Return to search

ENSV Kohaliku Tööstuse Rahvakomissariaat

Corporate body | 1940 - 1950, 1965 - 1988 Identifier: NAE110000015845
View in original presentation

View context

Estonia
The National Archives of Estonia

Archival materials (1)

Date of foundation:

1940

Date of closing:

1950

Alternative names:

ENSV Masinaehituse-, Kerge- ja Kohaliku Tööstuse Rahvakomissariaat, Nõukogude Liidu tagalas

ENSV Masinaehituse-, Kerge- ja Kohaliku Tööstuse Rahvakomissariaat, Tallinn

ENSV Kohaliku Tööstuse Ministeerium

ENSV Kohaliku Tööstuse Ministeerium

FUNCTION

Note:

Põhiülesanneteks oli: partei ja valitsuse otsuste täitmise tagamine, mis käsitlesid kohaliku tööstuse arendamist, rahvatarbekaupade ja tootmisotstarbeliste toodete valmistamise plaanide täitmise tagamine, kodu- ja välismaise teaduse ja tehnika saavutuste, eesrindliku tehnoloogia, rakete ja töömahukate tööde mehhaniseerimise ning töö teadusliku organiseerimise laialdane rakendamine, rahvatarbekaupade kvaliteedi tõstmine, rahvakunstialaste töönduste arendamine ja valmistavate toodete kunstilise väärtuse tõstmine. Ministeerium juhtis talle vahetult alluvaid ettevõtteid ja organisatsioone. Kooskõlas talle pandud ülesannetega: töötas välja kohaliku tööstuse perspektiiv- ja jooksvate plaanide projektid ja kontrollis nende täitmist, organiseeris isikliku ja koduse majapidamisega tegeleva elanikkonna kaasatõmbamist ühiskondlikku tootmisse, finantseeris alluvaid ettevõtteid ja organisatsioone, organiseeris valmistoodangu turustust, analüüsis nõudmist rahvatarbekaupade järele ja tagas vähenõutavate kaupade asendamise nõutavate kaupadega.

Used Languages:

Used script:

STRUCTURE

Note:

1940. 1940. a põhikirja kohaselt oli ENSV Kohaliku Tööstuse Rahvakomissariaadi struktuur järgmine:

I Keskasutus:

1. Kaebuste ja Juriidiline Büroo

2. Inspektsioon

3. Informatsiooni Büroo

4. Plaani- ja finantsosakond

a) plaanijaoskond

b) statistikajaoskond

c) finantsjaoskond

5. Töö organiseerimise osakond

6. Tööstus-tehnika osakond

a) tehnika- ja konstruktsioonijaoskond

b) kapitaalehituste jaoskond

7. Kaadrite osakond

8. Eriosakond

9. Administratiiv-majandusosakond

a) kantselei

b) majandusjaoskond

Üksikute tööstusharude juhtimiseks loodi rahvakomissariaadi juurde peavalitsused, mis tegutsesid isemajandamise alusel:

I Puidu-, Metalli- ja Ehitustööstuse Peavalitsus

a) tööstus-tehnika jaoskond

b) plaani-finantsjaoskond

c) administratiiv-majandusjaoskond

II Tekstiil- ja Segatööstuse Peavalitsus

a) tööstus-tehnika jaoskond

b) plaani-finantsjaoskond

c) administratiiv-majandusjaoskond

III Toidu- ja Maitseainetetööstuse Peavalitsus

a) tööstus-tehnika jaoskond

b) plaani-finantsjaoskond

c) töö organiseerimise jaoskond

d) administratiiv-majandusjaoskond

IV Kalatöönduse Peavalitsus

a) kalatöönduslike artellide jaoskond

b) tsentraliseeritud kalapüügi jaoskond

c) rakendus-teaduslik jaoskond

d) kalatöötlemise jaoskond

e) varustus-turustusjaoskond

f) finantsjaoskond

g) plaani- ja statistikajaoskond

V Käsitöönduslikkude Artellide Peavalitsus

a) poliitkasvatuse organiseerimise jaoskond

b) varustamis-turustamisjaoskond

c) finantsjaoskond

d) plaanijaoskond

e) revisjonijaoskond

VI Piirituse ja Viinatööstse Peavalitsus

1941. ENSV RKN määruse 04.04.1941 nr 601 alusel kinnitati uus põhimäärus, koos sellega kujunes struktuur järgmiseks:

1. Kaebuste ja Juriidiline Büroo

2. Plaani- ja finantsosakond

3. Inspektsioon

4. Tööstus-tehnikaosakond

5. Töö organiseerimise osakond

6. Kaadrite osakond

7. Eriosakond

8. Kohaliku alluvusega tööstuse osakond

9. Administratiiv-majandusosakond.

Peavalitsused:

1. Toidu- ja Maitseainetetööstuse Peavalitsus

2. Kalatööstuse Peavalitsus

3. Käsitöönduslikkude Artellide Peavalitsus

4. Varustus-Turustus Peavalitsus Kohaliku Tööstuse Rahvakomissariaadi otseses alluvuses loodi:

1. Segatööstuse Trust; 2. Ühendatud Toidu- ja Maitseainete Turustuskontor.

Peavalitsuste alluvusse viidi järgmised trustid:

Toidu- ja Maitseainetetööstuse Peavalitsuse alluvusse:

1. Leiva- ja Jahutööstuse Trust

2. Õlle- ja Karastusjookide Tööstuse Trust

3. Piirituse- ja Viinatööstuse Trust

Kalatööstuse Peavalitsuse alluvusse:

1. Eesti Kalatrust

2. Riiklik Kalapüügi Trust

Likvideeriti:

1. Informatsioonibüroo, mille ülesandeid asus täitma Kaebuste ja Juriidiline Büroo

2. Puidu-, Metalli- ja Ehitustööstuse Peavalitsus, mille ülesanded jaotati Toidu- ja Maitseainetetööstuse Peavalitsuse ning Segatööstuse Trusti vahel

3. Tekstiil- ja Segatööstuse Peavalitsus, mille ülesanded jaotati Toidu- ja Maitseainetetööstuse Peavalitsuse ning Segatööstuse Trusti vahel.

4. Piirituse- ja Viinatööstuse Peavalitsus, mis reorganiseeriti Piirituse- ja Viinatööstuse Trustiks Toidu- ja Maitseainetetööstuse Peavalitsuse juures.

5. Varustus-Turustus Kontor, mis reorganiseeriti Varustus-Turustus Peavalitsuseks.

1945. ENSV RKN määrusega 19.05.1945 nr 448 kinnitati rahvakomissariaadi uus põhimäärus ja struktuur.

I Erialased ja üldised allorganid

1. Plaaniosakond

2. Finantsosakond

3. Tehniline osakond

4. Energeetilis-mehaaniline osakond

5. Kohaliku tööstuse osakond

6. Töö ja töötasu osakond

7. Kapitaalehituse osakond

8. Keskraamatupidamine

9. Kaadrite osakond

10. Eriosakond

11. Administratiiv-majandusosakond

12. Tööliste Varustamise Valitsus

13. Sekretariaat

II Isemajandamise põhimõttel töötavad peavalitsused

a) Tööstusalased

1. Metallitööstuse Peavalitsus

2. Tekstiiltööstuse Peavalitsus

3. Kergetööstuse Peavalitsus

b) Varustus-Turustus Peavalitsus 01.12.1945 loodi ENSV RKN määruse nr 1044 alusel rahvakomissariaadi juurde isemajandav Konstrueerimisbüroo, mille ülesandeks oli laiatarbeesemete tüüpide ja konstruktsioonide valmistamise tehnoloogia väljatöötamine ning valmisesemete vastuvõtmine.

1946. Plaaniosakond nimetati plaani-ökonoomiliseks osakonnaks, töö ja töötasu osakond töö organiseerimise ja töötasu osakonnaks, Tööliste Varustamise Valitsus töölistevarustamise osakonnaks. Likvideeriti energeetilis-mehaaniline osakond ning eriosakond muudeti sala-mobilisatsiooni osakonnaks.

1965. ENSV Ministrite Nõukogu kinnitas 09.11.1965 määrusega nr 484 Kohaliku Tööstuse Ministeeriumi struktuuri:

1. Juhtkond

2. Vanemjuriskonsult

3. Insener tsiviilkaitse ja eritöö alal

4. Plaani- ja ökonoomiaosakond

5. Töö- ja palgaosakond

6. Tootmisosakond

7. Tehnikaosakond

8. Peamehaaniku ja peaenergeetiku osakond

9. Keskraamatupidamine

10. Rahandusosakond

11. Kapitaalehituse osakond

12. Materiaalsete fondide osakond

13. Kaadriosakond

14. Majanduse- ja Kantseleiosakond ENSV Ministrite Nõukogu 09.11.1965 määruse nr 484 ja ENSV Kohaliku Tööstuse Ministeeriumi käskkirja nr 11 11.12.1965 alusel moodustati isemajandav Töönormatiivide Uurimise Büroo alates 01.12.1965.

