Return to search

ENSV Haridusministeerium

Corporate body | 1940 - unknown Identifier: NAE110000015858
View in original presentation

View context

Estonia
The National Archives of Estonia

Archival materials (1)

Date of foundation:

1940

Date of closing:

unknown

Alternative names:

ENSV Hariduse Rahvakomissariaat

ENSV Hariduse Rahvakomissariaat

ENSV Riiklik Hariduskomitee

FUNCTION

Note:

Hariduse rahvakomissariaadi põhiülesanneteks oli: suunata kommunistlikku kasvatustööd; juhtida alg-, kesk- ja kõrgemat haridust; arendada õppeasutuste ja teiste allasutuste tegevust ja kontrollida nende tegevust; korraldada kutseharidust; valmistada ette õppejõude ja rahvahariduse ala töötajaid ning uurida õppemeetodeid; soodustada õppejõudude jt haridustöötajate tegevust; aidata kaasa nende edasiarendamisele; suunata ja soodustada ühiskondlik-poliitilist haridust ja kasvatustööd; arendada eelkooliealiste laste kasvatustööd; koostada ja kinnitada õppe- ja tunniplaane; hoolitseda õppevahendite valmistamise ja õpikute väljaandmise ning koolimajade tüüpprojektide väljatöötamise eest; arendada teadust; juhtida kultuurhariduslikke ja teaduslikke organisatsioone ning asutusi; valitseda vabariikliku tähtsusega kultuurhariduslikke ja teadusorganiatsioone ning asutusi; läbi viia õppeasutustes sõjalist väljaõppet ja arendada kehalist kasvatust; suunata kohalike võimuorganite tegevust hariduse ja kultuuri alal, anda neile juhendeid ja kontrollida nende tegevust, viia läbi vastavaid koosolekuid, nõupidamisi, kongresse.

1953.a. uue põhimääruse järgi oli haridusministeeriumi ülesanneteks: juhtida ja korraldada alg- ja keskkoolide, kõrgemate ja kesk-pedagoogiliste õppeasutuste, töölis- ja maanoorte koolide ning teiste ministeeriumi süsteemi kuuluvate koolide õppe-kasvatustööd; korraldada polütehnilise õpetuse teostamist keskkoolides; organiseerida õpilaste ja üliõpilaste kehalist kasvatust, teostada kontrolli õppeasutuste õppe-kasvatusliku ja majandusliku tegevuse üle; koostada ENSV rahvamajanduse plaani ja eelarve projektid hariduse alal ning võtta tarvitusele abinõud; teostada rahvaharidussüsteemi riiklikku statistilist aruandlust; juhtida ja organiseerida koolide ja lasteasutuste metoodilist tööd, kaadri ettevalmistamist ning õpetajate ja kasvatajate kvalifikatsiooni tõstmist; organiseerida pedagoogilist propagandat lastevanemate hulgas; organiseerida juhtida teaduslik-pedagoogilist uurimistööd; võtta tarvitusele abinõud üldise koolikohustuse üldiseks täitmiseks; juhtida ja korraldada lasteaedade ja lastekodude õppe-kasvatustööd ning organiseerida alaealiste eestkostet ja hooldust, nende patroneerimist ja lapsendamist; koostada ja esitada kõrgemailseisvaile organeile kinnitamiseks üldhariduslike koolide, kõrgemate ja kesk-pedagoogiliste õppeasutuste õppeplaanid; koostada ja kinnitada õppeprogrammid; organiseerida õpikute koostamist ja kirjastamist, metoodilise kirjanduse kirjastamist; näitlike õppevahendite soetamist; üldhariduslike koolide eksamipiletite, teemade ja -ülesannete koostamist ja kirjastamist; juhtida ja organiserida koolivälist tööd koolides; kindlustada õppe- ja lasteasutuste kapitaalehituste ja kapitaalremontide plaani täitmist; koostada kapitaalehituste tiitelnimestikkude, plaanide ja eelarvete projekte; kindlustada suvisel õppetöö vaheajal koolide ja lasteasutuste täielikku ettevalmistamist uueks õppeaastaks.

