Return to search

Põllutöökoda

Corporate body | 1931 - 1940 Identifier: NAE110000010334
View in original presentation

View context

Estonia
The National Archives of Estonia

Archival materials (1)

Date of foundation:

1931

Date of closing:

1940

FUNCTION

Note:

vt. ajalugu

Used Languages:

Used script:

STRUCTURE

Note:

vt. ajalugu

HISTORICAL NOTE

Historical note:

Põllutöökoda asutati Riigikogu poolt 10. juulil 1931. a. välja antud seaduse alusel. Esimese koosseisu valimised korraldati 1931. a detsembris. Valimisõiguslikeks olid isikud, kellel oli vähemalt 5 ha põllumajanduslikult kasutatavat maad või 1 ha aiamaad; 10 liiget valiti veel isikute hulgast, kellega koostööd peeti vajalikuks põllumajanduse huvidele. Volituste kestuseks oli 5 aastat. I koosseisu organiteks olid üldkoosolek, juhatus ja revisjoni- komisjon.

Üldkoosolek koosnes Põllutöökoja liikmetest. See valis koja koosseisu need liikmed, kellega peeti vajalikuks koostööd teha. Üldkoosolek valis ka juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmed ning juhendas nende tegevust, kinnitas koja tegevuskava, eelarve ja aruande, võttis vastu kodukorra, moodustas toimkondasid üldkoosoleku poolt määratud ülesannete täitmiseks, sooritas varalisi tehinguid ja otsustas koja heaks võetavate maksude määramist.

Juhatuse koosseisu kuulusid üldkoosoleku poolt valitud esimees, 2 abiesimeest ja 6 liiget. Juhatus korraldas koja asjaajamist, valitses selle varasid ja esindas koda teiste asutuste ning isikute ees. Ka võttis juhatus ametisse ja vallandas koja tööjõude, juhendas neid ja teostas nende tegevuse järelvalvet.

3-liikmelise revisjonikomisjoni valis üldkoosolek koja volituste kestvuse ajaks. Komisjon revideeris koja asjaajamist, aastaaruandeid ja eelarveid ning kontrollis koja juhatuse, asutuste ja ametnike tegevust.

Koja organite otsuste täideviijaiks olid Põllutöökoja direktor ja sekretariaat. Järelvalvet koja tegevuse üle teostas Põllutööministeerium.

6. detsembril 1935 võeti vastu uus Põllutöökoja seadus. Sellega muudeti koda kaheastmeliseks põllumeeste kutseesinduseks, mis koosnes keskasutusest (Põllutöökojast) Tallinnas ja kohalikest põllumeeste konventidest.

Vabariigi Valitsuse 13. märtsi 1936. a seaduse alusel moodustati 72 põllumeeste konventide tegevus- ja valimisringkonda. Igasse konventi valiti 1936. a mais 15 liiget. Valimisõiguslikud olid isikud, kellel oli kas vähemalt 10 ha suurune talu, 2 ha põllu- ja aiamaad või 1 ha aiamaad. Igast konvendist valiti 1 esindaja Põllutöökoja täiskogusse; põllutööminister määras 10 täiskogu liiget, kellega koostööd peeti tähtsaks põllumajanduse huvidele.

Põllutöökoja II koosseisu organiteks olid:

1) Täiskogu; tuli kokku vähemalt kord aastas. Valis Põllutöökoja esimehe, nõukogu ja revisjonikomisjoni. Funktsioonid olid samad mis I koosseisu üldkoosolekul.

2) Nõukogu; koosnes Põllutöökoja esimehest ja 10 liikmest, kes valiti täiskogu liikmete hulgast 5 aastaks. Koostas täiskogule esitamiseks ettepanekuid tegevuse küsimustes, korraldas täiskogu otsuste täitmist, koostas koja eelarve, tegevuskava ja aastaaruande, töötas välja ametnike arvulised koosseisud.

