Return to search

ENSV Kaubanduse Rahvakomissariaat

Corporate body | 1940 - 1993 Identifier: NAE110000015852
View in original presentation

View context

Estonia
The National Archives of Estonia

Archival materials (1)

Date of foundation:

1940

Date of closing:

1993

Alternative names:

ENSV Kaubandusministeerium

Eesti Vabariigi Kaubandusministeerium

FUNCTION

Note:

ENSV Kaubanduse Rahvakomissariaat juhtis, korraldas ja kontrollis toidu- ja tööstuskaubandust, ühiskondlikku toitlustamist. Koostas ja esitas kinnitamiseks toidu- ja tööstuskaupade kasutamise ja turufondi realiseerimise plaanid. Korraldas TSN täitevkomiteede kaubandusosakondade juures asuvate toidu- ja tööstuskaupade kaadribüroode kaudu kaadrite jt dokumentide väljaandmist normeeritud kaupade saamiseks ning teostas nende väljaandmise järelevalvet. Esitas andmeid NSV Liidu kaubanduse rahvakomissarile varustatava elanikkonna suuruse kohta. Kontrollis kaubanduse ja ühiskondliku toitlustamise ettevõtetes normeeritud kaupade kulutust täitevkomiteede kontrollarvestuse büroode kaudu. Esitas nõudmised laiatarbekaupade tootmiseks vajalikul hulgal ja sortimendis ning kontrollis kvaliteeti.Töötas välja abinõud turukaubanduse laiendamise, parandamise ja laatade organiseerimiseks ning kontrollis nende rakendamist. Töötas välja jae- ja hulgikaubanduse, samuti ühiskondliku toitlustamise ettevõtete ja nende sisustuse tüüpprojektid. Töötas välja kaubanduse eeskirjad, juhendid ja kontrollis nende täitmist. 12. juunist 1962.a. kinnitati ENSV Kaubandusministeeriumi uus põhimäärus. Kaubandusministeerium juhtis temale alluvate asutuste ning ettevõtete kaubandusalast tegevust, olenemata nende ametkondlikust alluvusest. Planeeris vahetult alluvate kaubandusorganisatsioonide ja ettevõtete majandus- ja finantstegevust.

Used Languages:

Used script:

STRUCTURE

Note:

1940. 1. Üldosakond, 2. Organiseerimisosakond, 3. Varustusosakond, 4. Põllumajandussaaduste Kokkuostu Komitee, 5. Hindade Inspektuur, 6. Plaani osakond, 7. Finantsosakond, 8. Natsionaliseerimise Komitee, 9. Kontrollosakond, 10. Kaadrite osakond 18.okt.1940.a.: 1. Kaubandusosakond: a) toidukaupade sektor, b) tööstuskaupade sektor, c) põllumajandussaaduste kokkuostu sektor, d) hindade sektor; 2. Organisatsiooni osakond: a) kaubandusettevõtete võrgu sektor, b) kapitaalehituste sisustuse ja transpordi sektor, c) organiseerimis-inspektuuri sektor, d) turgude sektor; 3. Ühiskondliku toitlustamise osakond, 4. Plaani osakond: a) arvestus-statistika sektor, b) töö- ja töötasu sektor, c) plaani sektor, 5. Finants- ja keskarvepidamise osakond: a) arvepidamise sektor, b) revisjoni sektor, c) finantssektor, 6. Kaadrite osakond, 7. Kaubanduse Inspektuur, 8. Üldosakond

