Return to search

Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe "BUDOCHEM" w Radomiu

1956-1998 Reference: PL/58/PL-58-707/0

View context

Poland
Archiwum Państwowe w Radomiu

Finding aid sub-groups

Ewelina Gauze, Agnieszka Lewandowska
2012-10-04
Archiwum Państwowe w Radomiu
polski

Scope and content

Zawartość

Seria 1 - Zarządzanie i organizacja: Podseria 1 – Struktura: schematy organizacyjne, konkurs na Dyrektora, z lat 1961-1993, sygn. 1-2,13; Podseria 2 – Rejestracja: odpisy z Rejestru Przedsiębiorstw Państwowych, z lat 1956-1995, sygn. 3-6, 15; Podseria 3 – Zarządzenia: Ministra Przemysłu Chemicznego, Dyrektora Zjednoczenia Kopalnictwa Surowców Chemicznych, Dyrektora Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń Surowców Chemicznych, Dyrektora Przedsiębiorstwa Budowlano-Montażowego „BUDOCHEM”, Likwidatora Przedsiębiorstwa Budowlano-Montażowego „BUDOCHEM”, Zarządcy Komisarycznego Przedsiębiorstwa Budowlano-Montażowego „BUDOCHEM”, z lat 1956-1996, sygn. 16-44; Podseria 4 – Okólniki: Dyrektora Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń Surowców Chemicznych, Dyrektora Przedsiębiorstwa Budowlano-Montażowego, z lat 1956-1992, sygn. 45-48; Podseria 5 – Polecenia służbowe: Dyrektora Przedsiębiorstwa Budowlano-Montażowego „BUDOCHEM”, Likwidatora Przedsiębiorstwa Budowlano-Montażowego „BUDOCHEM”, z lat 1976-1995, sygn. 49-52; Podseria 6 – Regulaminy: Organizacyjne, Premiowania, Współzawodnictwa, Nadawania Odznak, Pracy, Przyznawania dodatków, Komisji (Kwalifikacyjnej, Pojednawczej, Kontroli Wewnętrznej), Zakładowego Funduszu (Socjalnego, Mieszkaniowego, Nagród), z lat 1962-1994, sygn. 53-59; Podseria 7 – Instrukcje: obiegu dokumentów finansowo-księgowych, prewencji wypadkowej i pożarowej, z lat 1975-1978, sygn. 60-61; Podseria 8 – Statuty: Samorządu Pracowniczego i Przedsiębiorstwa Budowlano-Montażowego „BUDOCHEM”, z lat 1983-1990, sygn. 62; Podseria 9 – Rada Pracownicza: protokoły z posiedzeń, z wyborów, uchwały, Zarząd NSZZ, z lat 1981-1994, sygn. 63-73; Podseria 10 – Przekształcenia: wywłaszczenie terenów, użytkowanie, udziały, zezwolenia, koncesje, likwidacja, postępowanie naprawcze, z lat 1968-1996, sygn. 7-12, 14, 133-134. Seria 2 - Planowanie: Podseria 1 – Plany dyrektywne z lat 1957-1959, sygn. 99-101 ; Podseria 2 – Plany ekonomiczno-finansowe z lat 1958-1978, sygn. 74-85, 102; Podseria 3 – Plany techniczno-ekonomiczne z lat 1960-1976, sygn. 86-98. Seria 3 – Analizy: działalności gospodarczej, sprawozdań finansowych, techniczno-ekonomiczne, z lat 1962-1989, sygn. 106-116. Seria 4 – Kontrole: Wydziału Finansowego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Radomiu, Okręgowego Zarządu Dochodów Państwa i Kontroli Finansowej, Zjednoczenia Modernizacji i Remontów Przemysłu Chemicznego „Prochem”, Najwyższej Izby Kontroli, Izby Skarbowej, Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Kontroli Skarbowej, Urzędu Skarbowego, z lat 1968-1996, sygn. 119-132. Seria 5 – Finanse i księgowość: Podseria 1 – Bilanse z lat 1956-1998, sygn. 135-178, 202-205, 207-210; Podseria 2 – Orzeczenia z badania bilansu z lat 1961-1983, sygn. 179-201; Podseria 3 – Opinie biegłych rewidentów z lat 1988-1998, sygn. 206, 211-217. Podseria 4 –Statystyka z lat 1966-1996, sygn. 103-105. Seria 6 – Wynalazczość: Podseria 1 – Świadectwa: ochronne i autorskie Urzędu Patentowego z 1987, sygn. 218; Podseria 2 – Projekty wynalazcze z lat 1980-1991, sygn. 219-391 . Seria 7 – Kontrahenci dokumentacja z lat 1985-1989, sygn. 117-118.

