Return to search

Tallinna Tehnikaülikool

Corporate body | 1940 - 1992 Identifier: NAE110000017844
View in original presentation

View context

Estonia
The National Archives of Estonia

Date of foundation:

1940

Date of closing:

1992

Alternative names:

Tallinna Polütehniline Instituut

Tallinna Polütehniline Instituut

FUNCTION

Note:

TTÜ eesmärk on edendada õppe-, teadus- ja arendustegevust, anda integreeritud õppe- ja teadustegevusel põhinevat kõrgharidusstandardile vastavat haridust, korraldada täiendõpet, edendada akadeemilisi tavasid ning osutada ühiskonnale vajalikke teadmusteenuseid.

Used Languages:

Used script:

STRUCTURE

Note:

1944. 1944. a eksisteeris direktori käskkirjade põhjal 3 teaduskonda ja 21 kateedrit.

I Ehitus- ja mehaanikateaduskond

II Keemia-mäeteaduskond

III Majandusteaduskond.

1. Sõjalise õpetuse ja kehalise kasvatuse kateeder

2. Keelte kateeder

3. Marksismi-leninismi kateeder

4. Poliitilise ökonoomia kateeder

5. Energeetika kateeder

6. Ehitusmehaanika ja konstruktsioonide kateeder

7. Matemaatika ja mehaanika kateeder

8. Elektrotehnika kateeder

9. Teede ja ehituste kateeder

10. Ehitiste kateeder

11. Ehituse ja projekteerimise kateeder

12. Statistika ja raamatupidamise kateeder

13. Krediidi ja finantsmajanduse kateeder

14. Kaubandusökonoomika kateeder

15. Tööstusökonoomika kateeder

16. Rahvamajandusajaloo kateeder

17. Füüsika kateeder

18. Orgaanilise- ja biokeemia kateeder

19. Anorgaanilise ja füüsikalise keemia kateeder

20. Keemilise tehnoloogia kateeder

21. Mäeasjanduse kateeder.

Instituudis töötas õhtune osakond töölisfakulteedi nimetuse all.

1944.a eksisteeris direktori käskkirjade põhjal 3 teaduskonda ja 21 kateedrit.

I Ehitus- ja mehaanikateaduskond

II Keemia-mäeteaduskond

III Majandusteaduskond.

1. Sõjalise õpetuse ja kehalise kasvatuse kateeder

2. Keelte kateeder

3. Marksismi-leninismi kateeder

4. Poliitilise ökonoomia kateeder

5. Energeetika kateeder

6. Ehitusmehaanika ja konstruktsioonide kateeder

7. Matemaatika ja mehaanika kateeder

8. Elektrotehnika kateeder

9. Teede ja ehituste kateeder

10. Ehitiste kateeder

11. Ehituse ja projekteerimise kateeder

12. Statistika ja raamatupidamise kateeder

13. Krediidi ja finantsmajanduse kateeder

14. Kaubandusökonoomika kateeder

15. Tööstusökonoomika kateeder

16. Rahvamajandusajaloo kateeder

17. Füüsika kateeder

18. Orgaanilise- ja biokeemia kateeder

19. Anorgaanilise ja füüsikalise keemia kateeder

20. Keemilise tehnoloogia kateeder

21. Mäeasjanduse kateeder.

Instituudis töötas õhtune osakond töölisfakulteedi nimetuse all.

1945. Moodustati juurde:

1. Geodeesia kateeder

2. Soojustehniline kateeder

3. Anorgaanilise ja füüsikalise keemia kateeder jaotati kaheks: anorgaanilise ja analüütilise keemia kateeder ning füüsikalise ja kolloidkeemia kateeder.

1945/46.õ-a moodustati arhitektuuri osakond.

1946. 1946/47 õ-a töötas 4 teaduskonda ja 29 kateedrit.

