikiri, milles määrati kindlaks tema funktsioonid ja ülesanded. 1987.a. kohta ei ole võimalik andmeid saada dokumentide kaotsimineku tõttu.

NSVL MN määrusega nr 450, 16.04.1987 "ENSV Ehituskomitee moodustamisest" likvideeriti senine Ehituskomitee. Endise NSVLiidu ehitustegevuses toimus suur reorganiseerimine 1987. a. keskel. Nii ühendati ENSV-s Ehitusministeerium, Ehitusmaterjalide Tööstuse Ministeerium ja Ehituskomitee üheks Riiklikuks Ehituskomiteeks, mille esimeheks nimetati ENSV MN esimehe asetäitja Peeter Palu. ENSV MN 17.06.1987 korralduse nr 249-k alusel kinnitas P.Palu 22.07.1987 Eesti NSV Riikliku Ehituskomitee keskaparaadi koosseisu.Eesti NSV Riiklik Ehituskomitee andis 25.09.1987 välja määruse nr 8 Ehituskomitee süsteemi üleviimisest täielikult isemajandamisele ja -finantseerimisele. Uuele süsteemile ülemineku tähtajaks määrati 01.01.1988. ENSV Ehituskomitees moodustati rida töögruppe ehituskompleksi töö ümberkujundamiseks isemajandava Eesti (IME) tingimustes. IME töörühma tegevusperioodil kuni Eesti taasiseseisvumiseni valmistati ette vajalikud dokumendid ja hakati ellu viima ehitussüsteemi ettevõtete tööd turumajanduse tingimustes. Väga aktiivselt moodustati süsteemis väikeettevõtteid.

Pärast 1988.a. detsembris toimunud maavärinat Armeenias loodi 07.02.1989 uus organisatsioon "Eesti Armeenia Ehitus", mis töötas kuni 01.03.1991.

Kultuuriministeeriumi juurde moodustati ühine töögrupp kultuuriväärtuste, arhitektuurimälestiste ja linnade kaitsetsoonide küsimuste lahendamiseks. 28.08.1990 toimunud nõupidamisel otsustati alates 01.01.1991 luua Arhitektuurimuuseum. Samuti peeti ehitusministri 23.01.1991 kirjas õigeks muuta Tallinna Arhitektuuri Mälestusmärkide Inspektsioon Tallinna Linnavalitsuse tööorganiks ning anda Tallinna Linnavalitsusele üle nimetatud Inspektsiooni bilansis olev vara.

1990. a. algul reorganiseeriti ENSV ehituskomitee ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi 21.12.1989.a. seadlusega nr 2268 ENSV Ehitusministeeriumiks. Ministeeriumi käskkirjaga nr 5, 22.01.1990 anti osa endise Ehituskomitee funktsioone üle Eesti Ehituskoondisele (sealhulgas väikeettevõtete asutajaõigused).

ENSV Riiklik Ehituskomitee likvideeriti ENSV 06.12.1989.a. seaduse "Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Valitsuse kohta" ja ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi 21.12.1989 seadluse "Eesti NSV riigivalitsemise keskorganite süsteemi ümberkujundamise kohta"alusel.Taas moodustati Ehitusministeerium(põhimäärus kinnitati Eesti NSV Valitsuse 20.03.1990.a. määrusega nr 58), mille koosseisus moodustati ka Eesti NSV Riiklik Kommunaalamet (valitsuse 16.01.1990.a. määrus nr 10), mis valitsuse 02.12.1991.a. määrusega nr 250 nimetati ümber Elamuametiks.

1990.a töötati Ehitusministeeriumis välja ka kava süsteemi ettevõtete sõltuvuse vähendamiseks Nõukogude Liidust, mida hakati ka reaalselt ellu viima.