Used Languages:

Used script:

STRUCTURE

Note:

1940. 1. kooliosakond, 2. teaduse ja kõrgema hariduse osakond, 3. poliithariduse osakond, 4. sõjalise väljaõppe ja kehalise kasvatuse osakond, 5. kaadrite osakond, 6. plaani- ja finantsosakond, 7. üldosakond

1944. 1. administratiiv-majandusosakond, 2. Koolide Valitsus, 3. tehniliste ja kutsekoolide osakond, 4. eelkoolikasvatuse sektor, 5. lastekodude ja erirezhiimiliste koolide sektor, 6. kõrgemate koolide osakond, 7. sõjalise väljaõppe osakond, 8. kapitaalehituse osakond, 9. plaani-finantsosakond, 10. raamatupidamine, 11. kaadrite osakond, 12. metoodiline sektor, 13. Poliitharidustöö Valitsus, 14. raamatukogude sektor, 15. muuseumide sektor, 16. sekretariaat, 17. masinakirja ja stenograafia büroo, 18. varustussektor

1945. Koolide Valitsus nimetati Alg- ja Keskkoolide Valitsuseks; tehniliste ja kutsekoolide osakond - tehnikumide osakonnaks; eelkoolikasvatuse sektor - eelkooliealiste lasteasutuste sektoriks; sõjalise väljaõppe osakond - sõjalis-kehalise kasvatuse osakonnaks; varustussektor - varustusoakonnaks. Moodustati statistika osakond. Likvideeriti Rahvahariduse Valitsus (Poliithariduse Valitsus), raamatukogude sektor ja muuseumide sektor

1946. moodustati töölis-, maanoorte ja täiskasvanute koolide osakond

1947. eelkooliealiste lasteasutuste sektor nimetati eelkooliealiste asutuste sektoriks; lastekodude ja erirezhiimiliste koolide sektor - lastekodude sektoriks; kõrgemate koolide osakond ja tehnikumide osakond ühendati kõrgemate ja keskeriõppeasutuste osakonnaks; kapitaalehituse osakonna asemel hakkas tegutsema kapitaalehituse insener, sõjalis-kehalise kasvatuse osakonna asemel - sõjalis-kehalise kasvatuse inspektor. Töölis-, maanoorte- ja täiskasvanute koolide osakonna funktsioonid läksid üle Alg- ja Keskkoolide Valitsusele. Õpetajate seminarid viidi Alg- ja Keskkoolide Valitsuse alluvusest üle kõrgemate ja keskeriõppeasutuste osakonna alluvusse.

1948. Loodi võõrkeelte osakond

1951. Moodustati uuesti kapitaalehituse osakond. Kõrgemate ja keskeriõppeasutuste osakond muudeti kõrgemate ja pedagoogiliste õppeasutuste osakonnaks.

1952. Alg- ja Keskkoolide Valitsus nimetati Koolivalitsuseks; lastekodude sektor - lastekodude ja eelkooliealiste asutuste osakonnaks. Moodustati õpikute osakond; likvideeriti võõrkeelte osakond; Koolivalitsuse koosseisu jäi inspektor võõrkeelte alal.

1953. Kaadrite osakond nimetati Kaadrite Valitsuseks

1954. Reorganiseeriti Koolivalitsus ning lastekodude ja eelkooliasutuste osakond Koolide ja Lasteasutuste Valitsuseks; kõrgemate ja pedagoogiliste õppeasutuste osakond ja Kaadrite Valitsus - kaadri- ja pedagoogiliste õppeasutuste osakonnaks.

1959. 1. juhtkond, 2. administratiiv-majandusosakond, 3. Koolivalitsus, 4. Lasteasutuste Valitsus, 5. metoodika ja õpikute osakond; 6. plaani-finantsosakond, 7. kapitaalehituse osakond, 8. raamatupidamine kaadri- ja pedagoogiliste õppeasutuste osakond nimetati kaadriosakonnaks. Reorganiseeriti Koolide ja Lasteasutuste Valitsus - Koolivalitsuseks; õpikute osakond - metoodika ja õpikute osakonnaks.