Üldkateedrid

1. Marksismi-leninismi kateeder

2. Poliitilise ökonoomia kateeder

3. Vene keele kateeder

4. Võõrkeelte kateeder

5. Sõjalise õpetuse ja kehalise kasvatuse kateeder

6. Füüsika kateeder

I Ehitusteaduskond

7. Ehitustööde teostamise kateeder

8. Ehitusmehaanika ja konstruktsioonide kateeder

9. Hüdrotehnika ja teede ehituse kateeder

10. Arhitektuuri ja arhitektuuriliste konstruktsioonide kateeder

II Mehaanikateaduskond

a)Mehaanika osakond

11. Matemaatika ja teoreetilise mehaanika kateeder

12. Metallide tehnoloogia kateeder

13. Masinaehituse kateeder

b) Elektrotehnika osakond

14. Elektrotehnika teoreetiliste aluste kateeder

15. Elektroenergia kateeder

16. Elektrivõrkude kateeder

17. Soojusenergeetika kateeder

III Keemia-mäeteaduskond

18. Geodeesia kateeder

19. Anorgaanilise ja analüütilise keemia kateeder

20. Füüsikalise ja kolloidkeemia kateeder

21. Orgaanilise keemia ja pürogeensete protsesside kateeder

22. Keemilise tehnoloogia kateeder

23. Geoloogia ja mäeasjanduse kateeder

IV Majandusteaduskond

24. Tööstusökonoomika kateeder

25. Kaubandusökonoomika kateeder

26. Statistika ja raamatupidamise kateeder

27. Finants- ja krediidi kateeder

28. Nõukogude õiguse kateeder

29. Rahvamajanduse ajaloo ja majandusgeograafia kateeder. Moodustati teadusliku uurimistöö sektor.

1947. 1947/48 õ-a moodustati juurde graafika kateeder.

1950. Moodustati laevaehituse ja põllumajanduse mehhaniseerimise teaduskonnad.

1952. Põllumajanduse mehhaniseerimise teaduskond töötas Tallinnas 1952. aastani, siis viidi see Tartusse ja liideti Eesti Põllumajanduse Akadeemiaga.

1953. 1953/54 õ-a lõpul viidi majandusteaduskond Tartu Riikliku Ülikooli juurde. Tartusse viidi kaubandusökonoomika ja finantside eriala koos kaugõppega. Tööstusökonoomika üliõpilaste jaoks töötati välja ülemineku plaan erialale - masinaehituse tööstuse ökonoomika ja organiseerimine. Sellega seoses muudeti majandusteaduskond insener-majandusteaduskonnaks.

1954. Likvideeriti laevaehitusteaduskond, asemele tuli laevaremonditeaduskond.

1957. Likvideeriti insener-majandusteaduskond ja masinaehitustööstuse ökonoomika ja organiseerimise kateeder viidi mehaanikateaduskonna alla. Samal ajal ühendati laevaehituse ja –remondi ning laevade projekteerimise ja teooria kateedrid laevaehituse, -remondi ja projekteerimise kateedriks. Loodi ettevalmistuskursused sisseastujatele. Moodustati põlevkivi-keemia teadusliku uurimise laboratoorium.

1958. 1958/59 õ-a oli TPI-s 5 teaduskonda, õhtune osakond ja 33 kateedrit.

I Energeetikateaduskond

II Mehhaanikateaduskond

III Ehitusteaduskond

IV Keemia-mäe teaduskond

V Kaugõppeteaduskond.

Kateedrid:

1. NLKP ajaloo, dialektilise ja ajaloolise materialismi kateeder

2. Poliitilise ökonoomia kateeder

3. Vene ja võõrkeelte kateeder

4. Füüsika kateeder

5. Kõrgema matemaatika kateeder

6. Teoreetilise mehaanika kateeder

7. Joonestuse ja kujutava geomeetria kateeder

8. Eriettevalmistuse kateeder

9. Kehalise kasvatuse ja spordi kateeder

10. Masinelementide kateeder

11. Metallide tehnoloogia kateeder

12. Autotranspordi ekspluatatsiooni kateeder

13. Masinaehituse tehnoloogia kateeder

14. Elektrijaamade, võrkude ja süsteemide kateeder

15. Tööstusettevõtete elektrifitseerimise kateeder

16. Teoreetilise ja üldelektrotehnika kateeder

17. Soojusenergeetika kateeder

18. Tööstusökonoomika kateeder

19. Ettevõtete organiseerimise ja planeerimise kateeder

20. Autoteede ja geodeesia kateeder

21. Ehitusmehaanika kateeder

22. Ehituskonstruktsioonide kateeder

23. Ehitustööde teostamise V

24. Arhitektuuri ja arhitektuuriliste konstruktsioonide kateeder

25. Anorgaanilise ja analüütilise keemia kateeder

26. Kütte keemilise tehnoloogia ja anorgaaniliste ainete tehnoloogia kateeder

27. Üldkeemilise tehnoloogia ja anorgaaniliste ainete tehnoloogia kateeder

28. Orgaanilise keemia kateeder

29. Füüsikalise ja kolloidkeemia kateeder

30. Geoloogia ja mäeasjanduse kateeder

31. Laevaehituse, -remondi ja laevade projekteerimise kateeder

32. Laevajõuseadmete kateeder

33. Sanitaartehnika ja hüdraulika kateeder

1960. Avati automaatika ja telemehaanika kateeder tema eraldamise teel teoreetilise ja üldelektrotehnika kateedrist.

Geoloogia ja mäeasjanduse kateeder viidi üle Kohtla-Järvele.

28.04.1960 asutati insener-majandusteaduskond, mille alla toodi tootmise ökonoomika ja organiseerimise kateeder mehaanikateaduskonnast ning loodi statistika ja raamatupidamise kateeder (seoses raamatupidamise eriala ületoomisega TRÜst).

1961. Liideti füüsikalise ja kolloidkeemia kateeder üldise keemilise tehnoloogia anorgaaniliste ainete tehnoloogia kateedriga. Asutati masinaehituse tehnoloogia probleemide laboratoorium, tootmisprotsesside automatiseerimise probleemide laboratoorium ning sanitaartehnika probleemide laboratoorium.

1962. Jaotati teoreetilise ja üldelektrotehnika kateeder kaheks: elektrimasinate kateedriks ja tööstuselektroonika kateedriks.

1963. Toodi mäekateeder Kohtla-Järvelt tagasi Tallinna. Moodustati TPI kapitaalehituse osakond.

1964. Nimetati dialektilise ja ajaloolise materialismi kateeder filosoofia kateedriks ning insener-majandusteaduskond majandusteaduskonnaks.

1964. 1964.a novembris kehtestati järgmine TPI juhtimise struktuur:

I Rektoraat II Teaduskonnad: 1.Energeetikateaduskond 2.Mehaanikateaduskond 3.Keemia-mäeteaduskond 4.Ehitusteaduskond 5.Majandusteaduskond 6.Õhtune üldtehniline teaduskond. Vt. täpsemat struktuuri pabernimistust.

1965. 1965.a lõpus kehtestati uus struktuur: I Rektoraat II Teaduskonnad: 1.Energeetikateaduskond 2.Elektrotehnikateaduskond 3.Ehitusteaduskond 4.Mehhaanikateaduskond 5.Keemiateaduskond 6.Majandusteaduskond 7.Õhtune üldtehniline teaduskond 8.Kaugõppeteaduskond III Halduse ja majanduse allüksused. Vt. täpsemat struktuuri pabernimistust.

1966. Muudeti õhtuse üldtehnilise teaduskond õhtuseks teaduskonnaks.

1967. Muudeti alljärgnevate kateedrite nimetused: vene keele ja võõrkeelte kateeder keelte kateedriks, joonestamise ja kujutava geomeetria kateeder graafika kateedriks, kehalise kasvatuse ja spordi kateeder kehalise kasvatuse kateedriks, autoteede ja geodeesia kateeder autoteede kateedriks, sanitaartehnika ja hüdraulika kateeder sanitaartehnika kateedriks, automaatika ja telemehaanika kateeder automaatika kateedriks, arvutustehnika kateeder arvutusmatemaatika kateedriks.