1941. 1. Üldosakond, 2. Organiseerimisosakond: a) kaubandusettevõtete võrgu sektor, b) organiseerimis-inspektuuri sektor, c) Kaubanduse Inspektuur, d) ühiskondliku toitlustamise sektor, e) kapitaalehituste sisustuste ja transpordi sektor, g) turgude sektor, 3. Kaubandusosakond: a) tööstuskaupade sektor, b) toidukaupade sektor, c) põllumajandussaaduste kokkuostu sektor, d) hindade sektor, 4. Plaaniosakond: a) plaanisektor, b) arve-statistika sektor, c) töö- ja töötasude sektor, 5. Finants- ja Keskarvepidamise osakond: a) arvepidamise sektor, b) finantssektor, c) revisjoni sektor, 6. Natsionaliseerimise Komitee, 7. Kaadrite osakond 13.jaan 1941.a. liideti organisatsiooniosakonnaga Kaubanduse Inspektuur, Ühiskondliku Toitlustamise osakond ja Kaubandusehituste Projekti Büroo. Ühiskondliku Toitlustamise osakond tegutses ühiskondliku toitlustamise sektorina. Põllumajandussaaduste Kokkuostu Komitee reorganiseeriti sektoriks. Komitee osakonnad anti üle ENSV Põllutöö rahvakomissariaadile, "Tsentroasgotsernole" jt asutustele. Rahvakomissariaat varustas edaspidi vabariiki põllumajandussaadustega kaubastute, kooperatiivide ja ühingu "Eesti Lihaeksport" kaudu.

1944. 1. Organiseerimise osakond, 2. Plaaniosakond, 3. Finants- ja Keskarvepidamise osakond, 4. Kaadrite osakond, 5. Tööstuskaupade osakond, 6. Tootmisettevõtete sektor, 7. Põllumajanduslike abimajapidamiste osakond, 8. Toidukaupade osakond, 9. Leiva- ja teraviljasektor, 10. Kartuli, juurvilja ja detsentraliseeritud kokkuostu sektor, 11. Ühiskondliku toitlustamise osakond, 12. Hindade osakond, 13. Transpordi ja materiaaltehniline osakond, 14. Eriosakond, 15. Administratiiv-majandusosakond

1945. A. Koosseisu kuulusid - 1. Kaubanduse organiseerimise osakond, 2. Plaaniosakond, 3. Raamatupidamise osakond, 4. Kaadrite osakond, 5. Tööstuskaupade osakond, 6. Toidukaupade osakond, 7. Leivasektor, 8. Toitlustamisosakond, 9. Tootmisosakond, 10. Abimajandite osakond, 11. Hindade osakond, 12. Ehituse sektor, 13. Eriosakond, 14. Administratiiv-majandusosakond, 15. Turgude osakond, B. Erikorralduste ja põhimääruste alusel tegutsesid - 1. Eesti Vabariiklik Toidu-Tööstuskaupade Kaardibüroo, 2. Eesti Vabariiklik Kontroll Arvestuse Büroo, 3. Kaubastute Valitsus C. Eripõhikirja ja täieliku isemajandamise alusel tegutsesid - 1. ENSV Kaubanduse Rahvakomissariaadi Hulgibaas, 2. Tallinna Toitlustustrust, 3. Tallinna Toidukaubastu, 4. Tallinna Tööstuskaubastu, 5. Tartu Kaubastu, 6. Pärnu Kaubastu, 7. Narva Kaubastu ENSV Kaubanduse Rahvakomissariaadi juures alustas tegevust Õppekombinaat. 25. juulist Kaubanduse Rahvakomissaariaadi juures isemajandaval alusel tegutsev Kohalike Kaubastute Valitsus.

1946. Raamatupidamise osakond nimetati finantsosakonnaks, leivasektor leivakaupade osakonnaks, toitlustamisosakond ühiskondliku toitlustamise osakonnaks, ehitussektor kapitaalehituse sektoriks. Moodustati juurvilja ja tsentraliseeritud kokkuostu osakond, materiaal-tehnilise varustuse ja transpordi osakond. Tegevuse lõpetas Kauba Ekspertiisi Büroo, mis läks NSVL Kaubanduspalati Eesti Osakonna alluvusse. Loodi isemajandaval alusel tegutsev Ehitus-Remont Valitsus

1947. Kapitaalehituse sektor liideti transpordi ja materiaal-tehnilise varustuse osakonnaga. Plaaniosakond nimetati ümber plaani-ökonoomiliseks osakonnaks. Eraldi osakonnana hakkas tegutsema finantsosakond. Organiseeriti isemajandaval alusel tegutsev Ehitus-Remontkontor. 19.augustil alustas taas tegevust Kauba Ekspertiisi Büroo.

1948. Likvideeriti kaubandusministeeriumi juures Eesti Vabariiklik Toidu- ja Tööstuskaupade Kaardibüroo ja Kontrollarvestuse büroo.

