Return to search

Szkoła Rzemieślniczo-Przemysłowa im. Jana Kilińskiego w Radomiu

1919-1951 Reference: PL/58/PL-58-1473/0

View context

Poland
Archiwum Państwowe w Radomiu

Finding aid sub-groups

Mateusz Kutkiewicz, Krzysztof Skarżycki, Ewelina M
2012-12-31
Archiwum Państwowe w Radomiu
polski

Scope and content

Zawartość

Seria 1 – Akta ogólne – listy kandydatów, księgi uczniów, protokoły z egzaminów na czeladnika, księgi cenzur (1919 – 1949), sygn. 1 – 26; Seria 2 – Akta nauczycieli (1940), sygn. 27; Seria 3 – Akta uczniów: Podseria 1 - Miejska Szkoła Rzemiosł im. Jana Kilińskiego w Radomiu (1919-1930), sygn. 28 – 712; Podseria 2 - Miejska Szkoła Rzemieślniczo-Przemysłowa im. Jana Kilińskiego w Radomiu (1923-1944), sygn. 713 – 2097; Podseria 3 - Prywatne Męskie 3-letnie Gimnazjum Mechaniczne im. Jana Kilińskiego Towarzystwa Popierania Szkoły Rzemieślniczo-Przemysłowej w Radomiu (1938-1943), sygn. 2098 – 2288; Podseria 4 - Trzyletnia Szkoła Rzemieślnicza Przemysłu Metalowego w Radomiu (1940-1943), sygn. 2289 – 2361; Podseria 5 - Miejskie Gimnazjum Mechaniczne im. Jana Kilińskiego w Radomiu (1945-1947), sygn. 2362 – 2402; Podseria 6 - 3-letnie Państwowe Gimnazjum Mechaniczne im. Jana Kilińskiego (1947-1951), sygn. 2403 - 2485.

Record creators history

Dzieje ustrojowe

Szkoła Rzemieślnicza w Radomiu powstała w 1902 roku za zgodą władz rosyjskich. Pierwszym dyrektorem został Michał Tałykin. Szkoła kształciła uczniów w zawodach: ślusarza, stolarza i odlewnika. Nauka trwała trzy lata, program nauczania poza nauką rzemiosła obejmował: religię, język rosyjski, arytmetykę, rachunkowość, geometrię, podstawy fizyki, technologię drewna i metali, rysunek techniczny. W 1904 roku Ministerstwo Oświaty wydało zgodę na budowę gmachu przy ul. Wysokiej (obecnie ul. 25 Czerwca). W dniu 1 września 1906 roku prace przy budowie Szkoły Rzemieślniczej ukończono i gmach został oddany do użytku. W latach I wojny szkoła nie działała w jej budynku dwukrotnie stacjonowały wojska państw centralnych dokonując jego dewastacji. Po opuszczeniu Radomia przez wojska i władze okupacyjne austriackie Magistrat Miasta Radomia przystąpił do działania – zabezpieczono inwentarz pozostały po przedwojennej szkole, wyremontowano budynek. Rada Miejska w styczniu 1919 roku na nadzwyczajnym posiedzeniu zatwierdziła budżet Szkoły. W pierwszych dniach lutego uczniowie rozpoczęli zajęcia. Dyrektorem reaktywowanej placówki został zasłużony pedagog Michał Korolec. W setną rocznicę śmierci Jana Kilińskiego 02.02.1919 roku Szkole nadano jego imię. Nazwa jakiej od tego czasu używała szkoła brzmiała: Miejska Szkoła Rzemiosł im. Jana Kilińskiego. Nauka w szkole była odpłatna. Władze miejskie przewidywały że, w szkole pobierało będzie naukę 140 uczniów w 3 specjalnościach (ślusarskiej, stolarskiej i odlewniczej) oraz oddziale przygotowawczym. Ponadto przewidziano w szkole naukę uczniów z rzemiosła od majstrów i kursy rzemieślnicze ze szkoły niedzielno-wieczorowej. Kurs nauki był 3-letni w dwóch ciągach klas. Po ukończeniu szkoły uczniowie zdawali egzamin czeladniczy przed komisją zorganizowaną przy szkole. Praktyczna nauka zawodu odbywała się na dwie zmiany. Pierwsi absolwenci opuścili szkolę w 1922 roku. W roku szkolnym 1926/27 Miejska Szkoła Rzemiosł zmieniła nazwę na: Miejska Szkoła Rzemieślniczo-Przemysłowa im. J. Kilińskiego. Wyłącznym właścicielem szkoły do września 1932 roku był Magistrat Miasta Radomia. W 1931 roku Komisaryczny Zarząd Miasta podjął decyzję o likwidacji Miejskiej Szkoły Rzemieślniczo-Przemysłowej. W roku szkolnym 1931/32 nie przeprowadzono naboru do klas pierwszych. W 1932 roku dla ratowania szkoły powstało Towarzystwo Popierania Szkoły Rzemieślniczo-Przemysłowej, które zaskarżyło do Sądu Najwyższego decyzję władz miejskich. Sąd zadecydował, że szkoła ma nadal funkcjonować. Właścicielem szkoły zgodnie z uchwałą Rady Przybocznej przy Tymczasowym Kierowniku Zarządu Miasta z 6 grudnia 1933 o przekazaniu szkoły zostało Towarzystwo Popierania Szkoły Rzemieślniczo-Przemysłowej im. Jana Kilińskiego (głównym udziałowcem Towarzystwa był nadal Magistrat Radomia). W 1938 roku nastąpiła reorganizacja szkolnictwa zawodowego. Szkoła została przemianowana na Prywatne Męskie 3-letnie Gimnazjum Mechaniczne im. J. Kilińskiego Towarzystwa Popierania Szkoły Rzemieślniczo-Przemysłowej. Wybuch II wojny światowej i lata okupacji przerywają normalne funkcjonowanie szkoły. Władze niemieckie przejęły budynek, ale w grudniu 1939 roku zezwoliły na uruchomienie warsztatów. Pracownicy szkoły sprzed września 1939 roku podjęli tu pracę jako robotnicy. W kwietniu 1940 roku władze okupacyjne zezwoliły na otwarcie Trzyletniej Szkoły Rzemieślniczej Przemysłu Metalowego. Szkoła funkcjonowała do sierpnia 1941 roku, kiedy to została zamknięta, a jej cały majątek skonfiskowany. Po opuszczeniu Radomia przez Niemców, już wiosną 1945 r. władze miasta uruchomiły Miejskie Gimnazjum Mechaniczne im. Jana Kilińskiego. W roku szkolnym 1947/48 szkoła przeszła pod nadzór pedagogiczny i administracyjny Ministerstwa Oświaty i otrzymała nazwę: 3-letnie Państwowe Gimnazjum Mechaniczne im. Jana Kilińskiego. Reforma oświatowa z 1948 r. spowodowała przejęcie szkoły przez Centralny Urząd Szkolnictwa Zawodowego. Kolejna reforma z 1950 roku, przekształciła Gimnazja Zawodowe na technika i szkoły zasadnicze. Państwowe Gimnazjum Mechaniczne im. J. Kilińskiego zostaje przekształcone w Technikum Mechaniczne Nr 1 im. Jana Kilińskiego Ministerstwa Przemysłu Metalowego. Ostatni absolwenci opuścili Szkołę w 1951 roku.

