Return to search

Urząd Stanu Cywilnego Okręgu Bóżniczego Wolanów

1826-1942 Reference: PL/58/PL-58-193/0

View context

Poland
Archiwum Państwowe w Radomiu

Finding aid sub-groups

Urszula Pietrzak, Mateusz Kutkiewicz, Ewelina Majs
2012-04-05
Archiwum Państwowe w Radomiu
polski

Scope and content

Zawartość

Akta metrykalne urodzeń, ślubów i zgonów - duplikaty 1826-1834, 1837-1847, 1849-1858, 1860-1911, sygn. 1-75; allegata do akt zaślubionych 1835, 1838-1839, 1845, 1850-1857, 1860-1867, 1869-1874, 1876-1902, 1904, 1910-1911, 1918, 1933, 1938-1942, sygn. All. 1-63. Zachowały się także unikaty akt: urodzeń z lat 1826-1827,1830, 1838-1846, 1854-1886, 1904-1941, sygn. 1u-3u, 11u-15u; ślubów z lat 1826-1828, 1830, 1832-1853, 1895-1942, sygn. 1u-2u, 4u-7u, 17u-18u; zgonów z lat 1826-1830, 1839-1846, 1854-1906, 1909-1942, sygn. 1u-2u, 8u-10u, 19u-22u oraz, sporządzone w 1922 r. odpisy unikatów: urodzeń za lata 1919-1921, sygn. 23u-25u; ślubów i zgonów za 1921 r., sygn. 26u-27u i skorowidz rabinacki (?) akt urodzeń, ślubów i zgonów za lata 1904-1940, sygn. 28u. Szczegółowo zawartość rodzajową akt, wraz z lukami, oddaje baza PRADZIAD.

Record creators history

Dzieje ustrojowe

Świeckie urzędy i księgi stanu cywilnego utworzone zostały na terenie Księstwa Warszawskiego na mocy wprowadzonego z dniem 1 maja 1808 r. Kodeksu Napoleona (Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego t. I: s. XXXVI, Nr 2, s. 46-47; Nr 9, s. 195-201; Nr 10, s. 231-236); obowiązywały do końca 1825 r. W tym okresie obowiązki urzędnika stanu cywilnego dla ludności wyznania mojżeszowego wypełniali przełożeni parafii rzymsko-katolickich. Od 1826 r., na mocy postanowienia Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. na terenie Królestwa Polskiego wprowadzono właściwie religijny charakter akt stanu cywilnego: w wyznaniach chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi - urzędnikami stanu cywilnego byli przełożeni parafii, a w wyznaniach niechrześcijańskich (m.in. mojżeszowym) - burmistrzowie (Dziennik Praw Królestwa Polskiego: t. 10, s. 41-84; t. 11 s. 15-29). Postanowienie Rady Administracyjnej z 7 września 1830 r. wprowadzało, w miejsce parafii, nazwę Okręgów Dozorów Bóżniczych oraz określało, obowiązujący dla ludności żydowskiej (starozakonnych), tryb dokonywania wpisów, tj. nakładało na rabinów w Okręgach obowiązek prowadzenia („utrzymywania”) oddzielnej od urzędnika stanu cywilnego księgi urodzeń, zgonów, małżeństw i zapowiedzi oraz zgłaszania się z zainteresowanymi i księgą do urzędnika stanu cywilnego celem dokonania wpisów cywilnych; nadzór nad prowadzeniem księgi należał do urzędników „utrzymujących” akta stanu cywilnego dla Żydów oraz do dozorów bóżniczych (Dziennik Praw Królestwa Polskiego: t. 11 s. 18-20, 22-29; t. 13 s. 147-160). Sprawy osób prowadzących księgi stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich w osadach (wcześniej miastach) normowało postanowienie Komitetu Urządzającego z dnia 24 października/5 listopada 1869 oraz z dnia 15/27 stycznia 1871 (Postanovleniâ Učreditel?nogo