1971. Loodi TPI kasvatustöö osakond.

1972. Moodustati õppemetoodikavalitsus, mille alla koondati õppeosakond, tootmispraktika ja kasvatustöö osakond, õppetöö teadusliku organiseerimise laboratoorium ning tehniliste õppevahendite talitus.

1973. Viidi autode ja automajandite eriala energeetikateaduskonnast üle mehaanikateaduskonda, energeetikateaduskonda tulid juurde elektriajamite ja elektrimasinate erialad, mis senini olid elektrotehnikateaduskonna koosseisus.

1974. Energeetikateaduskonda jäid mäe-, elektrisüsteemide, soojusenergeetika, elektrotehnika aluste, elektriajamite ja laevajõuseadmete kateedrid. Elektrotehnikateaduskonda arvati automaatika, raadiotehnika, elektroonika ja elektronarvutite kateedrid. Mehaanikateaduskonda jäid masinatööstuse automatiseerimise ja autotranspordi kateedrid. Elektrotehnikateaduskond nimetati elektroautomaatikateaduskonnaks. Moodustati ühiskonnateaduste teaduskond.

1975. Likvideeriti arhitektuuri kateeder, statistika ja raamatupidamise kateeder. Loodi statistika kateeder, raamatupidamise kateeder ja ehitusmaterjalide kateeder. Masinatööstuse automatiseerimise kateeder nimetati ümber peenmehaanika kateedriks.

1977. 1977/78 õ-a struktuur:

I Teaduskonnad ja kateedrid: 1.Ühiskonnateaduste teaduskond 2.Üldteoreetiliste õppeainete teaduskond 3.Elektroenergeetikateaduskond 4.Elektroautomaatikateaduskond 5.Mehaanikateaduskond 6.Keemiateaduskond 7.Ehitusteaduskond 8.Majandusteaduskond 9.Õhtune teaduskond 10.Kaugõppeteaduskond 11.Kohtla-Järve üldtehniline teaduskond II Õppe-Metoodikavalitsus III Teaduslikud ja õppealased allasutused IV Probleemlaboratooriumid V Tootmisharulaboratooriumid VI Allasutused VII Administratsioon

1979. Füüsika kateedri juurde loodi elektronmikroskoopia laboratoorium.

1980. Üldteoreetiliste õppeainete teaduskonnas loodi vene keele kateeder ja keelte kateeder nimetati ümber võõrkeelte kateedriks. Elektronautomaatikateaduskond nimetati ümber automaatikateaduskonnaks ja elektroenergeetika teaduskond energeetikateaduskonnaks. Elektriajamite kateedri juurde organiseeriti elektriajamite ja tehnoloogiliste protsesside juhtimise automaatsüsteemide tootmisharulaboratoorium.

1981. Teadusliku uurimise sektori koosseisus moodustati autoteede ja liikluse organiseerimise ratsionaalse projekteerimise tootmisharulaboratoorium.

1982. Autotranspordi kateeder nimetati ümber autokateedriks. Arvutuskeskuses loodi allüksusena arvutuslaboratoorium.

1983. Orgaanilise keemia kateeder nimetati ümber orgaanilise ja biokeemia kateedriks. Automaatikateaduskonnas moodustati küberneetika baaskateeder ENSV TA Küberneetika Instituudi juures. Tehniliste õppevahendite teenistus nimetati ümber tehniliste õppevahendite osakonnaks.

1985. Nimetati ümber: anorgaanilise keemia kateeder anorgaanilise ja analüütilise keemia kateedriks, toiduainete tehnoloogia kateeder toiduainete keemia ja tehnoloogia kateedriks, informatsiooni töötlemise kateeder infotöötlemise kateedriks, tootmise ökonoomika ja organiseerimise kateeder tööstusökonoomika kateedriks, ehituse ökonoomika ja organiseerimise kateeder ehitusökonoomika kateedriks,

tööstuse juhtimise ja planeerimise kateeder juhtimise ja planeerimise kateedriks, töö ja juhtimise teadusliku organiseerimise tootmisharulaboratoorium töökorralduse laboratooriumiks.