3) Juhatus; valiti nõukogu liikmete hulgast järgmiselt - Põllutöökoja esimees, kes oli ühtlasi juhatuse esimees, abiesimees ja 2 liiget. Juhatuse koosseisu kinnitas ametisse põllutööminister. Esimees oli koja seaduslik esindaja, kes valvas koja tegevuse seaduslikkuse ja otsuste täitmise üle, kutsus kokku täiskogu, nõukogu ja juhatuse koosolekuid, teostas põllumeeste konventide asjaajamise järelvalvet.

4) Revisjonikomisjon; kolm liiget valiti II koosseisu tegevuse algul ühe aasta kaupa, alates 1938. a. koja volituste kestvuseks. Funktsioonid olid samad mis I koosseisu vältel.

5) Kohalikud põllumeeste konvendid, mida oli kokku 72. Konvendi tegevuspiirkonda võis kuuluda 4...9 valda ca 1200-1500 taluga. Konvent pidas ühendust koja ja talunike vahel põllumajanduse arendamise ülesannete lahendamisel; aitas kaasa kohaliku iseloomuga alade nagu asundustegevus, maaparandus jms teostamisel; tegi ettepanekuid kohalikke põllumajandusolusid käsitlevate määruste ja korralduste kehtestamiseks, muutmiseks või kaotamiseks; ühtlustas kohalike ühistegelike ja põllumajandusorganisatsioonide tegevust. Konvendi koosseisu valiti kohalike põllumeeste hulgast 15 liiget, täiendavalt valis konvent juurde 1 liikme nii kohalikest ühistegelikest asutustest, ühiskondlikest organisatsioonidest kui maanaiste organisatsioonidest. Seega kuulus konventi 18 liiget, volituste tähtajaks oli ette nähtud 5 aastat. Konvendi organiteks olid:

1) täiskogu, mille koosseisu moodustasid konvendi liikmed. Tuli kokku kord aastas, võimkonda kuulus - konvendi täiendavate liikmete valimine, esindaja valimine Põllutöökoja täiskogusse, juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete valimine, konvendi tegevuskava kinnitamine, eelarve vastuvõtmine, varaliste küsimuste lahendamine, juhatuse tegevuse juhendamine.

2) juhatus, mille valis konvendi täiskogu. Algselt kuulusid sinna esimees, asetäitja ja 1 liige. Alates 1938. a. kevadest lisandusid veel 2 liiget. Juhatuse kompetentsi kuulus konvendi asjaajamise korraldamine ja varade valitsemine.

3) revisjonikomisjon, mille valis konvendi täiskogu 3-liikmelisena. Ülesandeks oli konvendi asjaajamise revideerimine, konvendi juhatuse, asutuste ja tööjõudude tegevuse kontroll ja järelvalve konvendi organite otsuste õigeaegse täitmise üle.

Põllutöökoja ülesannete tegelikuks täitmiseks kohtadel loodi 1. aprillist 1932. a. koja juurde:

1) Põllumajanduse talitus, mille ülesandeks oli agraarpoliitiliste küsimuste lahendamise ja selgitamise abil põllumajandusliku toodangu ja tootmise tulukuse tõstmine. Talituse järelvalvel töötas Tallinnas Põllutöökoja alaline elustapaloomade ja loomaliha turg.

2) Nõuandetalitus. Seoses Põllutöökoja asutamisega likvideeriti 1932. a. Talumajandus-nõuandebüroo ning kogu agronoomiaalane nõuandetöö koondus Põllutöökoja juurde nandetalituse juhtimisele. Talituse ülesandeks oli: põllumajandusliku tootmise arengu võimaluste ja meetodite selgitamine talude tootlikkuse tõstmiseks; ühiskondlike organisatsioonide poolt tehtava agronoomilise töö kooskõlastamine; talumajandusliku nõuandetöö juhtimine ja ühtlustamine. Nõuandetöö korraldajateks kohtadel olid maakondlikud ja kohalikud maatulunduse konsulendid ning erialakonsulendid. Koja tegevuse lõpuperioodil loodi nõunike ametikohad, kes koostasid maatulunduse uurimiskavasid, korraldasid uuringuid ja katseid ning rakendasud nende tulemusi nõuandetöös, ning viisid Põllutöökoja korraldusi kohtadel tegelikult ellu ja kontrollisid nende täitmist.