1962. Lasteasutuste Valitsus nimetati Koolieelsete Lasteasutuste Valitsuseks.

1966. Moodustati kehalise kasvatuse osakond

1967. materiaalsete fondide osakond

1969. õpikute fondide osakond

1973. 1. juhtkond, 2. Koolivalitsus, 3. kehalise kasvatuse osakond, 4. Koolieelsete Lasteasutuste Valitsus, 5. metoodika ja õpikute osakond, 6. II osakond, 7. kapitaalehituse osakond, 8. kaadri ja pedagoogiliste õppeasutuste osakond, 9. plaani- ja finantsosakond, 10. materiaalsete fondide osakond, 11. keskraamatupidamine, 12. administratiiv-majandusosakond

1976. Moodustati klassi- ja koolivälise töö osakond

1979. 1. Juhtkond, 2. Koolivalitsus: kehalise kasvatuse osakond; lastekodude, internaatkoolide ja erikoolide osakond, 3. Koolieelsete lasteasutuste valitsus, 4. Plaani- ja finantsvalitsus: õppevahendite osakond, 5. Ehitus- ja varustusvalitsus, 6. Õpikute ja metoodika osakond, 7. Klassi- ja koolivälise kasvatustöö osakond, 8. Kaadri- ja pedagoogiliste õppeasutuste osakond, 9. II osakond, 10. Keskraamatupidamine, 11. Administratiiv-majandusosakond

1980. Koolieelsete Lasteasutuste Valitsus muudeti Lasteasutuste Valitsuseks.

1982. Likvideeriti õpikute ja metoodika osakond ja moodustati uuesti kehalise kasvatuse osakond.

1985. 1. koolivalitsus, 2. lasteasutuste valitsus, 3. kehalise kasvatuse osakond, 4. ehitus- ja varustusvalitsus- tehnilise järelevalve grupp, 5. kaadri- ja pedagoogiliste õppeasutuste osakond, 6. plaani- ja finantsvalitsus, 7. haridusasutuste ekspluatatsiooni osakond, 8. keskraamatupidamise osakond, 9. kantselei, 10. õpikute fondi osakond, 11. II osakond, 12. koolivälise töö osakond

HISTORICAL NOTE

Historical note:

ENSV Hariduse Rahvakomissariaadi põhimäärus kinnitati ENSV Rahvakomissaride Nõukogu määrusega nr 719 28. nov. 1940.a. Selles määrati alluvusvahekord, struktuur ja funktsioonid. Rahvakomissariaati juhtis Hariduse Rahvakomissar, kel oma võimu piires oli õigus välja anda käskkirju ja juhendeid NSVL ja ENSV seaduste ning NSVL ja ENSV Rahvakomissaride Nõukogu määruste ja korralduste alusel. Rahvakomissar juhtis Hariduse Rahvakomissariaadile alluvate asutuste tegevust, kontrollis nende tegevust isiklikult ja Hariduse Rahvakomissariaadi osakondade kaudu. Rahvakomissariaadis moodustati Rahvakomissari eesistumisel kolleegium, kes oma istungitel arutas praktilise juhtimise, täitmise, kontrolli ja kaadrite valiku küsimusi; vaatas läbi rahvakomissari tähtsamad käskkirjad ja juhendid ning arutas läbi osakondade ja allasutuste tegevuse aruanded. Kolleegiumi otsused viidi ellu hariduse rahvakomisssari käskkirjadega. Töötulemuste arutamiseks ja kogemuste vahetamiseks tuli perioodiliselt kokku rahvakomissariaadi aktiiv. 15.jaan.-1.maini 1941.a. tegutses Kutseoskuse Korraldamise keskus, mille juurde loodi kutsealade järgi kutsealade nõukogud.