Komiteta v Carstve Pol?skom, t. XVII vypusk II, Warszawa 1869, art. 2821, s. 115-118 oraz t. XXI vypusk I, Warszawa 1871, art. 3188, s. 22-23). Nowe, ogłoszone 24 czerwca 1836 r., Prawo o Małżeństwie zawarcie małżeństwa uzależniało od władz duchownych, a obrzęd religijny zyskał pierwszeństwo przed czynnościami cywilnymi tj. spisaniem aktu. Skutki cywilne zawartych małżeństw przekazano do kompetencji sądom cywilnym (Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 18 s. 46-297). Wyznaniowe prowadzenie ksiąg stanu cywilnego oparte na postanowieniu Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. obowiązywało na terenie byłego Królestwa Polskiego do 31 grudnia 1945 r. Świeckie urzędy stanu cywilnego jako jednolite w całym kraju organy administracji państwowej powołane zostały na mocy dekretu z 25 września 1945 r. (Dz. U. 1945 Nr 48, poz.: 272, 273). Urzędnicy stanu cywilnego (burmistrzowie lub osoby świeckie uprawnione przez władze) podlegali administracji ogólnej i resortowi sprawiedliwości. Okręg istniał od 1826 r. (Dz. U. Woj. Sandomierskiego, 1826, s. 182). Siedzibą urzędnika stanu cywilnego był Wolanów. Do zadań urzędników stanu cywilnego należało prowadzenie ksiąg w dwu egzemplarzach. Wpisywano do nich, w określonej przepisami formule, akta: urodzenia dziecka, uznania dziecka pozamałżeńskiego, przysposobienia, zapowiedzi małżeństwa (do 1825 r.), małżeństwa i śmierci. Egzemplarz „rządowy” stanowiła księga podzielona na trzy części, z których każda przeznaczona była do zapisywania jednego rodzaju akt: urodzeń, ślubów i zgonów, zamykanych protokolarnie corocznie; stanowiła ona duplikat, który wraz z allegatami, czyli załącznikami do akt metrykalnych (głównie do akt ślubów), po kontroli, przekazywano do archiwum hipotecznego właściwego terytorialnie sądu pokoju (i jego późniejszego odpowiednika). Unikat, czyli egzemplarz gruntowy pozostawał w miejscu sporządzenia; wpisów dokonywano w trzech odrębnych księgach: każda prowadzona w okresie wieloletnim (do czasu całkowitego zapisania), przeznaczona na wpis jednego rodzaju akt metrykalnych: urodzeń, ślubów, zgonów. Przepis Rady Ministrów z 29 kwietnia 1909 r. nałożył na władze sądowe Królestwa Polskiego obowiązek wprowadzania, w przechowywanych w archiwach hipotecznych egzemplarzach ksiąg stanu cywilnego (duplikatach), na marginesach akt urodzeń informacji o zawarciu małżeństwa, otrzymanych od prowadzących księgi stanu cywilnego (Sobranie Uzakonenij i Rasporâženij Pravitel'stva, 1909 Oddz. I, No 90, poz. 715, s. 1474). Wpisy prowadzono w języku polskim, a od 1 stycznia 1868 r., na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim, księgi o urodzonych, zaślubionych i zmarłych wszystkich wyznań - w języku rosyjskim; jedynie odpisy akt osób wyznania rzymsko-katolickiego wydawano, w miarę potrzeb, w dwu językach: rosyjskim i polskim. Od 1915 r. księgi prowadzono w języku polskim. Od 1 stycznia 1867 r. do okręgu miały należeć, zamieszkiwane przez ludność żydowską, miasteczko Wolanów oraz wsie w gminach: Kowala, Orońsko, Wolanów, Zakrzew.