3) Maaparanduse ja maamõõdu talitus (Põllutöökoja juurde toodi üle varem Eesti Põllumeeste Keskseltsi juures tegutsenud Maaparanduse büroo; mõne aja pärast liideti talitusega Asunike, Riigirentnike ja Talupidajate Põllumajandusliidu juures asunud Maamõõdu-Kultuurtehnika büroo). Selle ülesandeks oli anda põllumeestele maaparandusalast nõuannet ja tehnilist abi, propageerida uudismaade ülesharimist, maakuivendamist ja kultuurrohumaade rajamist, asutada veeühinguid ja soodustada igati maaparandustöid. Talituse keskused asusid Tallinnas ja Tartus, maaparandustöid kohtadel tegid kultuurtehnikud. Reorganiseeriti 1. juulist 1937. a. Kultuurtehnika ja maamõõdu talituseks ning Uudismaaharimise talituseks.

4) Kultuurtehnika ja maamõõdu talitus - jätkas põhiliselt varasemate ülesannete täitmist. Nõuandetalituselt saadi juurde turbakasutuse alane nõuandetöö.

5) Uudismaaharimise talitus - ülesandeks oli uudismaaharimise viljelemise igakülgne soodustamine ja sellealane nõuandetöö, vastavate majandusküsimuste korraldamine (uudismaaharimise premeerimine, odava hinnaga lõhkeaine ja väetiste jaotamine, tehnilise baasi loomine jms), uudismaaharimise ja kultuurheinamaade rajamise alal võistluste ja katsete korraldamine ning teenete eest autasude andmine.

6) Ehitustalitus. Kujunes välja Eesti Põllumeeste Keskseltsilt ning Asunike, Riigirentnike ja Talupidajate Põllumajandusliidult 1932. a. üle võetud ehituse talituste baasil. Ülesandeks oli otstarbekohaste ja maa-arhitektuuri nõuetele vastavate ehitustüüpide väljatöötamine, taluehituste välise korrashoiu ja kodukaunistamise viljelemine, ühiskondlike hoonete projektide ja eelarvete koostamine ning ehitustehnilise nõuandetöö korraldus. Koja keskasutuse juures asus Ehitusbüroo, maakondades tegutsesid ehitusala nõuandjad, kes teostasid ka ehitustegevuse järelvalvet ja projekteerisid väiksemaid põllumajanduslikke ehitusi.

6) 1924. a. asutatud Põllumajandusliku Raamatupidamise Talitus jätkas 1. aprillist 1932. a. oma tööd Põllutöökoja juures. Talituse ülesandeks oli põllumajandusliku raamatupidamise korraldamine ja rakendamine talumajapidamistes; raamatupidamise ja ankeetide andmete põhjal põllumajanduse seisukorra, selle tasuvuse ja tulukuse võimaluste selgitamine; varade ja maa hindamise läbiviimine, nõuandetegevus talude ostu-müügi lepingute sõlmimisel. Viimase kahe ülesande jaoks oli talituse juures abitalitusena Talude hindamise ja ostu-müügi talitus.

7) 1. septembrist 1932. a. alustas tegevust Õigusteaduslik talitus. Talituse ülesandeks oli põllumeeste juriidiline nõustamine ning abistamine asjaajamisel kohtu- ja administratiivasutustes; Põllutöökoja poolt algatatud või seisukoha võtmiseks esitatud seaduseelnõude kooskõlastamine juriidiliste normidega, koja enda ametkonna juriidiline konsultatsioon ja asjaajamises tekkinud juriidiliste küsimuste lahendamine. Talituse koosseisu kuulusid juhataja, juriskonsult ja kohtadel töötavad Põllutöökoja usaldusadvokaadid.