Teise maailmasõja ajal tegutses Hariduse Rahvakomissariaat Nõukogude Liidu tagalas Vene NFSV territooriumil, kus tema koosseisus moodustati Operatiivgrupp. Taas Eestis kinnitati ENSV Rahvakomissaride Nõukogu määrusega nr 132 25.aug.1944.a. hariduse rahvakomissariaadi uus põhimäärus. Töö üldeeskirjades olulisi muudatusi ei olnud.

1945. a. loodi ENSV Rahvakomissaride Nõukogu juures Kultuurhariduslike Asutuste Komitee (ENSV RKN määrus nr 626 10. juuli 1945). Sama määrusega anti ENSV RKN alluvusest uue Komitee alluvusse vabariiklikul eelarvel olevad riiklikud muuseumid ja raamatukogud ning osakondade alluvusse kohalikul eelarvel olevad muuseumid, raamatukogud, rahvamajad, pargid, lektorite bürood ja vastavad kursused. 1945.a. loodi Hariduse Rahvakomissariaadile alluv ENSV Vabariiklik Õpetajate Täiendusinstituut. 1946.a. ENSV Haridusministeerium. Tartu Riiklik Ülikool ja Tallinna Polütehniline Instituut viidi ENSV Haridusministeeriumi alluvusest üle NSVL Kõrgema Hariduse Ministeeriumi alluvusse (NSVL MN määrus nr 809 10.apr.1946). 1951.a. anti haridusministeeriumile alluvad tehnikumid üle teiste ministeeriumide ja keskasutuste alluvusse.

28.veebr.1953.a. kinnitati uuel kujul ENSV Haridusministeeriumi põhimäärus (ENSV MN määrus nr 145). ENSV Haridusministeerium oli vabariiklik ja allus onma tegevuses vahetult ENSV MN-le. Haridusministeeriumi juures moodustati kolleegium koosseisus: mnister, kes oli kollegiumi esimees, ministri asetäitjad ning ministeeriumi ja rahvaharidusorganite juhtivad töötajad.

1959.a. viidi Ed.Vilde nim Tallinna Pedagoogiline Instituut ja Tallinna Eelkoolikasvatuse Pedagoogiline Kool üle ENSV MN Kõrgema ja Keskerihariduse Komitee alluvusse. Tartu Pedagoogiline Kool jäi ENSV Haridusministeeriumi alluvusse. 1959.a. reorganiseeriti Ed.Vilde nim Tallinna Pedagoogilise Instituudi juures asuv ENSV Pedagoogika Teadusliku Uurimise Instituut iseseisvaks teadusliku uurimise asutuseks - ENSV Pedagoogika Teadusliku Uurimise Instituudiks alluvusega ENSV Haridusministeeriumile. ENSV haridusministeeriumile allusid otseselt: Vabariiklik Õpetajate Täiendusinstituut, ENSV Pedagoogika Teadusliku uurimise Instituut, Tartu Pedagoogiline Kool, ENSV Pioneeriorganisatsiooni Nõukogu, ENSV Noorte Naturalistide Keskmaja, ENSV Laste Ekskursiooni ja Turismi Keskmaja; erikoolid: Puiatu, Tapa, Kose-Lükati Sanatoorne Metsakool, Helme Sanatoorne Internaatkool, Meremäe Sanatoorne Internaatkool, Tallinna Eriinternaatkool, Kosejõe Eriinternaatkool, Raikküla Eriinternaatkool, Palivere Eriinternaatkool, Saadjärve Eriinternaatkool, Meeri Eriinternaatkool, Tartu Kuulmishäiretega Laste Internaatkool, Tartu Pimedate Laste Internaatkool, Porkuni Kurtide Laste Internaatkool, Haapsalu Sanatoorne Internaatkool, Keila-Joa Sanatoorne Internaatkool; kaugõppekeskkoolid Kohtla-Järvel, Paides, Pärnus, Rakveres, Raplas, Tallinnas, Tartus, Valgas, Viljandis, Meretranspordi ja Kalatööstuse Laevastiku Vabariiklik Kaugõppekeskkool, Tartu Kurtide ja Pimedate Kaugõppekeskkool, ENSV Õppevahendite Baaskauplus.

