Return to search

Naczelna Rada Starszych Ludności Żydowskiej Dystryktu Radomskiego w Radomiu. Dział Dowodów Osobistych.

1941-1942 Reference: PL/58/PL-58-387/0

View context

Poland
Archiwum Państwowe w Radomiu

Finding aid sub-groups

Sebastian Piątkowski
2005-10-17
Archiwum Państwowe w Radomiu
polski

Scope and content

Zawartość

W 143 j.a. tworzących zespół przechowywanych jest ponad 14 077 wniosków o wydanie dowodów osobistych, złożonych w latach 1941-1942 przez mieszkańców radomskiego getta. Wnioski, posiadające znormalizowaną formę, obejmują pola: numer rejestracyjny nazwisko, imię (imiona), data i miejsce urodzenia, imię ojca oraz imię i nazwisko panieńskie matki, dane o stanie cywilnym, zawód wykonywany, adres zamieszkania. Na większości z nich zachowały się fotografie wnioskodawców. Niektórym wnioskom towarzyszą nieodebrane dowody osobiste (w nielicznych przypadkach zachował się sam dowód, brak jest natomiast wniosku o jego wydanie). W zespole występują również odłączone od formularzy – a w konsekwencji niezidentyfikowane – fotografie osób składających wnioski.

Record creators history

Dzieje ustrojowe

Naczelna Rada Starszych Ludności Żydowskiej Dystryktu Radomskiego (Der Ober-Ältestenrat der Jüdischen Bevölkerung des Distrikts Radom), była jednym z kilkuset tzw. Judenratów, funkcjonujących w okresie okupacji hitlerowskiej w Generalnym Gubernatorstwie (GG). Tworzenie tego rodzaju instytucji wynikało z podstawowych założeń nazistowskiej polityki w stosunku do Żydów. Już w pierwszych dniach po zakończeniu działań wojennych przejawiła się ona m.in. likwidacją żydowskich gmin wyznaniowych oraz zakazem prowadzenia działalności przez mozaistyczne partie polityczne, organizacje społeczne, charytatywne, gospodarcze itp. Równocześnie Niemcy dążyli do powołania gremiów, stanowiących reprezentację lokalnych społeczności żydowskich. Pierwsze wytyczne związane z powoływaniem Judenratów zostały zawarte w telefonogramie szefa Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy Reinharda Heydricha do podległych mu służb policyjnych z dn. 21 września 1939 r. Heydrich nakazywał ustanowienie w każdej gminie żydowskiej rady i powołanie w jej skład „wpływowych członków miejscowego społeczeństwa”. Rada Starszych miała składać się - w zależności od wielkości gminy - z 12 lub 24 osób, które obciążono pełną odpowiedzialnością za dokładne i terminowe wykonywanie poleceń władz niemieckich. Telefonogram ten stał się podstawą rozporządzenia Generalnego Gubernatora Hansa Franka z 28 listopada 1939 r., w którym charakter działalności rad określano następującymi słowami: „Rada żydowska obowiązana jest do przyjmowania rozkazów Władz Niemieckich przez przewodniczącego lub jego zastępcę. Odpowiada ona za sumienne przeprowadzenie tychże w pełnym zakresie. Żydzi i żydówki winni być posłuszni poleceniom wydanym przez nią celem wykonania niemieckich zarządzeń”. Normatyw ten uzupełniło m.in., wydane tego samego dnia, rozporządzenie Szefa Dystryktu Radomskiego, w którym również podkreślono, że w wypadku sabotowania rozporządzeń okupanta wobec członków każdej rady „stosowane będą najostrzejsze represje”. Judenraty stały się reprezentacją Żydów zamieszkujących dane miejscowości wobec lokalnych władz okupacyjnych, a zarazem organami wykonawczymi niemieckich poleceń w stosunku do ludności żydowskiej. Pełniły one również funkcje, które można określić jako pozostałości wewnętrznego samorządu żydowskiego. Ich bieżąca działalność koncentrowała się wokół trzech grup problemowych. Pierwszą z nich można określić jako wykonywanie zarządzeń władz, przejawiające się m.in. organizowaniem kontyngentów robotników przymusowych, zarządzaniem i organizowaniem strony technicznej zbiórek kontrybucji finansowych oraz określonych kategorii towarów (futra, kosztowności, meble, metale szlachetne itd.), wykonywaniem poleceń dotyczących przesiedleń ludności. Drugą dziedziną działalności Judenratów było pełnienie funkcji administracyjnych wobec ludności żydowskiej, a następnie administracja gett, przejawiająca się m.in. w prowadzeniu ewidencji meldunkowej, rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych, organizowaniu zaopatrzenia w opał i żywność, zbiórki podatków, organizacji wytwórczości, rozwiązywaniu problemów sanitarnych, organizacji życia religijnego, roztaczaniu opieki nad cmentarzami, oraz takimi zagadnieniami jak np. organizacja poczty, utrzymanie porządku, zwalczanie przestępczości pospolitej itp. Trzecia grupa zadań to organizacja pomocy społecznej, polegająca m.in. na tworzeniu i prowadzeniu szpitali, sierocińców i domów starców, organizowaniu i prowadzeniu tanich kuchni, rozdawnictwie żywności dla ubogich itp. Z biegiem czasu znaczną część tej działalności w poszczególnych miejscowościach przejęły lokalne delegatury Żydowskiej Samopomocy Społecznej. Okoliczności powstania Naczelnej Rady Starszych Ludności Żydowskiej Dystryktu Radomskiego należy wiązać z powołaniem we wrześniu 1939 r. polsko-żydowskiego Komitetu Samopomocy Społecznej. Z którego wyodrębnił się następnie Żydowski Komitet Samopomocy Społecznej, na czele z Jakubem Goldbergiem. W dniu 26 września 1939 r. funkcję przewodniczącego Komitetu objął Józef Diament, który sporządzając na polecenie Niemców listę kandydatów do Judenratu umieścił na niej - prawdopodobnie po uzyskaniu zgody zainteresowanych - wyłącznie członków Komitetu; sam zresztą określał w jednym z dokumentów to posunięcie jako „przekształcenie” Komitetu w radę starszych. Jej efektywne działanie wymagało stworzenia rozbudowanego aparatu administracyjnego, podzielenia go na specjalistyczne komórki, a także zatrudnienie w nich odpowiedniego personelu. Podczas gdy w małych skupiskach żydowskich rady zatrudniały zaledwie kilku urzędników, w radomskiej Radzie Naczelnej pracowało w 1941 r. na stanowiskach urzędniczych ponad 100 osób. Oprócz nich Judenrat zatrudniał personel podlegających mu instytucji (lekarze, pielęgniarki, pomoc medyczna, pracownicy kuchni ludowych, sierocińców, personel cmentarza), ok. 150 funkcjonariuszy służby porządkowej, a także grupę osób o nieznanej bliżej liczebności, której członkowie określali swój zawód w oficjalnych dokumentach terminem „współpracowników rady starszych”. Reasumując, liczbę osób pobierających pobory z radomskiego Judenratu we wspomnianym okresie można szacować prawdopodobnie na ok. 350 osób. Choć wewnętrzna struktura rad starszych nie była ujednolicona w skali GG czy też dystryktu żadnymi normatywami, ze względu na wypełnianie podobnych zadań w poszczególnych miejscowościach Judenraty posiadały wszędzie podobne komórki organizacyjne (nazwane w zależności od miejsca: wydziałami, komisjami, lub też sekcjami). Zachowane źródła informują nas o kilkunastu komórkach wewnętrznych Rady Naczelnej, ale zestawienie to nie jest z pewnością pełne. Według szczątkowych informacji Radę tworzyły: 1. Biuro Główne (Hauptbüro). Pełniło funkcję sekretariatu Rady. Zajmowano się tu sporządzaniem oficjalnych dokumentów, redagowaniem uchwał, opracowywaniem tekstów ogłoszeń podawanych do wiadomości ludności żydowskiej. Według informacji polskiego ruchu oporu prawdopodobnie właśnie ta komórka była wykorzystywana przez Niemców do takich prac, jak np. przepisywanie list Polaków przeznaczonych do aresztowania, lub też wywiezienia na roboty do Rzeszy. 2. Biuro Ewidencji Ludności Żydowskiej (Das Jüdische Einwohnererfassungsbüro). Powstało 1 maja 1941 r. Dokonywano tutaj czynności rejestracyjnych dotyczących ruchu ludności, sprawdzając także stan ilościowy pojazdów, koni i krów na terenie radomskiego getta. Prawdopodobnie sporządzano tu także na potrzeby Niemców zestawienia statystyczne w skali dystryktu. W powszechnym mniemaniu prowadzona w biurze ewidencja obejmowała także dane o szeroko pojętej przeszłości (w domyśle: politycznej) Żydów, popełnionych przed wojną przestępstwach itp., co wykorzystywali Niemcy przy sporządzaniu wykazów osób przewidzianych do aresztowania. Prawdopodobnie komórką Biura był Dział Dowodów Osobistych. W początkach 1942 r. planowano uruchomienie w ramach Biura odrębnego Działu Statystycznego, ale nie wiadomo, czy zamysł ten został zrealizowany. 3. Wydział Mieszkaniowy (w źródłach także jako: Urząd Mieszkaniowy) (Kwatieramt). W 1941 r. kierownikiem wydziału był Jakub-Hersz Fiszchbein. Do czasu utworzenia getta urząd zajmował się rozkwaterowywaniem Żydów przesiedlonych do Radomia z ziem polskich włączonych do Rzeszy oraz innych terenów. Wraz z decyzją o utworzeniu dzielnic zamkniętych jego pracownicy zajęli się rozmieszczeniem Żydów na terenie radomskich gett. 4. Wydział Personalny (Personalabteilung). Zajmował się ruchem kadrowym placówek strukturalnych Rady Starszych. W 1941 r. wydziałem kierował prawdopodobnie Władysław Fenigstein. 5.Wydział Pracy Przymusowej (Abteilung Arbeitspflicht). Głównym zadaniem Wydziału było kompletowanie kontyngentów robotników przymusowych, pracujących w samym Radomiu, i w obozach w okolicach miasta. Pracownicy wydziału rozdzielali wymiar pracy na poszczególne osoby, zajmowali się zastępstwami, wypłacali robotnikom symboliczne wynagrodzenie. Wydział zajmował się także niektórymi aspektami pracy przymusowej w dystrykcie; jego pracownicy uchodzili powszechnie za najbardziej skorumpowanych w całej Radzie. 6. Wydział Przemysłowo-Handlowy (w źródłach także jako: Wydział dla Spraw Przemysłu i Handlu). Zajmował się różnorodnymi aspektami życia gospodarczego miasta. W jego składzie istniał m.in. dział przepustek kolejowych, który zajmował się wyjednywaniem u Niemców zezwoleń na podróż, zakazanym oficjalnie dla Żydów, transportem kolejowym; funkcjonował także dział języka niemieckiego, którego pracownicy pomagali Żydom w pisaniu podań do władz niemieckich). Z wydziałem był z pewnością związany (być może formalną podległością w strukturze organizacyjnej) Zarząd Główny Nieruchomości Żydowskich (Hauptverwaltung der Jüdischen Leigenschaftem) utworzony po wprowadzeniu 1 lipca 1940 r. przymusowego przejścia wszystkich nieruchomości żydowskich dających dochód powyżej 200 zł miesięcznie pod zarząd komisaryczny. Radę Starszych, w skutek jej własnych starań, uczyniono głównym zarządcą żydowskiego mienia w Radomiu. Wydział wykonywał wszystkie obowiązki zarządcy: inkasował czynsze, kontrolował administratorów itd. Administratorami nieruchomości leżących na terenie getta zostali mianowani wyłącznie Żydzi, poza gettem - Niemcy i Polacy. Rada pobierała tytułem wynagrodzenie 4% dochodów. 7. Wydział Prawny (Rechtsabteilung) – w źródłach także jako: Wydział Pomocy Prawnej (Rechtshilfe). Wydział zajmował się szeroko rozumianymi kontaktami z władzami niemieckimi i organami sądowymi w kwestiach prawnych, zwłaszcza administracji mienia, zarządu komisarycznego itp. Wydziałem kierował początkowo adwokat Leon Sytner, a w 1941 r. dr Szyja Fensterblau. Przy Wydziale istniał Sąd Polubowny, kierowany przez adwokata o nazwisku Jalle, który rozstrzygał sprawy sporne, przede wszystkim między lokatorami a sublokatorami o czynsze. 8. Wydział Zdrowia (Abteilung Gesundheitswesen). Zajmował się sprawami sanitarnymi i zdrowotnymi, głównie walką z epidemiami, kontrolą szczepień ochronnych. Nadzorował również Szpital Starozakonnych oraz, zorganizowany z powodu pogarszania się warunków zdrowotnych Żydów, Szpital Epidemiczny, Zakład Dezynfekcyjny, a także Ambulatorium, kierowane przez Majlecha Borensztajna. 9. Wydział Opieki Społecznej (Abteilung Bevölkerungswesen und Fürsorge). Przejął on zadania wielu przedwojennych żydowskich organizacji charytatywnych, które w okresie okupacji przerwały działalność. Do najważniejszych z nich należało prowadzenie Domu Starców i Kalek im. Bekermanów oraz sierocińca. Pracownicy wydziału zajmowali się również organizowaniem różnorodnego wsparcia, zwłaszcza żywnościowego, osób najuboższych, pomocą dla transportów wysiedleńców przejeżdżających przez miasto itd. Od połowy 1940 r. znaczną część zadań wydziału przejęli działacze dwóch radomskich delegatur (miejskiej i powiatowej) Żydowskiej Samopomocy Społecznej (ŻSS). 10. Wydział Wyznaniowy (Kultus Referat). Kontynuował on prace rabinatu z okresu międzywojennego. Co najmniej do końca 1940 r. w Radomiu prowadzono księgi urodzeń, małżeństw i zgonów, oraz wydawano z nich odpisy. Oficjalną opiekę religijną nad ludnością żydowską sprawowali rabin Chil Kestenberg i podrabin Szmul Tajtelbaum. W wydziale zatrudnieni byli także kantorzy radomskiej synagogi Mojżesz Rontal i Izrael Kupfer. Wydział zarządzał także cmentarzem wyznaniowym, m.in. w 1940 r. zwrócił się do władz niemieckich z prośbą o wyrażenie zgody na jego powiększenie. 11. Wydział Szkolny. Działania Wydziału w skali dystryktu nie są znane. W jego strukturze istniał referat, zajmujący się oświatą w Radomiu, którego kierownikiem był w 1941 r. Markus Szwarcberg. Referat podejmował działania na rzecz odbudowy szkolnictwa żydowskiego, m.in. przeprowadzając rejestrację dzieci. Pomimo ogromnych trudności finansowych i lokalowych istniały projekty rozwoju szkolnictwa zawodowego o profilach metalowym i budowlanym, a także - w dalszych planach - uruchomienie kursów rolniczych. 12. Wydział Finansowy (Finanzabteilung). Zajmował się nakładaniem i egzekwowaniem kontrybucji i innych należności ściąganych od mieszkańców getta, a także wypłacaniem poborów osobom zatrudnionym w Radzie. W jego strukturze funkcjonowała prawdopodobnie Referat dla Spraw Podatkowych, a we współpracy z nim – będąca jednak komórką samodzielną – Kasa. 13. Wydział Prowincjonalny. Koordynował kontakty Rady ze skupiskami żydowskimi na terenie dystryktu. Jak już zaznaczono, zachowane w archiwaliach informacje o poszczególnych wydziałach rady nie są z pewnością pełne. Dodać warto, że Radzie podporządkowana była żydowska służba porządkowa, zwana popularnie „policją żydowską”. W Radomiu służyło w niej ok. 150 osób. Do zadań policji należało m.in. pełnienie służby wartowniczej przy wyjściu i murze getta, zwalczanie nielegalnego handlu i przestępczości pospolitej, czuwanie nad przestrzeganiem ogólnego porządku i wykonywania nakazów sanitarnych. Niemcy wykorzystywali również policjantów żydowskich do pewnych działań pomocniczych, np. konwojowania osób zatrzymanych do radomskiego więzienia. Od stycznia 1942 r., kiedy to w nazistowskich kręgach kierowniczych zapadła decyzja o likwidacji skupisk żydowskich w GG i poddaniu mozaistów masowej eksterminacji, kompetencje rad żydowskich były coraz bardziej ograniczane. Dnia 28 kwietnia 1942 r. niemiecka służba bezpieczeństwa aresztowała Józefa Diamenta, jego zastępcę Arona vel Arnolda Meryna, komendanta policji żydowskiej Joachima Gajgera, a także prawdopodobnie innych członków Rady Naczelnej i oficerów policji. Podstawą aresztowania były - jak to zapisano w niemieckich dokumentach - „normatywy gospodarki wojennej” (Die Kriegswirtschaftsbestimmungen). Po kilku tygodniach pobytu w radomskim więzieniu aresztowanych deportowano do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, gdzie ponieśli śmierć. Fakt aresztowania wspomnianych osób uznawany jest za równoznaczny z likwidacją Naczelnej Rady Starszych.

Conditions governing access

Dostępność

tak

Other finding aids

Informacje o innych pomocach ewidencyjnych

inwentarz książkowy

Extent

143 j.a. jednostka archiwalna, 3.6 mb. metr bieżący

Genre of the material

aktowe materiały archiwalne - 143 j.a. 3.6 mb.