1949. Kapitaalehituse, materiaal-tehnilise varustuse ja transpordi osakond kujundati ümber kapitaalehituse ja transpordi osakonnaks. Materiaal-tehnilise varustuse osakonna ülesanded jaotati teiste osakondade vahel. Moodustati juurde varumise ja põllumajanduse osakond ning mobilisatsiooni osakond. Likvideeriti ENSV Kaubandusministeeriumi Hulgibaas. Ministeeriumi juurde moodustati Ametkondlik Arbitraaþ

1951. Turgude osakond nimetati kolhoositurgude osakonnaks. Leiva- ja pagaritööstused anti üle ENSV Toiduainetetööstuse Ministeeriumi süsteemi.

1953. 1. Toidukaupade Kaubanduse Valitsus, 2. Toidukaupade Kaubanduse osakond, 3. Kartuli, köögi- ja puuviljakaubanduse osakond, 4. Tööstuskaupade Kaubanduse Valitsus, 5. Tööstuskaupade Kaubanduse osakond, 6. Kaubatellimiste osakond, 7. Kaubanduse organiseerimise osakond, 8. Ühiskondliku toitlustamise osakond, 9. Plaani-ökonoomika Valitsus, 10. Plaani-ökonoomika osakond, 11. Hindade osakond, 12. Finantsosakond, 13. Kapitaalehituse ja varustuse osakond, 14. Kaadrite osakond, 15. Esimene osakond, 16. Keskraamatupidamine, 17. Majandusosakond. Kolhoositurgude osakond ühendati kaubanduse organiseerimise osakonnaga ja leivakaubanduse osakond toidukaupade kaubanduse valitsusega. Kapitaalehituse ja transpordi osakond nimetati ümber kapitaalehituse ja varustuse osakonnaks.

1954. Asutati ENSV Kaubandusministeeriumi autotranspordibaas, kuhu ühendati kaubastute, toitlustrusti, ehitusremontkontori transportmajandid. Kartuli, köögi- ja puuviljakaubanduse osakond nimetati ümber kartuli-, juurviljakaubanduse ja põllumajanduslike abimajandite osakonnaks. Likvideeriti hindade osakond. Kaotati esimene osakond. Kaadrite osakond nimetati ümber juhtivate kaadrite ja õppeasutuste osakonnaks.

1955. Materiaal-tehnilise varustamise baas

1956. Raudtee Peavalitsuselt võeti vastu restoranid ja organiseeriti ENSV Kaubanduse ministeeriumi juures Raudtee Restoranide ja Puhvetite Kontoriks.

1957. Kaotati toidukaupade ja tööstuskaupade kaubanduse valitsused, kaubatellimiste osakond, kapitaalehituse ja varustuse osakond. Uuesti moodustati hindade osakond. Organiseeriti Tallinna Sööklate, Restoranide ja Kohvikute Trust, alluvusega kaubandusministeeriumile. Likvideeriti Kaubaekspertiisi Büroo. 16.juulist likvideeriti Raudtee Restoranide ja Puhvetite Kontor.

1960. Õppekombinaat anti üle Kutsehariduse Peavalitsuse alluvusse.

1962. 1. Toidukaupade kaubanduse osakond, 2. Tööstuskaupade kaubanduse osakond, 3. Plaani-finants valitsus, 4. Kaubakäibe ja kaubavarustus osakond, 5. Finantsosakond, 6. Kaubanduse organiseerimise osakond, 7. Juhtkonna kaadri ja õppeasutuste osakond, 8. Hindade osakond, 9. Keskraamatupidamine, 10. Administratiivosakond

1965. Juhtkond: a) Minister, asetäitjad, b) Ministri abi, c) Juriskonsult. 1. Toidukaupade kaubandusosakond, 2. Tööstuskaupade kaubandusosakond, 3. Plaani-finantsosakond: a) Kaubakatte ja kaubakäibe osakond, b) Finantsosakond, 4. Kaubanduse organiseerimise ja kogemuste vahetamise osakond, 5. Kapitaalehituse ja tehnika osakond, 6. Ühiskondliku toitlustamise osakond, 7. Juhtiva kaadri ja õppeasutuste osakond, 8. Hindade osakond, 9. Keskraamatupidamine, 10. Administratiiv-majandusosakond