Record creators history

Dzieje ustrojowe

W dniu 29 marca 1956 r. zostało utworzone Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń Surowców Chemicznych z siedzibą w Warszawie . Przedmiotem jego działalności była budowa nowych kopalń oraz rozbudowa i modernizacja już istniejących. Przedsiębiorstwo prowadzone było według zasad rozrachunku gospodarczego i rozliczało się z budżetem państwa poprzez budżet centralny. Na czele przedsiębiorstwa stał dyrektor, który samodzielnie kierował jego działalnością i był za nią odpowiedzialny . Dyrektorowi w zarządzaniu pomagało dwóch zastępców . Od 1959 r. przedsiębiorstwo posiadało 10 filii: 1. Oddział Robót przy Kopalni Tarnobrzeg w Piasecznie, 2. Oddział Robót Staszic w Rudkach, 3. Oddział Robót Łódź, 4. Baza Sprzętowo-Remontowa Michałów koło Starachowic, 5. Oddział Robót Jasice, 6. Oddział Robót Boguszów, 7. Oddział Robót Ogorzelec, 8. Oddział Robót Wapno koło Wągrowca, 9. Oddział Robót Kowala koło Sitkówki (Kielce), 10. Instytut Kwasu Siarkowego i Instytut Chemii Ogólnej w Warszawie. Od 12 kwietnia 1969 r. Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń Surowców Chemicznych miało siedzibę w Radomiu . Zmianie również uległ przedmiot jego działania. Przedsiębiorstwo zajmowało się odtąd budową nowych kopalń i zakładów przeróbczych surowców chemicznych, rozbudową i modernizacją istniejących kopalń i zakładów przeróbczych surowców chemicznych w kraju oraz wykonywaniem robót budowlano-montażowych za granicą. Dyrektor zarządzał przedsiębiorstwem przy pomocy 4 zastępców. Na podstawie Zarządzenia Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 23 października 1970 r. uległa zmianie nazwa przedsiębiorstwa na Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń Surowców Chemicznych „Budokop” w Radomiu. Przedsiębiorstwo mogło tworzyć zakłady oraz oddziały terenowe. Rozszerzeniu uległ również przedmiot działania: budowa, rozbudowa i modernizacja kopalń surowców chemicznych oraz wykonywanie inwestycyjnych i remontowych robót budowlano-montażowych w zakładach resortu przemysłu chemicznego. „Budokop” prowadził swoją działalność w ramach Działu „Budownictwa” Narodowego Planu Gospodarczego i rozliczał się z budżetem państwa poprzez budżet centralny . Na mocy Zarządzenia Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 16 grudnia 1972 r. nastąpiła zmiana nazwy przedsiębiorstwa na Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „Budochem” w Radomiu. Przedmiot działania „Budochemu” obejmował : 1. Wykonywanie inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych robót budowlano-montażowych w zakładach resortu przemysłu chemicznego; 2.Wykonywanie produkcji pomocniczej, warsztatowej, prefabrykacyjnej itp., niezbędnej dla realizacji produkcji podstawowej; 3. Wykonywanie usług produkcyjnych związanych z realizacją produkcji podstawowej i pomocniczej, w szczególności wykonywanie dla własnych potrzeb usług transportowych, sprzętowych, magazynowych, prac rozruchowych itp.; 4. Przedsiębiorstwo wykonywało roboty na budowach kopalni surowców chemicznych przejściowo do czasu przekazania tych budów do Przedsiębiorstwa Specjalistycznego Górnictwa Surowców Chemicznych „Hydrokop” w Krakowie. Na czele „Budochemu” stał Dyrektor, który nim zarządzał i reprezentował go na zewnątrz. Dyrektor zarządzał przedsiębiorstwem przy pomocy zastępców. Przedsiębiorstwo prowadziło działalność w ramach działu „Budownictwo” Narodowego Planu Gospodarczego według zasad rozrachunku gospodarczego i rozliczało się z budżetem państwa poprzez budżet centralny. W dniu 21 stycznia 1980 r. Dyrektor „Budochemu” powołał Zakład Modernizacji i Remontów w Warszawie-Tarchominie. Z