Extent

0 j.a. jednostka archiwalna, 0 mb. metr bieżący

Keywords

Indeks osobowy

Personal names:Abramowicz Abram Abramowicz Abram s. Herszka Abramowicz Ajzyk Abramowicz Bajla Abramowicz Basia Abramowicz Blima Ruchla Abramowicz Bluma Abramowicz Boruch Abramowicz Chaja Abramowicz Chaja - Rajzla Abramowicz Chana Abramowicz Chańcza Abramowicz Chaskiel Abramowicz Chawa Abramowicz Cipy Abramowicz Dwojra Abramowicz Eta-Gitla Abramowicz Fajga Abramowicz Fiszel Abramowicz Gitla Abramowicz Hena-Maria Abramowicz Herszek s. Abrama Abramowicz Herszek s. Chaima Abramowicz Herszek s. Moszka Abramowicz Hinda Abramowicz Hindla Abramowicz Icek s .Borucha Abramowicz Icek s. Jankiela Abramowicz Icek s. Szlamy Abramowicz Jakub Abramowicz Jakub - Jojna Abramowicz Jakub - Szymon Abramowicz Jankiel - Josek Abramowicz Łaja Abramowicz Majer - Alter Abramowicz Majer s. Ajzyka Abramowicz Majer s. Borucha Abramowicz Maria c. Ajzyka Abramowicz Maria c. Borucha Abramowicz Mindla - Chaja Abramowicz Moszek Abramowicz Moszek - Abram Abramowicz Moszek - Dawid Abramowicz Moszek - Wolf Abramowicz Moszek s. Herszka Abramowicz Nycha Abramowicz Perla Abramowicz Pinkus Abramowicz Reszka Abramowicz Ruchla Abramowicz Ruchla - Łaja Abramowicz Ruchla c. Mordki Abramowicz Rywka Abramowicz Samson - Lejzor Abramowicz Sura - Blima Abramowicz Syma Abramowicz Szajndla Abramowicz Szlama Abramowicz Szmul - Abram Abramowicz Szmul - Lejzor Abramowicz Szymon Abramowicz Wolf Abramowicz Wolf s. Joska Abramowicz Zelda Abramowicz Zelman Abramsohn Artur - Saul Abramsohn Franciszka Abramsohn Leontyna vel Łaja Abramsohn Zdzisław Adlefliger Abram - Szmul Adlefliger Szajndla Adler Benjamin Adler Brucha - Cypa Adler Chana Adler Chana - Rywka Adler Cwi - Hirsz Adler Daniel Adler Dobra Adler Fajga Adler Fajga z d. Pergament Adler Hudessa - Perla Adler Icek Adler Izrael - Icek Adler Jankiel Adler Josef Adler Josek - Judka Adler Josek - Majer Adler Liba Adler Łaja Adler Maria - Perla Adler Maria z Radomia Adler Maria z Warszawy Adler Marjem Adler Mordka - Mendel Adler Moszek Adler Necha - Tauba Adler Pessa - Roza z d.Firestenberg Adler Rojza - Fajga Adler Rubin Adler Ruchla Adler Ruchla z d. Melchior Adler Rywka - Zysla Adler Sucher - Bajer Adler Sura - Frymeta Adler Szajndla Adler Szlama Adler Szymon Adler vel Otrębska Cecylia Adler Władysław vel Wolf Adler Zysla z d. Kamionka Adlerfligier /Adlefliger/ Maria Adlerfligier /Adlefligier/ Ajdla z d.Fryjdlik Adlerfligier /Adlefligier/ Sura z d.Szapiro Adlerfligier /Adlefligier/ Szlama - Dawid Adlerfligier Chaja Agatsztajn Leon Agrest Toba - Hudesa Aifer /Ajfer/ Ela - Herszek Aifer /Ajfer/ Nechuma - Liba Aifer /Ajfer/ Rywka z d.Pucman Aifer Michał Ajchenbaum Aron Ajchenbaum Bina z d.Frydman Ajchenbaum Chawa Ajchenbaum Estera- -Rywka Ajchenbaum Icek Ajchenbaum Icek - Kuna Ajchenbaum Izrael - Icek Ajchenbaum Jeszua - Eliasz Ajchenbaum Jochwet Ajchenbaum Majer Ajchenbaum Perla Ajchenbaum Rachmil Ajchenbaum Ruchla Ajchenbaum Samuel Ajchenbaum Szajndla z d. Ajzenberg Ajchenbaum Tauba Ajchenbaum Toba - Marjem z d. Zommer Ajchenbaum Wolf - Lejzor Ajchental Łaja Ajdelbaum Abuś - Dawid Ajdelbaum Chaim Ajdelbaum Eta - Ita Ajdelbaum Icek - Gitman Ajdelbaum Moszek Ajdelbaum Moszek - Aron Ajdelbaum Perla Ajdelbaum Sura - Rojza Ajdelbaum Sura z d.Chlebowska Ajdelbaum Szmul Ajdelbaum Wolf Ajdelman Frymeta Ajdelman Izrael - Chaim Ajdelman Perla - Rajzla z d. Zylberman Ajdels Dyna - Łaja Ajdels Izaak Ajdels Lejbuś Ajdels Mariem - Rywka Ajdels Rywka z d.Erman Ajdels Symcha - Binem Ajdels Szmul - Jankiel Ajdelson Chana - Estera z d. Eizenbaum Ajdelsztajn Rywka z d.Tenenbaum Ajdelsztajn Szmul Ajfer Estera - Bajla Ajgier Icek - Judka Ajgier Jochweta Ajgier Rywka z d.Finkielsztajn Ajszaj Chaja z d.Merensztajn Ajszaj Gitla Ajszaj Izrael - Wolf Ajszaj Moszek - Aron Ajszaj Raca Ajszaj Rocha Ajszaj Sura - Estera Ajszaj Szyja Ajszaj Toba Ajszajn Łaja z d.Frydman Ajszajn Mendel Ajzenbaum /Ejzenbaum/ Chaim- Naftula Ajzenbaum Sura - Frymata Ajzenberg Abram Ajzenberg Abram - Bencjan Ajzenberg Abram - Icek Ajzenberg Abram - Majlech Ajzenberg Arja Ajzenberg Chaim - Izrael Ajzenberg Chaim Aron Ajzenberg Chaja - Hudesa Ajzenberg Chana Ajzenberg Chana - Zelda z d.Goldberg Ajzenberg Chana z d.Ajzenberg Ajzenberg Chil Ajzenberg Cipa z d.Frydman Ajzenberg Dawid Ajzenberg Dewora Ajzenberg Dwojra ur. 1919 r. Ajzenberg Dwojra ur.1910 r. Ajzenberg Estera Ajzenberg Estera c. Lejzora Ajzenberg Fajga Ajzenberg Fajga - Ita Ajzenberg Froim Ajzenberg Glika z d.Kierszenblat Ajzenberg Gołda Ajzenberg Gołda - Perla Ajzenberg Hena ur. 1908 r. Ajzenberg Hena ur. 1919 r. Ajzenberg Hilel Ajzenberg Icek Ajzenberg Icek - Lejb Ajzenberg Izrael Ajzenberg Izrael s. Abrama Ajzenberg Jakub Ajzenberg Joel - Lejzor Ajzenberg Jonta - Łaja Ajzenberg Josek s. Kalmy Ajzenberg Josek s. Ksyla Ajzenberg Kielman - Szlama Ajzenberg Lejzor - Dawid Ajzenberg Liba z d.Brandmesser Ajzenberg Łaja Ajzenberg Łaja z d.Akerman Ajzenberg Łaja z d.Birenbaum Ajzenberg Łaja z d.Rozenfeld Ajzenberg Majer - Szulim Ajzenberg Majer - Uszer Ajzenberg Mariem - Rajzla Ajzenberg Mariem - Ruchla Ajzenberg Mendel Ajzenberg Michał Ajzenberg Mirla - Zysla z d.Prugermacher Ajzenberg Mojżesz - Aron Ajzenberg Mordka Ajzenberg Moszek - Hersz Ajzenberg Moszek ur. 1890 r. Ajzenberg Moszek ur. 1898 r. Ajzenberg Moszek ur. 1912 r. Ajzenberg Nusyn Ajzenberg Pesa - Rywka Ajzenberg Rachmil Ajzenberg Ruchla Ajzenberg Ruchla z d.Rozencwajg Ajzenberg Rywka Ajzenberg Rywka - Ruchla z d.Klajman Ajzenberg Rywka z d.Szpajzman Ajzenberg Samuel Ajzenberg Sura - Brandla z d.Rozencwajg Ajzenberg Sura - Łaja ur. 1919 r. Ajzenberg Sura - Łaja ur. 1920 r. Ajzenberg Sura- Gitla z d.Ciepielewska Ajzenberg Sura z d.Kirszenblat Ajzenberg Sura z d.Krys Ajzenberg Szajndla z d.Wojnerman Ajzenberg Szejwa Ajzenberg Szmul Ajzenberg Szyfra Ajzenberg Szyja ur. 1884 r. Ajzenberg Szyja ur. 1889 r. Ajzenberg Szymon Ajzenberg vel Eizenberg Lejzor - Moszek Ajzenberg Zelda Ajzenman /Ajzman/ Hersz - Jakub Ajzenman Abram Ajzenman Bajla Ajzenman Chaja Ajzenman Chaja - Liba Ajzenman Chaja - Perla Ajzenman Chaja - Sura Ajzenman Chana - Syma Ajzenman Czarna Ajzenman Ela - Chaim Ajzenman Estera Ajzenman Fania Ajzenman Frajndla Ajzenman Icek Ajzenman Izrael Ajzenman Izrael - Lejbuś Ajzenman Jakub - Majer Ajzenman Ajzenman Jakub - Majer Ajzenman Jankiel - Icek Ajzenman Jankiel - Majer Ajzenman Jojna - Szulim Ajzenman Jue Ajzenman Kendla Ajzenman Mordka Ajzenman Mordka - Lejzor Ajzenman Moszek - Boruch Ajzenman Moszek - Icek Ajzenman Pesa Ajzenman Rajzla Ajzenman Rywka Ajzenman Sara Ajzenman Sarka - Rojza Ajzenman Szaja Ajzenman Szamszon - Hersz Ajzenman Złata - Frymet Ajzenszer Chaja Majta Ajzenszer Cypa Ajzenszer Estera - Łaja Ajzenszer Małka Ajzenszer Mendel Ajzenszer Szmul Ajzenszmidt Aron - Mordka Ajzenszmidt Dyna - Rywka Ajzenszmidt Kisiel Ajzenszmidt Lejzor Ajzenszmidt Łaja Ajzenszmidt Minka Ajzenszmidt Szoel Ajzensztadt Abram - Mendel Ajzensztadt Chana Ajzensztadt Chawa Ajzensztadt Fajga - Hinda Ajzensztadt Jakub - Aria Ajzensztadt Małka Ajzensztadt Sura - Rywka Ajzenwaser Fajga Ajzenwaser Perla - Łaja Ajzenwasser Aron Ajzenwasser Bajla Ajzenwasser Chaim - Szlama Ajzenwasser Chana Ajzenwasser Hynda Ajzenwasser Szmul - Majer Ajzerner Aron - Izaak Ajzerner Jenta Ajzerner Ruchla Ajzman /Ejzman/ Frajda Ajzman Abram - Szmerek Ajzman Dawid Ajzman Herszek Ajzman Herszek s. Benjamina Ajzman Pesa Ajznman Gitla Akerman Abram Akerman Abram - Gerszon Akerman Abram s. Wolfa Akerman Bajla Akerman Bajla - Rywka Akerman Estera - Idessa Akerman Estera - Tema Akerman Gitla Akerman Godel Akerman Joel Akerman Mendel ur. 1925 r. Akerman Mojżesz - Aron Akerman Akerman Perla c. Wolfa Akerman Wolf s. Icka Akerman Zysia Akierberg Abram - Abuś Akierberg Paulina Akierman Abram s. Lejzora Akierman Abram s. Szmula - Joska Akierman Abram ur. 1911 r. Akierman Abram ur.1921 r. Akierman Abuś Akierman Adela /Ajden/ Akierman Ajdla Akierman Alter - Lejzor Akierman Bajla Akierman Bencjan - Giecel Akierman Benjamin Akierman Berek Akierman Berek s. Szmula - Joska Akierman Berek s. Wolfa Akierman Binem Akierman Brandla Akierman Brucha Akierman Chaim - Chaskiel Akierman Chaja Akierman Chaja - Łaja Akierman Chaja - Nycha Akierman Chaja - Reszka Akierman Chana Akierman Chana - Łaja Akierman Chana - Pesa Akierman Chana c. Kopela Akierman Chaskiel - Mordka Akierman Chawa Akierman Chil s. Ajzyka Akierman Chil s. Lejzora Akierman Czarna Akierman Dobra - Dwojra Akierman Elka Akierman Estera - Gołda Akierman Estera - Małka Akierman Estera ur. 1864 r. Akierman Estera ur. 1887 r. Akierman Estera ur. 1921 r. Akierman Etla Akierman Etla - Rywka Akierman Fajga - Bajla Akierman Fajga - Idesa Akierman Fajga - Rywka Akierman Fajga c. Berka Akierman Fajga c. Herszka Akierman Frajda Akierman Frajda c. Joska Akierman Frymeta Akierman Frymeta c. Abrama - Moszka Akierman Frymeta c. Icka Akierman Gala Akierman Gecel Akierman Genendla Akierman Gitla Akierman Gitla c. Abrama Akierman Gitla c. Herszka Akierman Gitla c. Jankiela Akierman Gitla c. Szyji Akierman Glika Akierman Gołda Akierman Gorszon Akierman Hersz Akierman Hersz - Aba Akierman Herszek ur. 1900 r. Akierman Herszek ur. 1901 r. Akierman Hinda Akierman Hinda - Perla Akierman Hinda c. Machela Akierman Hudesa Akierman Icek Akierman Ita Akierman Ita c. Joska Akierman Izrael - Moszek Akierman Izrael s .Szyji Akierman Izrael s. Moszka - Szlamy Akierman Jankiel Akierman Jankiel s. Mendla Akierman Jankiel s. Wolfa Akierman Jenta Akierman Jenta - Ruchla Akierman Jochenen Akierman Josef - Szyma Akierman Josek - Icek Akierman Josek s. Abrama Akierman Josek ur. 1874 r. Akierman Josek ur. 1885 r. Akierman Josek ur. 1890 r. Akierman Josek ur. 1891 r. Akierman Kajla Akierman Kopel Akierman Lejzor Akierman Łaja Akierman Łaja c. Abrama Akierman Łaja c. Izraela Akierman Mala Akierman Mala c .Wolfa Akierman Mendel - Dawid Akierman Mendel s. Wolfa Akierman Mendel ur. 1898 r. Akierman Mindla Akierman Mojżesz Akierman Moszek Akierman Moszek - Hersz Akierman Moszek - Lejb Akierman Nusyn - Dawid Akierman Pejsach s. Chaima Akierman Pejsach s. Szlamy Akierman Perla Akierman Perla c. Abrama Akierman Pesa Akierman Rajzla - Liba Akierman Rajzla c. Szmula Akierman Razla c. Hersza - Wolfa Akierman Rojza - Frymeta Akierman Rózia Akierman Ruchla - Hudesa Akierman Ruchla c .Szyji Akierman Ruchla c. Symchy Akierman Ruchla ur. 1904 r. Akierman Ruchla ur. 1906 r. Akierman Ruchla ur. 1910 r. Akierman Ruchla ur. 1912 r. Akierman Rywka c. Gerszona Akierman Rywka ur. 1887 r. Akierman Rywka ur.1907 r. Akierman Rywon Akierman Sara Akierman Sura - Dobra Akierman Sura - Haja Akierman Sura - Łaja Akierman Sura - Szajndla Akierman Sura c. Chila Akierman Sura- Rosza Akierman Sura ur .1887 r. Akierman Sura ur. 1875 r. Akierman Symcha Akierman Symcha c. Chila Akierman Szaja Akierman Szlama - Lejbuś Akierman Szlama - Zalma Akierman Szlama s. Berka Akierman Szlama s. Chila Akierman Szmul Akierman Szmul - Josek Akierman Szprynca Akierman Szulim Akierman Szyfra Akierman Szyja - Gdala Akierman Szyja s. Chaima Akierman Wolf Akierman Wolf - Moszek Akierman Zelman Akierman Zelman - Szlama Akselrad Bajla Akselrat Chana - Frymeta Albaum Abram - Mordka Albaum Bajla Albaum Chana - Rajzla Albaum Dina Albaum Gitla Albaum Hinda c. Abrama Albaum Hinda c. Lejzora Albaum Josek Albaum Lejbuś s. Abrama - Mordki Albaum Lejbuś s. Lejzora Albaum Lejzor - Pinkus Albaum Maria Albaum Szejwa Albaum Szulim - Chaim Albersztajn Dawid Albersztajn Godel Albersztajn Luba Albert Chaim - Jakub Albert Chana - Idesa Albert Dwojra - Brucha Albert Menachem - Lejbuś Aleksandrowicz Chaja Aleksandrowicz Chil Aleksandrowicz Estera Aleksandrowicz Eta - Rojza Aleksandrowicz Michuel Alensztejn Estera Alensztejn Izaak Alfus Chawa - Estera Alfus Lazar - Kalman Alpert Aron - Josek Altbrod Hudesa Altbrod Icek Altbrod Majlech - Josek Altbrod Mojsze - Całoł Altenberg Hena Altenberg Mendel Altenberg Mnycha Alter Chuma Alter Ruchla Alter Szyja Alterlewi Herszek Alterlewi Jakub - Zyskind Alterlewi Zelda Altman Abram Altman Abram - Ela Altman Ajdla c. Srula Altman Blima Altman Brandla Altman c. Gerszona - Ajzyka Altman Chaim Altman Chaim - Hersz Altman Chaja Altman Chaja - Jenta Altman Chaja - Łaja Altman Chaja - Zysla Altman Chana Altman Chana - Mirla Altman Chil Altman Cłuwa - Gela Altman Dawid Altman Dora Altman Dwojra - Łaja Altman Elka c. Mordki Altman Elka c. Sruela Altman Estera Altman Estera - Łaja Altman Estera - Malka Altman Estera - Tema Altman Fajga Altman Froim Altman Gerszon - Ajzyk Altman Glajnym Altman Hersz - Wolf Altman Icek Altman Ita Altman Ita - Mindla Altman Jeszua Altman Jochweta Altman Joel Altman Lejbuś ur.1903 r. Altman Lejbuś ur.1907 r. Altman Lejzor - Hersz Altman Luzer - Majer Altman Łaja Altman Małka Altman Małka - Blima Altman Małka - Toba Altman Maria Altman Menasze Altman Mindla Altman Mojżesz s. Gerszona - Ajzyka Altman Mojżesz s. Szmerka Altman Mordka Altman Moszek - Lejzor Altman Moszek - Wola Altman Pinkus - Uszer Altman Rafał Altman Resza Altman Rojza Altman Rojza c. Lejbusia Altman Ruchla Altman Ruchla c. Berka Altman Ruchla c. Mojżesza Altman Rywka Altman Rywka - Perla Altman Srul - Dawid Altman Sura c. Rubina Altman Sura c. Tanacha Altman Szaja Altman Szajndla Altman Szlama Altman Szmul Altman Szmul - Moszek Altman Szmul - Szmerek Altman Szmul s. Gerszona Altman Szmul s. Gerszona - Ajzyka Altman Tauba Altman Wolf - Majer Altman Zacharja - Dawid Altman Zysla Amberg Berek Amberg Chaim Amberg Cyrla Amberg Cyrla c. Hersza - Lejba Amberg Dina Amberg Hersz - Lejb Amberg Jankiel Amberg Josek - Mendel Amberg Kielman Amberg Kielman s. Jankiela Amberg Maria - Hinda Amberg Nachman Amberg Ruchla Amberg Sura Amberg Szulim Ambinder Chaim - Dawid Ambinder Josek Ambinder Rachmil Anderman Etla Anker Chaja Ankerman Nachman Ankier Izrael - Pinkus Ankierman Dawid Ankierman Ruda /Ruba/ Anszaj Aron Anszaj Złata Apel Boruch - Majer Apel Czarna Apel Dyna Apel Lejb - Pejsach Apel Mojżesz Apelbaum Abram - Mordka Apelbaum Ajdla Apelbaum Chana - Sura Apelbaum Cypojra Apelbaum Estera Apelbaum Gitla Apelbaum Herszek Apelbaum Ita Apelbaum Josek Apelbaum Rajzla Apelbaum Szyfra Apelbaum Władysław Apelbaum Złata Apfelbaum Sura - Łaja Apis Izrael - Wadja Appel Lejwa - Godel Appel Tauba Appel Tauba - Ita Arbajtman Herszek - Icek Arbajtsman Symcha - Hersz Arbejtman /Arbajtman/ Chana Arocker Berek Aronson Estera Aronson Markus Artman Chaim - Zelman Artman Estera Artman Nuta Artman Ruchla Aspis Hana - Fajga Aspis Janas Aspis Mordka - Mendel Aspis Perla - Łaja Aspis Sura Aspis Zymla - Łaja Aszkienazy Złata Aszpis Estera - Idesa Aszpis Estera - Łaja Aszpis Herszek - Abram Aszpis Ita Aszpis Pinkus - Lejb Aszpis Ruchla Aszpis Toba Atlas Chaja - Brucha Austrian Cywia Austrian Eliezer Austrian Szmaria Awensztern /Awentsztern/ Abraham - Icek Awensztern Jankiel Awensztern Łaja Awentsztern Dobra Awentsztern Mojsze - Ber Awentsztern Rajzla Awner Łaja Bacharier Jakub Bahr Ewa Bajgelman /Bejgelman/ Szmul Bajmal Frymeta Bajmel Frymeta Bajtel Chaskiel Bajtel Dow Bajtel Mojżesz Bajtel Rajzla - Hinda Bajtler Blima Bajtler Ita Bajtler Jakub - Josek Bajtler Maria - Sura Bajtler Mordka - Dawid Bajtler Samuel-Lejzor-Szmul Bakman Abram Bakman Abram /Perec/ Bakman Brucha Bakman Chaja - Rywka Bakman Estera Bakman Hejnoch Bakman Jankiel Bakman Małka - Ruchla Bakman Moszek - Majer Bakman Rubin Bakman Rywka - Brandla Bakman Zelman Bakowen Wolf Bamel Estera - Rojza Bamel Szmul - Herszek Bania Gitla Bania Jakub Bankajcer Fajga - Liba Bankajczer Gdala Bankajczew Tauba - Etla Bankier Abram - Uszer Bankier Aron - Anszel Bankier Bina Bankier Brucha Bankier Chaja - Gitla Bankier Chaja - Sura Bankier Chawa Bankier Dawid Bankier Estera Bankier Etla Bankier Hanka - Rywa Bankier Hesa Bankier Hinda Bankier Icek Bankier Icek - Majer Bankier Icek - Zelik Bankier Izrael - Moszek Bankier Izrael - Zysman Bankier Jakub Bankier Josek - Jankiel Bankier Moszek Bankier Pesla - Rywka Bankier Rojza - Fajga Bankier Szachna Bankier Szmelka Bankier Szmul - Majer Bankier Wadia - Moszek Bankier Zelik Banknajcer Toba Banknajczer Kajla Banowicz Liza Baran Abram - Izak Baran Blima Baran Chawa - Ita Baran Ela Baran Izrael Baran Josef - Szaja Baran Małka - Rajzla Baran Sura Barumchercyk Izrael Barumchercyk Ruchla - Łaja Bass Bajla - Gitla Batyst Mordka - Icek Batyst Toma Baum Abram - Chil Baum Blima Baum Brucha Baum Chaim - Juer Baum Chaja Baum Chana - Hinda Baum Cyrla - Lifcia Baum Hendla Baum Icek Baum Izrael - Chil Baum Jochweta Baum Józef Baum Kalman - Symcha Baum Mirla Baum Mojżesz-Menachem Baum Moszek Baum Moszek - Mendel Baum Ruchla Baum Rywka Baum Rywka - Ruchla Baum Sura - Łaja Baum Szajndla - Lifcia Baum Szejwa - Ita Baum Szlama Baum Szmul - Jnakiel Baumgart Czarna z d.Baumgart Baumgart Rywka Baumgarten Abuś Baumgarten Czarna Baumgarten Fajga Baumgarten Herszek Baumgarten Jacheta z d.Mechtinger Baumgarten Joel - Josek Baumgarten Lejzor - Moszek Baumgarten Perla - Łaja Baumgarten Rachnył - Kopel Baumzecer Aron Baumzecer Chana Baumzecer Elka - Dwojra z d. Wurman Baumzecer Izrael - Jakub Baumzecer Pesa Baumzecer Szlama Bąk Hendla z d. Perel Bąk Herszek Bąk Mordka - Jakub Bąk Szyja - Józef Beckier Abram Bedane Słuwa Beder Doba - Szajndla Beder Hinda - Ruchla Bejgel Josel Bejgielman /Bajgielman/ Chaja z d.Siemiatycz Bejtman Sura - Blima Beker /Becker/ Chawa - Fajga z d. Berber Beker Azjasz Beker Chaim Beker Herszek Beker Naftal - Icek Beker Szoel - Szyja Beker Zysla -Łaja Bekier /Beker/ Estera Bekier /Beker/ Henia Bekier /Beker/ Łaja z d.