8) 1932. a. koondati põllumajandusalaste ajakirjade ja trükiste väljaandmine Põllutöökoja juurde ning loodi ajakirja "Põllumajandus" toimetus. Ilmuma hakkas ajakiri 1933. a., selles avaldati agraarpoliitilisi kirjutisi, põllumajanduslikku nõuannet ja turukonjuktuuri teateid, hiljem ka Põllutöökoja korraldusi ja tegevusülevaateid. Erialaste küsimuste käsitlemiseks avaldati eriväljaandeid. 1937. a. hakati välja andma kuukirja "Eesti Talu", 1939. a. - ka venekeelset põllumajandulikku ajakirja vene rahvusest põllumeeste jaoks piiriäärsetes rajoonides. Talitusena on ajakirja toimetus mainitud 01.04.1939. a. kehtestatud koos- seisudes. Talituse ülesandeks oli seega Põllutöökoja ajakirjade jm trükiste toimetamine, kirjastamine ja levitamine ja ka põllumajanduslike nõuandesaadete koostamine Riigi Ringhäälingu jaoks.

9) 1937. a. loodi töövahetalituse korraldamiseks Tööbüroo ja selle allorganitena ka iga konvendi juurde tööbürood (alustasid tegevust veebruaris-märtsis). Koja Tööbüroo uuris põllumajanduslikku töömahtu, tööjõu kasutust ja reservi ning töövahetalitust üleriiklikus ulatuses, juhendas konventide tööbüroode tegevust ja pidas nende kaudu sidet omavalitsuste tööbörsidega, lahendas põllutööliste ja peremeeste premeerimisega seotud küsimusi ning töötülisid. Konventide tööbürood tegutsesid põllumajandusliku tööpakkumise ja töövahetalituse alal kontaktis tööbörsidega, aitasid kaasa teenistuslepingute sõlmimisele, tööjõuarvestuse pidamisele ja tööjõureservide paigutamise küsimuste lahendamisele.

10) 1. nov. 1938. a. asutati Põllumajandus-tehniline talitus. Selle kompetentsi kuulusid tehnilise nõuande küsimused, tehniliste teadmiste levitamine põllumeeste seas, tehnilise iseloomuga kursuste korraldamine. Tehniliste küsimuste lahendamiseks loodi usaldustöökodade võrk, kuhu 1939. a. kuulus 9 töökoda ja 11 sepikoda ja mis olid Põllutöökojaga lepingulises vahekorras.

11) Sekretariaat tegeles Põllutöökoja arvepidamise ja asjaajamise ning mitteõppiva maanoorsoo kasvatamise ja organiseerimisega. Seoses nende ülesannetega jagunes Sekretariaat üldosakonnaks, maanoorte osakonnaks ja majandusosakonnaks. Põllutöö- koja juhatuse otsusega 12. okt. 1932. a. loodi koja juurde alaline maanoorte keskjuhatus, kelle ülesandeks oli maanoorte põllumajanduslike organisatsioonide registreerimine samal ajal loodud Ülemaalisse Maanoorte Ühendusse, nende töö ühtlustamine ja korraldamine, maanoorte kongressi kokkukutsumine ning maanoorte ringide juhendamine ja aineline toetamine. Ka esimesed maanoorte ringid loodi 1932. a., üldse registreeriti Põllutöökoja juures üle 300 ringi. 1937. a. hakkas Põllutöökoja sekretariaadi maanoorte osakond välja andma maanoorte ajakirja "Tõusev Noorus".

Üksikute eriküsimuste lahendamiseks või eriülesannete täitmiseks moodustati üldkoosoleku või täiskogu poolt Põllutöökoja liikmetest ajutisi või alalisi toimkondi. Alalise toimkonna volitused lõppesid selle koosseisu volitustega, kelle poolt toimkond valiti. Ajutise toimkonna liikmete ametiaeg lõppes selle ülesande täitmise või küsimuse lahendamisega, milleks toimkond moodustati.

I koosseisu ajal töötasid Põllutöökoja juures näiteks järgmised alalised toimkonnad:

- Põllumajanduse seisukorra uurimise toimkond

- Tehniline toimkond

- Väikemaapidajate ja kalanduse toimkond

- Piimapropaganda toimkond

- Ajakirja "Põllumajandus" toimkond.