dniem 1 kwietnia 1981 r. Minister Przemysłu Chemicznego wydzielił z Przedsiębiorstwa Budowlano-Montażowego „Budochem” w Radomiu Zakład Modernizacji i Remontów Warszawa-Tarchomin i na jego bazie utworzył przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą: Przedsiębiorstwo Modernizacji i Remontów Przemysłu Chemicznego „Budochem” z siedzibą w Warszawie, z możliwością tworzenia oddziałów terenowych. Odtąd w zakres działalności "Budochemu" w Radomiu wchodziło: 1. Wykonywanie inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych robót budowlano-montażowych w zakładach przemysłu chemicznego i lekkiego jako zadań produkcji podstawowej; 2. Wykonywanie pomocniczej produkcji przemysłowej i warsztatowej niezbędnej do realizacji produkcji podstawowej; 3. Wykonywanie usług produkcyjnych związanych z realizacją produkcji podstawowej i pomocniczej, a w szczególności wykonywanie własnych usług transportowych i sprzętowych, załadunkowych i wyładunkowych, projektowych itp. Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „Budochem” w Radomiu postanowieniem Sądu Rejonowego w Radomiu I Wydział Cywilny z dnia 26 kwietnia 1983 r. zostało wpisane na listę przedsiębiorstw o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej . Statut Przedsiębiorstwa Budowlano-Montażowego „Budochem” w Radomiu uchwalony w dniu 29 marca 1990 r. określał jednostkę jako przedsiębiorstwo wielowydziałowe (wielozakładowe) realizujące działalność gospodarczą przez terenowe jednostki produkcyjne i usługowe, zwane jednostkami organizacyjnymi. Jednostki organizacyjne działały na zasadach wewnętrznego ograniczonego rozrachunku gospodarczego, który charakteryzował się między innymi tym, że jednostki nie posiadały osobowości prawnej. Statut określał również organy przedsiębiorstwa, którymi były: zebranie delegatów, rada pracownicza i dyrektor. Od 15 października 1990 r. Przedsiębiorstwo „Budochem” zmieniło przedmiot działalności: 1. Prowadziło inwestycyjne, modernizacyjne i remontowe roboty budowlano-montażowe; 2. Wykonywało produkcję pomocniczą niezbędną do realizacji produkcji podstawowej: warsztatową, prefabrykacyjną; 3. Wykonywało usługi produkcyjne związane z realizacją produkcji podstawowej i pomocniczej, a w szczególności wykonywało dla własnych potrzeb usługi transportowe, sprzętowe i magazynowe; 4. Sprzedawało usługi na zewnątrz oraz prowadziło działalność handlową wyrobami przedsiębiorstwa, materiałami i towarami. Od 1991 r. Dyrektor Przedsiębiorstwa Budowlano-Montażowego „Budochem” w Radomiu miał 3 zastępców ds.: Budowlano-Montażowych, Produkcji Przemysłowej i Obsługi Technicznej, Ekonomiczno-Finansowych - Główny Księgowy . Jeszcze przed rozpoczęciem likwidacji „Budochem” był przedsiębiorstwem jednozakładowym, w skład którego wchodziły: 1.Zespół Budów w Radomiu; 2. Zespół Budów – Kraków; 3. Zespół Budów – Puławy (na terenie Zakładów Azotowych w Puławach); 4. Zakład Transportowo-Sprzętowy w Radomiu. Z dniem 31 grudnia 1992 r. Wojewoda Radomski wszczął postępowanie naprawcze w Przedsiębiorstwie i ustanowił Zarząd Komisaryczny od 01.01-31.12.1993 r. Z dniem 31 lipca 1993 r. Zarząd Komisaryczny został uchylony . Od dnia 1 sierpnia 1993 r. rozpoczęła się likwidacja przedsiębiorstwa. Termin zakończenia likwidacji zmieniał się kilkakrotnie. W okresie tym przedsiębiorstwo działało pod nazwą: Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „Budochem” w Radomiu w likwidacji. Przedsiębiorstwo zostało wykreślone z rejestru sądowego w dniu 31 marca 1998 r., a przekazanie pozostałego majątku finansowego, jak i spraw do Delegatury Ministerstwa Skarbu Państwa i Ministra Skarbu w Warszawie trwało do końca września 1998 r.