Łodon Bekier Abram Bekier Elka z d.Fugman Bekier Estera - Ruchla z d.Wisenberg Bekier Moszek - Szymon Bekierman Krajndla z d.Bekierman Bekierman Kuna - Lejbuś Bekierman Perla z d.Potażnik Belek Aron - Wolf Belek Berek Belek Estera Belek Froim Belek Maria Belek Perla z d.Berneman Belek Sura z d. Wajcman Belsberg Sura Belzberg /Belcberg/ Cypra Bełżycki Motek Benedykt Złata - Dwojra Benet Bajla z d. Spirytus Benet Brandla Benet Dawid Benet Estera z d. Lewin Benet Jakub Benet Jankiel Benet Josek - Lejb Benet Łaja - Toba z d.Flamenbaum Benet Mordka - Berek Benet Rywka z d.Spirytus Berenbojm Ajzyk - Icek Berenbojm Dwojra Berenbojm Fajga z d.Akerman Berenbojm Moszek Berencwajg Berek Berencwajg Chaja - Fajga z d.Kac Berg Jonaten Berg Margarita z d.Winawer Bergajzen Herszon - Henoch Bergajzen Hirsz - Judka Bergajzen Lejbuś Bergajzen Mojżesz - Dawid Bergajzen Ruchla - Perla z d.Zelcer Berger Chaja - Bajla Berger Chana Berger Chawa z d.Tonenbaum Berger Eduard Berger Estera z d.Hopman Berger Icek Berger Izrael Berger Lejzor Berger Łaja Berger Mordka - Mendel Berger Moszek - Lejzor Berger Pepi Berger Rywka Berger Rywka c. Szlamy Berger Sura Berger Sura - Rajzla z d.Mole Berger Szlama Bergier Abram - Symcha Bergier Brucha z d.Bergier Bergier Fiszel Bergier Gołda z d.Przybyszewicz Bergier Izrael Bergier Jakub - Kopel Bergier Majer - Chil Bergier Ruchla - Perla Bergier Sura - Priwa Bergman Binem Bergman Cutla - Mnicha Bergman Fajga Bergman Frajda Bergman Gabriel Bergman Icek Bergman Icek - Hersz Bergman Jakub Bergman Łaja Bergman Rywka ur. 1911 r. Bergman Rywka ur. 1912 r. Bergman Rywka ur.1920 r. Bergman Sura Bergman Szpetla Berkman Elza Berkman Gołda - Hana Berkman Herszek Berkman Hudessa Berkman Izrael - Jakub Berkman Lejbuś Berkman Lejbuś - Pejsak Berkman Majer Berkman Matla Berkman Zysio Berkowicz /Borkowicz/ Fiszel Berkowicz Beniamin Berkowicz Benjamin Berkowicz Berek Berkowicz Brandla Berkowicz Chaim Berkowicz Chaja Berkowicz Chaja - Gitla Berkowicz Cyrla Berkowicz Dawid Berkowicz Dwojra Berkowicz Dwojra - Ruchla Berkowicz Fajga Berkowicz Gitla ur. 1901 r. Berkowicz Gitla ur. 1908 r. Berkowicz Icek Berkowicz Icek s. Abrama Berkowicz Ita - Łaja Berkowicz Izrael - Abram Berkowicz Jakub - Dawid Berkowicz Josek Berkowicz Josek - Lejzor Berkowicz Lejbuś Berkowicz Majer ur. 1919 r. Berkowicz Majer ur.1898 r. Berkowicz Maria Berkowicz Maria - Judesa Berkowicz Michel Berkowicz Moszek ur. 1890 r. Berkowicz Moszek ur. 1923 r. Berkowicz Motek Berkowicz Naftula Berkowicz Natan Berkowicz Perla - Tauba Berkowicz Pesa - Bina Berkowicz Rajzla Berkowicz Regina Berkowicz Rywka Berkowicz Rywka - Łaja Berkowicz Sura - Ita Berkowicz Sura ur. 1887 r. Berkowicz Sura ur. 1900 r. Berkowicz Szaja Berkowicz Szmul - Chaim Berkowicz Szymon - Lejb Berkowicz Zelda Berlin Adolf Berlin Cecylia Berlin Ewel Berlin Melania Berman /Bergaman/ Icek Berman Abram Berman Beniamin Berman Blima - Ruchla Berman Brucha Berman Dawid Berman Dawid s. Wolfa Berman Estera - Maria Berman Estera - Ruchla Berman Hinka Berman Mendel - Bencjan Berman Mojżesz Berman Pesa - Zysla Berman Sura Berman Szmaria - Chaim Bermańska Fajga Bermańska Jakób - Szlama Bermańska Sura - Ruchla Bermański Abram Bernard Łaja Berneman Abram Berneman Abram - Elimelech Berneman Abram - Hersz Berneman Abram - Moszek Berneman Boruch - Wolf Berneman Chaja - Glika Berneman Chaja - Łaja Berneman Chana - Ruchla Berneman Dawid Berneman Fajga Berneman Gitla c. Lejbusia Bernsztejn /Bernstein/ Szyja Bersztel Josek Bersztel Lejb Bersztel Nusyn-Dawid Bersztel Rachmil-Froim Bersztel Rywka Bersztel z d. Helemor Estera-Sura Bersztyl /Borsztel/ Abram-Herszek Bertmanowicz Dwojra Bertmanowicz Mojżesz Bess Jojna Dawid Bess z d. Blicher Chana Bialska Sara Bialska z d. Kogut Zelda Bialska z d. Lenga Bajla Bialska z d. Łęga Brandla-Chana Bialska z d. Terenbaum Szajndla Bialski Aron ur. 1910r. Bialski Aron ur. 1912 r. Bialski Izrael-Icek Bialski Jankiel Bialski Szmelka Bichman Icek-Zelman Bichman Lejbuś ur. 1903 r. Bichman Lejbuś ur. 1908 r. Bichman Manys Bichman Mirian Bichman Mirla Bichman Srul-Hersz Bichman z d. Bichman Rywka Bichman z d. Griszpan Elka Bichman z d. Mandelman Bajla Bieżuńska Dwojra-Łaja Bieżuńska Estera-Hadasa Bieżuńska z d. Bieżuńska Dyna-Rejla Bieżuńska z d. Luftman Siosia-Fajga Bieżuński Lejb Bieżyński /Bieżuński/ Szaja Bilander Aron-Moszek Bilander Jakub-Josef Bilander Noech Binsztajn Herszek Binsztajn Jankiel Binsztajn Pesa Binsztajn Rojza Binsztajn Rywka Binsztajn z d. Sznajder Binsztejn /Binsztajn/ Chana Binsztok Berek Binsztok Blima Binsztok Salomon-Gimpel Binsztok z d. Lerman Rywka Birenbaum Abram s. Herszka Birenbaum Abram, s. Chaima Birenbaum Abram, ur. 1885 r. Birenbaum Abram, ur. 1905 r. Birenbaum Abram-Hersz Birenbaum Abram-Leoch Birenbaum Abuś Birenbaum Ałta-Łaja Birenbaum Aron Birenbaum Aron-Lejbuś Birenbaum Bacia Birenbaum Bajla Birenbaum Berek, ur. 1889 r. Birenbaum Berek, ur. 1894 r. Birenbaum Berek, ur. 1900r. Birenbaum Berek, ur. 1906 r. Birenbaum Berek, ur. 1911 r. Birenbaum Chaim s. Abusia Birenbaum Chaim s. Froima Birenbaum Chaim -Zelik ur. 1920 r. Birenbaum Chaim-Aron Birenbaum Chaim-Chaskiel Birenbaum Chaim-Jankiel Birenbaum Chaim-Mendel Birenbaum Chaim-Zelig Birenbaum Chaim-Zelik ur. 1905 Birenbaum Chaja Birenbaum Chaja c. Jankiela Birenbaum Chaja-Rajzla Birenbaum Chaja-Sura Birenbaum Chaja-Zelda Birenbaum Chana-Łaja Birenbaum Chana-Ruchla Birenbaum Chaskiel, ur. 1897 r. Birenbaum Chaskiel, ur. 1917 r. Birenbaum Chaskiel-Symcha Birenbaum Chawa Birenbaum Chawa-Łaja Birenbaum Chil-Dawid Birenbaum Cipa-Rajzla Birenbaum Cypojra Birenbaum Rochme Birenbaum Ruchla Birenbaum Ruchla c. Iceka Birenbaum Ruchla ur. 1919 Birenbaum Rywka Birenbaum Rywka c. Chaima Birenbaum Rywka c. Jarma Birenbaum Rywka-Ruchla Birenbaum Rywka-Ruchla ur. 1921 Birenbaum Samuel-Eliasz Birenbaum Sura-Dwojra Birenbaum Sura-Hinda Birenbaum Szajndla Birenbaum Szlama Birenbaum Szlama-Hersz Birenbaum Szlama-Majlich Birenbaum Szmul Birenbaum Szmul (Jakób) Birenbaum Szmul s. Dawida Birenbaum Szmul ur. 1888 Birenbaum Szmul-Icek Birenbaum Szulim-Izaak Birenbaum Toba Birenbaum Uszer Birenbaum Uszer-Zelik Birenbaum Wigdor Birenbaum z d. Ajdelbaum Symcha Birenbaum z d. Ajdenbaum Cyna Birenbaum z d. Batejen Rachela Birenbaum z d. Birenbaum Cypra-Eta Birenbaum z d. Chaferman Chaja-Gitla Birenbaum z d. Friedman Rojza-Mariem Birenbaum z d. Futerman Chaja Birenbaum z d. Getrajman Chawa Birenbaum z d. Korman Rywka Birenbaum z d. Kuperszmidt Chaja Birenbaum z d. Lewental Sura Birenbaum z d. Małach Ruchla Birenbaum z d. Morgen Chaja-Hinda Birenbaum z d. Nusyn Chana Birenbaum z d. Radomska Birenbaum z d. Rajch Blima Birenbaum z d. Rajch Sura-Matla Birenbaum z d. Rozenblum Birenbaum z d. Rozencwajg Chaja-Gitla Birenbaum z d. Wajsman Ruchla-Łaja Birenbaum z d. Wolman Ruchla Birenbaum Zachariasz Birenbaum Zachariasz ur. 1880 Birenbaum Załka Birenbojm Zyśko Birman Frymota Birman Gerszek Birman Sura-Ałta Birman Szyfra Birman z d. Zylberberg Hinda-Ruchla Birnbaum (Birenbaum) Szlama-Judka Birnbaum (Birenbaum) Wolf Ber Bister Chil Bister z d. Wielgowolska Chaja Sura Bitter z d. Gutman Porja Bitter z d. Najman Małka-Hudesa Blacharz Izrael-Hirsz Blacharz z d. Przednówek Fajga Blacher Dawid Blacher Mendel Blacher Ruchla Blacher z d. Garfinker Hindla-Ruchla Blacher z d. Uszer Fajga-Sura Blajchman Bencjan-Dawid Blajchman Chaim-Ela Blajchman Dawid Blajchman Fiszel Blajchman Froim Blajchman Mindla Blajchman Moszek-Hersz Blajchman Szmaria Blajchman z d. Bojman Chaja Blajchman z d. Dąbrowa Szajndla-Estera Blajwas Bajla Blajwas Berek Blajwas Chaim-Szymon Blajwas Chaja Blajwas Chaja-Sura Blajwas Dyna-Łaja Blajwas Frandla Blajwas Gitman Blajwas Icek Blajwas Icek s. Lejbusia Blajwas Jankiel Blajwas Kejndla-Łaja Blajwas Łaja-Rywka Blajwas Łojzor Blajwas Moszek Blajwas Moszek-Hersz Blajwas Nusyn Blajwas Perla-Rajzla Blajwas Rojza Blajwas Szmul Blajwas Szyja Blajwas Tauba Blajwas Welwel Blajwas z d. Blajwas Tauba Blajwas z d. Bojman Perla-Łaja Blajwas z d. Bryks Cywa Blajwas z d. Gutman Bajla-Rywka Blajwas z d. Opatowska Chaja-Sura Blajwas z d. Xurant Hendla Blajwas Zachariasz Blajwas Zelman Blakowski Ida-Aria Blank Chaja-Sura Blank Ita Blank Izrael-Froim Blank Lejbuś Blank Rywen Blass Abram Blass Aron Blass Brandla Blass Chaja Blass Chaja-Sura Blass Josef-Dawid Blass Majer Blass Moszek-Binem Blass Rachela Blass Rachmil Blass Rajzla Blass Sara-Nena Blass Srul Blass Sura-Ninda Blat Hirsz-Ela Blat Hudesa Blat Mariem Blat Rywka Blat Szymon Blat z d. Frymerman Estera Blat Zelman Blatman Dawid Blatman Ela Blatman Eljukim-Lejbuś Blatman Estera Blatman Hinda Blatman Icek-Mendel Blatman Iser Blatman Jakub Blatman Jankiel-Dawid Blatman Josek Blatman Mendel Blatman Nachman Blatman Nachman s. Lejbusia i Szosi Blatman Perla-Łaja Blatman Pesa Blatman Ruchla Blatman Sipa-Jontej Blatman Sura-Małka Blatman Szlama-Zelman Blatman Szulim Blatman Tauba Blatman z d. Ajzenberg Ruchla-Łaja Blatman z d. Blatman Sura Blatman z d. Firsztenberg Sura-Minka Blatman z d. Hirsz Frajdla Blatman z d. Hochenbaum Toba-Estera Blatman z d. Klajn Brucha Blatman z d. Korman Noma-Maria Blatman z d. Senacberg Chawa Blatman z d. Sztulman Sura Blatt Bejrech Blatt Chaja Blatt Chaja c. Bajrecha i Dwojry Blatt Hena Blatt Moszek-Lejb Blatt Raca Blatt Rojza Blatt Rywka-Gitla Blatt z d. Blat Bajla Blatt z d. Blatt Chawa Blatt z d. Blatt Hudesa Blatt z d. Damski Dwojra Bleiweiss Jakub Bleiweiss z d. Tenenblat Sura Blejwas Aron Blejwas Herszek Blicher Izrael Blicher Mordka-Izrael Blicher Mordka-Josek Blicher Nusyn Blicher Pesa Blicher z d. Frydman Chawa Blicher z d. Kemelhat Estera Blicher z d. Micenmacher Chuma-Ałta Blicher z d. Zelkier Szajndla Bliewas Chinka Bliksenberg z d. Kapler Serla Blikzylberg Izrael Bliman (Bluman) Wolf Bliman Abram Bliman Chaja Bliman Estera-Małka Bliman Łaja Bliman Mordka-Hersz Bliman Moszek-Lejbuś Bliman Pinkus Bliman Szmul Bliman Tauba Bliman z d. Chaserert Rajzla Bliman z d. Rubinsztajn Perla Blindman Chaim Blindman Dow Blindman Gerszon Blindman Kielman Blindman z d. Malc Rywka Bliżyńska z d. Szwarcfiter Rajzla Bliżyński Jakub-Dawid Blufarb Chaskiel Blufarb Gerszon Blufarb Josek Blufarb Sura Blufarb z d. Wisznia Sura Bluglas Szmul-Josek Bluglas z d. Szmajer Bluglass Samson Bluglass z d. Liberman Ita-Hinda Bluglass z d. Rozenbaum Zelda-Gitla Blum Abram-Jankiel Blum Abram-Lejb Blum Herckiel Blum Josek Blum Majer-Chil Blum Syma Blum Syma-Mindla Blum z d. Arenbrant Blima Blum z d. Grinbaum Idesa Bluman Adela Bluman Gitla Bluman Henryk Bluman Mojżesz Bluman Symcha-Moszek Bluman z d. Szteliman Hinda Blumenfeld Bluma Blumenfeld Chaim-Izrael Blumenfeld z d. Cukier Maria Blumentajl Chaja Blumental Kopel Blumental z d. Landau Dora Blumfarb Estera Blumfarb Izrael-Mordka Blumfarb Ruchla Blumfarb Szajndla Blumfarb z d. Blusfarb Łaja Blumfarb z d. Wejgman Kajla-Gitla Blumsztajn Estera Blumsztajn Fiszer Blumsztajn Frymeta Blumsztajn Herszek Blumsztajn Jankiel-Dawid Blumsztajn Jenta Blumsztajn Jerachmiel Blumsztajn Josek Blumsztajn Łaja Blumsztajn Majer Blumsztajn Mordka Blumsztajn Rajla-Rochma Blumsztajn Sura Blumsztajn z d. Krakower Brandla-Rojza Blusztajn (Blumsztajn) Basia-Szejwa Blusztajn (Blumsz-tajn) Noech Blusztajn (Blumsz-tajn) Pesa Łaja Blusztajn Abram Blusztajn Bajla-Ruchla Blusztajn Dwojra Blusztajn Froim-Fiszel Blusztajn Gdala Blusztajn Gitla Blusztajn Jakub Blusztajn Josek Blusztajn Mendel Blusztajn Mordka-Icek Blusztajn Moszek Blusztajn Moszek s. Mendela Blusztajn Moszek-Szlama Blusztajn Rywka Blusztajn z d. Altman Blusztajn z d. Altman Sura-Łaja Bławat Moszek Błogowski Lejzor Bober Ita-Brucha Bober Josek-Dawid Bober Sura Bober z d. Rozencwejg Bajla-Minka Boim Nachman Bojm Matys-Chaim Bojm Moszek Bojm z d. Gutsztat Rywka Bojmal Chaim-Moszek Bojmal Estera Bojmal Fiszel Bojmal z d. Kozłowska Chaja Bojmalgrin Liba-Mindla Bojmalgrin Majer-Noech Bojmalgrin Szmul Bojmalgryn Basia Bojmalgryn Frymeta Bojmalgryn Frymet-Perla Bojmalgryn Hersz-Mordechaj Bojmalgryn Icek-Lejb Bojmalgryn Jankiel Bojmalgryn Lejbuś Bojmalgryn Małka Bojmalgryn Mendel-Moszek Bojmalgryn Motek-Dawid Bojmalgryn Ruchla Bojmalgryn Szajndla-Ita Bojmalgryn Udla Bojman Abram Bojman Abram-Josek Bojman Alter-Chaskiel Bojman Blima Bojman Blima, ur. 20.X.1907 Bojman Brucha Bojman Cemach Bojman Chaim-Hileł Bojman Chana-Fajga Bojman Chil-Izrael Bojman Dawid Bojman Dwojra-Ruchla Bojman Fajga Bojman Fajga c. Szulima Bojman Hersz Bojman Herszek Bojman Herszek-Dawid Bojman Hersz-Josek Bojman Hersz-Lejb Bojman Izrael-Nuchim Bojman Jankiel Bojman Jankiel, ur. 8.XII.1894 Bojman Jankiel-Szmul Bojman Josek-Lejbuś Bojman Juma Bojman Majer Bojman Majer-Icek Bojman Małka Bojman Maria Bojman Maria-Bruchla Bojman Maurycy Bojman Mojżesz Bojman Mordka-Hersz Bojman Moszek Bojman Moszek s. Chila Bojman Moszek-Josek Bojman Motek Bojman Paja Bojman Pinkus Bojman Rajzla-Łaja Bojman Rojla Bojman Ruchla-Hana Bojman Ruchla-Łaja Bojman Sura Bojman Szyja Bojman Wolf Bojman z d. Fiszman Chana Bojman z d. Geisler Łaja Bojman z d. Koperwas Idesa Bojman z d. Korman Sura-Perla Bojman z d. Rozenberg Rojza Bojman z d. Rozencwajg Perla-Łaja Bojman z d. Ruta Bojman z d. Szlakbaum Perła Bojman z d. Wajcman Bajla-Rywka Bojman