Põllumajanduslike ühingute tegevuse tõhustamiseks loodi Põllutöökoja juurde nende ühingute liikidele vastavad komiteed - Veiste tõuaretuse komitee, Lammaste tõuaretuse komitee, Lindude tõuaretuse komitee, Turbakomitee (konventide juurde turbakomisjonid), Veeühisuste Keskkomitee (konventide juurde veeühisuste komiteed).

27. juulil 1940. a. anti välja Põllutöökoja likvideerimise seadus, mille alusel koda lõpetas tegevuse 31. juulil 1940. a.; selle asjaajamine, varad, õigused ja kohustused anti üle Põllutööministeeriumile. Need töötajad, kes polnud ametist vabastatud, jätkasid tegevust Põllutööministeeriumi tööjõududena. Põllumeeste konventide varad ja arhiivimaterjalid anti maatulunduskonsulentide valdamisele.

Allikad: ERA.1112, n. 1, s. 7, 13-16, 24, 25, 31, 75, 85, 143, 176, 282, 337, 389, 442, 484, 485, 553, n. 2, s.391; Riigi Teataja 1931, nr. 60; RT 1932, nr. 6; RT 1933, nr. 4; RT 1935, nr. 105, RT 1936, nr. 22, RT 1937, nr. 10; RT 1938, nr. 34; RT 1940, nr. 86; Valitsusasutuste tegevus 1918-1934; Põllutöökoja korraldusi, Tln., 1932; Põllutöökoja eeskirjad, Tln., 1940; Põllutöökoja aruanded 1932/33-1935/36. a., Tln., 1933-1936; Põllutöökoja 1936/37. a. aastaraamat, Tln., 1937; Põllumajandus nr. 13, 1937 ja nr. 42, 1939.


Rate this content

Was this content helpful? Let Archives Portal Europe and the archival institution know what you think.

Add feedback

Contact this institution

Feedback is sent directly to the institution holding this material and should preferably be submitted in English or in the language of the institution, if possible. The institution will aim at getting back to you as soon as possible to help you with your request, though you might need to allow between two and four weeks for this depending on the current workload at the institution.

Not all required fields have been filled in.

Full name*

Your full name is required

Email address*

Your email address is required

Your message*

A message is required

Archives Portal Europe help guide

Please select amongst the relevant tips we can help with. If you still have questions, please do not hesitate to contact us, and we will be in touch as soon as possible.

Starting your search here will include all content available in Archives Portal Europe. Simply enter your keyword(s) and hit the search button. Wrap fixed expressions in quotation marks, e.g. “French Revolution”. Check the box to “Search each term separately” in case you are looking for documents containing at least one word, but not necessarily all keywords; this will also allow you to search for the same term in multiple languages at the same time (e.g. “French Revolution” “Révolution Française”). You can also use wildcards - find more about Research Tools here. If you would like to use more specific settings, try our Advanced search

The additional advanced search options give you the possibility to focus your search in:

 • archival documents (Search in archives),
 • names of person and organisations that created, worked with and maintained these documents (Search in names),
 • Institutions currently holding the documents (Search in institutions).

When searching with multiple terms at the same time, wrap fixed expressions in quotation marks (e.g. "French Revolution"), or check the box "Search each term separately" in case you are looking for either one term of the other. This will also allow you to search for the same term in multiple languages (e.g. "French Revolution" "Révolution française"). You can also choose one of the suggestions matching your search term once you start typing.

This will only show results that include documents that have been digitised and are available online

Use this option to search only one or more keywords, rather than all of them

Select where your search terms should appear specifically inside the archival description:

 • Title: search terms will appear in the title, or name, of the description
 • Content Summary: search terms will appear in the main description of the document or of the collection
 • Reference code: it is the identifier of the archival material as provided by the institution. Use this option if you know the exact reference code of the material you are looking for

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person.
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation.