System of arrangement

Układ akt w zespole

 • 1 Zarządzanie i organizacja
 • 2 Planowanie
 • 3 Analizy
 • 4 Kontrole
 • 5 Finanse i księgowość
 • 6 Wynalazczość
 • 7 Kontrahenci

Conditions governing access

Dostępność

tak

Other finding aids

Informacje o innych pomocach ewidencyjnych

inwentarz książkowy

Extent

391 j.a. jednostka archiwalna, 4.62 mb. metr bieżący

Genre of the material

aktowe materiały archiwalne - 391 j.a. 4.62 mb.

Extent

0 j.a. jednostka archiwalna, 0 mb. metr bieżący

Keywords

Indeks geograficzny

Geographic names:
Kraków
Machów
Pionki
Pionki
Pionki
Puławy
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Tarchomin
Tomaszów Mazowiecki
Tomaszów Mazowiecki
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
województwo krakowskie
województwo lubelskie
województwo radomskie
województwo tarnobrzeskie
województwo warszawskie

Indeks osobowy

Personal names:Arak Stanisław Arkuszyński Grzegorz Augustyn Marian Augustyniak Marek Baranowski Jerzy Baranowski Jerzy Bernarczyk Krzysztof Bidas Jerzy Brama Wiesław Buczak Józef Budzisz Julian Bugajski Janusz Bugajski Janusz Bugajski Janusz Całuń Henryk Całuń Henryk Całuń Henryk Całuń Henryk Całuń Henryk Całuń Henryk Całuń Henryk Całuń Henryk Chmiel Jan Chołuj Mieczysław Chylak Bogdan Chylak Bogdan Cibor Marek Cieciora Zenon Cieciora Zenon Cieciora Zenon Cieciora Zenon Cieciora Zenon Cieciora Zenon Cieciora Zenon Cieciora Zenon Cieciora Zenon Cieciora Zenon Cieciora Zenon Cieciora Zenon Cieciora Zenon Cieciora Zenon Cieciora Zenon Cieciora Zenon Cieślak Stanisław Cieślak Stanisław Cieślak Stanisław Cieślak Stanisław Cwajda Michał Cwajda Michał Cwajda Michał Cyran Henryk Cyran Henryk Czapczyński Andrzej Czarkowski Marian Czarkowski Marian Czarkowski Marian Czarkowski Marian Czerwińska Halina Dacka Hanna Dajer Ryszard Dajer Ryszard Daniłoś Franciszek Dąbrówka Waldemar Dąbrówka Waldemar Dąbrówka Waldemar Dąbrówka Waldemar Dąbrówka Waldemar Dąbrówka Waldemar Dąbrówka Waldemar Dębski Wiesław Dominiarczyk Władysław Duliński Marek Dygas Andrzej Dziatkowski Julian Dziwisz Cezary Dziwisz Cezary Dziwisz Cezary Dziwisz Cezary Elert Artur Ellert Artur Elzanowski Krzysztof Feuereisen Marek Filipek Damian Filipek Damian Filipek Waldemar Filipek Waldemar Frak W. Frączek Marian Fryszkowski Stanisław Fryszkowski Stanisław Fryszkowski Stanisław Fryszkowski Stanisław Fryszkowski Stanisław Gajda Jan Gajda Jan Gajda Jan Gajda Jan Gajda Jan Gaworski Henryk Gaworski Henryk Gaworski Henryk Gaworski Henryk Gaworski Henryk Gorczyca Zygmunt Gorczyca Zygmunt Górka Adam Górnicki Krzysztof Górnicki Krzysztof Górnicki Krzysztof Górnicki Krzysztof Górnicki Krzysztof Górnicki Krzysztof Górnicki Krzysztof Górnicki Krzysztof Graba Andrzej Graba Andrzej Granowicz Andrzej Granowicz Andrzej Gręda Czesław Grochol Zbigniew Haruba Edward Holisz Zbigniew Holisz Zbigniew Holisz Zbigniew Holisz Zbigniew Holisz Zbigniew Holisz Zbigniew Holisz Zbigniew Holisz Zbigniew Holisz Zbigniew Holisz Zbigniew Imański Edmund Imański Edmund Imański Edmund Jańczyk Edward Jańczyk Edward Jańczyk Edward Jasiuk Stanisław Jaskólski Stanisław Jodłowski Piotr Jodłowski Piotr Jodłowski Piotr Jodłowski Piotr Józefowicz H. Józefowicz Henryk Józefowicz Henryk Juszczyk Andrzej Juszczyk Andrzej Kaczyński Jan Kaczyński Jan Kaczyński Jan Kaczyński Jan Kaczyński Jan Kaczyński Jan Kaczyński Jan Kaczyński Jan Karwicki Tadeusz Kiljanek Zbigniew Kluska Tadeusz Kluska Tadeusz Kluska Tadeusz Kluska Tadeusz Kluska Tadeusz Kluska Tadeusz Kluza Kazimierz Kluza Kazimierz Knop Edward Kobylarczyk Bogumił Komorowski Adam Kosik Henryk