System of arrangement

Układ akt w zespole

 • 1 Księgi metrykalne
 • 2 Alegata
 • 3 Unikaty ksiąg metrykalnych

Conditions governing access

Dostępność

tak

Other finding aids

Informacje o innych pomocach ewidencyjnych

inwentarz książkowy

Extent

166 j.a. jednostka archiwalna, 1.07 mb. metr bieżący

Genre of the material

aktowe materiały archiwalne - 166 j.a. 1.07 mb.

Extent

0 j.a. jednostka archiwalna, 0 mb. metr bieżący

Keywords

Indeks osobowy

Personal names:Abramowicz Bajja Abramowicz Chaim Icek Abramowicz Dawid Abramowicz Dawid Abramowicz Icek s Aby Abramowicz Marianka Abramowicz Marianka Abramowicz Perła Abramowicz Rajzla Adler Rywan Adler Sucher Bejer Adler Symcha Adler Symcha Adler Symcha Ajzemberg Chaia Ruchla Ajzemberg Chaia Ruchla Ajzemberg Hercyk Ajzenberg Hana Fajga Ajzenberg Hana Fajga Ajzenberg Hawa Ajzenberg Hercyk Ajzenberg Sura Ajzenberg Sura Ajzenman Izrael Moszek Ajzenman Lejzor Ajzorowicz Chaja Sura Ajzorowicz Haja Sura Akerman Abram Akerman Abram Akerman Blima Akerman Cyrla Akerman Hawa Akerman Hawa Akerman Izrael Josek Akerman Izrael Josek Akerman Łaia Akerman Łaja Akerman Małka Akerman Małka Akerman Małka Akerman Mendel Akerman Mendel Koplowicz Akerman Mosiek Hersz Akerman Mosiek Hersz Akerman Sława Akerman Sura Akerman Sura Akierman Abram Mosiek Akierman Aron Akierman Bajla Szyfra Akierman Binen Akierman Blima Akierman Chaim Zalma Akierman Chaja Akierman Chaja Łaja Akierman Chana Akierman Chanyma Akierman Chanyna Akierman Chinda Akierman Cyna Akierman Cyna Akierman Eta Akierman Frandla Akierman Haim Zalma Akierman Hena Akierman Hinda Perla Akierman Izrael Akierman Izrael Akierman Josek Chanyna Akierman Maria Rywka Akierman Mendel Akierman Pejsach Akierman Pejsak Akierman Ruchla Akierman Rywan Josek Akierman Sława Akierman Szyfra Bajla Akierman Toba Akierman Toba c Chila Akierman Wolf Aronowicz Sara Bajman Hil Izrael Bajman Łaja Bajman Łaja Balke Estera Basiejwa Frajtak Baungard Dwojra Baungart Dwojra Baungart Toba Baungart Toba Baungarten Estera Bajla Baungarten Estera Bajla Bekier Szmul Josek Bendetowicz Judkowicz Gierson Berencholc Blima Berencholc Chaim Josek Berencholc Chaja Blima Berencholc Josek Berencholc Moszek Boruch Berencholc Ruchla Berencholc Ruchla Berencholc Rywka Małka Berencholc Sura Berencholc Sura c. Jankiela Berencholc Toba Berencholtz Lejbuś Berencholtz Wolf Lejbuś Berenholc Blima Berenholc Hana Berenholc Jankiel Kopel Berenholc Mariem Brucha Berenholc Pinkus Berenholc Pinkus Berenholc Rojza Berenholc Ruchla Berenholc Ryfka Ruchla Berenholc Sura Frandla Berenholtz Josek Berkowicz Abram Alter Berkowicz Berek Berkowicz Berek Berkowicz Chaim Berek Berkowicz Chana Ruchla Berkowicz Chawa Berkowicz Cypojra Gitla Berkowicz Dwojra Ruchla Berkowicz Estera Gitla Berkowicz Estera Ryfka Berkowicz Estera Rywka Berkowicz Icek Berkowicz Ita Berkowicz Jankiel Berkowicz Marianka Berkowicz Marianka Berkowicz Mosiek Berkowicz Moszek Berkowicz Naftula Berkowicz Naftuła Berkowicz Naftuła Berkowicz Perla Berkowicz Perla Berkowicz Rejla Berkowicz Ruchla Berkowicz Ryfka Berkowicz Ryfka Sura Berkowicz Serka Berkowicz Sława Berkowicz Sura Berkowicz Sura Gołda Berkowicz Sura Gołda Berkowicz Sura Gołda Berkowicz Sura Gołda Berkowicz Sura Mariem Berkowicz Symcha Berkowicz Złota Bliman Dawid Gutmanowicz Bliman Dawid Gutmanowicz Bojman Aron Bojman Aron Josek Bojman Blima Sura Bojman Chana Bojman Cypojra Bojman Dawid Bojman Dwojra Małka Bojman Fajga Bojman Fajga Mala Bojman Gitla Bojman Haia Bojman Haia Bojman Hercyh Bojman Hercyk Bojman Herszek Bojman Herszek Bojman Herszek Bejer Bojman Herszek Wolf Bojman Hil Berek Bojman Icek Bojman Icek Bojman Jankiel Bojman Jankiel Bojman Jankiel Josek Bojman Jankiel Josek Bojman Jankiel s. Moszka Szyi Bojman Jankiel s. Motka Bojman Josek Judka Bojman Kopel Bojman