1966. 19.01.1966 moodustati ministeeriumi tehnika osakonna juurde kunstinõukogu.

ENSV Ministrite Nõukogu korraldusega nr 1275-k 19.10.1966 ja ENSV Kohaliku Tööstuse Ministeeriumi käskkirja nr 192 31.10.1966 alusel moodustati nõuandva organina teaduslik-tehniline nõukogu.

Vastavalt ENSV Ministrite Nõukogu korraldusele nr 1296-k 25.10.1966 ja Eesti NSV kohaliku tööstuse ministri käskkirjale nr 181 28.10.1966 nimetati Oru Turbabriketitehas Oru Turbakombinaadiks.

1967. ENSV Ministrite Nõukogu korraldusega nr 1466-k 09.12.1966 ja ENSV Kohaliku Tööstuse Ministeeriumi käskkirja nr 210 19.12.1966 alusel moodustati arvates 01.01.1967 Ellamaa Turbatehase Saikla tootmisjaoskonna ja Eesti Põllumajandustehnika Kingissepa Rajoonikoondise Saikla freesalusturba tootmisobjekti baasil Saikla Turbatehas.

ENSV Ministrite Nõukogu määruse nr 482 19.11.1966 ning ENSV Kohaliku Tööstuse Ministeeriumi käskkirja nr 213 22.12.1966 alusel organiseeriti 01.01.1967 isemajandav Vanemtöödejuhataja Jaoskond.

ENSV Ministrite Nõukogu korraldusega nr 1516-k 21.12.1966 ning ENSV Kohaliku Tööstuse Ministeeriumi käskkirjaga nr 214 23.12.1966 moodustati 01.01.1967 Võru ja Antsla masskudumise töökodade baasil isemajandav tootmisettevõte – Võru Silmkoetoodete Vabrik ning Viljandi, Abja, Suure-Jaani, Kilingi-Nõmme ja Vändra masskudumise töökodade baasil isemajandav tootmisettevõte – Viljandi Silmkoetoodete Vabrik.

1968. ENSV Ministrite Nõukogu korraldusega nr 1125-k 31.10.1967 ja ENSV Kohaliku Tööstuse Ministeeriumi käskkirjaga nr 157 23.11.1967 moodustati 01.01.1968 Tootsi Turbakombinaadi Lavassaare tootmisjaoskonna baasil isemajandav tootmisettevõte – Lavassaare Turbatehas.

1969. Vastavalt ENSV Ministrite Nõukogu 10.02.1969 korraldusele nr 122-k ning ENSV Kohaliku Tööstuse Ministeeriumi käskkirjale 21.02.1969 nr 28 nimetati Vanemtöödejuhataja Jaoskond ümber isemajandavaks Remondi- ja Ehitusvalitsuseks.

ENSV Ministrite Nõukogu määrusega 06.06.1969 nr 253 ja ENSV Kohaliku Tööstuse Ministeeriumi käskkirjaga nr 95 13.06.1969 nimetati Tartu Valu- ja Mehaanikatehas ümber Tartu Valu- ja Mehaanikakatsetehaseks.

Lähtudes ENSV Ministrite Nõukogu korraldusest nr 823-k 29.09.1969 ja ENSV Kohaliku Tööstuse Ministeeriumi käskkirjast nr 160 30.09.1969 reorganiseeriti Tartu Alumiiniumivabrik ja Tallinna Metallitoodete alates 01.10.1969 Tootmiskoondiseks Vasar.

1970. ENSV Kohaliku Tööstuse Ministeeriumi käskkirja nr 109 29.05.1970 alusel arvates 01.06.1970 likvideeriti Töönormatiivide Uurimise Büroo ja tema funktsioonid läksid üle ministeeriumi Projekteerimis- ja Tehnoloogiabüroole.

ENSV Ministrite Nõukogu korralduse nr 477-k 18.08.1970 alusel andis ENSV Kohaliku Tööstuse Ministeerium käskkirja nr 149 21.08.1970, millega arvates 01.09.1970 moodustati isemajandav-tootmisettevõte – Rahvatööndusettevõte Kodu.