1986. Teadusliku uurimise sektori koosseisus moodustati biotehnoloogia teadusliku uurimise probleemlaboratoorium ja likvideeriti insenerensümoloogia uurimisgrupp.

1987. Masinaehitustehnoloogia kateeder jaotati kaheks:

masinaehitustehnoloogia kateedriks ning tööpinkide ja instrumentide kateedriks.

1987. Moodustati Teadusliku uurimise sektori seni tegutsenud probleem- ja tootmisharulaboratooriumide baasil TPI teaduskond alljärgneva struktuuriga: teadustöö organiseerimise ja juurutamise talitus teadustöö efektiivsuse ning temaatilise planeerimise sektoritega, teadusinformatsiooni talitus infovoogude organiseerimise ning teadussaavutuste propaganda sektoritega, kontrollmõõteriistade talitus, patenditalitus, standardiseerimise ja metroloogia talitus, konstrueerimisbüroo koos tehnoloogiatalitusega, üliõpilaste konstrueerimisbüroo. Teaduskondades tegutsesid järgmised laboratooriumid: energeetikateaduskonnas: soojusenergeetika laboratoorium, elektriajamite laboratoorium (elektriajamite ja tehnoloogiliste protsesside juhtimise automatiseeritud süsteemide tootmisharulaboratoorium). Automaatikateaduskonnas: tootmisprotsesside automatiseerimise laboratoorium,

digitaalsüsteemide projekteerimise ja diagnostika laboratoorium,

signaalitöötluse laboratoorium. Mehaanikateaduskonnas:

pulbermetallurgia laboratoorium, masinaehitustehnoloogia automatiseeritud projekteerimise laboratoorium (turbiindetailide tehnoloogia automaatprojekteerimise tootmisharulaboratoorium).

Ehitusteaduskonnas: autoteede ja liikluse laboratoorium (autoteede ja liikluse organiseerimise ratsionaalse projekteerimise tootmisharulaboratoorium), vee kvaliteedi laboratoorium, ehitusmaterjalide laboratoorium. Keemiateaduskonnas: põlevkivikeemia laboratoorium, mineraalväetiste laboratoorium, biotehnoloogia laboratoorium, toiduainete laboratoorium (toiduainete tootmisharulaboratoorium). Majandusteaduskond:

töökorralduse laboratoorium (töökorralduse tootmisharulaboratoorium),

kõrgkooli ökonoomika laboratoorium.Üldteoreetiliste õppeainete teaduskonnas: optoelektroonika materjalide laboratoorium,

elektronmikroskoopia ja röntgenanalüüsi laboratoorium.

Ühiskonnateaduste teaduskonnas: linnauurimise laboratoorium (linna ja töökollektiivi sotsiaalse arengu juhtimise tootmisharulaboratoor

1988. Energeetikateaduskonnas moodustati elektrivarustuse automaatika laboratoorium ja energiasüsteemide küberneetika laboratoorium. Mehaanikateaduskonnas moodustati kulumis- ja dispergeerimisprotsesside laboratoorium, ehitusteaduskonnas kergete, ehitus- ja kraanakonstruktsioonide laboratoorium. Ehitusmaterjalide kateeder nimetati ümber arhitektuuri ja ehitusmaterjalide kateedriks. Füüsika kateedri ülijuhtivuse uurimisgrupi baasil moodustati ülijuhtivuse laboratoorium. Linnauurimise laboratoorium likvideeriti seoses väike-ettevõtte – teadusfirma LUI asutamisega.

1988. Elektriajamite kateedri filiaalid 0,5 õppejõukohaga avati

projekteerimisinstituudis “EKE Projekt”, tootmiskoondises “M.I.Kalinini nim. Tallinna Elektrotehnikatehas” põhiettevõttes ja sama tootmiskoondise Teadusliku uurimise instituudis. Vene keele kateeder nimetati ümber eesti ja vene keele kateedriks.