Kopel Bojman Kopel Bojman Łaia Bojman Łaia Bojman Łaia Bojman Łaia Bojman Łaja Ruchla Bojman Łuzer Bojman Mariem Dwojra Bojman Marjem Bojman Marjem Brucha Bojman Marjem Brucha c. Abe Bojman Marjem Brucha c. Abe i Estery Bojman Mordka Herszkowicz Bojman Mordka Herszkowicz Bojman Moszek Bojman Moszek Boruch Bojman Moszek Motek Bojman Motek Bojman Motek Bojman Motek Nuchim Bojman Pinkus Bojman Ruchla Łaja Bojman Ryfka Bojman Rywa Małka Bojman Rywka Sura Bojman Syma Bojman Toba Ita Borensztajn Abram Borensztajn Nusyn Brandszpigiel Rajza Brantszpigiel Cejmach Brantszpigiel Gedalia Brantszpigiel Giedalia Brantszpigiel Herszek Ojzer Brantszpigiel HerszekOjzer Brantszpigiel Rajza Brocławska Maria Brodniowski Jankiel Brodniowski Jankiel Budkowicz Nesia Chajmowicz Mosiek Majer Chonig Ruchla Chronowicz Perka Cukier Beniamin Cukier Beniamin Cukier Boruch Cukier Boruch Hersz Cukier Boruch Hersz Cukier Dwojra Cukier Hersz Lejb Cukier Herszek Cukier Herszek Cukier Herszek s. Hila Cukier Hil Cukier Hil Cukier Hudesa Cukier Ida Cukier Inda Cukier Jonas Cukier Sifra Cukier Sioeł Cukier Sioeł Cukier Szyfra Cukier Szyfra Cukier Zelikowa Bajla Cukier Zelikowa Bajla Cwajgebaum Izrael Cwajgenbaum Blima Cwajgenbaum Dwojra Szajndla Cwajgenbaum Ester Cwajgenbaum Fajga Cwajgenbaum Izrael Cwajgenbaum Izrael Cwajgenbaum Lipa Cwajgenbaum Lipa Cwajgenbaum Lipa Cwajgenbaum Lipa z Wolanowa Cwajgenbaum Majer Cwajgenbaum Ruchla Cwajgenbaum Szlama Cwajgenbaum Szulim Cwajgenbaum Szulim s. Wolfa Cymerman Herszek Cymerman Herszek Dembak Abram Lejzor Dembak Heinech Dobrudzki Gerszon Markowicz Drajzner Dyna Drejzner Hana Eizensztat Małka Ejzeberg Sura Łaja Ejzemberg Brocha Ejzemberg Sura Ejzenberg Brocha Ejzenberg Ruchla Ejzenberg Ruchla Ejzenberg Sura Ejzenman Ruchla Ejzensztat Małka Epsztajn Chaja Epsztajn Reszka Fajgenbaum Mortek Fajgenbaum Mortek Fajgenbaum Mortka Fajgenbaum Mortka Fajgenbaum Szlama Fajgenbaum Szlama Fajntuch Abram Jankiel Fajntuch Łaja Finkielsztajn Sura Fajga Fiszman Bajla Fiszman Bajla Fiszman Kajla Fiszman Lejbuś Wolfowicz Fiszman Lejbuś Wolfowicz Fiszman Marianka Jachet Fiszman Marianka Jachet Fiszman Wolf Hercyh Fiszman Wolf Hercyk Frejmel Hana Frejmel Mordka Frejmel Rachmil Frejmel Ryfka Frydland Moszek Mordka Frydland Ruchla Frydland Sura Toba Frydman Abram Bajnis Frydman Abram Bajnis Frydman Berek Frydman Chaim Izrael Frydman Chaja Frydman Ejzyk Frydman Elka Frydman Fiszek Frydman Fiszel Frydman Frandla Frydman Hindla Frydman Jochweta Frydman Lejbuś Frydman Małka Frydman Mendel Frydman Mendel Frydman Mendel Aronowicz Frydman Moszek Frydman Natan Frydman Perec Frydman Rywka Frydman Sura Fajga Frydman Szmul Frydman Szmul Mendel Frydman Toba Mirla Frydman Wolf Frydman Złota Frymel Abram Frymel Abram Frymel Abram Frymel Marianka Frymel Marianka Frymel Zelda Frymel Zelda Frymel Zelda Fryzerman Berek Fryzerman Berek Fryzerman Berek Fryzerman Estera Fryzerman Hersz Fryzerman Herszek Fryzerman Inda Fryzerman Mordka Dawid Fryzerman Mordka Hersz Fryzjerman Lejbuś Fryzyrman Lejbuś Fuksman Ela Fuksman Małka Fuksman Małka Futerman Icek Ber Futerman Icek Ber Gill Jankiel Gill Jankiel Perc Giltman Elka Gitman Mosiek Gitman Rajzla Glajman Fajga Glajman Fajga Glikson Ciwa Glikson Cywia Goldbard Bajla Goldbard Cłuwa Goldbart Chaja Ruchla Goldbart Lejzor Chaim Goldbart Sura Goldberg Chaim Goldberg Daniel Goldberg Ester Ruchla Goldberg Giela Goldberg Giela Goldberg haim Goldberg Hinda Goldberg Mendel Goldberg Nowomiejska Perla Goldberg Ruchla Goldberg Ruchla Ester Goldberg Rywka Goldberg Rywka Goldberg Zelik Goldberg Zelik Markusowicz Goldfarb Josek Goldfarb Josek Goldman Bajla Ita Goldman Bajla Ita Goldman Krajdla Goldman Lejbuś Goldman Lejbuś Goldman Sura Gołąbek Bencyjon Gołąbek Bencyjon Gotlib Jankiel Granatsztein Mosiek Chil Granatsztein Mosiek Chil