1968. Juhtkond: a) minister, asetäitjad b) ministri abi c) juriskonsult 1. Toidukaupade kaubandusosakond, 2. Tööstuskaupade kaubandusosakond, 3. Plaani-finantsvalitsus: a) töö- ja töötasu sektor b) kaubakäibe ja kaubakatte osakond c) rahandusosakond, 4. Kaubanduse organiseerimise osakond, 5. Kapitaalehituse ja tehnika osakond, 6. Ühiskondliku toitlustamise osakond, 7. Juhtiva kaadri ja õppeasutuste osakond, 8. Hindade osakond, 9. Keskraamatupidamine, 10. Administratiiv-majandusosakond. Moodustati ENSV Kaubandusministeeriumi Teaduslik-Tehnilise Informatsiooni Projekteerimise ja Reklaami Büroo "KIPR". Materiaal-Tehnilise Varustamise Baas reorganiseeriti Eesti Vabariiklikuks Inventari ja Kaubanduslike Seadmete Hulgikaubanduse Baasiks "Estinventartorg".

1969. Kartuli, juurvilja ja puuvilja varumise ja kaubanduse osakond

1973. Automatiseeritud juhtimissüsteemide ja arvutustehnika osakond; Kaubanduse konjunktuuri ja elanikkonna nõudluste uurimise osakond

1975. Automatiseeritud juhtimissüsteemide ja arvutustehnika osakond nimetati ümber automatiseeritud juhtimissüsteemide ja teaduse osakonnaks.

1976. 1. Juhtkond, 2. Toidukaupade kaubandusosakond, 3. Tööstuskaupade kaubandusosakond, 4. Plaani-finantsvalitsus: a) töö- ja töötasuosakond, b) plaaniosakond, c) rahandusosakond, 5. Kaubanduse organiseerimise osakond, 6. Tehnikaosakond, 7. Ühiskondliku toitlustamise osakond, 8. Juhtiva kaadri ja õppeasutuste osakond, 9. Hindade osakond, 10. Teine osakond, 11. Esimene jaoskond, 12. Keskraamatupidamine, 13. Kontrolli ja revisjoni osakond, 14. Administratiiv-majandusosakond, 15. Kaubanduse ja Kaupade Kvaliteedi Riiklik Inspektsioon, 16. Kartuli, puu- ja köögivilja kaubanduse ja varumise osakond, 17. Automatiseeritud juhtimissüsteemide ja teaduse osakond, 18. Kaubanduse konjunktuuri ja elanikkonna nõudluse uurimise osakond, 19. Kapitaalehituse ja materiaalsete fondide osakond Likvideeriti automatiseeritud juhtimissüsteemide ja teaduse osakond ning anti üle Informatsiooni Arvutuskeskuse koosseisu. Kaubanduse konjunktuuri ja elanikkonna nõudluse uurimise osakond anti üle Projekteerimis- ja Tehnoloogiainstituudi koosseisu.

1978. Automatiseeritud juhtimissüsteemide ja teaduse osakond anti üle Informatsiooni Arvutuskeskuse koosseisu; Kaubanduse konjunktuuri ja elanikkonna nõudluse uurimise osakond anti üle Projekteerimis- ja Tehnoloogiainstituudi koosseisu.

1979. 1. Juhtkond, 2. Toidukaupade kaubandusosakond, 3. Tööstuskaupade kaubandusosakond, 4. Plaani-finantsvalitsus: a) töö- ja palgaosakond, b) plaaniosakond, c) rahandusosakond, 5. Kaubanduse organiseerimise osakond, 6. Tehnikaosakond, 7. Toitlustusosakond, 8. Juhtiva kaadri ja õppeasutuste osakond, 9. Hindade osakond, 10. Teine osakond, 11. Esimene osakond, 12. Keskraamatupidamine, 13. Kontrolli ja revisjoniosakond, 14. Administratiiv-majandusosakond, 15. Kaubanduse ja Kaupade Kvaliteedi Riiklik Inspektsioon, 16. Kartuli ja aedviljade kaubanduse ja varumise osakond, 17. Kapitaalehituse osakond.