ENSV Ministrite Nõukogu korralduse nr 776-k 17.12.1970 ja ENSV Kohaliku Tööstuse Ministeeriumi käskkirja nr 242 23.12.1970 alusel moodustati Tootsi Turbakombinaadi, Ulila, Ellamaa, Lavassaare, Lehtse ja Saikla turbatehaste baasil isemajandav Tootmiskoondis Tootsi.

1971. Lähtudes ENSV Ministrite Nõukogu määrusest nr 225 29.04.1971 andis ENSV Kohaliku Tööstuse Ministeerium välja käskkirja nr 82 05.05.1971, mille alusel nimetati tehas Norma ümber Tootmiskoondiseks Norma.

1972. ENSV Ministrite Nõukogu määrusega nr 333 10.07.1972 ja ENSV kohaliku tööstuse ministri käskkirjaga nr 128 14.07.1972 nimetati Projekteerimise- ja Tehnoloogiabüroo ümber Projekteerimise, Tehnoloogia ja Kujunduse Instituudiks.

Vastavalt ENSV Ministrite Nõukogu määrusele nr 400 24.08.1972 ja ENSV kohaliku tööstuse ministri käskkirjale nr 161 29.08.1972 nimetati Tartu Kammivabrik Tartu Plastmasstoodete Katsetehaseks.

1973. ENSV Ministrite Nõukogu korraldusega nr 638-k 22.11.1973 ja ENSV kohaliku tööstuse ministri käskkirjaga nr 327 23.11.1973 moodustati Hoonete ja Ehitiste Ekspluatatsiooni osakonna ning majanduse ja kantselei osakonna baasil isemajandav majandusliku teenindamise ja ekspluatatsiooni osakond.

1974. ENSV Ministrite Nõukogu korraldusega 12.03.1974 nr 154-k ja ENSV kohaliku tööstuse ministri käskkirjaga nr 60 13.03.1974 kinnitati ministeeriumi keskaparaadi struktuur:

Plaani-ökonoomikaosakond

Töö organiseerimise ja palga osakond

Tootmisosakond

Tehnikaosakond

Peamehaaniku ja peaenergeetiku osakond

Keskraamatupidamine

Kontroll-revisjoni osakond

Finantsosakond

Kapitaalehituse osakond

Materiaalsete fondide osakond

Kaadriosakond

Majandusliku teenindamise ja ekspluatatsiooni osakond. Vastavalt ENSV Ministrite Nõukogu määrusele nr 519 04.12.1973 ja ENSV kohaliku tööstuse ministri käskkirjale nr 337 06.12.1973 moodustati 01.01.1974 Kunstsarvetehase ja Kummitoodete Vabriku Tegur baasil tootmiskoondis Polümeer. ENSV Ministrite Nõukogu korraldusega 10.06.1974 nr 357-k ja ENSV kohaliku tööstuse ministri käskkirjaga nr 157 17.06.1974 ühendati Viljandi Silmkoetoodete Vabrik ja Võru Silmkoetoodete Vabrik alates 01.07.1974 Rahvatööndusettevõttega Kodu.

1978. ENSV Ministrite Nõukogu korraldusega nr 287-k 05.06.1978 ja ENSV kohaliku tööstuse ministri käskkirjaga 14.06.1978 nr 162 moodustati 01.06.1978 Rahvakunstimeistrite Koondis Uku alluvuses iseseisva juriidilise isiku õigustes spetsialiseeritud isemajandav firmakauplus Uku.

1980. ENSV Ministrite Nõukogu korraldusega 06.06.1980 nr 314-k kinnitati täiendava struktuuriüksusena teine osakond.

ENSV kohaliku tööstuse ministri käskkirjaga 27.06.1980 nr 199 moodustati alates 01.07.1980 ENSV Kohaliku Tööstuse Ministeeriumi Projekteerimise, Tehnoloogia ja Kujunduse Instituudi alluvuses isemajandav spetsiaalne Konstrueerimis- ja Tehnoloogiabüroo Efekt.

1985. Vastavalt ENSV Ministrite Nõukogu määrusele nr 241 19.04.1985 ja ENSV kohaliku tööstuse ministri käskkirjale nr 115 08.05.1985 reorganiseeriti Plastmasstoodete Vabrik Salvo Tootmiskoondiseks Salvo.