Granatsztejn Josek Jekowic Granatsztejn Josek Jekowic Granowicz Hana Grejnowicz Icek Grosfeld Abram Gryczman Elka Gryn Motek Grynbaum Estera Grynbaum Laja Grynbaum Ruchla Gryngier Szandla Gryngier Szandla Grynszpan Majla Grynszpan Uryś Grytzman Elka Gut Hena Gut Hena Gut herszek Guterman Nuta Gutman Abram Gutman Berek Gutman Berek Gutman Blima Gutman Brana Gutman Brana Gutman Brana Gutman Dawid Gutman Dawid Gutman Frandla Gutman Gołda Gutman Gołda Gutman Hinda Gutman Icek Gutman Izrael Gutman Janas Gutman Jankiel Gutman Jankiel Gutman Jankiel Gutman Jankiel s. Nusyna Gutman Lejbuś Gutman Nusym Gutman Nusym Gutman Samson Wolf Gutman Sława Gutman Sława Gutmanowicz Beniaminowicz samson Wulf Hajnich Dwojra Hana Handelsman Dwojra Hartman Majer Hejnich Dwojra Hana Henik Hana Dwojra Henik Ruchla Henik Ruchla Herling Mordka Wolf Herszkowicz Minda Hochberg Bajla Hochberg Josek Hochberg Kiwa Hochberg Mendel Hohberg Dwojra Hohberg Dwojra Hohberg Ester Gitla Hohberg Gitla Hohberg Haja Hohberg Hana Hohberg Hana Hohberg Herszek Hohberg Herszek Hohberg Izrael Hohberg Izrael Hohberg Josek Hohberg Josek Hohberg Kiwa Hohberg Lejbuś Hohberg Łaia Hohberg Moszek Hohberg Ruchla Hohberg Ruchla Hohberg Rywka Hohberg Rywka Hohberg Sima Hutman Abram Hutman Abram Hutman Abram Hutman Frymeta Hutman Izrael Hutman Izrael Hutman Ryfka Blima Ickowicz Sura Ickowicz Sura Jackowicz Dobra Jakubowicz Herszek Jakubowicz Kaszyl Jakubowicz Kaszyl Janasowicz Etta Janasowicz Mosiek Szymcha Janasowicz Szuwa Janusowicz Mosiek Szymacha Joskowicz Dobra Kapelusz Dobra Bajla Kapelusz Gerson Kapelusz Gerson Kapelusz Hana Kapelusz Hana Kapelusz Jankiel Kapelusz Mortka Icek Kapelusz Nachman Maior Kapelusz Nachman Maior Kapelusznik Szmul Lejbuś Kapelusznik Szmul Lejbuś Kierensztajn Fajwej Kierszenblat Estera Małka Kierszenblat Rafał Jankiel KierszenblatChasia Ryfka Klajman Bajla Klajman Ita Chemja Klajman Lejbuś Klajman Lejbuś Klajman Łaia Szmulowicz Klajman Michel Klajman Mosiek Klajman Niron Klajman Nison Klajman Nison Klajman Nuta Klajman Nycha Rojza Klajman Rywka Klajman Rywka Klajman Sura Klajman Sura Klajman Szmulowicz Łaia Klajman Szmulowicz Mosiek Klajman Zelda Klejman Gołda Mindla Klejman Gołda Mindla Klejman Nison Klejman Rywka Klejman Zysman Kom Rywka Hudesa Kom Rywka Hudesa Kopel Bojman Koperwas Abram Koperwas Abram Aron Koperwas Blima Koperwas Chaim Koperwas Chaim Koperwas Chana Koperwas Chana Koperwas Dawid Lejbuś Koperwas Ester Koperwas Fajga Koperwas Frajda Koperwas Gołda Koperwas Gołda Koperwas Hinda Koperwas Izrael Mordka Koperwas Jojna Koperwas łuzer Koperwas Łuzer Koperwas Matys Koperwas Matys Koperwas Matys Pinches Koperwas Mordka Dawid Koperwas Moszek Josek Koperwas Motek Koperwas Motek Koperwas Pinkus Koperwas Pinkus Koperwas Ryfka Koperwas Sima Koperwas Sima Koperwas Sława Koperwas Sława Koperwas Sława Koperwas Sura Koperwas Sura Szandla Koperwas Szaja Koperwas Szyja Koperwas Szyma Koplowicz Mendel Koprowicz Krajndel Liba Kopyciński Jankiel Dawid Korman Chaia Korman Dwojra Ruchla Korman Herszek Korman Izrael Korman Sura Brandla Korman Sura Brandla Korytko Mosiek Kościel Jankiel Haim Kozłowska Jenta Krajewski Mordka Kramer Chana Ruchla Kramer Fajga Chaja Kramer Josef Kramer Josef Kreps Zysla Kreps Zysla Krolman Abram Krygier Moszek Krygier Ryfka Kuciciel Inda Kuciciel Inda Kuciciel Marianka Kudła Mortek Kudła Mortek Kunowicz Inda Kunowicz Izrael Kunowicz Z Kunowicz Zelman Lejbuś Kunowicz Zyndel Kunowicz Zyndel Kuperwaser Łaja Kurant Bina Kurant Gitla Mindla Kurant Icek Kurant Kałma Icek Kurant Moszek Nuta Kuszerman Frymeta Kuszerman Icek Wadja Kuszerman Lejzor Eliasz Kuszerman Szlama Szyja Lederman Ajzyk Bencjon Lederman Chaja Symcha Lederman Chaja Symcha Lederman Josek Lederman Lejzor Lederman Szyfra Lehrer Lejzor Lehrer Zysman Binen Lehrer Zysman