1. jaanuarist 1984.a. moodustati (ENSV haridusmnisteeriumi käskkiri nr 270): ENSV Õppe- ja Metoodikakabinet, ENSV Koolieelse Kasvatuse Metoodikakabinet, ENSV Kasvatustöö Metoodikakabinet, ENSV Koolinoorte Kehakultuuri Metoodikakabinet.

1. jaan. 1986.a. likvideeriti ENSV Kasvatustöö Metoodikakabinet ja ENSV Koolinoorte Kehakultuuri Metoodikakabinet (ENSV haridusministeeriumi käskkiri nr 277, 25.nov.1985.a.).

1.jaan.1986.a. moodustati Vabariikliku Õpetajate Täiendusinstituudi raamatukogu baasil Vabariiklik Teaduslik Pedagoogikaraamatukogu (ENSV MN korraldus nr 6-k, 3.jaan.1986.a.).

Tsentraliseeritud raamatupidamine viidi ENSv Pedagoogika Teadusliku Uurimise Instituudi juurde (ENSV haridusministeeriumi käskkiri nr 116, 25.mai 1988).

Kooskõlas ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlusega 19.maist 1988.a. "Eesti NSV Riikliku Hariduskomitee moodustamise kohta" likvideeriti ENSV haridusministeerium.


Rate this content

Was this content helpful? Let Archives Portal Europe and the archival institution know what you think.

Add feedback

Contact this institution

Feedback is sent directly to the institution holding this material and should preferably be submitted in English or in the language of the institution, if possible. The institution will aim at getting back to you as soon as possible to help you with your request, though you might need to allow between two and four weeks for this depending on the current workload at the institution.

Not all required fields have been filled in.

Full name*

Your full name is required

Email address*

Your email address is required

Your message*

A message is required

Archives Portal Europe help guide

Please select amongst the relevant tips we can help with. If you still have questions, please do not hesitate to contact us, and we will be in touch as soon as possible.

Starting your search here will include all content available in Archives Portal Europe. Simply enter your keyword(s) and hit the search button. Wrap fixed expressions in quotation marks, e.g. “French Revolution”. Check the box to “Search each term separately” in case you are looking for documents containing at least one word, but not necessarily all keywords; this will also allow you to search for the same term in multiple languages at the same time (e.g. “French Revolution” “Révolution Française”). You can also use wildcards - find more about Research Tools here. If you would like to use more specific settings, try our Advanced search

The additional advanced search options give you the possibility to focus your search in:

 • archival documents (Search in archives),
 • names of person and organisations that created, worked with and maintained these documents (Search in names),
 • Institutions currently holding the documents (Search in institutions).

When searching with multiple terms at the same time, wrap fixed expressions in quotation marks (e.g. "French Revolution"), or check the box "Search each term separately" in case you are looking for either one term of the other. This will also allow you to search for the same term in multiple languages (e.g. "French Revolution" "Révolution française"). You can also choose one of the suggestions matching your search term once you start typing.

This will only show results that include documents that have been digitised and are available online

Use this option to search only one or more keywords, rather than all of them

Select where your search terms should appear specifically inside the archival description:

 • Title: search terms will appear in the title, or name, of the description
 • Content Summary: search terms will appear in the main description of the document or of the collection
 • Reference code: it is the identifier of the archival material as provided by the institution. Use this option if you know the exact reference code of the material you are looking for

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person.
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation.