1988. 26.09.1988 kinnitati teadusosakonna struktuur:

rektor, õpetatud nõukogu, teadusprorektor, teaduskonna juhataja, teaduslik-tehniline komisjon, teadusprorektori asetäitja, teadussekretär, teadustöö korraldamine ja kommertstalitus, temaatilise planeerimise sektor, lepingute grupp, informatsiooni talitus, katsetootmise osakond, patenditalitus, standardiseerimise ja metroloogia osakond, projekti peakonstruktor, konstrueerimisbüroo, tehnoloogia osakond, üliõpilaste konstrueerimisbüroo, välissuhete osakond, doktorantuuri- ja aspirantuuri osakond, teaduslik raamatukogu, arvutuskeskus, konsultatsioonipunkt, raamatupidamine, plaani-finantsosakond, kaadriosakond, rektori kantselei, vormistamisbüroo, töökaitse osakond, kirjastusosakond, varustusosakond, peainseneriteenistus, juriskonsult, teaduslaboratooriumid.

1989. Töökaitse kateeder nimetati ümber töökaitse ja nõukogude õiguse kateedriks. Seoses ühiskonnateaduste õpetamise ümberkorraldamisega nimetati teadusliku kommunismi kateeder ümber politoloogia kateedriks. Teadusosakonna koosseisus moodustati:

keemiatööstuse protsesside ja aparaatide kateedri juurde keemiatööstuse protsesside ja keskkonnakaitse laboratoorium,

elektroonika kateedri juurde mõõteriistade laboratoorium,

NLKP ajaloo kateeder nimetati ümber ajaloo kateedriks. Kohtla-Järve üldtehnilise teaduskonna marksismi-leninismi kateeder nimetati ümber humanitaarainete kateedriks.

1990. Sanitaartehnika kateedri juurde moodustati vetekaitse laboratoorium. Keemiateaduskonnas loodi kergetööstustehnoloogia kateeder ja teoreetilise mehhaanika kateeder viidi üle mehhaanikateaduskonda mehhaanika aluste kateedri nimetuse all. Ühiskonnateaduste teaduskonna tegevus lõpetati ning moodustati sotsiaalteaduste kateeder ja majandusosakonna koosseisus majandusteooria kateeder.

Mineraalväetiste laboratooriumi mäesektorist moodustati mäekateedri alluvuses mäenduslaboratoorium. Mineraalväetiste laboratoorium nimetati ümber anorgaanilise tehnoloogia laboratooriumiks.

1990. Moodustati TTÜ Keskkonnakaitse uurimiskeskus alljärgnevate TTÜ allasutuste baasil: vetekaitse laboratoorium, soojustehnika kateeder ja soojusenergeetika laboratoorium, sanitaartehnika kateeder ja vee kvaliteedi laboratoorium, anorgaanilise ja analüütilise keemia kateeder, ehitusmaterjalide laboratoorium, mäekateeder, keemiatööstuse protsesside ja aparaatide kateeder ja keemiatööstuse protsesside ja keskkonnakaitse laboratoorium, mineraalväetiste ja söötade laboratoorium, ühisettevõte PI-EST.

HISTORICAL NOTE

Historical note:

1941.aastal nimetati 1936.aastal asutatud Tallinna Tehnikaülikool Tallinna Polütehniliseks Instituudiks (TPI). Saksa okupatsiooni ajal töötas Tallinna Tehnikaülikoolina, allus Haridusdirektooriumile. 1944.aastal nimetati uuesti Tallinna Polütehniliseks Instituudiks. 1946-1953 allus NSVL Kõrgema Hariduse Ministeeriumile, 1953-1954 NSVL Kultuuriministeeriumile, 1954-1959 oli taas NSVL Kõrgema Hariduse Ministeeriumi alluvuses.