Biner Lejbebaum Frajda Lejbensbom Ruchla Lejbensborn Ruchla Lejbusiowicz Marianka Jachet Lejbusiowicz Marianka Jachet Leler Dobra Leler Dobra Leler Frymel Leler Frymet Leler Hinda Leler Icek Izrael Leler Maier Leler Nachman Leler Szmul Chaim Leler Szmul Chaim Leler Szmul Chaim Lemelowicz Roza Libchaber Izrael Liberbaum Jankiel Szmerek Liberboim Tema Liberboim Tema Liberman Ruchla Rywka Liberman Rywka Ruchla Lipszyc Bajla Lipszyc Jachet Lipszyc Jachet Loks Chaja Rosa Luksemberg Bajla Luksemberg Chaja c. Dawida Luksemberg Chaja c. Dwojry Luksenberg Dwojra Rochma Luksenberg Łaja Cweta Luksenberg vel Liksenberg Maria Rywka Luksenberg vel Liksenberg Maria Rywka Łęga Abram Łęga Herszek Łęga Mosiek Łęga Szlama Machorska Sura Majorkowicz Berek Matysewicz Ita Mendlowicz Perla Mendlowicz Perla Mielechman Maria Milcchan Hena Milcchman Estera Milcchman Zachariasz Milchman Fajga Milechman Nison Milechman Nison Milgram Małka Milgram Małka Milwerker Mosiek Milwerkier Mosiek Minkowska Gitla Łaja Minkowska Ruchla Minkowska Złata Monchajm Szyfra Morsztajn Jankiel Morsztein Rywka Morsztejn Rywka Moszkowicz Szajndla Moszkowicz Szajndla Najchaus Szmul Najchauz Szyja Najchauz Szyja Nilechman Kadyś Nirenberg Izrael Nisenbaum Jakier Nisenbein Fradel Nisonowicz Gitla Nisonowicz Łaja Nisunowicz Łaja Norymbergier Maria Norynbbergier Maria Nowomiejska Marianka Nowomiejska Marianka Nowomiejska Rywka Nowomiejska Rywka Nowomiejska vel Goldberg Perla Nuremberg Jachet Lejbusiowicz Nurenberg Jachet Nurenberg Sura Ester Nurenberg Szymcha Binder Ochman Ruchla Oracz Haia Juda Orensztain Małka Pamrok Icek Perelmuter Abram Jankiel Perelmuter Abram Jankiel Perelmuter Lejbuś Perełmitter Hinda Pomeranty Pasa Ponczek Rywka Rachman Ryfka Rajchman Abram Rajchman Jankiel Josek Rapaport Pesa Rapaport Pesa Rechter Gutman Rechter Perła Rywka Rejla Rechter Zelman Rechtman Marianka Hinda Rejchman Dawid Richtman Ruchla Rojt Rachmil Rosencwag Inda Rozenaerg Josek Rozenbarg Chana Rozenbarg Menia Rozenbarg Ryfka Rozenbarg Rywka Rozenbaum Boruch Rozenbaum Boruch Rozenbaum Pinkus Rozenbaum Szmelka Rozenberg Abram Mosiek Rozenberg Chaia Rozenberg Chaja Rozenberg Chana Rozenberg Ita Rozenberg Josek Rozenberg Kiwa Rozenberg Menia Rozenberg Moszek Szyja Rozenberg Nusyn Dawid Rozenberg Ruchla Rozenberg Ryfka Rozenberg Toba Rozenboim Szulim Rozenboin Szulim Rozencwag Hana Rozencwaig Hana Rozencwaig Nuta Rozencwaig Nuta Rozencwaig Perla Rozencwaig Pesla Rozencwajg Gitla Rozencwajg Nuta Rozenman Icek Rozenman Icek Rozenman Lejbuś Rozenman Lejbuś Rozensztain Ela Rozensztain Ela Rozensztain Szmul Szmelka Rozensztein Gołda Rozenzwaig Margulesa Rozenzweig Kiwa Zelik Rubinsztain Rywka Rubinsztajn Frymeta Rutman Lejbuś Pinkus Rychtaman Dawid Rychter Lejzor Rychter Mordka Rychter Moszek Szyja Rytman Herszek Rytman Herszek Rytman Josek Rytman Josek Rytman Nachman Dawid Sierman Etta Surman Etta Szafran Chana Szafran Frymeta Sziowicz Lejbuś Szlamka Dawid Szmulowicz Szyfra Sztainberg Lejbuś Sztainberg Lejbuś Sztainberg Łaja Hena Sztainberg Mendel Sztainberg Mendel Sztainberg Mendel Sztainberg Mendel s. Haima Sztainberg Rachmil Sztainberg Sława Sztainberg Sura Łaja Sztainberg Szachna Sztajnberg Abram Sztajnberg Boruch Szyja Sztajnberg Chaim Sztajnberg Chaim Sztajnberg Chaim Hersz Sztajnberg Gołda Sztajnberg Groim Sztajnberg Hana Rojza Sztajnberg Hana Rojza Sztajnberg Hena Łaja Sztajnberg Hena Łaja Sztajnberg Hena Łaja Sztajnberg Jankiel Sztajnberg Łaja Sztajnberg Maria Sztajnberg Maria c. Mendla Sztajnberg Marianka Sztajnberg Marianka Sztajnberg Marianka Sztajnberg Menasza Sztajnberg Mendel Sztajnberg Mendel Sztajnberg Mendel z Wolanowa Sztajnberg Rachmid Sztajnberg Sura Hana Sztajnberg Sura hena Sztajnberg Sura Łacia Sztajnberg Szyja Sztal Jochweta Sztal Jochweta Sztaynberg Maryanka Szteinberg Jankiel