1986. ENSV Ministrite Nõukogu korraldusega nr 186-k 05.05.1986 kinnitati ministeeriumi keskaparaadi struktuur:

1. Planeerimise, ökonoomika ja töökorralduse valitsus

2. Tootmisosakond

3. Tehnikaosakond

4. Peamehaaniku, töökaitse ja peaenergeetiku osakond

5. Kapitaalehituse osakond

6. Keskraamatupidamine

7. Finantsosakond

8. Materiaalsete fondide osakond

9. Kaadrite osakond

10. Kontroll-revisjoni osakond

11. Majandusliku teenindamise ja ekspluatatsiooni osakond

12. Teine osakond.

1987. ENSV kohaliku tööstuse ministri käskkirjaga nr 307 14.11.1986 anti vastavalt ENSV Ministrite Nõukogu korraldusele nr 452-k 23.10.1986 alates 01.01.1987 Tootmiskoondise Tootsi Ellamaa tootmisjaoskond üle ENSV Agrotööstuskomiteele.

ENSV kohaliku tööstuse ministri käskkirjaga 19.10.1987 nr 280 moodustati õppe-metoodika nõukogu.

1988. Arvestades tootmise iseloomu ja territoriaalset paigutust ning kooskõlas ENSV Ministrite Nõukogu määrusega 03.07.1985 nr 370 muutis ENSV Kohaliku Tööstuse Ministeerium ministri käskkirjaga nr 151 12.09.1988 järgmiste ettevõtete nimetused:

1. Tallinna Katsetehas Estoplast Tootmiskoondiseks Estoplast;

2. Tartu Plastmasstoodete Katsetehas Tootmiskoondiseks Estiko;

3. Tarbekeemia Tootmiskoondis Flora Tootmiskoondiseks Flora.

Vastavalt ENSV Kohaliku Tööstuse Ministeeriumi Projekteerimise Tehnoloogia ja Kujunduse Instituudi taotlusele ning kooskõlas ENSV Ministrite Nõukogu määrusega 03.07.1985 nr 370 nimetati ENSV kohaliku tööstuse ministri käskkirjaga nr 152 14.09.1988 ENSV Kohaliku Tööstuse Ministeeriumi Projekteerimise, Tehnoloogia ja Kujunduse Instituut Instituudiks Tehnoprojekt.

HISTORICAL NOTE

Historical note:

25.08.1940 loodi ENSV ajutise Ülemnõukogu Presiidiumi otsusega ENSV Kohaliku Tööstuse Rahvakomissariaat. ENSV Rahvakomissaride Nõukogu määrusega 15.11.1940 nr 528 kinnitati Kohaliku Tööstuse Rahvakomissariaadi põhimäärus. Kohaliku Tööstuse Rahvakomissariaat oli vabariiklik ja allus otseselt ENSV Rahvakomissaride Nõukogule.

Rahvakomissariaadi alluvusse anti kõigi tööstusharude väiksemad ettevõtted ja enamik toiduainetetööstusest. Rahvakomissariaati juhtis rahvakomissar, kes andis oma võimu piires käskkirju ja juhendeid NSVL ja ENSV seaduste, NSVL ja ENSV RKN määruste ja korralduste alusel ning kontrollis nende täitmist. Rahvakomissariaat juhtis vabariikliku alluvusega ettevõtteid otseselt ja kohaliku alluvusega ettevõtteid maakondade ja linnade Töörahva Saadikute Täitevkomiteede kohalike tööstusosakondade kaudu. Rahvakomissariaadi koosseisus moodustati kolleegium, eeskätt praktilise üldjuhtimise ja otsuste täitmise kontrolli küsimuste arutamiseks ning töökogemuste vahetamiseks, selle otsused viidi ellu rahvakomissariaadi käskkirjadega. Tehniliste küsimuste arutamiseks, juhendamiseks ja koordineerimiseks loodi Tehniline Nõukogu.

1941. a sõja puhkedes evakueeriti rahvakomissariaat Nõukogude Liidu tagalasse, kus ta 1944 jätkas tegevust ENSV Masinaehituse, Kerge- ja Kohaliku Tööstuse Rahvakomissariaadina. ENSV RKN määrusega 21.03.1945 nr 219 taastati rahvakomissariaat endisel kujul ja endise nimega. Vastavalt ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlusele 25.03.1946 muudeti ENSV Kohaliku Tööstuse Ministeeriumiks.