Kostka Andrzej Kowalczyk Marian Kowalczyk Marian Kowalczyk Marian Kowalczyk Marian Koziński Konstanty Kozłowski Zbigniew Krasnodębski Alfred Krasnodębski Alfred Krasnodębski Alfred Krasnodębski Alfred Krasnodębski Alfred Krasnodębski Alfred Krasnodębski Alfred Krasnodębski Alfred Kruszka Andrzej Kruszka Andrzej Kruszka Andrzej Kruszka Andrzej Kruszka Andrzej Kruszka Andrzej Kruszka Andrzej Kruszka Andrzej Kruszka Andrzej Kruszka Andrzej Kruszka Andrzej Kruszka Andrzej Kruszka Andrzej Kruszka Andrzej Krzos Krzysztof Krzos Krzysztof Krzos Krzysztof Krzos Krzysztof Krzos Krzysztof Krzos Krzysztof Krzyżanowska M. Kuczyński Ryszard Kuczyński Ryszard Kuczyński Ryszard Kuczyński Ryszard Kurkowski Czesław Kurkowski Czesław Kurkowski Czesław Kurkowski Czesław Kurkowski Czesław Kurkowski Czesław Kuska Tadeusz Kuska Tadeusz Kwiatkowski Andrzej Kwiatkowski Andrzej Kwiatkowski Andrzej Kwiatkowski Andrzej Kwiatkowski Andrzej Kwiatkowski Andrzej Kwiatkowski Andrzej Kwiatkowski Andrzej Kwiatkowski Andrzej Kwiatkowski Andrzej Kwiatkowski Andrzej Kwiatkowski Andrzej Kwiatkowski Andrzej Kwiatkowski Andrzej Kwiatkowski Andrzej Kwiatkowski Andrzej Kwiatkowski Andrzej Kwiatkowski Andrzej Kwiatkowski Andrzej Kwiatkowski Andrzej Kwiatkowski Andrzej Kwiatkowski Andrzej Kwiatkowski Andrzej Kwiatkowski Andrzej Kwiatkowski Andrzej Kwiatkowski Andrzej Kwiatkowski Andrzej Kwiatkowski Andrzej Kwiatkowski Jerzy Kwiatkowski Jerzy Kwiatkowski Stefan Kwiatkowski Zbigniew Leski Zbigniew Leski Zbigniew Leski Zbigniew Leski Zbigniew Leski Zbigniew Leski Zbigniew Leśniak Tadeusz Leśniak Tadeusz Leśniak Tadeusz Leśniak Tadeusz Leśniak Tadeusz Malczewski Włodzimierz Malczewski Włodzimierz Malczewski Włodzimierz Malczewski Włodzimierz Maleta Sławomir Malmon Andrzej Malmon Andrzej Malmon Andrzej Marchocki Andrzej Marchocki Andrzej Marchocki Andrzej Marcinkowski Andrzej Marczewski Andrzej Marczewski Andrzej Marczewski Andrzej Marczewski Andrzej Marczewski Andrzej Marczewski Andrzej Marczewski Andrzej Marczewski Andrzej Marczewski Andrzej Marczewski Andrzej Marczewski Andrzej Marczewski Andrzej Marczewski Andrzej Marczewski Andrzej Marczewski Andrzej Marczewski Andrzej Marczewski Andrzej Marczewski Andrzej Marczewski Andrzej Marczewski Andrzej Marczewski Andrzej Marczewski Andrzej Mariański Andrzej Mariański Andrzej Mariański Andrzej Maślaniec Zygmunt Matla Jacek Matla Jacek Matla Jacek Matysiak Tadeusz Mazur Andrzej Mazur Andrzej Michalik Józef Michalik Józef Michta Waldemar Miernik Andrzej Miernik Andrzej Miernik Andrzej Molendowski Czesław Moszyński Witold Moszyński Witold Moszyński Witold Mucha Kazimierz Mucha Kazimierz Mucha Kazimierz Mucha Kazimierz Mucha Kazimierz Namysło Tadeusz Namysło Tadeusz Nobis Włodzimierz Nobis Włodzimierz Nobis Włodzimierz Nobis Włodzimierz Nobis Włodzimierz Nobis Włodzimierz Nobis Włodzimierz Nosowski Marek Nosowski Marek Nosowski Marek Nosowski Marek Nowakowski Krzysztof Nowocień Mieczysław Nowosiński Stanisław Ormiański Andrzej Pabian Kazimierz Paliszewski Eugeniusz Paliszewski Eugeniusz Panek Aleksander Panek Aleksander Panek Aleksander Panek Aleksander Papiewski Marek Papiewski Marek Papiewski Marek Parszewski Józef Pawlak Jacek Pawliszewski Edward Paździerz Bronisław Pietralska Elżbieta Pietralska Elżbieta Pietralska Elżbieta Pietruszyński Jerzy Piliński Józef Piliński Józef Piszczek Magdalena Piszczek Magdalena Piwoński Henryk Piwowarczyk Zygmunt Plenkiewicz Andrzej Plenkiewicz Andrzej Plenkiewicz Andrzej Plenkiewicz Andrzej Plenkiewicz Andrzej Plenkiewicz Elżbieta Pleszkiewicz Andrzej Polit Tadeusz Posłuszny Wojciech Posłuszny