Sztorkman Beniamin Szulimowicz Perla Szulimowicz Perla Szwartzberg Hana Szwatzberg Izrael Herszkowicz Szwatzberg Izrael Herszkowicz Tajgienbaum Estera Tajtelbaum Łaia Tatelbaum Izrael Tatelbaum Mosiek Ungierowicz Dawid Ungierowicz Dawid Wagsberg Brucha Wagsberg Chaim Wagsberg Estera Wagsberg Herszek Lejzor Wagsberg Hinka Wagsberg Josek Wagsberg Jukiel Wagsberg Łaja Wagsberg Majer Bejer s. Moszka Wagsberg Majer s. Całki Wagsberg Majer s. Najecha Wagsberg Małka Rywa Wagsberg Mariem Brucha Wagsberg Motek Wagsberg Ruchla Wagsberg Sura Wagsberg Sura Hana Wagsberg Sura hena Wagsberg Sura Hinda Wagsberg Szmul Wagsberg Toba Wagsberg Toba Rywka Wagsberg Uryn Lejbuś Waincwaig Toma Waintrob Ester Łaia Waintrob Ester Łaja Waintrob Mosiek Janklowicz Waintrob Rojza Waintrob Ryfka Gitla Waintrob Rywka Gitla Waintrop Abram Waintrop Abram Waintrop Mosiek Wajman Izrael Wajman Izrael Wajman Ruchla Wajnrob Icek Wajnsbort Ruchla Wajnsznabel Abram Wajntraub Dwojra Wajntraub Gitman Wajntraub Izrael Hersz Wajntraub Josek Chaskiel Wajntraub Ryfka Wajntraub Złota Wajntrob Josek Wajntrob Lejbuś Wajntrob Raca Wajntrob Raca Wajntrob Ruchla Łaja Wajntrob Sława Wajntroub Jankiel Wajsbrot Chaia Wajsbrot Haja Wajsman Rajzla Wajtraub Złota Wajtrob Josek WajtrobIcek Wajzberg Jechok Waksber Abram Abe Waksberg Abram Waksberg Abram Waksberg Abram Waksberg Abram Icek Waksberg Berek Waksberg Berek Waksberg Berek Waksberg Berek Waksberg Berek Waksberg Berek s Wolfa Waksberg Berek s. Abrama Waksberg Bina Waksberg Blima Waksberg Blima Waksberg Blima Elka Sura Waksberg Boruch Waksberg Boruch Waksberg Brucha Ruchla Waksberg Chaia Waksberg Chaim Waksberg Chaim Waksberg Chaim Waksberg Chaja Fajga Waksberg Chaja Sura Waksberg Chil Dawid Waksberg Cyna Waksberg Cyna Waksberg Dawid Waksberg Dawid Waksberg Dawid Waksberg Dawid Waksberg Dawid Waksberg Dwojra Waksberg Eliasz Waksberg Fajwel Waksberg Haia Waksberg Haim Waksberg Haja Waksberg Hercyk Waksberg Hercyk Waksberg Hudesa Pesa Waksberg Icek Waksberg Icek Waksberg Inda Waksberg Inda Waksberg Inda Waksberg Jankiel Kapel Waksberg Jankiel Kopel Waksberg Josek Waksberg Lejbuś Waksberg Lejbuś Waksberg Lejzor Waksberg Lejzor Waksberg Lejzor Waksberg Lejzor Waksberg Majer Waksberg Majer Waksberg Majer Waksberg Majer Bejer Waksberg Majer Bejer s. Arona Waksberg Małka Waksberg Maria Sura Waksberg Mendel Waksberg Mendel Waksberg Mordka Waksberg Mosiek Waksberg Mosiek Waksberg Mosiek Motek Waksberg Moszek Waksberg Moszek Bejer Waksberg Ruchla Waksberg Ruchla Waksberg Ryfka Waksberg Ryfka Waksberg Rywka Waksberg Rywka Waksberg Sima Waksberg Sława Waksberg Sława Waksberg Sura Waksberg Sura Waksberg Sura Fajga Waksberg Sura Rywka Waksberg Szmul Waksberg Szyfra Waksberg Szyja Hercyk Waksberg Toba Waksberg Toba Waksberg Toba Waksberg Toba Rywka Waksborg Sima Wantrob Lejba Warman Hersz Waserman Chiel Waserman Chil Werman Szyfra Wołowski Gierszon Wurman Abram Wurman Aron Icek Wurman Chaim Josek Wurman Frandla Wurman Kopel Wurman Rojza Wurman Szajndla Brucha Zajchman Ryfka Zalcberg Aron Zalcberg Berek Zalcberg Berek Zalcberg Berek Zalcberg Berek syn Icka Zalcberg Frajndla Zalcberg Gerson Icek Zalcberg Gerson Icek Zalcberg Gerzon Zalcberg Haskiel Zalcberg Hercek Zalcberg Herszek Zalcberg Jachet Zalcberg Mosiek Zalcberg Nuta Zalcberg Nuta Zalcberg Wolf Zaltzberg Gierszon Zelberg Jachet Zelcberg Garson Zelcberg Herszek Zelcberg Maria Zelcberg Mosiek Zelnier Beniamin Zelnier Beniamin Zwaibaum Szaindla Zwaigenbaum Maier Zwainbaum Berek Zwainbaum Binem Zwainbaum Binem Zwainbaum Icek Berek Zwainbaum Izrael Zwainbaum Mortka Mosiek Zwainbaum Perla Zwainbaum Szandela Zwainbaum Szandla Zwajgenbaum Berek Zwajgenbaum Berek Zwajnbaum Mortka Mosiek Zwajnbaum Szandla Zwejgenbaum Maier Zygelsztajn Abram Zygielsztajn Abram Zyndlowicz Kuna Zyndlowicz Kuna