1980. Loodi ministeeriumi otsealluvuses Õppe-metoodika Kabinet.

1981. Loodi Tallinna Linna RSN TK Tallinna I ja II Toitlustustrusti baasil Tallinna Linna RSN TK Toitlustuskoondis

1982. Aedvilja kaubanduse osakond

1983. Aedvilja kaubanduse osakond kustutati ministeeriumi struktuurist

1985. Tekstiilikaupade Hulgikaubanduse Baas "Eesti Tekstiil" anti Eesti NSV Kergetööstuse Ministeeriumi alluvusse

1986. Vabariiklikud hulgikaubanduse baasid "Eesti Rõivas" ja "Eesti Jalats" läksid Eesti NSV Kergetööstuse Ministeeriumi alluvusse

1988. 1. Juhtkond, 2. Toidukaupade kaubandusosakond, 3. Tööstuskaupade kaubandusosakond, 4. Toitlustusosakond, 5. Kaubanduse Organiseerimise ja Materiaal-Tehnilise baasi Arengu Valitsus: a) Kaubanduse organiseerimise osakond, 6. Plaani-ökonoomika Valitsus: a) Finantsosakond b) Raamatupidamise arvestuse ja revisjoniosakond, 7. Kaadri- ja eritööosakond, 8. Majandusosakond, 9. Tarbekaupade Kvaliteedi ja Kaubanduse Riiklik Inspektsioon

1989. 1. Juhtkond, 2. Toidukaupade Kaubanduse osakond, 3. Tööstuskaupade kaubanduse osakond, 4. Toitlustamise osakond, 5. Ehitus- ja tehnika osakond, 6. Kaubanduse organiseerimise osakond, 7. Ökonoomika Valitsus: a) finantsosakond b) raamatupidamise ja revisjoni osakond, 8. Välissuhete osakond, 9. Kaadri- ja eritööde osakond, 10. Majandusosakond "Eesti Rõivas" ja "Eesti Jalats" toodi uuesti kaubandusministeeriumi alluvusse. Tarbekaupade Kvaliteedi ja Kaubanduse Riiklik Inspektsioon reorganiseeriti ministeeriumile alluvaks Kaubanduse Riikliku Inspektsiooni Valitsuseks. Kaubandusministeeriumi juurde loodud õppemetoodika kabinet loeti alluvaks Kaubanduse Projekteerimise ja Tehnoloogia Instituudile.

1990. Likvideeriti: Kaubanduse organiseerimise ja ühiskondliku toitlustamise osakond, finantsosakond, raamatupidamise ja revisjoni osakond. Moodustati: Kaubanduse korraldamise osakond. Nimetati ümber: Välissuhete osakond - välissuhete sektoriks, Ökonoomika Valitsus - ökonoomika osakonnaks, Ehitus ja tehnika osakond - tehnilise arengu osakonnaks, kaadri- ja eritööde osakond - personali ja koolituse osakonnaks, iseseisva struktuuriüksusena moodustati erisektor; Majandusosakond nimetati majandussektoriks.

1991. 1. Juhtkond, 2. Ressursside koondosakond, 3. Toidukaupade osakond, 4. Tööstuskaupade osakond, 5. Kaubanduse korraldamise osakond, 6. Ökonoomika osakond, 7. Tehnilise arengu osakond, 8. Personali ja välissuhete osakond, 9. Erisektor, 10. Majandussektor Personali ja koolituse osakond reorganiseeriti personali ja välissuhete osakonnaks.

HISTORICAL NOTE

Historical note:

ENSV Kaubanduse Rahvakomissariaat asutati 26. augustil 1940.a. Oma tegevuses allus ENSV Rahvakomissaride Nõukogule ja NSVL Kaubanduse Rahvakomissariaadile. Kaubanduse juhtimine toimus algul Kaubanduse Korraldamise Rajoonikomiteede kaudu. ENSV Rahvakomissaride Nõukogu otsusega 13. sept.1940.a. läksid need ülesanded linna- ja maakondade kaubandusosakondadele. Alates 23. septembrist 1940.a. viidi järk-järguliselt läbi suurte äride, kohvikute, restoranide ja kaupluste natsionaliseerimine. Selle tulemusena kujunes riiklik ja kooperatiivne kaubandussüsteem. ENSV Kaubanduse Rahvakomissariaat lõpetas tegevuse 1941.a. augustis, millal evakueeriti NSVL tagalasse. 1945.a. moodustati ENSV Kaubanduse Rahvakomisssariaadi juurde Ametkondlik Arbitraazh; samuti loodi Kauba Ekspertiisi Büroo, mis allus ENSV Kaubanduse Rahvakomissariaadile. Kaubanduse rahvakomissariaadi juures alustas tegevust Õppekombinaat, kus hakati ette valmistama kaadrit kaubandusvõrgule. 1945.a. juunis kinnitati ENSV Kaubanduse Rahvakomissariaadi uus põhimäärus, millega määrati kindlaks rahvakomissariaadi alluvusvahekord, funktsioonid ja struktuur. ENSV Konstitutsiooni järgi oli liidulis-vabariiklik ja allus nii ENSV Rahvakomissaride Nõukogule kui ka NSVL Rahvakomissariaadile. ENSV Kaubanduse Rahvakomissariaati juhtis kaubanduse rahvakomissar, kellel oli õigus oma võimu piires välja anda käskkirju ja juhendeid NSVL ja ENSV seaduste, NSVL ja ENSV Rahvakomissaride Nõukogu määruste ja korralduste ning NSVL Kaubanduse Rahvakomissariaadi käskkirjade ja juhendite alusel ning kontrollida nende täitmist. Kaubanduse rahvakomissar nimetas ametisse komissariaadile vahetult alluvate keskasutuste, organisatsioonide ja ettevõtete juhatajaid. Kaubanduse Rahvakomissariaadis moodustati kaubanduse rahvakomissari eesistumisel kolleegium, mille koosseisu kinnitas ENSV Rahvakomissaride Nõukogu. 25. juulil 1945.a. alustas Kaubanduse Rahvakomissariaadi juures tegevust isemajandaval alusel tegutsev Kohalike Kaubastute Valitsus. 11. augustil 1945.a. loodi ENSV Kaubanduse Rahvakomissaride Nõukogu juurde Sotsialistliku Võistluse Komitee.

1946.a. nimetati rahvakomissariaadid ministeeriumideks.

1962.a. ENSV Ministrite Nõukogu määrusega kinnitati ENSV Kaubandusministeeriumi uus põhimäärus, mille kohaselt oli ministeerium vabariiklik ja allus ENSV Ministrite Nõukogule. Kaubandusministeeriumi juhtis minister, kes andis oma võimu piirides välja käskkirju ja juhendeid NSVL ja ENSV seaduste, NSVL ja ENSV Ministrite Nõukogu määruste ja korralduste alusel ning kontrollis nende täitmist. Minister määras ametisse ja vabastas ametist ministeeriumi ja ministeeriumile vahetult alluvate asutuste ja ettevõtete juhtivaid töötajaid; avas, reorganiseeris ja likvideeris kehtestatud korras alluvaid asutusi ja ettevõtteid ning kinnitas ministeeriumile alluvate asutuste põhimäärused. Kaubandusministeeriumis moodustati kolleegium eesotsas ministriga; kolleegiumi koosseisu kinnitas ENSV Ministrite Nõukogu.

ENSV Kaubandusministeeriumi uus põhimäärus kinnitati 1969.a. ENSV Ministrite Nõukogu määrusega ja ENSV Kaubandusministri käskkirjaga.

Teadusliku uurimistöö läbiviimiseks töö ja juhtimise teadusliku organiseerimise alal ja ENSV Ministrite Nõukogu korraldusel, loodi 13. nov.1970.a. isemajandav TTO Laboratoorium. ENSV Kaubandusministeeriumi käskkirjaga 26. jaan.1978.a. organiseeriti büroo "KIPR" ja TTO Laboratooriumi baasil: 1) Eesti NSV Kaubandusministeeriumirojekteerimis- ja Tehnoloogiainstituut; 2) Eesti NSV Kaubandusministeeriumi Kaubandusliku Reklaami Kombinaat.

24.dets.1979.a. kinnitati ENSV Kaubandusministeeriumi käskkirjaga Eesti Vabariikliku Kaubandusliku Vahenduskontori põhimäärus.