Wojciech Posłuszny Wojciech Posłuszny Wojciech Posłuszny Wojciech Posłuszny Wojciech Posłuszny Wojciech Posłuszny Wojciech Posłuszny Wojciech Posłuszny Wojciech Posłuszny Wojciech Pracki Jerzy Przyjemski Bogdan Rejczak Jan Rejczak Jan Rejczak Jan Rejczak Jan Rejmer Marek Rejmer Marek Rejmer Marek Rogoda Jan Rojek Henryk Rojek Henryk Rosiński Wojciech Rutkowski Witold Rutkowski Witold Rutkowski Witold Rutkowski Witold Rutkowski Witold Rutkowski Witold Rutkowski Witold Rutkowski Witold Rutkowski Witold Rutkowski Witold Ryba Władysław Salamonowicz Janusz Sałata Janusz Sękowski Stanisław Sękowski Stanisław Sikorski Zenon Sikorski Zenon Sikorski Zenon Sikorski Zenon Sikorski Zenon Sikorski Zenon Sikorski Zenon Sikorski Zenon Sikorski Zenon Sikorski Zenon Sikorski Zenon Sikorski Zenon Sikorski Zenon Sikorski Zenon Sikorski Zenon Sikorski Zenon Sikorski Zenon Sikorski Zenon Sikorski Zenon Sikorski Zenon Sikorski Zenon Silezin Stanisław Simla Jacek Skórnicki Andrzej Skórnicki Andrzej Skórnicki Andrzej Skórnicki Andrzej Skórnicki Andrzej Skórnicki Andrzej Skórnicki Andrzej Skórnicki Andrzej Skórnicki Andrzej Skórnicki Andrzej Skórnicki Andrzej Skórnicki Andrzej Skórnicki Andrzej Skwarek Jan Sławiński Aleksander Smytkiewicz Zdzisław Smytkiewicz Zdzisław Smytkiewicz Zdzisław Smytkiewicz Zdzisław Smytkiewicz Zdzisław Sroczyński Edmund Sroczyński Edmund Sroczyński Edmund Stankiewicz Mieczysław Stankiewicz Mieczysław Stankiewicz Mieczysław Stankiewicz Mieczysław Stankiewicz Mieczysław Stąporek Edward Steczek Czesław Steczek Czesław Steczek Czesław Steczek Czesław Steczek Czesław Stępień Tadeusz Stępniewski Wojciech Strzelczyk Waldemar Strzelczyk Waldemar Strzelczyk Waldemar Strzelczyk Waldemar Strzelczyk Waldemar Strzelczyk Waldemar Sulima Adam Surmacki Mirosław Szajner Mieczysław Szajner Mieczysław Szałański Henryk Szczepanowski Stefan Szczęśniak Edward Szczęśniak Edward Szczygielski Jan Szlachcic Józef Szmyd Maria Szmyd Tadeusz Szmyd Tadeusz Szmyd Tadeusz Szmyd Tadeusz Szymańska Teresa Szymański Zbigniew Śledź Witold Śledź Witold Śledź Witold Śledź Witold Śledź Witold Śledź Witold Śledź Witold Śledź Witold Śledź Witold Śledź Witold Śledź Witold Śledź Witold Śledź Witold Śledź Witold Śledź Witold Śledź Witold Śledź Witold Śledź Witold Śledź Witold Śledź Witold Śledź Witold Śledź Witold Śledź Witold Śledź Witold Śledź Witold Śledź Witold Śledź Witold Śledź Witold Śledż Witold Ślęzak Bolesław Śliwa Janusz Śliwa Janusz Śliwa Janusz Śliwa Janusz Śliwa Janusz Śliwa Janusz Śliwa Janusz Śliwa Janusz Śliwa Janusz Śliwa Janusz Śmigielski A. Świder Stanisław Świerkosz Henryk Tkaczyk Janusz Tkaczyk Sylwester Urbański Ireneusz Utnicki Maciej Utschik Edward Walczak Mieczysław Wasilewski Jan Wiatrek Gabriela Wiatrek Gabriela Wiatrek Gabriela Wiatrek Gabriela Wielopolski Cezary Wikłacz Jan Wilbik Andrzej Wilczak Kazimierz Wilczak Kazimierz Wilczak Kazimierz Wilczak Kazimierz Wilczak Kazimierz Wilczak Kazimierz Wilczak Kazimierz Wilczak Kazimierz Wilczak Kazimierz Wilczak Kazimierz Wilczak Kazimierz Wilczak Kazimierz Wilczak Kazimierz Wiraszka Ryszard Wiszniewski Marian Witasek Krzysztof Wojciechowski Andrzej Wojciechowski Andrzej Wojciechowski Andrzej Wojciechowski Andrzej Wojciechowski Andrzej Wojciechowski Andrzej Wojciechowski Andrzej Wojciechowski Andrzej Wojciechowski Andrzej Wojciechowski Andrzej Wolak Janusz Wolak Janusz Wolak Janusz Wolak Janusz Wolak Janusz Wolak Janusz Wójcik Andrzej Wrzos Krzysztof Zając Zygmunt Zając Zygmunt Zduński Wiesław Zieliński Ryszard Ziomka Andrzej Ziomka Andrzej Ziomka Andrzej Ziomka Andrzej Ziomka Andrzej