Seoses kohaliku tööstuse pideva laienemisega eraldati kohalikust tööstusest kergetööstuse haru ja ülejäänud kohaliku tööstuse alla kuulunud Tallinna ja Tartu metallurgia- ja elektritööstuse ettevõtted ning linnade tööstuskombinaadid liideti Põlevkivi- ja Keemiatööstuse Ministeeriumiga. Nimetatud muudatused kinnitati NSVL Ülemnõukogu Presiidiumi seadlusega 09.03.1950 ja ENSV Ministrite Nõukogu määrusega 30.03.1950 nr 227, millega moodustati ENSV Kergetööstuse Ministeerium ning reorganiseeriti ENSV Põlevkivi- ja Keemiatööstuse Ministeerium ENSV Kohaliku, Põlevkivi- ja Keemiatööstuse Ministeeriumiks.

ENSV Kohaliku Tööstuse Ministeerium taasasutati ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadusega 20.05.1965. Kooskõlas selle seadusega andis ENSV Ministrite Nõukogu oma määrusega nr 484 09.11.1965 üle Kohaliku Tööstuse Ministeeriumile järgmised endised ENSV Rahvamajanduse Nõukogu tööstusettevõtted, organisatsioonid ning asutused: 1) Rakiste Katsetehas Pioneer; 2) Tallinna Metallitoodete Tehas; 3) Tehas Norma; 4) Tartu Alumiiniumivabrik; 5) Tallinna Juveelitehas; 6) Plastmasstoodete Vabrik Salvo; 7) Kunstsarvetehased; 8) Tartu Kammivabrik; 9) Kummitoodete Vabrik Tegur; 10) Tarbekeemia Tootmiskoondis Flora; 11) Tehas Tarbeklaas; 12) Tallinna Klaverivabrik; 13) Tootsi Turbakombinaat; 14) Oru Turbakombinaat; 15) Lehtse Turbatööstus; 16) Ellamaa Turbatööstus; 17) Ulila Turbatööstus; 18) Hoonete ja Ehituste Ekspluatatsiooni osakond. Samuti anti üle endise ENSV Rahvamajanduse Nõukogu Masinaehituse Valitsuse Konstrueerimise Büroo.

ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi otsusega 20.10.1965 nimetati ENSV kohaliku tööstuse ministriks Vladimir Käo.

ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi otsusega 20.10.1965 nimetati ENSV kohaliku tööstuse ministriks Vladimir Käo.

ENSV Ministrite Nõukogu 22.12.1965 korraldusega nr 1729-k ja ENSV Kohaliku Tööstuse Ministeeriumi 25.12.1965 käskkirjaga nr 17 allutati ministeeriumile Tartu Põllutöömasinate Tehase Võit baasil moodustatud Tartu Valu- ja Mehhaanikatehas.

ENSV Ministrite Nõukogu 08.01.1966 määrusega nr 12 ja ENSV Kohaliku Tööstuse Ministeeriumi 14.01.1966 käskkirjaga nr 11 moodustati komisjon, mis andis Tallinna Juveelitehase üle NSVL Juveelitööstuse Peavalitsusele seisuga 01.10.1966.

ENSV Ministrite Nõukogu määrusega nr 444 24.10.1966 kinnitati ENSV Kohaliku Tööstuse Ministeeriumi põhimäärus. Ministeeriumi juhtis minister, kelle ülesandeks oli tagada ministeeriumi tegevusse puutuvate NSVL ja ENSV seaduste, NSVL Ministrite Nõukogu ja ENSV Ministrite Nõukogu määruste ja korralduste täitmine, esitada kehtestatud korras ENSV Ministrite Nõukogule läbivaatamiseks seadusandlike aktide, valitsuse määruste ja korralduste projektid kohaliku tööstuse küsimustes. Samuti organiseeris, reorganiseeris ja likvideeris ta ettevõtteid ja organisatsioone, kinnitas nende struktuuri ja halduspersonali koosseisu. Ministeeriumis organiseeriti kolleegium koosseisus: minister (esimees), ministri asetäitjad ja ministeeriumi juhtivad töötajad. Koosseisu kinnitas ENSV Ministrite Nõukogu. Kohaliku Tööstuse ettevõtete poolt väljalastavate rahvatarbekaupade kunstiliseks kujundamiseks, kvaliteedi parandamiseks ja sordimendi laiendamiseks moodustati kunstinõukogu, kelle koosseisu kinnitas minister. ENSV Kohaliku Tööstuse Ministeeriumi aparaadi struktuuri ja koosseisu kinnitas ENSV Ministrite Nõukogu. Alates 1966.aastast hakati välja andma ka informatsiooniseeriat Kohalik Tööstus.