ENSV Ministrite Nõukogu määrusega 2.okt. 1979.a. kinnitati Ametkondadevahelise Kaubandusliku Reklaami Nõukogu koosseis ja ENSV Kaubandusministeeriumi käskkirjaga 17.okt.1979.a. nõukogu põhimäärus. Kaubandusministeeriumi otsealluvusse loodi Õppe-Metoodika Kabinet.

18. mail 1981.a. loodi Tallinna Linna RSN TK Tallinna I ja II Toitlustustrusti baasil Tallinna Linna RSN TK Toitlustuskoondis.

ENSV Kaubandusministeeriumi käskkirjaga anti alates 1. jaanuarist 1985.a. ENSV Kergetööstuse Ministeeriumi alluvusse Tekstiilkaupade Hulgikaubanduse Baas "Eesti Tekstiil" ja 1986.a. vabariiklikud hulgikaubanduse baasid "Eesti Rõivas" ja "Eesti Jalats". Viimased toodi uuesti kaubandusministeeriumi alluvusse 1.juulist 1989.a. ENSV Kaubandusministeeriumi käskkirjaga 3. maist 1988.a. reorganiseeriti Kaubandusorganisatsioon "Eesti Kaubavahendus" Eesti Vabariiklikuks Kaubavahendus- ja Väliskaubandusorganisatsiooniks "Eesti Kaubavahendus". 31. märtsist 1989.a. reorganiseeriti Tarbekaupade Kvaliteedi ja Kaubanduse Riiklik Inspektsioon ministeeriumile alluvaks Kaubanduse Riikliku Inspektsiooni Valitsuseks alates 1. aprillist 1989.a. 1. jaan.1990.a. loeti ENSV Kaubandusministeeriumi juurde loodud õppemetoodika kabinet Kaubanduse Projekteerimise ja Tehnoloogia Instituudi alluvusse.

20. jaan.1992.a. likvideeriti Eesti Vabariigi Kaubandusministeerium ja Eesti Vabariigi Materiaalsete Ressursside Ministeerium ja moodustati Eesti Vabariigi Kaubandusministeerium. Likvideeriti 1992.a. lõpul.


Rate this content

Was this content helpful? Let Archives Portal Europe and the archival institution know what you think.

Add feedback

Contact this institution

Feedback is sent directly to the institution holding this material and should preferably be submitted in English or in the language of the institution, if possible. The institution will aim at getting back to you as soon as possible to help you with your request, though you might need to allow between two and four weeks for this depending on the current workload at the institution.

Not all required fields have been filled in.

Full name*

Your full name is required

Email address*

Your email address is required

Your message*

A message is required

Archives Portal Europe help guide

Please select amongst the relevant tips we can help with. If you still have questions, please do not hesitate to contact us, and we will be in touch as soon as possible.

Starting your search here will include all content available in Archives Portal Europe. Simply enter your keyword(s) and hit the search button. Wrap fixed expressions in quotation marks, e.g. “French Revolution”. Check the box to “Search each term separately” in case you are looking for documents containing at least one word, but not necessarily all keywords; this will also allow you to search for the same term in multiple languages at the same time (e.g. “French Revolution” “Révolution Française”). You can also use wildcards - find more about Research Tools here. If you would like to use more specific settings, try our Advanced search

The additional advanced search options give you the possibility to focus your search in:

 • archival documents (Search in archives),
 • names of person and organisations that created, worked with and maintained these documents (Search in names),
 • Institutions currently holding the documents (Search in institutions).

When searching with multiple terms at the same time, wrap fixed expressions in quotation marks (e.g. "French Revolution"), or check the box "Search each term separately" in case you are looking for either one term of the other. This will also allow you to search for the same term in multiple languages (e.g. "French Revolution" "Révolution française"). You can also choose one of the suggestions matching your search term once you start typing.

This will only show results that include documents that have been digitised and are available online

Use this option to search only one or more keywords, rather than all of them

Select where your search terms should appear specifically inside the archival description:

 • Title: search terms will appear in the title, or name, of the description
 • Content Summary: search terms will appear in the main description of the document or of the collection
 • Reference code: it is the identifier of the archival material as provided by the institution. Use this option if you know the exact reference code of the material you are looking for

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person.
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation.