Indeks przedmiotowy

Subjects:
cykloheksany
odwodornienie
Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe
Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe "Budochem" w likwidacji
Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe "Budochem" w likwidacji
Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe "Budochem" w likwidacji
Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe "Budochem" w Radomiu
Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe "Budochem" w Radomiu
Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe "Budochem" w Radomiu
Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe "Budochem" w Radomiu
Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe "Budochem" w Radomiu
Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe "Budochem" w Radomiu
Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe "Budochem" w Radomiu
Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe "Budochem" w Radomiu
Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe "Budochem" w Radomiu
Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe "Budochem" w Radomiu
Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe "Budochem" w Radomiu
Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe "Budochem" w Radomiu
Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe "Budochem" w Radomiu
Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń Surowców Chemicznych
Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń Surowców Chemicznych
Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń Surowców Chemicznych
Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń Surowców Chemicznych
Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń Surowców Chemicznych
Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń Surowców Chemicznych
Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń Surowców Chemicznych
Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń Surowców Chemicznych
Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń Surowców Chemicznych
Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń Surowców Chemicznych
Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń Surowców Chemicznych
Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń Surowców Chemicznych
Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń Surowców Chemicznych
Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń Surowców Chemicznych
Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń Surowców Chemicznych
Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń Surowców Chemicznych
Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń Surowców Chemicznych
Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń Surowców Chemicznych
Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń Surowców Chemicznych
Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń Surowców Chemicznych
Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń Surowców Chemicznych
Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń Surowców Chemicznych
Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń Surowców Chemicznych
Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń Surowców Chemicznych
Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń Surowców Chemicznych
Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń Surowców Chemicznych
Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń Surowców Chemicznych
Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń Surowców Chemicznych
Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń Surowców Chemicznych
Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń Surowców Chemicznych
Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń Surowców Chemicznych
Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń Surowców Chemicznych "BUDOKOP"
Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń Surowców Chemicznych "BUDOKOP"
Świadectwa jakości
Świadectwa racjonalizatorskie Nr 12/80
Świadectwa racjonalizatorskie Nr 2082
Świadectwa racjonalizatorskie Nr 2182
Świadectwo Autorskie nr 69317
Świadectwo Autorskie nr 69318
Świadectwo Ochronne Urzędu Patentowego PRL nr 43/49
Świadectwo racjonalizatorksie Nr 7/82/1
Świadectwo racjonalizatorksie Nr 7/82/2
Świadectwo racjonalizatorksie Nr 7/82/3
Świadectwo racjonalizatorskie 1/82/1
Świadectwo racjonalizatorskie 1/82/2
Świadectwo racjonalizatorskie 1/82/3
Świadectwo racjonalizatorskie 1/82/4
Świadectwo racjonalizatorskie 1/82/5
Świadectwo racjonalizatorskie Nr 1/82
Świadectwo racjonalizatorskie Nr 2/82

Language of the material

polski niemiecki

Record creator


Aktotwórca:

Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe "BUDOCHEM" w Radomiu


Inne nazwy twórcy:

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń Surowców Chemicznych z siedzibą w Warszawie

Content provider

Archiwum Państwowe w Radomiu

(ul. Wernera 7, 26-600 Radom)

Rate this content

Was this content helpful? Let Archives Portal Europe and the archival institution know what you think.

Add feedback

Contact this institution

Feedback is sent directly to the institution holding this material and should preferably be submitted in English or in the language of the institution, if possible. The institution will aim at getting back to you as soon as possible to help you with your request, though you might need to allow between two and four weeks for this depending on the current workload at the institution.

Not all required fields have been filled in.

Full name*

Your full name is required

Email address*

Your email address is required

Your message*

A message is required

Archives Portal Europe help guide

Please select amongst the relevant tips we can help with. If you still have questions, please do not hesitate to contact us, and we will be in touch as soon as possible.

Starting your search here will include all content available in Archives Portal Europe. Simply enter your keyword(s) and hit the search button. Wrap fixed expressions in quotation marks, e.g. “French Revolution”. Check the box to “Search each term separately” in case you are looking for documents containing at least one word, but not necessarily all keywords; this will also allow you to search for the same term in multiple languages at the same time (e.g. “French Revolution” “Révolution Française”). You can also use wildcards - find more about Research Tools here. If you would like to use more specific settings, try our Advanced search

The additional advanced search options give you the possibility to focus your search in:

 • archival documents (Search in archives),
 • names of person and organisations that created, worked with and maintained these documents (Search in names),
 • Institutions currently holding the documents (Search in institutions).

When searching with multiple terms at the same time, wrap fixed expressions in quotation marks (e.g. "French Revolution"), or check the box "Search each term separately" in case you are looking for either one term of the other. This will also allow you to search for the same term in multiple languages (e.g. "French Revolution" "Révolution française"). You can also choose one of the suggestions matching your search term once you start typing.