z d. Wajsman Bajla-Dwojra Bojmmelgrin Sura Bokcyn Jakub (Jankiel-Munysz) Bokser Ajdla Bomgarten Nusyn-Dawid Bomgarten z d. Frydman Chana-Dobra Bongart Chaim-Juer Bongart Chana-Ruchla Bongart Jakób-Kopel Bongart Majer-Noech Bongart Małka Bongart Pesa-Raca Bongart Raca Bongart Szmul-Mendel Bongart z d. Pancer Rywka Borenkrant Fiszel Borenkrant Hersz Borenkrant Szlama Borenkrant z d. Lipsztajn Łaja Borenkrant z d. Mandel Ruchla Borenkrot (Borenkrant) Chaja Borenkrot (Borenkrojt) Jakub Borenkrot Izrael-Mordka Borenkrot Moszek Borenstein (-sztejn) Mala-Ita Borenstein Izrael Borenstein Jojna Borensztajn (Chaimowicz) Szyfra Borensztajn (-ein) Chaim Borensztajn (-ein) Icek-Moszek Borensztajn (-ein) z d. Jegier Chaja-Sura Borensztajn (-ejn) Abram-Jakub Borensztajn (-ejn) Brucha Borensztajn (-ejn) Cwetla Borensztajn (-ejn) Jakób Borensztajn (-ejn) Lejbuś Borensztajn (-ejn) Nusyn Borensztajn (-stein) Estera Borensztajn (-tein) Estera Borensztajn (-tein) Hersz-Lejzor Borensztajn Abram Borensztajn Abram-Chaim Borensztajn Abram-Chil Borensztajn Bajla Borensztajn Bajla, c. Mendela Borensztajn Boruch-Lejb Borensztajn Brucha Borensztajn Całek Borensztajn Cetla Borensztajn Chaim Borensztajn Chaim-Fałek Borensztajn Chaim-Godel Borensztajn Chaja Borensztajn Chaja-Estera Borensztajn Chaja-Frandla Borensztajn Chana Borensztajn Chana-Rywka Borensztajn Chawa-Chaja Borensztajn Chil-Josek Borensztajn Chil-Majer Borensztajn Cyrla Borensztajn Estera-Ita Borensztajn Gitla Borensztajn Gitla vel Gustawa Borensztajn Gitla, ur. 18.IX.1924 Borensztajn Hersz Borensztajn Herszek-Lejzor Borensztajn Herszek-Lejzor, ur. 15.III.1886 Borensztajn Herszek-Mordka Borensztajn Hersz-Lejb Borensztajn Icek Borensztajn Icek, s. Herszeka Borensztajn Idesa Borensztajn Izaak Borensztajn Izrael-Dawid Borensztajn Izrael-Majer Borensztajn Izrael-Szlama Borensztajn Jakub Borensztajn Jakub, ur. 15.VI.1914 Borensztajn Jankiel Borensztajn Jochweta-Dwojra Borensztajn Josef-Lejb Borensztajn Józef Borensztajn Lejbuś Borensztajn Lejbuś, s. Jankiela Borensztajn Lejbuś, ur. 20.X.1918 Borensztajn Lejbuś-Zysman Borensztajn Lejzor Borensztajn Lejzor, ur. 1896 Borensztajn Łaja Borensztajn Łaja-Bina Borensztajn Majer Borensztajn Majlech Borensztajn Marjem Borensztajn Mendel Borensztajn Mendel, s. Dawida Borensztajn Mendel, s. Fiszela Borensztajn Nacha Borensztajn Nachman Borensztajn Noech Borensztajn Perla-Szajndla Borensztajn Pesa Borensztajn Pinkus Borensztajn Pinkus, s. Chaima Borensztajn Rachmil Borensztajn Rachmil, s. Mordka-Szlamy Borensztajn Rachmil-Izrael Borensztajn Rafał-Pejsach Borensztajn Rubin Borensztajn Ruchla Borensztajn Ruchla, ur. 22.VII.1912 Borensztajn Ruchla-Łaja Borensztajn Rywka Borensztajn Rywka-Ruchla Borensztajn Sura-Rywka Borensztajn Szaja Borensztajn Szaja (Szyja) Borensztajn Szlama Borensztajn Szmelka Borensztajn Szmul Borensztajn Szmul-Icek Borensztajn z d. Borenstajh Chaja Borensztajn z d. Borensztajn Chana-Gitla Borensztajn z d. Borensztein Ruchla Borensztajn z d. Cukier Chana Borensztajn z d. Erlich Resza Borensztajn z d. Feldberg Chaja Borensztajn z d. Fersztendik Gitla (Maria) Borensztajn z d. Finkelsztajn Szajndla Borensztajn z d. Ginsburg Hena Borensztajn z d. Giser Maria Borensztajn z d. Goldwaser Hinda Borensztajn z d. Kacengold Łaja Borensztajn z d. Kaufman Dwojra Borensztajn z d. Kerszenbaum Chaja-Rajzla Borensztajn z d. Kołatnik Ita Borensztajn z d. Korman Kajla-Mirla Borensztajn z d. Lencald (?) Gitla-Tyla Borensztajn z d. Liberman Sura Borensztajn z d. Machtyngier Chaja Borensztajn z d. Opatowska Złata Borensztajn z d. Rozencwajg Genendla Borensztajn z d. Rozencwajg Machla Borensztajn z d. Szepsman Rywka Borensztajn z d. Szyfman Blima-Mariem Borensztajn z d. Tenenbaum Estera-Małka Borensztajn z d. Wajntraub Chaja-Sura Borensztajn z d. Wajntraub Tauba Borensztajn z d. Wajsman Malka-Rywka Borensztajn z d. Zelber Ruchla Borensztajn z d. Zylberberg Rywka Borensztajn Zelman Borensztajn Zelman, ur. 14.V.1896 Borensztajn Złata-Genendla Borensztajn Zysel Borensztajn Zysel vel Aleksander Borensztein Ita-Bajla Borensztein Mieczysław Borensztein Mirla Borensztein Mordka Borensztein Ruchla Borensztein Rywka Borensztein Sura Borensztein Szajndla Borensztein z d. Berkowicz Sura Borensztein z d. Dancygier Chaja-Hinda Borensztein z d. Zajdenweber Fajga-Ruchla Borensztejn (-ajn) Abram-Perec Borensztejn (-ajn) Abuś Borensztejn Abram-Moszek Borensztejn Azryl Borensztejn Chaim-Wolf Borensztejn Elia-Edward Borensztejn Idesa, c. Szmula Borensztejn Motek Borensztejn Sura-Szewa Borensztejn Szmul-Ela Borensztejn z d. Borensztejn Pesa Borensztejn z d. Kafe Toba-Sura Borensztejn z d. Koper Szajndla Borkowicz (Berkowicz) Fajga Borkowicz Sura-Dwojra Bormajster z d. Kadysiewicz Łaja Bormańska Chana-Rywka Bormańska z d. Helcman Estera Borower Hersz Borower Jakub-Icek Borower z d. Borower Chaja-Bajla Boruchowicz Mindla Boruchowicz Rywka Brajer Bencjan Brajer Chaja-Sura Brajer Lejbuś Brajer Szulim Brajer z d. Goldsztajn Chawa Brajntych Fajga Brajntych Szmul-Ela Brajntych z d. Lederman Hinda Brajtman z d. Hakman Sura Brama z d. Rotenberg Rywka Brandt Dawid Brandwajn Abram-Moszek Brandwajn Cymla Brandwajn Izrael-Icek Brandwajn Josek Brandwajn Rafał Brandwajn Rojza Brandwein z d. Sucher Frymeta Braun Abram Braun Ajzyk Braun Bajla Braun Hersz Braun Izrael-Moszek Braun Lewi-Nicze Braun Mojsie Braun Mordka-Dawid Braun Pinkus-Kalman Braun Rajzla Braun Szajna-Rywka Braun Szejwa Braun Szyfra Braun Toba Braun z d. Ajzenberg Sura-Estera Braun z d. Grosman Drejzla Braun z d. Sztajnsznajder Miriam-Cypojra Braun Złata Brawman Izaak Brener Chaim-Lajb Brener z d. Apelbaum Sura Breslauer Szlama-Załma Bresler (Jeruchim) Dwojra Bresler Alter-Bencjan Bresler Berek Bresler Frandla Bresler Giela Bresler Hersz-Dawid Bresler Herszek-Szulim Bresler Jochweta Bresler Joel Bresler Lejbuś Bresler Szymcha-Łaja Bresler Witla Bresler z d. Bresler Mariem Bresler z d. Hereng Sura-Ita Bresler z d. Holzman Jochweta Brinbaum Ruchla Bring Moses Bring z d. Baran (?) Chaja-Jenta Britt Dora-Rywka Britt Jankiel Britt Pinkus-Mendel Brojtman Beniamin-Jojna Brojtman Cykla Brojtman Eta Brojtman Herszek-Abram Brojtman Nacha Brojtman Wolf Brojtman z d. Helfant Estera Broman Zelman Bromberg Dwojra Bromberg Herszek Bromberg Szmaria Bromberg z d. Wajnberg Frajdla Bromberger Alicja Broniewska Chaja-Elka Broniewska Cirla Broniewska Fajga-Cyrla Broniewska Hinda Broniewska Pesa Broniewska Pesa, c. Moszeka Broniewska Rywka Broniewska z d. Akierman Sura Broniewska z d. Zylberberg Małka Broniewski Fiszel Broniewski Hersz-Jankiel Broniewski Izrael Broniewski Izrael-Hersz Broniewski Juda-Lejb Broniewski Moszek Broniewski Nusyn-Nuta Broniewski Pejsach Bronsztajn Izrael-Berek Bronsztajn z d. Rozensztajn Ruchla Brozdowicz Symcha Brucholc Lejzor Brucholc Rachmil Bryftreger Chawa Bryftreger Golda Bryftryger (-treger) Icek Bryftrygier Rachmil-Abuś Brykman Abram Brykman Chaim-Szlama Brykman Cyrla Brykman Dwojra Brykman Estera Brykman Fajga Brykman Gitla Brykman Hersz Brykman Izrael-Lejb Brykman Jakub Brykman Jankiel-Icek Brykman Lejbuś Brykman Lejbuś, s. Mojżesza Brykman Lejzor Brykman Majer Brykman Maria Brykman Perla-Golda Brykman Sura Brykman Sura, c. Hersza Brykman Wadia Brykman z d. Brykman Jochweta Brykman z d. Brykman Ruchla Brykman z d. Finkler Ruchla-Łaja Brykman z d. Fuks Estera-Fajga Brykman z d. Glatt Szajndla-Małka Brykman z d. Kirszenblat Sura Brykman z d. Toder Luiza Brykman Zygmunt Bryks Abram-Chaim Bryks Basia Bryks Chaim Bryks Chawa-Chana Bryks Izrael Bryks Josef Bryks Judka-Lejb Bryks Kiendla Bryks Lejbuś Bryks Lejbuś s. Mordka Bryks Mendel-Dawid Bryks Mordka-Wołek Bryks Moszek Bryks Rachmil-Mordka Bryks Rywka Bryks z d. Foder Gitla-Maria Bryks z d. Goldbach Dobra Bryks z d. Goldberg Chaja Bryks z d. Wajsman Hinda Brzostek Joel-Icek Brzostek Szmul-Lejb Brzostek Szoel-Dawid Brzostek z d. Małach Rajzla Buch Mieczysław Buchmacher Estera Buchmacher Mordka Buchmacher Nycha Buchman Chaskiel-Bencjan Buchman Estera-Rajzla Buchman Ignacy Buchman Izrael-Berek Buchman Josef-Aron Buchman Łaja-Dwojra Buchman Rywka-Ruchla Buchman Sarka-Ita Buchman Szprynca Bucholc z d. Frydman Elka Bucholc z d. Frydman Frymeta Bukszpan z d. Zylberman Rajzla Bulwa z d. Korman Chaja-Rojza Burd z d. Frydman Gołda-Rajzla Burkowicz Necha Burkowicz Wigdor Bursztyn Brucha-Nicha Bursztyn Chawa-Frymeta Bursztyn Dawid Bursztyn Henoch Bursztyn Nuchim-Benjamen Bursztyn z d. Horenfeld Czarna-Estera Bursztyn z d. Margules Brandla-Łaja Buszacka Sima Buzyn Frajdla-Gitla Buzyn Uszer-Izrael Bystrowicz Abram Bystrowicz Lejbuś Bystrowicz Szyja Bystrowicz z d. Furwaser Sura Bystrowicz z d. Myhousk Chaja-Teresa Bystrowicz z d. Studnia Chaja Cajfinger Moszek Cajfingier Chaja-Ruchla Cajfingier z d. Finkielsztajn Margula Cajgfingier Estera Cajgfingier Majer-Zelik Cantkiert Abram-Noech Cantkiert z d. Rajs Estera-Małka Cebularz z d. Blajwas Sura-Rajzla Cecerska Bajla-Chana Cecerska Fajgla Cecerska Sura-Estera Cecerski Chaim-Sulim Ceder Mordka Ceder z d. Zylberberg Frandla Ceder Zysek Cederbaum z d. Lewensohn Perla Cejngfinger Abram Cejngfinger Szmul-Jankiel Cemach Mieczysław Cemach Mordka Cemach z d. Bajer Elka Chachman Szmul-Eliasz Chaimowicz Dwojra-Perla Chaimowicz Estera-Rojza Chaimowicz Frymeta Chaimowicz Jankiel-Icek Chaimowicz Rosza Chaimowicz Szmul Chaimowicz Terca Chaimowicz z d. Klajman Łaja-Rywka Chaimowicz Zysman Chajder Szmul Chajder z d. Solarz Szyfra Chajmowicz Lejbuś-Beniamin Chajmowicz z d. Lejbenbajn Sura Chajt Michel Chajt z d. Rozenkranc Małka-Sura Chandelman Łaja Chanower Chaja-Sura Chanower Hena-Łaja Chanower Rywka Charmacz Gitla Charmacz Mendel Charmacz Moszek-Hersz Charmacz z d. Tenenbaum Ita-Chaja Chasman Abram Chasman Aron Chasman Bajla-Szajndla Chasman Chaim Chasman Elka Chasman Gołda Chasman z d. Drużyńska Chawa Chelimer Cyrla Chełem Herszek Chełem Hinda Chełem Mordka Chełem z d. Gryncwajg Estera Chęcińska Gołda-Szajndla Chęcińska z d. Cukierhandel Fajga-Rojza Chęcińska z d. Frydman Sura-Cuwia Chęcińska z d. Goldfarb Rywka-Łaja Chęcińska z d. Rozenberg Rywa Chęciński Ajzyk Chęciński Berek Chęciński Icek Chęciński Icek-Ajzyk Chęciński Icek-Berek Chęciński Jankiel Chęciński Mordka-Izrael Chęciński Sucher-Berek Chinerman Rubin-Aron Chinerman Rywka Chlebowska Bajla-Rywka Chlebowska Fajga Chlebowska z d. Birenbaum Jenta Chlebowska z d. Grubsztajn Maria-Blima Chlebowski Dawid-Nuta Chlebowski Izrael Chlebowski Majer Chmiel z d. Borensztajn Estera Chmielarz Anna Chmielarz Bajla-Ruchla Chmielarz Hinda Choch Pejsak-Mordka Chochenbaum Lejzor Chomentowska z d. Gutman Łaja Chomentowski Abram-Icek Churgin Szlama Churgin z d. Przemysław Gitla Chusteczka Ruchla Chutman Chana Chutman Fajga Chwat Basia Chwat Chaja Chwat Herszek Chwat Izrael Chwat Jakub Chwat Jehuda Chwat Matylda Chwat Szlama Chwat Tauba Chwat z d. Gorman Rachela Chwat z d. Milgrom Rachela Chwat z d. Rotenberg Sabina Chwat z d. Szterenberg Rywka Chwat z d. Tylles Celina Chwat z d. Zalcberg Helena Chwatt Szejwa Ciecierska Machela Ciecierska z d. Finkielsztajn Chana-Hinda Ciecierska z d. Węgier Gitla Ciecierski Abram-Josek Ciecierski Motek Cukerman Aleksander Cukier Abraham Cukier Abraham s. Herszeka Cukier Abraham s. Mordki Cukier Abraham s. Nusena Cukier Abraham-Chaskiel Cukier Abraham-Icek Cukier Abraham-Lejb Cukier Abraham-Szulim Cukier Alter-Lejbuś Cukier Ałta Cukier Ałta-Mechla-Gnendla Cukier Ałta-Nochama Cukier Azryl Cukier Azryl-Gecel Cukier Bajla Cukier Bajla, c. Majera-Arona Cukier Berek Cukier Berek s. Majera Cukier Brucha Cukier Chaim Cukier Chaim, ur. 2.VI.1916 Cukier Chaim-Ela Cukier Chaim-Henoch Cukier Chaskiel Cukier Chil Cukier Chil, s. Jankiela Cukier Chil, s. Mordka Cukier Chil-Mendel Cukier Cypra Cukier Cyrla Cukier Dawid Cukier Dawid-Fiszel Cukier Dawid-Hersz Cukier Ela-Hersz Cukier Eliasz Cukier Eliasz-Chaim Cukier Elijasz Cukier Eli-Majlech Cukier Estera Cukier Estera-Małka Cukier Eta-Miriam Cukier Etka Cukier Etla-Szpryma Cukier Fajga Cukier Fajga-Rajzla Cukier Fiszel Cukier Frymeta Cukier Genendla Cukier Gitla Cukier Gitla-Szajndla Cukier Gucia Cukier Hena-Idessa Cukier Hersz Cukier Herszek Cukier Herszek-Berek Cukier Herszek-Chaim Cukier Herszek-Lazar Cukier Herszek-Wolf Cukier Hersz-Lejbuś Cukier Hersz-Lejzor Cukier Icek-Majer Cukier Icek-Mendel Cukier Izaak Cukier Izrael Cukier Izrael, ur. 1902 Cukier Izrael, ur. 1910 Cukier Izrael, ur. 1912 Cukier Izrael-Hersz Cukier Izrael-Icek Cukier Jakub Cukier Jakub-Gecel Cukier Jakub-Lejb Cukier Jakub-Mendel Cukier Jankiel Cukier Jankiel-Berek Cukier Jankiel-Josek Cukier Jehuda Cukier Jochweta Cukier Josek Cukier Josek, ur. 1902 Cukier Josek, ur. 1921 Cukier Josek-Lejb Cukier Juda-Jeruchim Cukier Judka Cukier Kopel-Awigdor Cukier Lejbko Cukier Lejbuś Cukier Lejbuś, ur. 1894 Cukier Lejbuś-Lejzor Cukier Lejwa Cukier Lejzor Cukier Lejzor-Josek Cukier Lucyna Cukier Łajwa Cukier Majer-Aron Cukier Małka-Rywa Cukier Maria Cukier Mindla Cukier Mindla, ur. 1918 Cukier Mindla, ur. 1926 Cukier Mojżesz-Chil Cukier Mordka Cukier Mordka-Wolf Cukier Moszek Cukier Moszek, ur. 1887 Cukier Moszek, ur. 1926 Cukier Moszek-Pinkus Cukier Moszek-Pinkus, ur. 1923 Cukier Moszek-Szymon Cukier Noech Cukier Nuchym Cukier Nusyn Cukier Perla Cukier Pesa-Rajzla Cukier Petla-Ber Cukier Prywa Cukier Prywa-Rajzla Cukier Raca Cukier Rajzla Cukier Rochma Cukier Rojza-Rywa Cukier Ruchla Cukier Ruchla, ur. 1911 Cukier Ruchla-Łaja Cukier Rywa Cukier Rywka Cukier Rywka, ur. 1916 Cukier Rywka, ur. 1923 Cukier Rywka-Łaja Cukier Sura Cukier Sura, ur. 1912 Cukier Sura, ur. 1921 Cukier Sura-Mindla Cukier Sura-Zelda Cukier Symcha Cukier Symcha-Binem Cukier Szaja Cukier Szajndla Cukier Szajndla-Małka Cukier Szama Cukier Szama, ur. 1921 Cukier Szama, ur. 1925 Cukier Szejwa Cukier Szlama Cukier Szlama, ur. 1909 Cukier Szlama, ur. 1913 Cukier Szmul Cukier Szmul-Lajb Cukier Szmul-Mordka Cukier Szmul-Symcha Cukier Szprynca Cukier Szymon Cukier Tauba Cukier Tyla Cukier z d. Abramowicz Hinda-Jochweta Cukier z d. Bakman Sura Cukier z d. Birenbaum Rywka Cukier z d. Brandwajn Dyna Cukier z d. Ejzenberg Chaja-Rojza Cukier z d. Frydman Chana Cukier z d. Frydman Fajga-Frymeta Cukier z d. Goldberg Chana Cukier z d. Goldberg Tauba Cukier z d. Goldfarb Mariem-Sura Cukier z d. Goldfarb Necha Cukier z d. Goldsztajn Zysla Cukier z d. Grynszpan Sura-Rywka Cukier z d. Kandelcukier Dwojra Cukier z d. Kestenberg Marim-Rojza Cukier z d. Kleinkofman Liba-Rajzla Cukier z d. Kupperman Chuma Cukier z d. Lewkowicz Mindla Cukier z d. Mandel Rajzla Cukier z d. Mintz Frieda Cukier z d. Morgensztern Chana Cukier z d. Najman Sara Cukier z d. Nejenberg Chawa Cukier z d. Pelerman Doba Cukier z d. Perlmutter Estera Cukier z d. Płachta Maria Cukier z d. Rajzman Frajdla-Małka Cukier z d. Rapaport Maria Cukier z d. Rechtman Ruchla-Lea Cukier z d. Rozenberg Syma-Blima Cukier z d. Rozenzwajg Szajndla-Mindla Cukier z d. Rutman Rocha Cukier z d. Sapiro Chawa-Bas-Cion Cukier z d. Seidenweber Estera-Małka Cukier z d. Szerman Bacia Cukier z d. Szerman Brucha Cukier z d. Tenenbaum Rywka-Ruchla Cukier z d. Tyrangiel Cipa-Chaja Cukier z d. Wajsman Sura Cukier z d. Waksman Jenta Cukier z d. Weltman Estera Cukier z d. Wułech Gitla Cukier z d. Zulcberg Temerla Cukier z d. Zylberberg Gitla Cukier z d. Zylbersztajn Szajndla Cukier Zelik-Berek Cukier Zisla Cukier Zysman Cukierhandel Lejzor Cukierhandel z d. Potażnik Cyrla