ENSV Ministrite Nõukogu määrusega nr 330, 18.08.1959 loodi ENSV Ministrite Nõukogu Kõrgema ja Kesk-erihariduse Komitee ja Tallinna Polütehniline Instituut läks tema alluvusse.

Rektori käskkirjaga nr 172, 11.10.1978 nimetati TPI raamatukogu alates 16.10.1978 ümber Tallinna Polütehnilise Instituudi Teaduslikuks Raamatukoguks.

Eesti NSV Riikliku Hariduskomitee kolleegiumi otsusega nr 9-4, 22.06.1989 toetati Tallinna Polütehnilise Instituudi nimetuse ennistamist Tallinna Tehnikaülikooliks (kinnitati ENSV Ministrite Nõukogu määrusega 21.07.1989). Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) põhikiri kinnitati TTÜ laiendatud nõukogu poolt 03.07.1990 otsusega nr 16 ja registreeriti Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidiumis 09.08.1990.

1991 algas üleminek ainesüsteemsele õppele, 1992 korraldati ümber Tehnikaülikooli akadeemiline struktuur, 1993 evitati uus juhtimisstruktuur. 1995. aastast algas bakalaureuseõpe. Tulenevalt ülikooliseaduse jõustumisest töötati välja TTÜ uus põhikiri, mis jõustus 1996. aasta veebruaris. 1997. aastal alustati vastuvõttu diplomiõppesse.

Tallinna Tehnikaülikooli rektorid: Jüri NUUT (1939-41), Robert Johannes LIVLÄNDER (1941-44), Albrecht ALTMA (1944-48), Richard MAHL (1948-51), Ludvig SCHMIDT (1951-59), Agu AARNA (1960-76), Boris TAMM (1976-91, Olav AARNA (1991-99).


Rate this content

Was this content helpful? Let Archives Portal Europe and the archival institution know what you think.

Add feedback

Contact this institution

Feedback is sent directly to the institution holding this material and should preferably be submitted in English or in the language of the institution, if possible. The institution will aim at getting back to you as soon as possible to help you with your request, though you might need to allow between two and four weeks for this depending on the current workload at the institution.

Not all required fields have been filled in.

Full name*

Your full name is required

Email address*

Your email address is required

Your message*

A message is required

Archives Portal Europe help guide

Please select amongst the relevant tips we can help with. If you still have questions, please do not hesitate to contact us, and we will be in touch as soon as possible.

Starting your search here will include all content available in Archives Portal Europe. Simply enter your keyword(s) and hit the search button. Wrap fixed expressions in quotation marks, e.g. “French Revolution”. Check the box to “Search each term separately” in case you are looking for documents containing at least one word, but not necessarily all keywords; this will also allow you to search for the same term in multiple languages at the same time (e.g. “French Revolution” “Révolution Française”). You can also use wildcards - find more about Research Tools here. If you would like to use more specific settings, try our Advanced search

The additional advanced search options give you the possibility to focus your search in:

 • archival documents (Search in archives),
 • names of person and organisations that created, worked with and maintained these documents (Search in names),
 • Institutions currently holding the documents (Search in institutions).

When searching with multiple terms at the same time, wrap fixed expressions in quotation marks (e.g. "French Revolution"), or check the box "Search each term separately" in case you are looking for either one term of the other. This will also allow you to search for the same term in multiple languages (e.g. "French Revolution" "Révolution française"). You can also choose one of the suggestions matching your search term once you start typing.

This will only show results that include documents that have been digitised and are available online

Use this option to search only one or more keywords, rather than all of them

Select where your search terms should appear specifically inside the archival description:

 • Title: search terms will appear in the title, or name, of the description
 • Content Summary: search terms will appear in the main description of the document or of the collection
 • Reference code: it is the identifier of the archival material as provided by the institution. Use this option if you know the exact reference code of the material you are looking for

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person.
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation.