ENSV kohaliku tööstuse ministri 15.10.1973 käskkirjaga nr 278 moodustati ministeeriumi juurde arbitraaž.

ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi otsusega 28.03.1975 vabastati Vladimir Käo kohaliku tööstuse ministri kohustest ja tema asemele nimetati Feliks Jürgens. ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlusega 19.02.1980 vabastati Feliks Jürgens kohaliku tööstuse ministri kohustest ja tema asemele kinnitati Viljar Veskiväli.

ENSV kohaliku tööstuse ministri 25.05.1982 käskkirjaga nr 132 moodustati ministeeriumi juurde peaenergeetikute nõukogu.

ENSV Ministrite Nõukogu 13.09.1985 määrusega nr 503 kinnitati ENSV Kohaliku Tööstuse Ministeeriumi uus põhimäärus.

ENSV Ministrite Nõukogu korralduse 15.01.1987 nr 12-k ja ENSV kohaliku tööstuse ministri käskkirja 23.01.1987 nr 30 alusel anti seisuga 01.01.1987 Tootmiskoondise Tootsi Ellamaa tootmisjaoskond üle ENSV Agrotööstuskomiteele.

Vastavalt ENSV kohaliku tööstuse ministri käskkirjale 20.07.1988 nr 127 kooskõlas NSVL Ministrite Nõukogu 02.07.1988 korraldusega nr 1347 ja ENSV Ministrite Nõukogu 13.07.1988 korraldusega nr 151-k anti Tallinna Katsetehas Estoplast Eesti NSV Kohaliku Tööstuse Ministeeriumi alluvusse.

ENSV Ministrite Nõukogu korraldusega 01.09.1988 nr 199-k alusel anti Tallinna Eksperimentaaltehas Juveel Eesti NSV Kohaliku Tööstuse Ministeeriumi alluvusse.

ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlusega nr 1609-XI 26.07.1988 ja ENSV kohaliku tööstuse ministri käskkirjaga nr 130 01.08.1988 likvideeriti alates 01.10.1988 ENSV Kohaliku Tööstuse Ministeerium. Õigusjärglaseks sai Eesti Territoriaalne Tootmiskoondis Eesti Tööstus.


Rate this content

Was this content helpful? Let Archives Portal Europe and the archival institution know what you think.

Add feedback

Contact this institution

Feedback is sent directly to the institution holding this material and should preferably be submitted in English or in the language of the institution, if possible. The institution will aim at getting back to you as soon as possible to help you with your request, though you might need to allow between two and four weeks for this depending on the current workload at the institution.

Not all required fields have been filled in.

Full name*

Your full name is required

Email address*

Your email address is required

Your message*

A message is required

Archives Portal Europe help guide

Please select amongst the relevant tips we can help with. If you still have questions, please do not hesitate to contact us, and we will be in touch as soon as possible.

Starting your search here will include all content available in Archives Portal Europe. Simply enter your keyword(s) and hit the search button. Wrap fixed expressions in quotation marks, e.g. “French Revolution”. Check the box to “Search each term separately” in case you are looking for documents containing at least one word, but not necessarily all keywords; this will also allow you to search for the same term in multiple languages at the same time (e.g. “French Revolution” “Révolution Française”). You can also use wildcards - find more about Research Tools here. If you would like to use more specific settings, try our Advanced search

The additional advanced search options give you the possibility to focus your search in:

 • archival documents (Search in archives),
 • names of person and organisations that created, worked with and maintained these documents (Search in names),
 • Institutions currently holding the documents (Search in institutions).

When searching with multiple terms at the same time, wrap fixed expressions in quotation marks (e.g. "French Revolution"), or check the box "Search each term separately" in case you are looking for either one term of the other. This will also allow you to search for the same term in multiple languages (e.g. "French Revolution" "Révolution française"). You can also choose one of the suggestions matching your search term once you start typing.

This will only show results that include documents that have been digitised and are available online

Use this option to search only one or more keywords, rather than all of them

Select where your search terms should appear specifically inside the archival description:

 • Title: search terms will appear in the title, or name, of the description
 • Content Summary: search terms will appear in the main description of the document or of the collection
 • Reference code: it is the identifier of the archival material as provided by the institution. Use this option if you know the exact reference code of the material you are looking for

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person.
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation.