Cukierman Aron Cukierman Bajla Cukierman Bajla, ur. 1897 Cukierman Bajla-Elka Cukierman Chana Cukierman Chana-Łaja Cukierman Chinka Cukierman Chuna Cukierman Eljasz Cukierman Fajga Cukierman Fajga-Rechla Cukierman Froim-Ksyl Cukierman Hersz Cukierman Jakiera Cukierman Kiwa Cukierman Maria Cukierman Mojżesz-Lejb Cukierman Mordka Cukierman Moszek Cukierman Moszek-Ela Cukierman Nechuma-Małka Cukierman Pesa-Szyfra Cukierman Pinchos-Zelig Cukierman Rachmil Cukierman Szmul Cukierman Tobiasz Cukierman z d. Baumgarten Chawa Cukierman z d. Finkielsztajn Bajla Cukierman z d. Fiszer Chaja Cukierman z d. Grosfeld Chejwa Cukierman z d. Grosfersztand Frajdla-Ruchla Cukierman z d. Halbersztadt Szajndla-Perla Cukierman Zelig-Majer Cung dr Wolf-Władysław Cung Eugenia Cung z d. Goldberg Fajga-Hudes Cwajer Rubin Cwajfus Maria Cwajfus Tauba Cwajfus z d. Rubinsztajn Chaja Cwajg Josef Cwajg z d. Cwajghaftyk Chawa Cwajgenbaum Chaja Cwajgenbaum Chaja-Sura Cwajgenbaum Dawid-Wola Cwajgenbaum Ksyl Cwajgenbaum Majer-Icek Cwajgenbaum Matys Cwajgenbaum Ruchla Cwajgenbaum z d. Pines Sura Cwajgenbaum z d. Zeigfinger Perla Cwajgenberg Bajla-Rywka Cwajgenberg Berek Cwajgenberg Chaim-Lejzor Cwajgenberg Chana Cwajgenberg Gołda Cwajgenberg Hudesa Cwajgenberg Icek Cwajgenberg Ita-Mala Cwajgenberg Izrael Cwajgenberg Izrael-Abram Cwajgenberg Judka-Jankiel Cwajgenberg Kendla Cwajgenberg Lejb Cwajgenberg Lejbuś Cwajgenberg Małka Cwajgenberg Mendel Cwajgenberg Rachmil-Mojżesz Cwajgenberg Rajzla Cwajgenberg Ruchla-Rywka Cwajgenberg Sura-Łaja Cwajgenberg Szmul-Abram Cwajgenberg Toba Cwajgenberg Toba-Rajzla Cwajgenberg z d. Baumel Chana Cwajgenberg z d. Cwajgenberg Chana Cwajgenberg z d. Cymerman Estera Cwajgenberg z d. Klempner Krajndla Cwajgenberg z d. Kuperman Maria Cwajgenberg z d. Tajtelbaum Rywka Cwajghaftyk Aron Cwajghaftyk Lejzor-Pinkus Cwajghaftyk z d. Rakocz Estera Cwajgiel Jankiel Cwajgiel Jenta Cwajszpon Pejsach Cwajszpon z d. Bankier Rucia Cwajszporn Chaim-Zelik Cwerman Chaim-Josef Cwerman Chaja-Mala Cwerman Icek-Lejb Cwerman Moszek Cwerman Nusyn Cwerman Rafał Cwerman Ruchla Cwerman z d. Szerman Fajga-Łaja Cwerman z d. Szerman Frymeta Cwerman z d. Zylberszpic Chaja-Sura Cybelman z d. Hakman Chaja-Rajzla Cygielman Icek-Lejb Cygielman Majer Cygielman Majlech Cygielman Moszek-Ksyl Cygielman Serka-Rajzla Cygielman z d. Cyngiser Gołda-Rywka Cygielman z d. Mietzenmacher Mindla Cygielman z d. Moszkówicz Gitla Cygielman z d. Szerman Nacha-Rywka Cygielsztajcher Chaja Cygielsztrajch Szlama-Nachma Cygler Beniamin Cygler Izrael Cygler Jankiel Cygler z d. Birenbaum Gitla Cymbalista Frajndla Cymbalista Hena-Tauba Cymbalista Jankiel Cymbalista Mandel Cymbalista Menasze Cymbalista Mordka Cymbalista Moszek Cymbalista Pinkus Cymbalista Sabina Cymbalista z d. Cygielman Frajdla Cymbalista z d. Cymbalista Estera-Szyfra Cymbalista z d. Nożnicka Perla Cymbalista z d. Rozenblum Sura Cymbalista z d. Zederhendler Rojza Cymbalska Ałta-Mariem Cymbalska Fajga Cymbalska z d. Herszenfis Estera-Gitla Cymbalski Ajzyk Cymberkowicz Abram-Berek Cymberkowicz Szpetla Cymerman Abram-Jankiel Cymerman Bajla-Rywka Cymerman Berek Cymerman Berek, s. Jankiela Cymerman Brucha Cymerman Chaim Cymerman Efroim-Aba Cymerman Elka Cymerman Fajga Cymerman Gitla Cymerman Henoch Cymerman Henryk Cymerman Herszek Cymerman Herszek, ur. 1902 Cymerman Icek Cymerman Icek-Majer Cymerman Icek-Majer, s. Szyji Cymerman Jakób-Szlama Cymerman Jakub Cymerman Jankiel Cymerman Jankiel, s. Pinkusa Cymerman Jantsza Cymerman Jenta Cymerman Josek-Mendel Cymerman Majta-Chawa Cymerman Mala Cymerman Maurycy Cymerman Mordka Cymerman Moszek Cymerman Motek-Icek Cymerman Perla Cymerman Pesa Cymerman Raca Cymerman Rachmil-Majer Cymerman Rachmil-Mojżesz Cymerman Rychla Cymerman Rywka Cymerman Szajndla-Łaja Cymerman Szyja Cymerman z d. Cemach Marja Cymerman z d. Cukier Tauba Cymerman z d. Fersztendik Szyfra Cymerman z d. Frymenmarn Chana Cymerman z d. Glajman Sura-Łaja Cymerman z d. Goldsztajn Estera-Rywka Cymerman z d. Grynszpan Chana-Rocha Cymerman z d. Gutman Ita Cymerman z d. Morensztajn Eta-Rajzla Cymerman z d. Nbora Ruchla Cymerman z d. Nbora Rywka-Ruchla Cymerman z d. Sztajnbok Maria Cymerman z d. Wajsbort Sura-Frandla Cymrind Sura Cyna Abram-Majer Cyna Beniamin Cyna Dawid Cyna Herszek Cyna Motel Cyna z d. Birenbaum Raca Cynamon Abram-Abuś Cynamon Icek-Jehuda Cynamon Izrael-Wolf Cynamon Juar Cynamon Maria Cynamon Mindla Cynamon Sura-Rywka Cynamon Tauba-Frajda Cynamon z d. Landau Sura-Małka Cynamon z d. Tyranglow Chawa-Dwojra Cynamon z d. Zilberszpic Fajga Cynamon Zelig Cyngiser Abram Cyngiser Abram-Hersz Cyngiser Chaim Cyngiser Ela Cyngiser Frajda Cyngiser Izrael Cyngiser Jochweta Cyngiser Kiwa Cyngiser Sucher Cyngiser Szulim Cyngiser z d. Glatt Hinda-Łaja Cyngiser z d. Platt Frajdla Cyngiser z d. Rotsztejn Chawa Cyngiser z d. Rotsztejn Rajzla Cytryn Abram-Dawid Cytryn Chaim-Judka Cytryn Cyrla-Frajdla Cytryn Fajga Cytryn Frymeta Cytryn Icek-Szaja Cytryn Ita Cytryn Izrael-Majer Cytryn Jankiel Cytryn Rachmil Cytryn Rojza Cytryn Rywka Cytryn Szlama Cytryn z d. Rutman Chaja-Drojzla Cytryn z d. Rytman Etla-Gitla Cytrynowicz Aron Cytrynowicz Chaim-Menachem Cytrynowicz Czarna Cytrynowicz Fajga-Rojza Cytrynowicz Gdala Cytrynowicz Hena Cytrynowicz Moszek Cytrynowicz Rywka Cytrynowicz Rywka c. Szmerka Cytrynowicz Symcha Cytrynowicz Szmerek-Gdala Cytrynowicz Wadia Cytrynowicz z d. Hanower Chaja-Brucha Cytrynowicz z d. Huberman Marim Cytrynowicz z d. Kiestenberg Gitla Cytrynowicz z d. Sztajnberg Bajla Czapska z d. Gerszman Gittel Czapski Józef Czapski Rudolf Dajczer Handla-Tauba Dajczer Herszek Dajczer Icek Dajczer Menasze Dajczer Mordka Dajczer z d. Warszawska Chaja-Ruchla Dalman Blima Dalman Blima, c. Moszka Dalman Hena-Czarna Dalman Jankiel-Wol Dalman Mordka Dalman Moszek Dalman Moszek, s. Fajula Dalman Samuel-Lejzor Dalman Sura Dalman Sura-Mirla Dalman Szaja Dalman Szaja, ur. 1906 Dalman Szmul-Lejzor Dalman z d. Fridman Bina Dalman z d. Fryd Dalman z d. Gole Chaja-Estera Damska Dwojra-Jochweta Damska z d. Fersztendyk Pesa Damski Hitel Damski Icek-Hersz Damski Mordka Dancygier Abram-Dawid Dancygier Abram-Lejb Dancygier Abram-Mojżesz Dancygier Alter-Lejb Dancygier Beniamin Dancygier Berek Dancygier Chawa-Ewa Dancygier Chil Dancygier Chil, ur. 1896 Dancygier Czarna Dancygier Fiszel-Kałma Dancygier Gabriel-Leon Dancygier Hendla Dancygier Herszek-Wolf Dancygier Hersz-Lejb Dancygier Hinda Dancygier Hinda, c. Gabriela-Lejba Dancygier Icek-Hil Dancygier Izrael-Wolf Dancygier Jankiel Dancygier Joachim Dancygier Maria Dancygier Menachim-Szlama Dancygier Mordka Dancygier Nacha Dancygier Noe Dancygier Rachmil Dancygier Szmul-Abram Dancygier Szyja-Gabryel Dancygier z d. Borensztajn Pesa Dancygier z d. Bukowska Dancygier z d. Dymat Liba-Rajzla Dancygier z d. Ferszt Fajga-Ruchla Dancygier z d. Frydman Ruchla Dancygier z d. Lenga Sura-Estera Dancygier z d. Mandelbaum Sura-Rywka Dancygier z d. Rozenberg Regina Dancygier z d. Rozner Chana Dancygier z d. Sztajer Ruchla-Łaja Daniel Maria Danowicz z d. Berkman Danzon Jakob-Szoel Danzon z d. Gerszterman Gitla Daryńska Genia Daryńska Roza Daryńska z d. Senator Cipa Dawidman Abram-Moszek Dawidman Aron Dawidman Lejbuś Dawidman Lejzor-Boruch Dawidman Mirla Dawidman z d. Banysiak Rocha Dawidman z d. Sadkowska Eta-Dwojra Dawidowicz Dawid Dawidowicz Dawid, s. Szmula Dawidowicz Dwojra Dawidowicz Fajga Dawidowicz Hersz Dawidowicz Kałma Dawidowicz Lejb Dawidowicz Pinkus Dawidowicz Szmul Dawidowicz z d. Dawidowicz Nacha Dawidowicz z d. Frydman Ryfka Dawidowicz z d. Moszkowska Róża Dawidowicz z d. Warszauer Ruchla-Łaja Dawidsohn Chana-Łaja Dawidson Abuś-Abram Dawidzon Ałta-Frajda Dawidzon Moszek-Jakób Dawidzon Rafał Dawidzon z d. Frajdmuter Szejwa Dawidzon z d. Gelberg Frymeta Dembak Chaim-Majer Dembak Jankiel Dembak Jerema Dembak Majlich Dembak Rajzla-Szejwa Dembak Szlama-Hersz Dembińska Sura Dembiński Haskiel Dembiowska Rywka Dembiowska z d. Goldsztajn Sura Demerer Wilhelm Den Aleksander Den Bencjan-Mordka Den Chaim-Mordka Den Chana Den Chana-Mirla Den Chil Den Fajga-Cywia Den Gerszon Den Halina Den Hendel-Małka Den Henryk Den Idessa Den Jerema Den Josek Den Leon Den Lucjan Den Maurycy Den Mojsze-Majer Den Moszek Den Rywka Den Sura-Cywia Den Symcha Den Szpetla-Raca Den z d. Malc Cerka Den z d. Malc Zelda Den z d. Mandelbaum Fajga-Perla Den z d. Szwarc Ita Den z d. Tenenbaum Hela-Frymeta Den z d. Trukunberg Szajndla-Mindla Derdyk Bar-Chaim Derdyk Chaja Derdyk Chana-Sura Derdyk Hana-Ruchla Derdyk Icek Derdyk Rywa Derdyk z d. Bergman Marja-Cyrla Derdyk z d. Birenbaum Chawa-Szajndla Dersz Chaim-Nusyn Dersz Izrael-Moszek Dersz Lejzor Derysz Szmelka-Ajzyk Dębak Chawa-Idessa Dębak Hersz-Icek Dębak z d. Boruchowicz Rywka Dębak z d. Szultman Rywka Dębiowski Ajzyk-Josek Dębiowski Symcha Diament Abram-Moszek Diament Aron-Josek Diament Aron-Lejb Diament Chaja Diament Chaja-Hinda Diament Chana Diament Chana-Rywka Diament Cipa Diament Estera Diament Fajga Diament Icek-Jakób Diament Lejbuś Diament Lejzor Diament Lipa Diament Mania Diament Menela Diament Mordechaj Diament Mordechaj, s. Szymona Diament Moszek-Mendel Diament Rachmil-Hersz Diament Rojza Diament Samuel-Josef Diament Stefania Diament Symcha Diament Szulim Diament Tauba Diament Tauba, c. Abrama Diament z d. Chomentowska Estera Diament z d. Flamenbaum Frajda Diament z d. Frydman Chana Diament z d. Gertler Szejwa Diament z d. Giertman Chaja-Jachweta Diament z d. Grinweld Ryśla-Chasia Diament z d. Katz Frajda Diament z d. Sylman Rejla-Witla Diament z d. Wajntraub Rochma Dimendsztajn Brandla Dinerman z d. Wajnberg Jochweta Dobrecka z d. Leslau Chaja-Zysla Dobrecka z d. Tenenbaum Jochweta Dobrecki Boruch Dobrzyńska z d. Rubin Ronia Dobrzyński Icchok-Majer Dobrzyński Jakub-Szulim Dolman z d. Dolman Czarna Domaniewicz Abram Domaniewicz Abram-Selig Domaniewicz Jojna-Mordka Domaniewicz Rywka-Ruchla Domaniewicz Szajndla Domblat Chaja-Ruchla Domblat Hinda Domblat Mendel Domblat Szulim Domblat z d. Cukier Małka Dorfbergier Moszek Dorfbergier z d. Pszenica Chana Dorfman Herszek Dorfman Moszek-Luzer Dorfsman Sura Drajnudel Chaim-Icek Drajnudel Chana Drajnudel Chil Drajnudel Dawid Drajnudel Mojżesz-Elezer Drajnudel z d. Rudmanowicz Perla Dratwa Abraham-Mojżesz Dratwa Beniamin Dratwa Ojzer Dratwa z d. Ajdler Zyśla Drejzner Chaja-Sura Dreksler Cłuwa-Łaja Dreksler Lejbuś Dreksler Szlama-Josef Dreksler z d. Mendesohn Rajzla Drelich Dwojra Drewienka Erna Drewienka Ruth Drewienka z d. Kirszbaum Helena Drewniany Frajdla Drewniany Hersz-Izaak Drewniany Luba Drewniany Małka Drewniany Nusyn-Abram Drewniany Pesa Drewniany z d. Rozenblum Szejwa-Chaja Drezner Chaim Drezner Chawa Drezner Herszek Drezner Jakób Drezner Jakub Drezner Josek Drezner Łaja Drezner Majer Drezner Małka Drezner Perla Drezner Rywka Drezner z d. Ajchenbaum Dwojra Drezner z d. Rozencwajg Chana Drezner z d. Szrek Brandla Drobnes Salomon Drzewiecka z d. Rozenberg Maria Drzewiecki Alter Drzewiecki Hersz,Majer Drzewiecki Izrael-Icek Drzewiecki Moszek-Szaja Drzewiecki Szmul Dubrowska Hinda Dubrowska z d. Opatowska Chaja Dubrowska z d. Wizenberg Sura-Dyna Dubrowski Lejzor Dubrowski Szlama-Icek Dychter Małka Dychter Moszek Dykbuch Icek Dykbuch Mania Dykbuch Pinkus-Dawid Dykbuch Symcha Dykbuch z d. Lewensztadt Chaja-Hinda Dykielman Szaja-Dawid Dykielman Szlama Dykierman Łaja Dykierman Michał-Mendel Dykierman z d. Zylber Gołda Dyksztajn Dawid Dyksztajn Hersz Dyksztajn Nunysz-Perec Dyksztajn z d. Langleben Sura Dymant Chawa Dymant Fajga Dymant Mojżesz Dynerman Abram-Abuś Dynerman Abuś Dynerman Berek Dynerman Chaim Dynerman Estera Dynerman Fajwel-Mendel Dynerman Frymeta Dynerman Izrael Dynerman Jankiel Dynerman Josek Dynerman z d. Belek Ajda Dynerman z d. Cytryn Gołda Dynerman z d. Hakman Bina Dynerman z d. Zynenberg Sura Dyrektor Fajwel Dyrektor Lejbuś Dyrektor Mojsia Dyrektor Szmul Dyrektor z d. Rozenberg Hudesa Dyzenhaus Aron-Szymon Dyzenhaus Joel Dyzenhaus Lejzor Dyzenhaus Sura-Małka Dyzenhaus z d. Frydman Rocha Dyzenhaus z d. Liwerant Ruchla Działoszyńska Krejsla Dziże Ruchla Edelsztajn (Ajdelsztajn) Chaskiel-Mojżesz Edelsztajn (Ajdelsztajn) Hudesa-Maria Edelsztajn (Ajdelsztajn) Uszer-Zelik Edelsztajn (Ejdelsztajn) Abram-Szlama Edelsztajn (Ejdelsztajn) Cyrla-Dwojra Edelsztajn (Ejdelsztajn) z d. Baumgarten Sura Edelsztajn Chaim-Wulf Edelsztajn Froim-Izrael Edelsztajn z d. Kasztan Pessa Eder Lezer Eichental (Ejchental) z d. Szlezyngier Cyrla Eichental z d. Eichental Fajga Eichenwald Abraham Eiger Alter-Szulim Eiger Icek Eiger Nechemia Eiger z d. Lipman Sura-Chana Eiger z d. Smużyk Estera-Rajzla Eisenbach Nina Eisenbach z d. Greschler Regina Eisenstein Szlama Eistein Cipa Eistein z d. Grosfeld Ruchla Eizenman Chaim Ejbuszyc (Ajberszyc) Frajda Ejbuszyc (Ajberszyc) Mordka Ejbuszyc z d. Wajcender Fajga-Basia Ejchental z d. Goldsztajn Małka-Łaja Ejger (Ajgier) z d. Glikles Chana Ejgier Brucha Ejgier Chawa-Rojza Ejgier Dwijra Ejgier Samuel-Dawid Ejgier Szaja Ejgier vel Frydman z d. Melchior Chaja-Sura Ejgier z d. Frydman Chana-Rajzla Ejmechower (Ejmechowicz) Sana Ejzejsztajn Irena Ejzejsztajn z d. Petersburska Ruchla Ejzeman (Ejzman) Szmul Ejzeman Bajla Ejzeman z d. Chaimowicz Mindla Ejzenbaum Abram-Zelik Ejzenbaum Fajga-Ruchla Ejzenbaum Izrael-Icek Ejzenbaum Jankiel Ejzenbaum Moszek-Berek Ejzenbaum Moszek-Chil Ejzenbaum Naftula-Moszek Ejzenbaum z d. Kerszencwajg Chaja-Rywka Ejzenbaum z d. Najchaus Szajndla Ejzenbaum z d. Zylbersztajn Chaja-Perla Ejzenberg Abram-Chaim Ejzenberg Cywia-Machla Ejzenberg Jankiel-Hersz Ejzenberg Łaja Ejzenberg Manas-Mendel Ejzenberg Mariem-Rajzla Ejzenberg Mordka-Jakób Ejzenberg Szmul Ejzenberg Towia Ejzenberg vel Ajzenberg Salomon Ejzenberg z d. Ejzenberg Ruchla Ejzenberg z d. Fiszman Bajla Ejzenberg z d. Lewkowicz Hudesa Ejzenberg z d. Rozenblum Ruchla Ejzenman Abram Ejzenman Berek Ejzenman Pesa Ejzenman Rena Ejzenman Tauba Ejzenman z d. Birenbaum Gitla Ejzenman z d. Ejzenman Hudessa Ejzenszer (Ejzenszorn) Abram Ejzenszer (Ejzenszorn) Mojżesz-Chaim Ejzenszer z d. Joskowicz Sura-Łaja Ejzenszer z d. Turek Rejla Ejzenszor (Ajzenszor) Tauba Ejzenszor Ruchla Ejzensztajn Icek Ejzman Abram-Chaim Ejzman Berek Ejzman Boruch Ejzman Chaja Ejzman Chaja, ur. 1894 Ejzman Chaja, ur. 1922 Ejzman Gabrjel-Nachman Ejzman Hena-Złata Ejzman Henia Ejzman Jakób-Majer Ejzman Josek Ejzman Judesa Ejzman Luba Ejzman Maria Ejzman Mojżesz Ejzman Motel Ejzman Pinkus Ejzman Rywka Ejzman Tauba Ejzman z d. Borensztejn Miriam Ejzman z d. Rozenperl Frajdla Ejzman z d. Rubin Perla-Rojza Ejzman z d. Sowa Ruchla Ekselman Brandla Ekselman Estera Elekman Ita Elekman Perla Elencwajg Abram-Icek Elencwajg Bajla Elencwajg Bas-Cyna Elencwajg Bas-Szejwa Elencwajg Boruch Elencwajg Boruch-Wolf Elencwajg Chaim Elencwajg Ewa Elencwajg Leon Elencwajg Majlech Elencwajg Mojżesz Elencwajg Mojżesz-Natan Elencwajg Ruchla-Dwojra Elencwajg z d. Grossfeld Małka Elencwajg z d. Perelman Hena Elencwajg z d. Rotenberg Sara Elencwajg z d. Rozenfeld Alta Eleniewski Aron Elfand Szyja Elfand vel Helfman Izrael Elfand z d. Korman Zelda Elfand z d. Lipszyc Estera Elfenbein z d. Rotman Frymeta Elkman (Elekman) z d. Ostryjan Chana Elman Estera-Ruchla Ender Jochwet Engel Chana-Hessa Engel Gerszon Engel Icek-Ber Engel z d. Jeleń Maria Engiel Lejbuś-Pejsak Engiel vel Józefowska Chana-Dyna Engiel vel Józefowska z d. Markowicz Cypra Engiel vel Józefowski Lejzor Ephraim