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the description of the archive:

 • Name: search term appears in the name of the institution. It can be the full name of an archival institution or only parts of it.
 • Place: search term appears in the address or area of the institution. It can be the city or town, where the archival institution is located or any other place of importance (e.g. previous locations)

 • A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds, up to item level.
 • A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • A source guide is a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions.
  You can filter by one or more entity types:
 • A person (e.g. John Locke, or Jean Jaques Rousseau);
 • A family (e.g. Bonaparte, or Helgason);
 • A corporate body, i.e. the name of an institution, organisation, or company (e.g. Ministerie van Justitie, or Electro Mecánica Antonio Armentano)

Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions:

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Enter a start and/or end date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01-01-1900 for 1 January 1900. This will allow you to focus your search on a specific period of time. You can use the calendar function or type directly in the text field. The checkbox "Exact date search" concentrates the search on one specific date.

Check "View in context" to view the results in the hierarchical structure of archives.

 • Choose "List view" to view the results in a simple list, ordered according to relevance or date
 • Choose "Context view" to view the results in the hierarchical structure of the holding archives.

For more details see Research Tools

Please sign in to save your searches.

A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.

A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level.

You can filter results by selecting one or more countries of interest. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by one or more holding archival institutions. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can select to view results from a specific Finding Aid, i.e., a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter by type of descriptive document:

 • "Holdings Guide": an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • "Source guide": a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions. a description of the archival collections available. Similar to Holdings guides
 • "Finding aid" provides more detailed descriptions of the archival materials of specific collections or fonds

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting "Fonds description" for a general overview or "Other descriptions" for item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting only those containing digital objects, i.e. the link to the digitised version of the archival material you are looking for. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of digital object you are interested in:

 • Text: most documental material, such as administrative records, letters, manuscripts etc.
 • Image: includes photographs, posters, maps.
 • Sound: sound recording with no images
 • Video: moving images with or without sound
 • Unspecified: indicates that the holding institution has not specified the type of digital object
 • 3D: 3-d digital objects

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers)

 • Full dates includes normalised date information available for date-based searches. It is recommended to combine this selection with the filters "Start timespan" and "End timespan" for more details.
 • Only descriptive dates provides the date information in human-readable format.
 • No date either includes documents where the creation date is unknown, or where date information is not in a machine-readable format

Please note that not all documents contain a machine-readable date. More information here

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the earliest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the latest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting one or more topics of interest. Please note that this filter will only include materials where the topic has been assigned and is therefore in a machine-readable format. Read how to assign a topic to documents on the Topics page. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation

You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of entities:

 • Person (e.g., John Locke or Jean Jaques Rousseau)
 • Family (e.g., the family Bonaparte)
 • Corporate body (an institution, organisation, or company, e.g. the "Ministerie van Justitie")
You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the type of holding institution. Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions.

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Write your message in your own language and use this drop-down menu to have your message translated into English or in the language of the institution for a swifter response. By checking this box and selecting a language you will send your original message along with the translated version

What kind of suggestion would you like to make?

 • Assign to topic: assign this record to one of our Topics. Topics are created following the Unesco Thesaurus
 • Suggest translation: If you have translated this archival description or the documents themselves, please send it to us as a .doc or .pdf file
 • Connect to another resource: If this object relates to another resource in Archives Portal Europe, or anywhere else on the web (e.g., an article on Wikipedia), you can suggest it to be linked to this resource
 • Other: If you have any other relevant material, such as a transcription of the document, please upload it and let us know here

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Licence

This object is not or no longer protected by copyright and has been labelled with the Public Domain Mark. It can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Public Domain Dedication. All possible existing rights in the content are waived, and the object can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution (BY) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object, even commercially, as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Share Alike Licence

This is a test area to fill out all the copyright details for NoDerivs

This is a test area to fill out all the copyright details for NonCommercial

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, No Derivates (BY-ND) licence. You can copy and redistribute the object, even commercially, as long as no alteration is made to the object and you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial (BY-NC) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, ShareAlike (BY-NC-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and as long as you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, No Derivates (BY-NC-ND) licence. You can copy and redistribute the object for non-commercial use only, as long as no alteration is made to the object and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

Return to search Make a suggestion Contact this institution