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the description of the archive:

 • Name: search term appears in the name of the institution. It can be the full name of an archival institution or only parts of it.
 • Place: search term appears in the address or area of the institution. It can be the city or town, where the archival institution is located or any other place of importance (e.g. previous locations)

 • A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds, up to item level.
 • A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • A source guide is a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions.
  You can filter by one or more entity types:
 • A person (e.g. John Locke, or Jean Jaques Rousseau);
 • A family (e.g. Bonaparte, or Helgason);
 • A corporate body, i.e. the name of an institution, organisation, or company (e.g. Ministerie van Justitie, or Electro Mecánica Antonio Armentano)

Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions:

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Enter a start and/or end date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01-01-1900 for 1 January 1900. This will allow you to focus your search on a specific period of time. You can use the calendar function or type directly in the text field. The checkbox "Exact date search" concentrates the search on one specific date.

Check "View in context" to view the results in the hierarchical structure of archives.

 • Choose "List view" to view the results in a simple list, ordered according to relevance or date
 • Choose "Context view" to view the results in the hierarchical structure of the holding archives.

For more details see Research Tools

Please sign in to save your searches.

A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.

A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level.

You can filter results by selecting one or more countries of interest. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by one or more holding archival institutions. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can select to view results from a specific Finding Aid, i.e., a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter by type of descriptive document:

 • "Holdings Guide": an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • "Source guide": a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions. a description of the archival collections available. Similar to Holdings guides
 • "Finding aid" provides more detailed descriptions of the archival materials of specific collections or fonds

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting "Fonds description" for a general overview or "Other descriptions" for item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting only those containing digital objects, i.e. the link to the digitised version of the archival material you are looking for. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of digital object you are interested in:

 • Text: most documental material, such as administrative records, letters, manuscripts etc.
 • Image: includes photographs, posters, maps.
 • Sound: sound recording with no images
 • Video: moving images with or without sound
 • Unspecified: indicates that the holding institution has not specified the type of digital object
 • 3D: 3-d digital objects

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers)

 • Full dates includes normalised date information available for date-based searches. It is recommended to combine this selection with the filters "Start timespan" and "End timespan" for more details.
 • Only descriptive dates provides the date information in human-readable format.
 • No date either includes documents where the creation date is unknown, or where date information is not in a machine-readable format

Please note that not all documents contain a machine-readable date. More information here

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the earliest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the latest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting one or more topics of interest. Please note that this filter will only include materials where the topic has been assigned and is therefore in a machine-readable format. Read how to assign a topic to documents on the Topics page. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation

You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of entities:

 • Person (e.g., John Locke or Jean Jaques Rousseau)
 • Family (e.g., the family Bonaparte)
 • Corporate body (an institution, organisation, or company, e.g. the "Ministerie van Justitie")
You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the type of holding institution. Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions.

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Write your message in your own language and use this drop-down menu to have your message translated into English or in the language of the institution for a swifter response. By checking this box and selecting a language you will send your original message along with the translated version

What kind of suggestion would you like to make?

 • Assign to topic: assign this record to one of our Topics. Topics are created following the Unesco Thesaurus
 • Suggest translation: If you have translated this archival description or the documents themselves, please send it to us as a .doc or .pdf file
 • Connect to another resource: If this object relates to another resource in Archives Portal Europe, or anywhere else on the web (e.g., an article on Wikipedia), you can suggest it to be linked to this resource
 • Other: If you have any other relevant material, such as a transcription of the document, please upload it and let us know here

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Licence

This object is not or no longer protected by copyright and has been labelled with the Public Domain Mark. It can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Public Domain Dedication. All possible existing rights in the content are waived, and the object can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution (BY) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object, even commercially, as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Share Alike Licence

This is a test area to fill out all the copyright details for NoDerivs

This is a test area to fill out all the copyright details for NonCommercial

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, No Derivates (BY-ND) licence. You can copy and redistribute the object, even commercially, as long as no alteration is made to the object and you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial (BY-NC) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, ShareAlike (BY-NC-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and as long as you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, No Derivates (BY-NC-ND) licence. You can copy and redistribute the object for non-commercial use only, as long as no alteration is made to the object and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

Return to search Make a suggestion Contact this institution