z d. Gersman Berta Epsztajn Abram Epsztajn Chaja-Sura Epsztajn Fajga Epsztajn Icek Epsztajn Jenta Epsztajn Mojżesz-Ber Epsztajn Pinkus Epsztajn Szaja Epsztajn Szmul Epsztajn z d. Dynerman Drejzla Epsztajn z d. Herman Chaja-Majla Epsztein (Epsztajn) Kopel Epsztein Chaja-Frymeta Epsztein Icek Epsztein z d. Rozenberg Chana-Maria Epsztejn Pinkwas Epsztejn z d. Kurc Sura-Rywka Erenberg Jankiel Erenberg z d. Elbinger Ivo Lichtenider Tema-Zysla Erlich Bajla Erlich Blima Erlich Boruch-Fiszel Erlich Chaja-Alta Erlich Estera Erlich Etla Erlich Fawel Erlich Izaak-Ajzyk Erlich Jankiel Erlich Jonas Erlich Lejbuś-Dawid Erlich Mendel Erlich Mendel-Szoeł Erlich Miriam Erlich Nuta-Aron Erlich Rajzla Erlich Rywka Erlich Sara Erlich Sura-Perla Erlich Szamian-Lejbuś Erlich Szlama Erlich Szlama, s. Ajzyka Erlich z d. Djament Symcha-Brandla Erlich z d. Goldman Ruchla Erlich z d. Miller Estera-Brucha Erlich z d. Zelwar Sura-Bajla Erlichman Dawid-Gitman Erlichman Icek Erlichman Łaja Erlichman z d. Berkower Chana-Hinda Erlichman z d. Lipsztajn Rywka Erner Szulim Erner z d. Jakierowicz Chana Erpatowska z d. Gluzman Perla-Rojza Erpatowski (Opatowski) Azryl Estersohn Brucha Estersohn Cyrla Fajersztajn Aron Fajfer Abram Fajfer Brucha Fajfer Chaim-Szlama Fajganbaum Herszek Fajgenbaum Alter Fajgenbaum Jakub Fajgenbaum Jankiel Fajgenbaum Lejbuś Fajgenbaum Moszek Fajgenbaum Moszek, s. Szlamy i Estery Fajgenbaum Wolf-Ber Fajgenbaum z d. Hempel Estera Fajgenbaum z d. Wajnberg Szandla Fajgenbaum Zysio Fajgowski Josek Fajgowski Moszek-Judka Fajgowski Nyson Fajn Herszek Fajngezycht Izrael-Szmelka Fajngezycht Jankiel-Majer Fajngold Izrael-Abram Fajngold Izrael-Dawid Fajngold Izrael-Lejzor Fajngold Jakub Fajngold Mordka Fajngold Rachmil-Abram Fajngold Syna Fajngold Szlama Fajnkid Icek-Chaim Fajnkid Moszek Fajnkid Szmul Fajntuch Chaskiel Fajntuch Chemia-Jojna Fajntuch Daniel-Lejb Fajntuch Dawid Fajntuch Hersz Fajntuch Izaak-Dawid Fajntuch Izrael Fajntuch Jankiel Fajntuch Josek Fajntuch Moszek Fajntuch Symcha Fajntuch Zachariasz Fajnwaks Abram-Judka Fajnwaks Berek Fajnwaks Chaja-Frymeta Fajnwaks Chil Fajnwaks Jakub Fajnwaks Judka Fajnwaks Lejbuś-Berek Fajnwaks Pinkus Fajnwaks Ruchla Fajnwaks Uszer Fajnwaks z d. Jabłońska Ruchla Fajnwaks z d. Zylberman Fajga Fajnwaks Zyskind Fajtuch Szmul Fajwisiewicz Abram Fajwisiewicz Kopel Familier Gustaw Farber Berek Farber Herszek Farber Mindla Farbman Abram, s. Hersza i Małki Farbman Abram, s. Jankiela i Brandli Farbman Herszek-Zelman Farbman Jakub-Ichok Farbman Josek Farbman Majer Farbman Menasza Farbman z d. Goldsztajn Zysla Fargotstein Chaim Fastman Lipe [Ludwik] Fefer Chil Feldberg Chaim-Menasz Feldberg Zelman-Zurech Feldfeber Chaim-Dawid Feldfeber Jankiel-Icek Feldfeber Zudig Feldhoff Artur Feldman Aron, Lejb Feldman Chaim-Lejb Feldman Hendla Feldman Izrael Feldman Izrael-Hersz Feldman Izrael-Icek Feldman Jankiel Feldman Majer Feldman Mojsze Feldman Nachmen Feldman Nusyn-Nuta Feldman Pinkus Feldman Rachmil Feldman Rachmil-Jankiel Feldman Rajzla Feldman Szlama-Zelik Feldman Szmul Feldman Szmul-Srul Feldman Uszer Feldman Wulf Feldman z d. Morgensztern Rywka Feldsztajn Chil-Lejb Feldsztajn Dawid Feldsztajn Herszek-Icek Feldsztajn Herszek-Icek, s. Pinkusa i Dwojry Feldsztajn Hersz-Wolf Feldsztajn Jakub-Józef Feldsztajn Josek-Szulim Feldsztajn Pinkus Feldsztajn Samuel-Zajwel Feldsztern Hejnoch Fell Mordka-Jojna Fenigstein Jerzy Fenigstein Władysław Fensterblau Szyja Fensterszob Chil-Nuchim Ferldberg Chaim Fernebuk Izrael-Szlama Ferster Chaskiel Ferszt Abram Fersztenberg Józef-Lejb Fersztenberg Noech Fersztenberg Wolf-Lejzor Fersztenberg Zelman Fersztendig Aleksander Fersztendig Szapsa Fersztendik Mordka Fersztendik z d. Birenbaum Chaja Fersztendyk Abram-Chil Fersztendyk Izrael Ferszter Abram Figura Calel-Hersz Figura Cela Figura Fajwel Finkelstein Chaim-Pejsach Finkelstein z d. Fischman Chaja Finkielsztain Mojżesz Finkielsztain Mordka, ur. 1 II 1895 Finkielsztain Mordka-Josef Finkielsztaj Herszek, ur. 14 II 1901 Finkielsztajn Abram Finkielsztajn Abram-Szyja Finkielsztajn Ajzyk Finkielsztajn Chaim Finkielsztajn Chaja-Maria Finkielsztajn Chil Finkielsztajn Chil-Szyja Finkielsztajn Eljasz Finkielsztajn Eljasz-Hersz Finkielsztajn Herszek, ur. 8 III 1917 Finkielsztajn Hileł Finkielsztajn Icek, ur. 14 II 1901 Finkielsztajn Icek, ur. 26 VII 1895 Finkielsztajn Izrael Finkielsztajn Izrael-Majer Finkielsztajn Izrael-Zelman Finkielsztajn Jakub Szymon Finkielsztajn Jakub-Chaskiel Finkielsztajn Jakub-Icek Finkielsztajn Jakub-Josek Finkielsztajn Jankiel Finkielsztajn Jankiel-Herbuś Finkielsztajn Jankiel-Hersz Finkielsztajn Jankiel-Noech Finkielsztajn Jeremiasz Finkielsztajn Josek Finkielsztajn Josek vel Józef Finkielsztajn Josek, s. Absama i Sury Finkielsztajn Josek, s. Mendla i Perli Finkielsztajn Lejb Finkielsztajn Lejb, s. Szmula i Nome Finkielsztajn Lejbuś Finkielsztajn Lejzor Finkielsztajn Liba-Dwojra Finkielsztajn Łaja Finkielsztajn Majer, ur. 13 XII 1868r Finkielsztajn Majer, ur. 17 X 1919 Finkielsztajn Majer, ur. 24 II 1890 Finkielsztajn Majer, ur. 25 XI 1926 Finkielsztajn Majer-Chil Finkielsztajn Majer-Gabriel Finkielsztajn Majer-szulim Finkielsztajn Mendel-Fajwel Finkielsztajn Mojsie Finkielsztajn Mordka , ur. 12 VII 1906 Finkielsztajn Moszek, ur. 1 VIII 1872 Finkielsztajn Moszek, ur. 13 VIII 1895 Finkielsztajn Moszek, ur. 1894 Finkielsztajn Moszek-Fajwel Finkielsztajn Nachman Finkielsztajn Nuchym Finkielsztajn Pinkus Finkielsztajn Rafał-Josek Finkielsztajn Symcha Finkielsztajn Symcha-Lejzor Finkielsztajn Synaj Finkielsztajn Szlama-Berek Finkielsztajn Szlama-Judka Finkielsztajn Szmul Finkielsztajn Szmul-Mordka Finkielsztajn Szmul-Moszek-Lejb Finkielsztajn Szyja Finkielsztajn Tauchen Finkielsztajn Tobiasz Finkielsztajn Uszer-Zelig Finkielsztajn Wolf Finkielsztajn Zelmen-Boruch Finkielsztejn Abram Finkielsztejn Abram-Josek Finkielsztejn Ajzyk Finkielsztejn Estera Finkielsztejn Fajwel Finkielsztejn Hersz-Lejb Finkler Jakub-Pinkwas Finkler Moszek-Wigdor Firanka Symcha-Fajwel Firstenberg Izrael-Majer Firstenberg Jankiel Firsztenberg Abracham Firsztenberg Abram Firsztenberg Hawa-Łaja Firsztenberg Mendel Firsztenberg Moszek Fischbein Jakob-Hirsz Fiszbaum Dawid Fiszbaum Lejb Fiszbaum Michel Fiszer Aron Fiszer Fajwel Fiszer Jakub Fiszer Moszek Fiszer Rachmil-Fajwel Fiszer Rachmil-Mojżesz Fiszer z d. Litwak Rojza Fiszlewicz Abram-Hirsz Fiszlewicz Izaak Fiszlewicz Nunysz-Bencjan Fiszlewicz Szulim Fiszman Abram Fiszman Ajzyk Fiszman Andzel Fiszman Bencjan Fiszman Benjamin-Bajnysz Fiszman Berek Fiszman Boruch, ur. 10 VI 1889 Fiszman Boruch, ur. 16 XII 1914 Fiszman Dawid Fiszman Dawid, ur. 15 IX 1922 Fiszman Estera - Chana Fiszman Eugeniusz Fiszman Fiszel Fiszman Fiszel, ur. 19 X 1917 Fiszman Herszek Fiszman Icek Majer Fiszman Icek, ur. 4 III 1886 Fiszman Ida - Lejb Fiszman Izrael - Hersz Fiszman Izrael - Jankiel Fiszman Jankiel Fiszman Josek - Icek Fiszman Josek - Józef Fiszman Judka -Hersz Fiszman Lejb Fiszman Lejzor Fiszman Majer Fiszman Majlech Fiszman Mendel Fiszman Mendel, ur. 13 I 1901 Fiszman Michal Fiszman Mojżesz Fiszman Mordka - Lejb Fiszman Moszek Fiszman Moszek - Bajnyś Fiszman Moszek - Majer Fiszman Moszek - Nuta Fiszman Moszek, ur. 25 VII 1923 Fiszman Naftula Fiszman Perec Fiszman Szlama Fiszman Szlama, ur. 12 III 1894 Fiszman Szlama, ur. 20 XII 1923 Fiszman Szmul - Moszek - Mordka Fiszman Szyja Fiszman Szymon Fiszman Wołek Fisztajn Lejbuś Flajszer Abuś Flajszer Jakób Flajszer Moszek Flajszer Szmul - Lejb Flajszman Izrael Flamenbaum Abram Flamenbaum Abram - Judka Flamenbaum Abram - Judka, ur. 20 VIII 1906 Flamenbaum Abram - Lejb Flamenbaum Andszel - Moszek Flamenbaum Chaim - Moszek Flamenbaum Chaim - Szmul Flamenbaum Chaja - Ruchla Flamenbaum Froim - Lejzor Flamenbaum Hersz - Dawid Flamenbaum Herszek Flamenbaum Icek Flamenbaum Jakub - Herszek Flamenbaum Jarachmyl - Mojżesz Flamenbaum Josek - Beniamin Flamenbaum Kielman Flamenbaum Lejbuś Flamenbaum Majer Flamenbaum Majlech Flamenbaum Mendel Flamenbaum Mordka Flamenbaum Mordka - Berek Flamenbaum Mordka - Izrael Flamenbaum Moszek Flamenbaum Motek Flamenbaum Motek, ur. 18 VI 1894 Flamenbaum Nacha - Etla Flamenbaum Naftula - Jakub Flamenbaum Szmul Flamenbaum Szmul - Szulim Flamenkier Lejbuś Flancbaum Brandla Flancbaum Chana Flancbaum Izrael - Chaim Flancbaum Izrael - Mordka Flancbaum Jankiel Flatto Dawid Fliderblum Szoel Fligielman Hersz - Lejb Fligielman Herszek Fligielman Icek Fligielman Zysia Floman Chaim - Josek Flomen Moszek - Aron Flomenbaum Chaim Flomenbojn Tanach Flumen Abram - Cał Flumen Pinkus - Aron Flumen Towia Flumenbaum Izrael - Berek Flumenbaum Szoel Fogel Kadysz Fogel Mordka - Alje Fogelman Hersz Fogelman Majer Fogelman Moszek Fogelman Wolf Fogielman Chaskiel Fornalski Lejzor Frajdas Jerzy Frajdas Lejbuś Frajdas Leonja Frajdas Mojżesz Frajdas Perla Frajdas Stefania Frajdelman Chaim - Szulim Frajdelman Ela Frajdelman Jakub - Wolf Frajdelman Motek Frajdenrajch Dawid Frajdenrajch Icek Frajdenrajch Icek, ur. 24 VII 1883 Frajdenrajch Josek Frajdenrajch Mordka - Majer Frajdenrajch Nysel Frajdrach Berek Frajdrach Icek Frajlich Bencjan Frajlich Jankiel Frajman Abram Frajman Abram - Dawid Frajman Chaim Frajman Icek - Jankiel Frajndlich Majer Frejlich Szymon Frenkel Moszek Frenkiel - Mojżesz Frenkiel Dawid Frenkiel Izrael Frenkiel Jankiel - Josek Frenkiel Józef - Izrael Frenkiel Moszek Frenkiel Pinkus Frenkiel Piotr vel Pinchas Friedenthal Jakub Frischland Jerzy - Henryk Froman Efroim Frost Icek Fryd Abram Fryd Anatol Fryd Binem Fryd Chil - Josek Fryd Jakób - Majer Fryd Jankiel Fryd Josek Fryd Mordka - Ajzyk Fryd Szulim Fryd Szymon Fryd z d. Goldberg Hinda Frydberg Chaskiel - Moszek Frydberg Herszek Frydland Abram Frydland Abram - Berek Frydland Aron Frydland Josek - Gerszon Frydland Judka - Lejb Frydland Mendel Frydland Mordka Frydland Nusyn Frydland Szlama - Zelman Frydland Szmul - Dawid Frydma Dawid-Izrael Frydma Moszek, ur. 14 XII 1919 Frydman Abram Frydman Abram, ur. 1 V 1914 Frydman Abram, ur. 1 VII 1911 Frydman Abram, ur. 1892 Frydman Abram, ur. 19 IV 1891 Frydman Abram, ur. 1905 Frydman Abram, ur. 20 I 1913 Frydman Abram, ur. 20 III 1922 Frydman Abram, ur. 22 XII 1899 Frydman Abram, ur. 28 XII 1895 Frydman Abram, ur. 3 IX 1914 Frydman Abram, ur. 7 V 1908 Frydman Abram-Chaim Frydman Abram-Chil Frydman Abram-Hersz Frydman Abram-Icek Frydman Abram-Icek, ur. 15 XI 1925 Frydman Abram-Icek, ur. 18 I 1922 Frydman Abram-Icek, ur. 9 X 1920 Frydman Abram-Jankiel Frydman Abram-Jarma Frydman Abram-Jojna Frydman Abram-Mendel Frydman Abram-Mordka Frydman Abram-Mordka, ur. 22 VII 1918 Frydman Abram-Srul Frydman Abram-Szlama Frydman Abram-Szymon Frydman Abram-Wolf Frydman Abram-Zelik Frydman Ajzyk Frydman Ajzyk-Pejsak Frydman Anszel Frydman Aron Frydman Aron, ur. 15 VI 1896 Frydman Aron, ur. 16 VI 1904 Frydman Aron, ur. 1900 Frydman Aron, ur. 20 XII 1902 Frydman Aron-Bajnysz Frydman Aron-Lejbuś Frydman Bajla Frydman Bajla Ruchla Frydman Beniamin Frydman Beniamin, ur. 15 IX 1870 Frydman Beniamin, ur. 15 VII 1887 Frydman Beniamin, ur. 20 VIII 1919 Frydman Beniamin, ur. 5 VI 1908 Frydman Benjamin, ur. 21 VIIII 1906 Frydman Berek Frydman Berek, ur. 25 XII 1913 Frydman Chaim Frydman Chaim, ur. 1 I 1896 Frydman Chaim, ur. 10 III 1924 Frydman Chaim, ur. 12 VII 1913 Frydman Chaim, ur. 18 VII 1904 Frydman Chaim, ur. 4 IV 1925 Frydman Chaim-Dawid Frydman Chaim-Gerszon Frydman Chaim-Izrael Frydman Chaim-Izrael, ur. 20 I 1921 Frydman Chaim-Jankiel Frydman Chaim-Jankiel, ur. 7 X 1922 Frydman Chaim-Lejbuś Frydman Chaim-Lejzor Frydman Chaim-Szlama Frydman Chana-Ruchla Frydman Chaskiel Frydman Chaskiel, ur. 2 X 1921 Frydman Chaskiel, ur. 22 III 1923 Frydman Chemja Frydman Chil Frydman Chil-Alter Frydman Chil-Berek Frydman Cudyk Frydman Dawid Frydman Dawid, ur. 18 VII 1912 Frydman Dyna Frydman Ela Frydman Ela-Dawid Frydman Eljasz Frydman Estera Frydman Estera-Małka Frydman Etla Frydman Fajga Frydman Fajwel-Lejzor Frydman Fiszel Frydman Fiszel, ur. 14 V 1879 Frydman Fiszel, ur. 16 V 1890 Frydman Fiszel, ur. 8 IX 1921 Frydman Frymeta Frydman Gerszon Frydman Gerszon, ur. 18 VII 1917 Frydman Gocel-Abram Frydman Harszek-Całeł Frydman Hersz Frydman Hersz-B/er/ Frydman Hersz-Ber Frydman Herszek Frydman Herszek, ur. 15 XII 1911 Frydman Herszek, ur. 17 XI 1910 Frydman Herszek-Josek Frydman Herszek-Wulf Frydman Hirsz-Lejzor Frydman Icek Frydman Icek, ur. 1 II 1881 Frydman Icek, ur. 1 VIII 1923 Frydman Icek, ur. 10 V 1899 Frydman Icek, ur. 10 X 1904 Frydman Icek, ur. 1875 Frydman Icek, ur. 19 VII 1920 Frydman Icek, ur. 22 III 1897 Frydman Icek, ur. 24 X 1914 Frydman Icek, ur. 26 IV 1919 Frydman Icek, ur. 26 XII 1882 Frydman Icek, ur. 6 IX 1922 Frydman Icek-Boruch Frydman Icek-Dawid Frydman Icek-Dawid, ur. 5 VII 1916 Frydman Icek-Judka Frydman Icek-Majer Frydman Idel Frydman Idel-Lejb Frydman Izaak Frydman Izaak, ur. 14 IV 1909 Frydman Izaak, ur. 4 XII 1922 Frydman Izrael Frydman Izrael, ur. 14 VIII 1888 Frydman Izrael, ur. 15 IV 1881 Frydman Izrael, ur. 1894 Frydman Izrael, ur. 20 II 1903 Frydman Izrael, ur. 5 I 1894 Frydman Izrael-Abram Frydman Izrael-Benjamin Frydman Izrael-Chaim-Mendel Frydman Izrael-Lejzor Frydman Izrael-Lejzor, ur. 20 VIII 1904 Frydman Izrael-Moszek Frydman Izrael-Moszek, ur. 18 VI 1917 Frydman Ja1884kub Frydman Jakub, ur. 14 II 1906 Frydman Jakub, ur. 22 III 1925 Frydman Jakub-Józef Frydman Jakub-Majer Frydman Janas-Majer Frydman Jankiel Frydman Jankiel, ur. 16 VII 1901 Frydman Jankiel, ur. 20 X 1884 Frydman Jankiel, ur. 3 VII 1909 Frydman Jankiel, ur. 5 XII 1895 Frydman Jankiel, ur. 8 IX 1918 Frydman Jankiel-Azrych Frydman Jankiel-Mordka Frydman Jochiel Frydman Joel Frydman Jojna Frydman Josef Frydman Josek Frydman Josek, ur. 1 VIII 1915 Frydman Josek, ur. 12 XI 1914 Frydman Josek, ur. 13 III 1892 Frydman Josek, ur. 20 XII 1901 Frydman Josek, ur. 24 IX 1880 Frydman Josek, ur. 24 VI 1914 Frydman Josek, ur. 4 II 1910 Frydman Josek-Lejb Frydman Judka-Lejzor Frydman Juer Frydman Kadysz Frydman Kopel Frydman Lea-Sura Frydman Lejb Frydman Lejbuś Frydman Lejbuś, ur. 11 II 1920 Frydman Lejbuś, ur. 16 XII 1903 Frydman Lejbuś, ur. 1888 Frydman Lejbuś, ur. 2 I 1908 Frydman Lejbuś, ur. 20 1899 Frydman Lejbuś, ur. 20 III 1901 Frydman Lejbuś, ur. 20 III 1906 Frydman Lejbuś, ur. 30 VII 1900 Frydman Lejbuś-Benjamin Frydman Lejbuś-Rafał Frydman Lejzor Frydman Lejzor, ur. 18 IX 1895 Frydman Lejzor, ur. 19 XI 1918 Frydman Lejzor, ur. 5 V 1891 Frydman Majer Frydman Majer-Chil Frydman Majer-Mandel Frydman Majer-Szmul-Towia Frydman Manes Frydman Menasza Frydman Mendel Frydman Mendel, ur. 1 II 1896 Frydman Mendel, ur. 14 IV 1905 Frydman Mendel, ur. 20 I 1908 Frydman Mindla Frydman Mojsiej-Lejb Frydman Mojżesz Frydman Mojżesz, ur. 13 II 1923 Frydman Mojżesz, ur. 15 VII 1925 Frydman Mordka Frydman Mordka, ur. 1 X 1883 Frydman Mordka, ur. 1 XII 1908 Frydman Mordka, ur. 28 XII 1903 Frydman Mordka, ur. 3 IV 1924 Frydman Mordka-Icek Frydman Mordka-Mendel Frydman Mordka-Szyja Frydman Moszek Frydman Moszek, ur. 13 II 1898 Frydman Moszek, ur. 15 VIII 1910 Frydman Moszek, ur. 16 VI 1924 Frydman Moszek, ur. 27 I 1887 Frydman Moszek, ur. 27 VI 1913 Frydman Moszek, ur. 28 X 1914 Frydman Moszek, ur. 3 III 1920 Frydman Moszek, ur. 6 V 1921 Frydman Moszek, ur. 7 I 1896 Frydman Moszek, ur. 7 VIII 1917 Frydman Moszek-Alter Frydman Moszek-Izrael Frydman Moszek-Jakób Frydman Moszek-Jankiel Frydman