1991.a. hakati välja töötama Eesti Vabariigi majandusharude juhtimise kontseptsioone üleminekuperioodil plaanimajanduse tingimustest turumajandusele. Oluline oli põhiliste ehitusmaterjalide tootmise kasv ja ka uudsete materjalide tootmise korraldamine. Töö korraldamine ettevõtetes nähti põhiliselt ette aktsiaseltsi põhimõttel. tevõtete üleandmine riiklikust sektorist aktsiaseltside valdusse korraldati rentimise alusel. Seejuures rentimise tingimuseks oli põhifondide väljaostmine.

Augustis 1992 taasiseseisvus Eesti Vabariik. Eesti Vabariigi Valitsuse 28.10.1992 korraldusega nr 433-k seoses uue Vabariigi Valitsuse ametisse astumisega anti A.Saarmannile üle Tööstus- ja Energeetikaministeerium, Ehitusministeeriumi ja Kaubandusministeeriumi juhtimine ning asjaajamine. Nimetatud ministeeriumide ühendamisega moodustati Eesti Vabariigi Majandusministeerium (endiste ministeeriumide tegevus lõpetati 01.12.1992; Majandusministeeriumi käskkiri nr 16.11.1992, nr 5).

Eesti Vabariigi Valitsuse 28.01.1993 istungi protokolli nr 8 otsusega p.p.nr 20 ja 12.02.1993.a. määrusega nr 44 Eesti Vabariigi Majandusministeeriumi ning Keskkonnaministeeriumi ülesannete osalise jaotamisega anti üle Keskkonnaministeeriumile osa Majandusministeeriumi valitsemisalas olnud Ehitusministeeriumi ülesandeid (Vabariigi Valitsuse 20.05.1993.a. korraldus nr 257-k). Põhimõtteliselt kõik erastamisküsimused jäid Majandusministeeriumi valitsemisalasse.

Ehitusministeerium likvideeriti 30.04.1993 ja tema õigusjärglaseks jäi Majandusministeerium.


Rate this content

Was this content helpful? Let Archives Portal Europe and the archival institution know what you think.

Add feedback

Contact this institution

Feedback is sent directly to the institution holding this material and should preferably be submitted in English or in the language of the institution, if possible. The institution will aim at getting back to you as soon as possible to help you with your request, though you might need to allow between two and four weeks for this depending on the current workload at the institution.

Not all required fields have been filled in.

Full name*

Your full name is required

Email address*

Your email address is required

Your message*

A message is required

Archives Portal Europe help guide

Please select amongst the relevant tips we can help with. If you still have questions, please do not hesitate to contact us, and we will be in touch as soon as possible.

Starting your search here will include all content available in Archives Portal Europe. Simply enter your keyword(s) and hit the search button. Wrap fixed expressions in quotation marks, e.g. “French Revolution”. Check the box to “Search each term separately” in case you are looking for documents containing at least one word, but not necessarily all keywords; this will also allow you to search for the same term in multiple languages at the same time (e.g. “French Revolution” “Révolution Française”). You can also use wildcards - find more about Research Tools here. If you would like to use more specific settings, try our Advanced search

The additional advanced search options give you the possibility to focus your search in:

 • archival documents (Search in archives),
 • names of person and organisations that created, worked with and maintained these documents (Search in names),
 • Institutions currently holding the documents (Search in institutions).

When searching with multiple terms at the same time, wrap fixed expressions in quotation marks (e.g. "French Revolution"), or check the box "Search each term separately" in case you are looking for either one term of the other. This will also allow you to search for the same term in multiple languages (e.g. "French Revolution" "Révolution française"). You can also choose one of the suggestions matching your search term once you start typing.

This will only show results that include documents that have been digitised and are available online

Use this option to search only one or more keywords, rather than all of them

Select where your search terms should appear specifically inside the archival description:

 • Title: search terms will appear in the title, or name, of the description
 • Content Summary: search terms will appear in the main description of the document or of the collection
 • Reference code: it is the identifier of the archival material as provided by the institution. Use this option if you know the exact reference code of the material you are looking for

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person.
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation.