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the description of the archive:

 • Name: search term appears in the name of the institution. It can be the full name of an archival institution or only parts of it.
 • Place: search term appears in the address or area of the institution. It can be the city or town, where the archival institution is located or any other place of importance (e.g. previous locations)

 • A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds, up to item level.
 • A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • A source guide is a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions.
  You can filter by one or more entity types:
 • A person (e.g. John Locke, or Jean Jaques Rousseau);
 • A family (e.g. Bonaparte, or Helgason);
 • A corporate body, i.e. the name of an institution, organisation, or company (e.g. Ministerie van Justitie, or Electro Mecánica Antonio Armentano)

Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions:

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Enter a start and/or end date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01-01-1900 for 1 January 1900. This will allow you to focus your search on a specific period of time. You can use the calendar function or type directly in the text field. The checkbox "Exact date search" concentrates the search on one specific date.

Check "View in context" to view the results in the hierarchical structure of archives.

 • Choose "List view" to view the results in a simple list, ordered according to relevance or date
 • Choose "Context view" to view the results in the hierarchical structure of the holding archives.

For more details see Research Tools

Please sign in to save your searches.

A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.

A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level.

You can filter results by selecting one or more countries of interest. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by one or more holding archival institutions. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can select to view results from a specific Finding Aid, i.e., a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter by type of descriptive document:

 • "Holdings Guide": an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • "Source guide": a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions. a description of the archival collections available. Similar to Holdings guides
 • "Finding aid" provides more detailed descriptions of the archival materials of specific collections or fonds

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting "Fonds description" for a general overview or "Other descriptions" for item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting only those containing digital objects, i.e. the link to the digitised version of the archival material you are looking for. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of digital object you are interested in:

 • Text: most documental material, such as administrative records, letters, manuscripts etc.
 • Image: includes photographs, posters, maps.
 • Sound: sound recording with no images
 • Video: moving images with or without sound
 • Unspecified: indicates that the holding institution has not specified the type of digital object
 • 3D: 3-d digital objects

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers)

 • Full dates includes normalised date information available for date-based searches. It is recommended to combine this selection with the filters "Start timespan" and "End timespan" for more details.
 • Only descriptive dates provides the date information in human-readable format.
 • No date either includes documents where the creation date is unknown, or where date information is not in a machine-readable format

Please note that not all documents contain a machine-readable date. More information here

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the earliest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the latest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting one or more topics of interest. Please note that this filter will only include materials where the topic has been assigned and is therefore in a machine-readable format. Read how to assign a topic to documents on the Topics page. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation

You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of entities:

 • Person (e.g., John Locke or Jean Jaques Rousseau)
 • Family (e.g., the family Bonaparte)
 • Corporate body (an institution, organisation, or company, e.g. the "Ministerie van Justitie")
You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the type of holding institution. Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions.

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Write your message in your own language and use this drop-down menu to have your message translated into English or in the language of the institution for a swifter response. By checking this box and selecting a language you will send your original message along with the translated version

What kind of suggestion would you like to make?

 • Assign to topic: assign this record to one of our Topics. Topics are created following the Unesco Thesaurus
 • Suggest translation: If you have translated this archival description or the documents themselves, please send it to us as a .doc or .pdf file
 • Connect to another resource: If this object relates to another resource in Archives Portal Europe, or anywhere else on the web (e.g., an article on Wikipedia), you can suggest it to be linked to this resource
 • Other: If you have any other relevant material, such as a transcription of the document, please upload it and let us know here

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Licence

This object is not or no longer protected by copyright and has been labelled with the Public Domain Mark. It can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Public Domain Dedication. All possible existing rights in the content are waived, and the object can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution (BY) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object, even commercially, as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Share Alike Licence

This is a test area to fill out all the copyright details for NoDerivs

This is a test area to fill out all the copyright details for NonCommercial

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, No Derivates (BY-ND) licence. You can copy and redistribute the object, even commercially, as long as no alteration is made to the object and you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial (BY-NC) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, ShareAlike (BY-NC-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and as long as you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, No Derivates (BY-NC-ND) licence. You can copy and redistribute the object for non-commercial use only, as long as no alteration is made to the object and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

Return to search Make a suggestion Contact this institution