Moszek-Lejb Frydman Moszek-Lejb, ur. 5 II 1915 Frydman Moszek-Lejzor Frydman Moszek-Lejzor, ur. 20 VI 1913 Frydman Moszek-Mordka Frydman Moszek-Nuta Frydman Motek Frydman Motel Frydman Munyś Frydman Naftala-Herszek Frydman Noech Frydman Nuchim Frydman Nuchym Frydman Nusyn-Syta Frydman Nuta Frydman Nuta, ur. 10 II 1909 Frydman Pelta Frydman Perec Frydman Perec, ur. 31 VII 1903 Frydman Pinkus Luzer Frydman Pinkus, ur. 12 VI 1902 Frydman Pinkus, ur. 12 VII 1911 Frydman Pinkus, ur. 2 II 1915 Frydman Pinkus, ur. 22 IV 1919 Frydman Rachmil Frydman Rachmil, ur. 1916 Frydman Ruchla Frydman Ruchla z d. Szwarcman Frydman Rywka Frydman Rywka, ur. 22 XI 1919 Frydman Samuel Frydman Sumer Frydman Symcha Frydman Symcha-Binem Frydman Symcha-Binem, ur. 1 VI 1911 Frydman Szaja-Uszer Frydman Szapsza Frydman Szejwa Frydman Szejwach Frydman Szlama Frydman Szlama, ur. 18 XII 1920 Frydman Szlama, ur. 28 I 1908 Frydman Szlama, ur. 8 VI 1925 Frydman Szlama-Pejsach Frydman Szlama-Szulim Frydman Szlama-Uszer Frydman Szlama-Zełman Frydman Szmul Frydman Szmul Abram Frydman Szmul, ur. 12 IX 1904 Frydman Szmul, ur. 1899 Frydman Szmul, ur. 21 X 1896 Frydman Szmul, ur. 27 IV 1910 Frydman Szmul, ur. 3 V 1908 Frydman Szmul, ur. 3 VIII 1914 Frydman Szmul, ur. 6 VI 1924 Frydman Szmul, ur. 7 VIII 1893 Frydman Szmul-Fajwel Frydman Szmul-Hersz Frydman Szmul-Icek Frydman Szmul-Jankiel Frydman Szmul-Jankiel, ur. 21 II 1917 Frydman Szmul-Moszek Frydman Szmul-Nusyn Frydman Szraga-Jua Frydman Szulim Frydman Szulim, ur. 10 II 1909 Frydman Szulim, ur. 10 III 1924 Frydman Szyja Frydman Szyja, ur. 11 V 1901 Frydman Szymon Frydman Szymon, ur. 11 X 1920 Frydman Szymon, ur. 12 X 1924 Frydman Tema Frydman Tena Frydman Tobiasz Frydman Uryn Frydman Welwa Frydman Witla Frydman Wolf Frydman Wolf, ur. 15 VI 1925 Frydman Wolf-Josek Frydman z d. Ferstenberg Rywka Frydman Zelik Frydman Zyndel Frydman Zysman Frymel Chil-Kiwa Frymer Chil-Michał Frymer Izrael-Majlech Frymer Lejzor-Majer Frymer Moszek Frymer Szlama-Hersz Frysz Josek Fryszman Abram Fryszman Abram, ur. 9 VIII 1913 Fryszman Benjamin Fryszman Berek Fryszman Chaskiel Fryszman Chil-Alter Fryszman Izrael Fryszman Izrael-Jankiel Fryszman Josek Fryszman Wadia Fryszman Wadia, ur. 13 IX 1913 Fryszman Wadia, ur. 5 IV 1911 Fugman Chaim-Lejzor Fugman Dawid Fugman Jankiel Fugman Lejbuś Fugman Mordka Fugman Moszek Fugman Symcha-Binem Fugman Szlama Fuks Chaim-Icek Fuks Chaim-Majer Fuks Ela-Lejbuś Fuks Josek Fuks Kopel Fuks Lejbuś Fuks Nusyn Fuks Pejsach Fuks Rachmil Fuks Szoel-Majlech Fuks z d. Fuks Fuks Zełma-Ksyl Fuksman Abram-Lejzor Fuksman Chaim-Izrael Fuksman Chaim-Izrael, ur. 25 XI 1921 Fuksman Chaskiel-Pinkwas Fuksman Eliasz Fuksman Gitman Fuksman Izrael Fuksman Jankiel Fuksman Lejbuś Fuksman Mariem Fuksman Moes-Lejb Fuksman Mordka Fuksman Szlama Fuksman Szlama, ur. 20 X 1903 Fuksman Szyja-Bencjan Fuksman Szymon Fumal Szlama Fuman Chil Fuman Szmul-Moszek Furman Dawid-Josek Furman Icek-Jakub Furman Zelman Furmański Icek-Josek Furmański Lewi Furmański Mojżesz Furmański Szlama Furmański Szmul Fursztajn Szama Fursztejn Abram-Hersz Fursztejn Lejbuś Fursztejn Symcha-Josek Futerman Chil Futerman Chil-Jeremiasz Futerman Icek Futerman Icek Ber Futerman Izrael-Tauchen Futerman Jehuda Futerman Mordka Futerman Wolf-Joel Garfinkel /Garfinkiel/ Ansel- Lejb Garfinkel /Garfinkiel/ Szmul-Gecel Garfinkiel Herszek Garfinkiel Josek-Boruch Garfinkiel Lejzor-Icek Garfinkiel Mendel Garfinkiel Mojsie Gąsiorowicz Samuel Gecow Samuel Gedrych Josek-Fiszel Geiger Bernard Gelbard Ałta Gelbard Szlimizalnik Gelbardt Pinkus-Szyja Gelbart /Gelbard/ Dawid Gelbart /Gelbard/ Judka-Sucher Gelberg Herszek Gelbgros Moszek-Icek vel Moryc Gelbgros Szlama Gelibter Izrael Gelibter Izrael, ur. 15 III 1892 Gelibter Mordka-Mendel Gelibter Mordka-Zelik Gelibter Rachmil Gelibter Szymon Geliebter Aron Gelipter /Geliebter/ Szlama Geller Fajga Geller Jakub Geller Moszek-Chaim Gersmann Gerson Gerszman Josef Gerszman Majer Gerszterman Nusyn-Dawid Gertner Mordka-Szmul Gielblat Jankiel Giersztajn /Gersztajn/ Gustaw Giller Izrael-Icek Gimpel Abraham Gimpel Dyna Gimpel Kiwa-Lejb Gincberg /Ginsberg/ Rachmil Gincberg Szepsel Ginsberg Izrael-Icek Ginsberg Marek-Antoni Ginsberg Mendel Ginsberg Michał-Kasriel Ginsberg Nusyn-Dawid Ginsburg Pinkwas Giser Abram-Jakub Giser Chil-Bendet Giser Josek Giser Moszek Giser Pejsach Giser Pinkus Giser Pinkus, ur. 9 V 1894 Giser Rywka Giser Szlama Giser Uszer Giser z d. Borensztajn Chaja-Rywka Gisser Całeł Gisser Herman Gisser Szyja Giwer Jankiel-Josek Giwerc /Gewerc/ Abram Giwerc /Gewerc/ Beniamin Glajman Abram-Lejb Glajman Bajla Glajman Bejrysz Glajman Boruch Glajman Chaim Glajman Dawid Glajman Estera Glajman Moszek Glajman Moszek-Aron Glajman Naftula Glajman Nusyn Glajman Szejwa Glajman Szlama Glancszpigiel /-gel/ Glandszpigel Chaim-Mendel Glandszpigiel Izrael-Lejb Glandszpigiel Naftal-Dawid Glas Pejsach Glasman /Glazman/ Abram Moszek Glasman Abram Glasman Chaim Glasman Chaim Izrael Glasman Herszek Glass Mojżesz Glat /Glatt/ Abram Glat /Glatt/ Abram, ur. 18 V 1922 Glat /Glatt/ Abram, ur. 5 XII 1881 Glat /Glatt/ Lemel Glat /Glatt/ Mendel Szmelka Glat Mordka Glat Moszek Glat Szmul Mendel Glatt Abraham Glatt Abram Glatt Abram Chaim Glatt Alter Glatt Bencjan Glatt Chaim Glatt Chaim Lejzor Glatt Cyrla Glatt Herszek Glatt Icek Glatt Icek Lejb Glatt Izrael Glatt Izrael Dawid Glatt Izrael Majer Glatt Izrael, ur. 17 VII 1903 Glatt Izrael, ur. 3 VIII 1902 Glatt Majer Glatt Mendel Glatt Mojżesz Hersz Glatt Mordka Glatt Mordka Mendel Glatt Mordka, ur. 26 IX 1909 Glatt Moszek Zelik Glatt Pinkus Glatt Szmul Moszek Glatt z d. Bankier Chana Sura Glazman Chaskiel Glazman Chaskiel Chil Glazman Mariem Glazman Mojżesz Jakub Glazman Motek Glazman Nuta Josek Glazman Wolf Glazwand Herszek Glazwand Mojżesz Aron Glazwand Mordechaj Glazwand Mordka Glazwand Szmul Ela Glazwand Szulim Glazwand Wolf (Mordka) Glikler Chaim Josek Glikler Herszek Glikler Herszek Fiszel Glikler Icek Szlama Gliksman Dawid Gliksman Henryk Gliksman Mojszej Gliksztajn Abram Gliksztajn Naftula Icek Gliksztajn Rufin Gliksztajn Szmul Hersz Glinkiewicz Abram Chaskiel Glinkiewicz Chaim Szmul Glinkiewicz Herszek Glinkiewicz Izrael Glinkiewicz Jankiel Glinkiewicz Jehoszua Glinkiewicz Kojfman Glinkiewicz Lejzor Glinkiewicz Mordka Glinkiewicz Moszek Glinkiewicz Moszek Dawid Glinkiewicz Pinkus Glinkiewicz Srul Chaskiel Glinkiewicz Szymon Glinowiecki Naftula Uszer Glucksman Abram Gluksztejn Motek Jakub Gluzman Bronisława Gluzman Josef Gluzman Lejb Judka Gluzman Mendel Dawid Gluzman Mojżesz Gluzman z d. Szafir Goldak /Gołdak/ Jonas Goldak Aron Mordka Goldbach Lejbuś Jankiel Goldbach Manes Goldbarb Izrael Jakub Goldberg Abram Goldberg Abram Chaim Goldberg Abram Chaim, ur. 3 II 1915 Goldberg Abram Gerszon Goldberg Abram Lejbuś Goldberg Abram Moszek Goldberg Abram Wolf Goldberg Abram, ur. 7 VII 1911 Goldberg Anszel Goldberg Aron Goldberg Aron, ur. 17 V 1902 Goldberg Aron, ur. 8 XI 1886 Goldberg Beniamin Bejrysz Goldberg Berek Goldberg Chaim Goldberg Chaim Icek Goldberg Chaim Juda Goldberg Chaim Pejsak Goldberg Chaim Szlama Goldberg Chaim, ur. 11 II 1898 Goldberg Chaim, ur. 1877 Goldberg Chaim, ur. 19 VII 1914 Goldberg Chaim, ur. 1915 Goldberg Chaja Ita Goldberg Chaskiel Goldberg Chaskiel, ur. 26 V 1925 Goldberg Chaskiel, ur. 7 III 1925 Goldberg Chemia Goldberg Chil Goldberg Chil Fajwel Goldberg Chil Szaja Goldberg Chil Szaja, ur. 8 XII 1914 Goldberg Chil, ur. 22 VIII 1883 Goldberg Chil, ur. 7 I 1903 Goldberg Daniel Goldberg Daniel, ur. 2 VI 1925 Goldberg Dawid Goldberg Dawid Hersz Goldberg Dawid Icek Goldberg Dawid, ur. 26 V 1923 Goldberg Dydia Goldberg Ela Zelman Goldberg Elka Goldberg Ezra Zelik Goldberg Froim Lejzor Goldberg Hersz Icek Goldberg Hersz Lejbuś Goldberg Hojnoch Goldberg Icek Goldberg Izak Goldberg Izrael Goldberg Izrael , ur. 14 IV 1886 Goldberg Izrael Abram Goldberg Izrael Chaim Goldberg Izrael Icek Goldberg Izrael Janas Goldberg Izrael Josek Goldberg Izrael, ur. 1896 Goldberg Izrael, ur. 19 VI 1913 Goldberg Izrael, ur. 5 I 1911 Goldberg Jakub Goldberg Jakub Chil Goldberg Jakub Jehuda Goldberg Jankiel Goldberg Jankiel Majer Goldberg Jankiel, ur. 16 X 1916 Goldberg Joel Goldberg Jona Goldberg Josek Goldberg Josek Majlech Goldberg Josek Mendel Goldberg Josek, ur. 13 X 1904 Goldberg Josek, ur. 15 IX 1893 Goldberg Josek, ur. 1875 Goldberg Kielman Goldberg Kielman Hersz Goldberg Kielman, ur. 8 II 1892 Goldberg Kopel Goldberg Kopel, ur. 7 XII 1907 Goldberg Lejbuś Goldberg Lejbuś, ur. 14 VII 1905 Goldberg Lejbuś, ur. 28 X1908 Goldberg Lejzor Goldberg Lipa Goldberg Majer Binem Goldberg Majlech Goldberg Mala Goldberg Matyc Lejbuś Goldberg Mendel Goldberg Mendel, ur. 10 VI 1914 Goldberg Mendel, ur. 13 XII 1896 Goldberg Mordechaj Aron Goldberg Mordka Goldberg Mordka Josek Goldberg Mordka Perec Goldberg Mordka, ur. 2 III 1926 Goldberg Moszek Goldberg Moszek Aron Goldberg Moszek Bencjan Goldberg Moszek Dawid Goldberg Moszek Jakób Goldberg Moszek, ur. 14 X 1910 Goldberg Moszek, ur. 15 II 1898 Goldberg Moszek, ur. 23 VIII 1879 Goldberg Moszek, ur. 24 VII 1916 Goldberg Oskar Goldberg Pelta Goldberg Perec Goldberg Pinkus Jakób Goldberg Pinkus Zelik Goldberg Rachmil Moszek Goldberg Ruchla Goldberg Szaja Goldberg Szlama Goldberg Szlama Majer Goldberg Szmul Goldberg Szmul Mendel Goldberg Szmul, ur. 1906 Goldberg Szulim Goldberg Szyja Goldberg Szyja Hersz Goldberg Szymon Goldberg Szymon Hersz Goldberg z d. Flamenbaum Ruchla Łaja Goldberg z d. Frydman Dwojra Goldberg z d. Sztera Ruchla Perla Goldberg Zachariasz Goldberg Zelik Goldbroch Abram Goldbroch Abram Nusyn Goldbroch Icek Goldbroch Josek Goldbroch Judka Lejb Goldbroch Mandel Goldbroch Rywka Goldbroch z d. Hering Tauba Goldbroch Zelda Goldbrom Abram, ur. 20 VI 1895 Goldbrom Chaim Berek Goldbrom Chaskiel Goldbrom z d. Wajchendler Etla Goldcholc Moszek Goldfarb Abram Abusz Goldfarb Abram Jankiel Goldfarb Aria Goldfarb Beniamin Goldfarb Chaim Goldfarb Chaim Chaskiel Goldfarb Chaja Goldfarb Chaskiel Goldfarb Chaskiel, ur. 1915 Goldfarb Chil Goldfarb Chil Mordka Goldfarb Dawid Goldfarb Dawid, ur. 12 III 1901 Goldfarb Dawid, ur. 22 IV 1891 Goldfarb Ela Majer Goldfarb Gdala Goldfarb Gdalia Goldfarb Gerszon Goldfarb Gitman Goldfarb Hena Goldfarb Herszek Goldfarb Herszek, ur. 1862 Goldfarb Herszek, ur. 30 IV 1873 Goldfarb Hynda Goldfarb Izrael Icek Goldfarb Jakub Goldfarb Jankiel Szlama Goldfarb Mendel Bencjan Goldfarb Mordka Goldfarb Mordka Mendel Goldfarb Moszek Goldfarb Moszek Icek Goldfarb Moszek Lejb Goldfarb Naftal Goldfarb Nusyn Dawid Goldfarb Rachmil Goldfarb Samson Froim Goldfarb Szlama Hersz Goldfarb Szmul Chaim Goldfarb Szmul Ela Goldfarb Szmul Lejbuś Goldfarb Szulim Goldfarb Szulim Icek Goldfarb Szulim, ur. 1904 Goldfarb Szymon Goldfarb Szymon, ur. 17 IX 1891 Goldfarb Szymon, ur. 6 X 1913 Goldfarb Tanchem Goldfarb Uszer Goldfarb Uszer Zelig Goldfarb Wiktor Goldfarb z d. Goldfarb Mariem Goldfarb z d. Kierszenblat Goldfarb Zachariasz Goldfarb Zyndel Goldfeder Abram Goldfeder Gabriel Aba Goldfeder Jakub Goldfeder Ksyl Goldfeder Szmul Goldfingier Chaskiel Goldfingier Chil Hersz Goldklang Chaim Goldkorn Szaja Goldman Abram Goldman Abram Lejb Goldman Abram, ur. 1907 Goldman Abram, ur. 1916 Goldman Abram, ur. 8 VIII 1923 Goldman Ajzyk Goldman Aron Lejbuś Goldman Boruch Goldman Chaskiel Goldman Chemia Goldman Dawid Goldman Dawid Kielman Goldman Estera Goldman Hersz Mordka Goldman Herszek Goldman Izrael Goldman Izrael Lejbuś Goldman Jakub Herszek Goldman Jankiel Goldman Jankiel /Jakub/ Goldman Kałman Majer Goldman Kilelman Goldman Lejbuś Goldman Lejbuś Dawid Goldman Lejbuś, ur. 13 VII 1910 Goldman Lejbuś, ur. 1878 Goldman Majlech Goldman Mendel Josek Goldman Mieczysław Goldman Mordka Gdala Goldman Mordka, ur. 12 V 1905 Goldman Mordka, ur. 2 VII 1923 Goldman Mordka, ur. 26 V 1908 Goldman Motek Moszek Goldman Motek Moszek Goldman Nusyn Goldman Rywen Goldman Samuel Goldman Szmerek Goldman Szmerek, ur. 10 III 1923 Goldman Szmul Goldman Szmul, ur. 1 I 1921 Goldman Szmul, ur. 12 IV 1924 Goldman z d. Cukier Frandla Goldman z d. Frydman Masza Goldman z d. Goldman Małka Goldman Zyndel Lejbuś Goldminc Josef Dawid Goldrat Hersz Josek Goldring Zelig Goldszleger Abram Janas Goldszleger Josek Goldszleger Majer Goldszleger Moszek Goldszleger Samuel Izaak Goldszleger z d. Kurc Sura Goldszleger Zelda Goldszmit /-dt/ Icek Goldszmit /-dt/ Izrael Moszek Goldsztajn Abram Goldsztajn Aharon Oszer Goldsztajn Aron Goldsztajn Bajla Goldsztajn Bencjan Berek Goldsztajn Ber Goldsztajn Berek Goldsztajn Boruch Goldsztajn Chaim Goldsztajn Chaim Mordka Goldsztajn Chaim, ur. 28 VI 1867 Goldsztajn Ezryl Goldsztajn Fiszel Goldsztajn Hersz Goldsztajn Herszek Goldsztajn Herszek, ur. 1895 Goldsztajn Icek Goldsztajn Icek, ur. 18 X 1896 Goldsztajn Ichel Goldsztajn Izrael Lejzor Goldsztajn Izrael Zysel Goldsztajn Jankiel Josek Goldsztajn Jerman Goldsztajn Josef Joel Goldsztajn Josek Goldsztajn Lejbuś Goldsztajn Lejbuś Pejsach Goldsztajn Lejzor Goldsztajn Lejzor Berek Goldsztajn Majer Goldsztajn Mendel Goldsztajn Mendel, ur. 15 X 1884 Goldsztajn Mojsiej Majer Goldsztajn Mojżesz Kadyś Goldsztajn Mordka Goldsztajn Moszek Goldsztajn Moszek, ur. 1 II 1926 Goldsztajn Moszek, ur. 13 I 1919 Goldsztajn Moszek, ur. 20 I 1899 Goldsztajn Nuchym Goldsztajn Nusyn Goldsztajn Nusyn, ur. 27 VII 1922 Goldsztajn Rubin Goldsztajn Szaja Goldsztajn Szaja, ur. 31 VIII 1866 Goldsztajn Szlama Dawid Goldsztajn Szmul Goldsztajn Szoel Goldsztajn z d. Najchaus Margulesa Goldsztajn z d. Potażnik Tauba Goldsztajn Zelman Goldsztejn /-ajn/ Rubin Icek Goldsztejn /-ajn/ Symcha Goldsztejn /-ajn/ Szlama Zelman Goldsztejn Blima Goldsztejn Pinkwas Goldsztejn Szulim Goldsztejn Szymon Goldsztejn Zelman Goldwaser Abram Goldwaser Abuś Goldwaser Chil Szaja Goldwaser Dawid Goldwaser Hersz Goldwaser Hersz Zelman Goldwaser Herszek Goldwaser Idel Goldwaser Idesa Goldwaser Izaak Goldwaser Izrael Icek Goldwaser Jakub Mendel Goldwaser Jojna Goldwaser Lejzor Goldwaser Lejzor Pinkus Goldwaser Mendel Goldwaser Moszek Goldwaser Moszek Josek Goldwaser Szaja Goldwaser Szoel Chaskiel Goldwaser Zelman Goldwasser Bencjan Goldwasser Chaim Nuta Goldwasser Herszek Goldwasser Lejbuś Kadysz Goldwasser Nusyn Goldwasser Szlama Lejb Goldwasser z d. Rozencweig Golfdryng /Goldryng/ Judka Golfdryng Szlama Hersz Golgsztajn Mojżesz Goldsztajn Mojżesz Gołębiowska z d. Kuperman Rojza Gołębiowski Alter Rachmil Gołębiowski Beniamin Gołębiowski Chaim Zelik Gołębiowski Icek Chaim Gołębiowski Szoel Gontarski Jankiel Gordecki /Gorodecki/ Szmul Boruch Gorfinkiel Hil Ber Gorfinkiel Szmul Boruch Gortler Lejbuś Gortler Szyja Gostyński Berek Gostyński Dawid Gostyński Hiloł Gostyński Idel Gotfrid z d. Helcman Gitla Gotfryd Zelik Gotlib /Gotlieb/ Ajzyk Lipa Gotlib /Gotlieb/ Chaim Josek Gotlib Beniamin Hersz Gotlib Dawid Lejb Gotlib Hersz Mendel Gotlib Izrael Gotlib Izrael Lejzor Gotlib Izrael Lejzor, ur. 14 I 1899 Gotlib Jakub Izaak Gotlib Jankiel Gotlib Lejzor Gotlib Moszek Gotlib Moszek, ur. 22 X 1865 Gotlib Nucham Gotlib Nusyn Dawid Gotlib Pinkwas Mendel Gotlib Symcha Binem Gotlib Szymon Gotlieb /Gottlieb/ Dawid Gotlieb Berek Gotlieb Jakub Gotlieb Mendel Gotlieb Pinkus Gotowizna Jankiel Majer Gottlieb Lajzer Gottlieb Szlama Judka Gradowczyk Chaim Gradowczyk Józef Gradus Dawid Gradus Zelman Grafsztajn /Rubinsztajn/ Perla Grafsztajn Wowa Granek Majer Granman Moszko Aba Grecher Lajb