This will only show results that include documents that have been digitised and are available online

Use this option to search only one or more keywords, rather than all of them

Select where your search terms should appear specifically inside the archival description:

 • Title: search terms will appear in the title, or name, of the description
 • Content Summary: search terms will appear in the main description of the document or of the collection
 • Reference code: it is the identifier of the archival material as provided by the institution. Use this option if you know the exact reference code of the material you are looking for

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person.
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation.

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the description of the archive:

 • Name: search term appears in the name of the institution. It can be the full name of an archival institution or only parts of it.
 • Place: search term appears in the address or area of the institution. It can be the city or town, where the archival institution is located or any other place of importance (e.g. previous locations)

 • A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds, up to item level.
 • A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • A source guide is a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions.
  You can filter by one or more entity types:
 • A person (e.g. John Locke, or Jean Jaques Rousseau);
 • A family (e.g. Bonaparte, or Helgason);
 • A corporate body, i.e. the name of an institution, organisation, or company (e.g. Ministerie van Justitie, or Electro Mecánica Antonio Armentano)

Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions:

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Enter a start and/or end date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01-01-1900 for 1 January 1900. This will allow you to focus your search on a specific period of time. You can use the calendar function or type directly in the text field. The checkbox "Exact date search" concentrates the search on one specific date.

Check "View in context" to view the results in the hierarchical structure of archives.

 • Choose "List view" to view the results in a simple list, ordered according to relevance or date
 • Choose "Context view" to view the results in the hierarchical structure of the holding archives.

For more details see Research Tools

Please sign in to save your searches.

A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.

A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level.

You can filter results by selecting one or more countries of interest. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by one or more holding archival institutions. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can select to view results from a specific Finding Aid, i.e., a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter by type of descriptive document:

 • "Holdings Guide": an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • "Source guide": a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions. a description of the archival collections available. Similar to Holdings guides
 • "Finding aid" provides more detailed descriptions of the archival materials of specific collections or fonds

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting "Fonds description" for a general overview or "Other descriptions" for item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting only those containing digital objects, i.e. the link to the digitised version of the archival material you are looking for. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of digital object you are interested in:

 • Text: most documental material, such as administrative records, letters, manuscripts etc.
 • Image: includes photographs, posters, maps.
 • Sound: sound recording with no images
 • Video: moving images with or without sound
 • Unspecified: indicates that the holding institution has not specified the type of digital object
 • 3D: 3-d digital objects

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers)

 • Full dates includes normalised date information available for date-based searches. It is recommended to combine this selection with the filters "Start timespan" and "End timespan" for more details.
 • Only descriptive dates provides the date information in human-readable format.
 • No date either includes documents where the creation date is unknown, or where date information is not in a machine-readable format

Please note that not all documents contain a machine-readable date. More information here

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the earliest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the latest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting one or more topics of interest. Please note that this filter will only include materials where the topic has been assigned and is therefore in a machine-readable format. Read how to assign a topic to documents on the Topics page. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation

You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of entities:

 • Person (e.g., John Locke or Jean Jaques Rousseau)
 • Family (e.g., the family Bonaparte)
 • Corporate body (an institution, organisation, or company, e.g. the "Ministerie van Justitie")
You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the type of holding institution. Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions.

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Write your message in your own language and use this drop-down menu to have your message translated into English or in the language of the institution for a swifter response. By checking this box and selecting a language you will send your original message along with the translated version

What kind of suggestion would you like to make?

 • Assign to topic: assign this record to one of our Topics. Topics are created following the Unesco Thesaurus
 • Suggest translation: If you have translated this archival description or the documents themselves, please send it to us as a .doc or .pdf file
 • Connect to another resource: If this object relates to another resource in Archives Portal Europe, or anywhere else on the web (e.g., an article on Wikipedia), you can suggest it to be linked to this resource
 • Other: If you have any other relevant material, such as a transcription of the document, please upload it and let us know here

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Licence

This object is not or no longer protected by copyright and has been labelled with the Public Domain Mark. It can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Public Domain Dedication. All possible existing rights in the content are waived, and the object can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution (BY) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object, even commercially, as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Share Alike Licence

This is a test area to fill out all the copyright details for NoDerivs

This is a test area to fill out all the copyright details for NonCommercial

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, No Derivates (BY-ND) licence. You can copy and redistribute the object, even commercially, as long as no alteration is made to the object and you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial (BY-NC) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, ShareAlike (BY-NC-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and as long as you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, No Derivates (BY-NC-ND) licence. You can copy and redistribute the object for non-commercial use only, as long as no alteration is made to the object and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

Return to search Make a suggestion Contact this institution