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the description of the archive:

 • Name: search term appears in the name of the institution. It can be the full name of an archival institution or only parts of it.
 • Place: search term appears in the address or area of the institution. It can be the city or town, where the archival institution is located or any other place of importance (e.g. previous locations)

 • A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds, up to item level.
 • A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • A source guide is a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions.
  You can filter by one or more entity types:
 • A person (e.g. John Locke, or Jean Jaques Rousseau);
 • A family (e.g. Bonaparte, or Helgason);
 • A corporate body, i.e. the name of an institution, organisation, or company (e.g. Ministerie van Justitie, or Electro Mecánica Antonio Armentano)

Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions:

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Enter a start and/or end date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01-01-1900 for 1 January 1900. This will allow you to focus your search on a specific period of time. You can use the calendar function or type directly in the text field. The checkbox "Exact date search" concentrates the search on one specific date.

Check "View in context" to view the results in the hierarchical structure of archives.

 • Choose "List view" to view the results in a simple list, ordered according to relevance or date
 • Choose "Context view" to view the results in the hierarchical structure of the holding archives.

For more details see Research Tools

Please sign in to save your searches.

A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.

A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level.

You can filter results by selecting one or more countries of interest. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by one or more holding archival institutions. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can select to view results from a specific Finding Aid, i.e., a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter by type of descriptive document:

 • "Holdings Guide": an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • "Source guide": a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions. a description of the archival collections available. Similar to Holdings guides
 • "Finding aid" provides more detailed descriptions of the archival materials of specific collections or fonds

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting "Fonds description" for a general overview or "Other descriptions" for item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting only those containing digital objects, i.e. the link to the digitised version of the archival material you are looking for. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of digital object you are interested in:

 • Text: most documental material, such as administrative records, letters, manuscripts etc.
 • Image: includes photographs, posters, maps.
 • Sound: sound recording with no images
 • Video: moving images with or without sound
 • Unspecified: indicates that the holding institution has not specified the type of digital object
 • 3D: 3-d digital objects

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers)

 • Full dates includes normalised date information available for date-based searches. It is recommended to combine this selection with the filters "Start timespan" and "End timespan" for more details.
 • Only descriptive dates provides the date information in human-readable format.
 • No date either includes documents where the creation date is unknown, or where date information is not in a machine-readable format

Please note that not all documents contain a machine-readable date. More information here

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the earliest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the latest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting one or more topics of interest. Please note that this filter will only include materials where the topic has been assigned and is therefore in a machine-readable format. Read how to assign a topic to documents on the Topics page. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation

You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of entities:

 • Person (e.g., John Locke or Jean Jaques Rousseau)
 • Family (e.g., the family Bonaparte)
 • Corporate body (an institution, organisation, or company, e.g. the "Ministerie van Justitie")
You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the type of holding institution. Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions.

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Write your message in your own language and use this drop-down menu to have your message translated into English or in the language of the institution for a swifter response. By checking this box and selecting a language you will send your original message along with the translated version

What kind of suggestion would you like to make?

 • Assign to topic: assign this record to one of our Topics. Topics are created following the Unesco Thesaurus
 • Suggest translation: If you have translated this archival description or the documents themselves, please send it to us as a .doc or .pdf file
 • Connect to another resource: If this object relates to another resource in Archives Portal Europe, or anywhere else on the web (e.g., an article on Wikipedia), you can suggest it to be linked to this resource
 • Other: If you have any other relevant material, such as a transcription of the document, please upload it and let us know here

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Licence

This object is not or no longer protected by copyright and has been labelled with the Public Domain Mark. It can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Public Domain Dedication. All possible existing rights in the content are waived, and the object can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution (BY) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object, even commercially, as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Share Alike Licence

This is a test area to fill out all the copyright details for NoDerivs

This is a test area to fill out all the copyright details for NonCommercial

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, No Derivates (BY-ND) licence. You can copy and redistribute the object, even commercially, as long as no alteration is made to the object and you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial (BY-NC) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, ShareAlike (BY-NC-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and as long as you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, No Derivates (BY-NC-ND) licence. You can copy and redistribute the object for non-commercial use only, as long as no alteration is made to the object and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

Return to search Make a suggestion Contact this institution