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the description of the archive:

 • Name: search term appears in the name of the institution. It can be the full name of an archival institution or only parts of it.
 • Place: search term appears in the address or area of the institution. It can be the city or town, where the archival institution is located or any other place of importance (e.g. previous locations)

 • A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds, up to item level.
 • A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • A source guide is a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions.
  You can filter by one or more entity types:
 • A person (e.g. John Locke, or Jean Jaques Rousseau);
 • A family (e.g. Bonaparte, or Helgason);
 • A corporate body, i.e. the name of an institution, organisation, or company (e.g. Ministerie van Justitie, or Electro Mecánica Antonio Armentano)

Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions:

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Enter a start and/or end date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01-01-1900 for 1 January 1900. This will allow you to focus your search on a specific period of time. You can use the calendar function or type directly in the text field. The checkbox "Exact date search" concentrates the search on one specific date.

Check "View in context" to view the results in the hierarchical structure of archives.

 • Choose "List view" to view the results in a simple list, ordered according to relevance or date
 • Choose "Context view" to view the results in the hierarchical structure of the holding archives.

For more details see Research Tools

Please sign in to save your searches.

A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.

A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level.

You can filter results by selecting one or more countries of interest. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by one or more holding archival institutions. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can select to view results from a specific Finding Aid, i.e., a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter by type of descriptive document:

 • "Holdings Guide": an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • "Source guide": a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions. a description of the archival collections available. Similar to Holdings guides
 • "Finding aid" provides more detailed descriptions of the archival materials of specific collections or fonds

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting "Fonds description" for a general overview or "Other descriptions" for item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting only those containing digital objects, i.e. the link to the digitised version of the archival material you are looking for. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of digital object you are interested in:

 • Text: most documental material, such as administrative records, letters, manuscripts etc.
 • Image: includes photographs, posters, maps.
 • Sound: sound recording with no images
 • Video: moving images with or without sound
 • Unspecified: indicates that the holding institution has not specified the type of digital object
 • 3D: 3-d digital objects

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers)

 • Full dates includes normalised date information available for date-based searches. It is recommended to combine this selection with the filters "Start timespan" and "End timespan" for more details.
 • Only descriptive dates provides the date information in human-readable format.
 • No date either includes documents where the creation date is unknown, or where date information is not in a machine-readable format

Please note that not all documents contain a machine-readable date. More information here

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the earliest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the latest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting one or more topics of interest. Please note that this filter will only include materials where the topic has been assigned and is therefore in a machine-readable format. Read how to assign a topic to documents on the Topics page. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation

You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of entities:

 • Person (e.g., John Locke or Jean Jaques Rousseau)
 • Family (e.g., the family Bonaparte)
 • Corporate body (an institution, organisation, or company, e.g. the "Ministerie van Justitie")
You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the type of holding institution. Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions.

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Write your message in your own language and use this drop-down menu to have your message translated into English or in the language of the institution for a swifter response. By checking this box and selecting a language you will send your original message along with the translated version

What kind of suggestion would you like to make?

 • Assign to topic: assign this record to one of our Topics. Topics are created following the Unesco Thesaurus
 • Suggest translation: If you have translated this archival description or the documents themselves, please send it to us as a .doc or .pdf file
 • Connect to another resource: If this object relates to another resource in Archives Portal Europe, or anywhere else on the web (e.g., an article on Wikipedia), you can suggest it to be linked to this resource
 • Other: If you have any other relevant material, such as a transcription of the document, please upload it and let us know here

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Licence

This object is not or no longer protected by copyright and has been labelled with the Public Domain Mark. It can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Public Domain Dedication. All possible existing rights in the content are waived, and the object can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution (BY) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object, even commercially, as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Share Alike Licence

This is a test area to fill out all the copyright details for NoDerivs

This is a test area to fill out all the copyright details for NonCommercial

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, No Derivates (BY-ND) licence. You can copy and redistribute the object, even commercially, as long as no alteration is made to the object and you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial (BY-NC) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, ShareAlike (BY-NC-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and as long as you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, No Derivates (BY-NC-ND) licence. You can copy and redistribute the object for non-commercial use only, as long as no alteration is made to the object and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

Return to search Make a suggestion Contact this institution