Language of the material

polski rosyjski

Record creator


Aktotwórca:

Urząd Stanu Cywilnego Okręgu Bóżniczego Wolanów


Inne nazwy twórcy:

Content provider

Archiwum Państwowe w Radomiu

(ul. Wernera 7, 26-600 Radom)

Rate this content

Was this content helpful? Let Archives Portal Europe and the archival institution know what you think.

Add feedback

Contact this institution

Feedback is sent directly to the institution holding this material and should preferably be submitted in English or in the language of the institution, if possible. The institution will aim at getting back to you as soon as possible to help you with your request, though you might need to allow between two and four weeks for this depending on the current workload at the institution.

Not all required fields have been filled in.

Full name*

Your full name is required

Email address*

Your email address is required

Your message*

A message is required

Archives Portal Europe help guide

Please select amongst the relevant tips we can help with. If you still have questions, please do not hesitate to contact us, and we will be in touch as soon as possible.

Starting your search here will include all content available in Archives Portal Europe. Simply enter your keyword(s) and hit the search button. Wrap fixed expressions in quotation marks, e.g. “French Revolution”. Check the box to “Search each term separately” in case you are looking for documents containing at least one word, but not necessarily all keywords; this will also allow you to search for the same term in multiple languages at the same time (e.g. “French Revolution” “Révolution Française”). You can also use wildcards - find more about Research Tools here. If you would like to use more specific settings, try our Advanced search

The additional advanced search options give you the possibility to focus your search in:

 • archival documents (Search in archives),
 • names of person and organisations that created, worked with and maintained these documents (Search in names),
 • Institutions currently holding the documents (Search in institutions).

When searching with multiple terms at the same time, wrap fixed expressions in quotation marks (e.g. "French Revolution"), or check the box "Search each term separately" in case you are looking for either one term of the other. This will also allow you to search for the same term in multiple languages (e.g. "French Revolution" "Révolution française"). You can also choose one of the suggestions matching your search term once you start typing.

This will only show results that include documents that have been digitised and are available online

Use this option to search only one or more keywords, rather than all of them

Select where your search terms should appear specifically inside the archival description:

 • Title: search terms will appear in the title, or name, of the description
 • Content Summary: search terms will appear in the main description of the document or of the collection
 • Reference code: it is the identifier of the archival material as provided by the institution. Use this option if you know the exact reference code of the material you are looking for

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person.
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation.

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the description of the archive:

 • Name: search term appears in the name of the institution. It can be the full name of an archival institution or only parts of it.
 • Place: search term appears in the address or area of the institution. It can be the city or town, where the archival institution is located or any other place of importance (e.g. previous locations)

 • A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds, up to item level.
 • A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • A source guide is a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions.
  You can filter by one or more entity types:
 • A person (e.g. John Locke, or Jean Jaques Rousseau);
 • A family (e.g. Bonaparte, or Helgason);
 • A corporate body, i.e. the name of an institution, organisation, or company (e.g. Ministerie van Justitie, or Electro Mecánica Antonio Armentano)

Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions:

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Enter a start and/or end date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01-01-1900 for 1 January 1900. This will allow you to focus your search on a specific period of time. You can use the calendar function or type directly in the text field. The checkbox "Exact date search" concentrates the search on one specific date.

Check "View in context" to view the results in the hierarchical structure of archives.

 • Choose "List view" to view the results in a simple list, ordered according to relevance or date
 • Choose "Context view" to view the results in the hierarchical structure of the holding archives.

For more details see Research Tools

Please sign in to save your searches.

A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.

A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level.

You can filter results by selecting one or more countries of interest. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by one or more holding archival institutions. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can select to view results from a specific Finding Aid, i.e., a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter by type of descriptive document:

 • "Holdings Guide": an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • "Source guide": a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions. a description of the archival collections available. Similar to Holdings guides
 • "Finding aid" provides more detailed descriptions of the archival materials of specific collections or fonds

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting "Fonds description" for a general overview or "Other descriptions" for item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting only those containing digital objects, i.e. the link to the digitised version of the archival material you are looking for. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of digital object you are interested in:

 • Text: most documental material, such as administrative records, letters, manuscripts etc.
 • Image: includes photographs, posters, maps.
 • Sound: sound recording with no images
 • Video: moving images with or without sound
 • Unspecified: indicates that the holding institution has not specified the type of digital object
 • 3D: 3-d digital objects

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers)

 • Full dates includes normalised date information available for date-based searches. It is recommended to combine this selection with the filters "Start timespan" and "End timespan" for more details.
 • Only descriptive dates provides the date information in human-readable format.
 • No date either includes documents where the creation date is unknown, or where date information is not in a machine-readable format

Please note that not all documents contain a machine-readable date. More information here

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the earliest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the latest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting one or more topics of interest. Please note that this filter will only include materials where the topic has been assigned and is therefore in a machine-readable format. Read how to assign a topic to documents on the Topics page. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation

You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of entities:

 • Person (e.g., John Locke or Jean Jaques Rousseau)
 • Family (e.g., the family Bonaparte)
 • Corporate body (an institution, organisation, or company, e.g. the "Ministerie van Justitie")
You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the type of holding institution. Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions.

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Write your message in your own language and use this drop-down menu to have your message translated into English or in the language of the institution for a swifter response. By checking this box and selecting a language you will send your original message along with the translated version

What kind of suggestion would you like to make?

 • Assign to topic: assign this record to one of our Topics. Topics are created following the Unesco Thesaurus
 • Suggest translation: If you have translated this archival description or the documents themselves, please send it to us as a .doc or .pdf file
 • Connect to another resource: If this object relates to another resource in Archives Portal Europe, or anywhere else on the web (e.g., an article on Wikipedia), you can suggest it to be linked to this resource
 • Other: If you have any other relevant material, such as a transcription of the document, please upload it and let us know here

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Licence

This object is not or no longer protected by copyright and has been labelled with the Public Domain Mark. It can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Public Domain Dedication. All possible existing rights in the content are waived, and the object can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution (BY) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object, even commercially, as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Share Alike Licence

This is a test area to fill out all the copyright details for NoDerivs

This is a test area to fill out all the copyright details for NonCommercial

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, No Derivates (BY-ND) licence. You can copy and redistribute the object, even commercially, as long as no alteration is made to the object and you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial (BY-NC) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, ShareAlike (BY-NC-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and as long as you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, No Derivates (BY-NC-ND) licence. You can copy and redistribute the object for non-commercial use only, as long as no alteration is made to the object and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

Return to search Make a suggestion Contact this institution