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the description of the archive:

 • Name: search term appears in the name of the institution. It can be the full name of an archival institution or only parts of it.
 • Place: search term appears in the address or area of the institution. It can be the city or town, where the archival institution is located or any other place of importance (e.g. previous locations)

 • A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds, up to item level.
 • A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • A source guide is a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions.
  You can filter by one or more entity types:
 • A person (e.g. John Locke, or Jean Jaques Rousseau);
 • A family (e.g. Bonaparte, or Helgason);
 • A corporate body, i.e. the name of an institution, organisation, or company (e.g. Ministerie van Justitie, or Electro Mecánica Antonio Armentano)

Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions:

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Enter a start and/or end date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01-01-1900 for 1 January 1900. This will allow you to focus your search on a specific period of time. You can use the calendar function or type directly in the text field. The checkbox "Exact date search" concentrates the search on one specific date.

Check "View in context" to view the results in the hierarchical structure of archives.

 • Choose "List view" to view the results in a simple list, ordered according to relevance or date
 • Choose "Context view" to view the results in the hierarchical structure of the holding archives.

For more details see Research Tools

Please sign in to save your searches.

A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.

A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level.

You can filter results by selecting one or more countries of interest. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by one or more holding archival institutions. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can select to view results from a specific Finding Aid, i.e., a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter by type of descriptive document:

 • "Holdings Guide": an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • "Source guide": a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions. a description of the archival collections available. Similar to Holdings guides
 • "Finding aid" provides more detailed descriptions of the archival materials of specific collections or fonds

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting "Fonds description" for a general overview or "Other descriptions" for item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting only those containing digital objects, i.e. the link to the digitised version of the archival material you are looking for. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of digital object you are interested in:

 • Text: most documental material, such as administrative records, letters, manuscripts etc.
 • Image: includes photographs, posters, maps.
 • Sound: sound recording with no images
 • Video: moving images with or without sound
 • Unspecified: indicates that the holding institution has not specified the type of digital object
 • 3D: 3-d digital objects

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers)

 • Full dates includes normalised date information available for date-based searches. It is recommended to combine this selection with the filters "Start timespan" and "End timespan" for more details.
 • Only descriptive dates provides the date information in human-readable format.
 • No date either includes documents where the creation date is unknown, or where date information is not in a machine-readable format

Please note that not all documents contain a machine-readable date. More information here

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the earliest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the latest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting one or more topics of interest. Please note that this filter will only include materials where the topic has been assigned and is therefore in a machine-readable format. Read how to assign a topic to documents on the Topics page. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation

You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of entities:

 • Person (e.g., John Locke or Jean Jaques Rousseau)
 • Family (e.g., the family Bonaparte)
 • Corporate body (an institution, organisation, or company, e.g. the "Ministerie van Justitie")
You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the type of holding institution. Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions.

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Write your message in your own language and use this drop-down menu to have your message translated into English or in the language of the institution for a swifter response. By checking this box and selecting a language you will send your original message along with the translated version

What kind of suggestion would you like to make?

 • Assign to topic: assign this record to one of our Topics. Topics are created following the Unesco Thesaurus
 • Suggest translation: If you have translated this archival description or the documents themselves, please send it to us as a .doc or .pdf file
 • Connect to another resource: If this object relates to another resource in Archives Portal Europe, or anywhere else on the web (e.g., an article on Wikipedia), you can suggest it to be linked to this resource
 • Other: If you have any other relevant material, such as a transcription of the document, please upload it and let us know here

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Licence

This object is not or no longer protected by copyright and has been labelled with the Public Domain Mark. It can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Public Domain Dedication. All possible existing rights in the content are waived, and the object can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution (BY) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object, even commercially, as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Share Alike Licence

This is a test area to fill out all the copyright details for NoDerivs

This is a test area to fill out all the copyright details for NonCommercial

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, No Derivates (BY-ND) licence. You can copy and redistribute the object, even commercially, as long as no alteration is made to the object and you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial (BY-NC) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, ShareAlike (BY-NC-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and as long as you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, No Derivates (BY-NC-ND) licence. You can copy and redistribute the object for non-commercial use only, as long as no alteration is made to the object and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

Return to search Make a suggestion Contact this institution