Indeks przedmiotowy

Subjects:
"

Language of the material

polski niemiecki

Record creator


Aktotwórca:

Naczelna Rada Starszych Ludności Żydowskiej Dystryktu Radomskiego w Radomiu. Dział Dowodów Osobistych.


Inne nazwy twórcy:

Przewodniczący Rady Starszych Ludności Żydowskiej Dystryktu Radom w Radomiu. Kierownik Akcji dowodów osobistych Der Ober-Ältestenrat der Jüdischen Bevölkerung des Distrikts Radom im Radom

Content provider

Archiwum Państwowe w Radomiu

(ul. Wernera 7, 26-600 Radom)

Rate this content

Was this content helpful? Let Archives Portal Europe and the archival institution know what you think.

Add feedback

Contact this institution

Feedback is sent directly to the institution holding this material and should preferably be submitted in English or in the language of the institution, if possible. The institution will aim at getting back to you as soon as possible to help you with your request, though you might need to allow between two and four weeks for this depending on the current workload at the institution.

Not all required fields have been filled in.

Full name*

Your full name is required

Email address*

Your email address is required

Your message*

A message is required

Archives Portal Europe help guide

Please select amongst the relevant tips we can help with. If you still have questions, please do not hesitate to contact us, and we will be in touch as soon as possible.

Starting your search here will include all content available in Archives Portal Europe. Simply enter your keyword(s) and hit the search button. Wrap fixed expressions in quotation marks, e.g. “French Revolution”. Check the box to “Search each term separately” in case you are looking for documents containing at least one word, but not necessarily all keywords; this will also allow you to search for the same term in multiple languages at the same time (e.g. “French Revolution” “Révolution Française”). You can also use wildcards - find more about Research Tools here. If you would like to use more specific settings, try our Advanced search

The additional advanced search options give you the possibility to focus your search in:

 • archival documents (Search in archives),
 • names of person and organisations that created, worked with and maintained these documents (Search in names),
 • Institutions currently holding the documents (Search in institutions).

When searching with multiple terms at the same time, wrap fixed expressions in quotation marks (e.g. "French Revolution"), or check the box "Search each term separately" in case you are looking for either one term of the other. This will also allow you to search for the same term in multiple languages (e.g. "French Revolution" "Révolution française"). You can also choose one of the suggestions matching your search term once you start typing.

This will only show results that include documents that have been digitised and are available online

Use this option to search only one or more keywords, rather than all of them

Select where your search terms should appear specifically inside the archival description:

 • Title: search terms will appear in the title, or name, of the description
 • Content Summary: search terms will appear in the main description of the document or of the collection
 • Reference code: it is the identifier of the archival material as provided by the institution. Use this option if you know the exact reference code of the material you are looking for

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person.
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation.

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the description of the archive:

 • Name: search term appears in the name of the institution. It can be the full name of an archival institution or only parts of it.
 • Place: search term appears in the address or area of the institution. It can be the city or town, where the archival institution is located or any other place of importance (e.g. previous locations)

 • A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds, up to item level.
 • A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • A source guide is a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions.
  You can filter by one or more entity types:
 • A person (e.g. John Locke, or Jean Jaques Rousseau);
 • A family (e.g. Bonaparte, or Helgason);
 • A corporate body, i.e. the name of an institution, organisation, or company (e.g. Ministerie van Justitie, or Electro Mecánica Antonio Armentano)

Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions:

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Enter a start and/or end date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01-01-1900 for 1 January 1900. This will allow you to focus your search on a specific period of time. You can use the calendar function or type directly in the text field. The checkbox "Exact date search" concentrates the search on one specific date.

Check "View in context" to view the results in the hierarchical structure of archives.

 • Choose "List view" to view the results in a simple list, ordered according to relevance or date
 • Choose "Context view" to view the results in the hierarchical structure of the holding archives.

For more details see Research Tools

Please sign in to save your searches.

A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.

A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level.

You can filter results by selecting one or more countries of interest. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by one or more holding archival institutions. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can select to view results from a specific Finding Aid, i.e., a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter by type of descriptive document:

 • "Holdings Guide": an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • "Source guide": a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions. a description of the archival collections available. Similar to Holdings guides
 • "Finding aid" provides more detailed descriptions of the archival materials of specific collections or fonds

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting "Fonds description" for a general overview or "Other descriptions" for item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting only those containing digital objects, i.e. the link to the digitised version of the archival material you are looking for. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of digital object you are interested in:

 • Text: most documental material, such as administrative records, letters, manuscripts etc.
 • Image: includes photographs, posters, maps.
 • Sound: sound recording with no images
 • Video: moving images with or without sound
 • Unspecified: indicates that the holding institution has not specified the type of digital object
 • 3D: 3-d digital objects

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers)

 • Full dates includes normalised date information available for date-based searches. It is recommended to combine this selection with the filters "Start timespan" and "End timespan" for more details.
 • Only descriptive dates provides the date information in human-readable format.
 • No date either includes documents where the creation date is unknown, or where date information is not in a machine-readable format

Please note that not all documents contain a machine-readable date. More information here

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the earliest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the latest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting one or more topics of interest. Please note that this filter will only include materials where the topic has been assigned and is therefore in a machine-readable format. Read how to assign a topic to documents on the Topics page. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation

You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of entities:

 • Person (e.g., John Locke or Jean Jaques Rousseau)
 • Family (e.g., the family Bonaparte)
 • Corporate body (an institution, organisation, or company, e.g. the "Ministerie van Justitie")
You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the type of holding institution. Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions.

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Write your message in your own language and use this drop-down menu to have your message translated into English or in the language of the institution for a swifter response. By checking this box and selecting a language you will send your original message along with the translated version

What kind of suggestion would you like to make?

 • Assign to topic: assign this record to one of our Topics. Topics are created following the Unesco Thesaurus
 • Suggest translation: If you have translated this archival description or the documents themselves, please send it to us as a .doc or .pdf file
 • Connect to another resource: If this object relates to another resource in Archives Portal Europe, or anywhere else on the web (e.g., an article on Wikipedia), you can suggest it to be linked to this resource
 • Other: If you have any other relevant material, such as a transcription of the document, please upload it and let us know here

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Licence

This object is not or no longer protected by copyright and has been labelled with the Public Domain Mark. It can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Public Domain Dedication. All possible existing rights in the content are waived, and the object can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution (BY) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object, even commercially, as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Share Alike Licence

This is a test area to fill out all the copyright details for NoDerivs

This is a test area to fill out all the copyright details for NonCommercial

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, No Derivates (BY-ND) licence. You can copy and redistribute the object, even commercially, as long as no alteration is made to the object and you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial (BY-NC) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, ShareAlike (BY-NC-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and as long as you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, No Derivates (BY-NC-ND) licence. You can copy and redistribute the object for non-commercial use only, as long as no alteration is made to the object and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

Return to search Make a suggestion Contact this institution