System of arrangement

Układ akt w zespole

 • 1 Akta ogólne
 • 2 Akta nauczycieli
 • 3 Akta uczniów

Conditions governing access

Dostępność

tak

Other finding aids

Informacje o innych pomocach ewidencyjnych

indeks osobowy

Extent

2485 j.a. jednostka archiwalna, 2 mb. metr bieżący

Genre of the material

aktowe materiały archiwalne - 2485 j.a. 2 mb.

Extent

0 j.a. jednostka archiwalna, 0 mb. metr bieżący

Keywords

Indeks osobowy

Personal names:Adamczyk Jan Tadeusz Adamczyk Jan Tadeusz Adamczyk Kazimierz Adamczyk Kazimierz Adamczyk Kazimierz Adamczyk Kazimierz Adamiec Stanisław Adamski Józef Adamski Leopold Adamski Leopold Franciszek Baćmaga Jan Baćmaga Józef Badowski Czesław Badowski Czesław Badowski Wacław Bajtel Chaskiel Bajtel Chaskiel Balcer Stanisław Baliński Waldemar Bałaczkowski Julian Banasik Henryk Banaszewski Zygmunt Banaś Kazimierz Banaś Kazimierz Baranowski Tadeusz Barański Bogusław Bartosik Stanisław Bartosik Stanisław Bartosik Stanisław Basaj Bolesław Basaj Bolesław Basaj Stefan Basiński Henryk Bastrzyk Andrzej Bastrzyk Andrzej Bastrzyk Andrzej Bastrzyk Stanisław Bastrzyk Stanisław Bastrzyk Stanisław Bastrzyk Stanisław Bastrzyk Stanisław Baum Kalman - Symcha Baum Kalman - Symcha Bąk Ryszard Bdzikot Jan Bednarczyk Adam Bednarczyk Kazimierz Bednarski Leopold s. Franciszka Bednarski Zygmunt Bielecki Franciszek Bieniek Józef Bieniek Józef Bieniek Józef Bieniek Józef Bieniek Józef Bieniek Józef Bilski Edward Bilski Józef Bilski Józef Bilski Marian Bilski Marian Bilski Tadeusz Bilski Tadeusz Bilski Tadeusz Bilski Tadeusz Bisikiewicz Leopold Biskupski Jerzy Biskupski Jerzy Bliman Josek Bliman Josek Bliman Josek Bliman Josek Bogusławski Tadeusz Bomba Tadeusz Bondel Zdzisław Bondel Zdzisław Bondel Zdzisław Borkowski Antoni Borowiec Bolesłw Boruszyński Antoni Izydor Boruszyński Antoni Izydor Boruszyński Antoni Izydor Boruszyński Antoni Izydor Boruszyński Antoni Izydor Bożek Tadeusz Brudkiewicz Edward Buchman Ludwik Buczkowski Czesław Budkus Mieczysław Bujak Edward Bujak Kazimierz Bujak Kazimierz Bujak Kazimierz Bujak Stefania Bulski Henryk Buraczyński Franciszek Buraczyński Franciszek Burasiewcz Tadeusz Bogusław Burasiewicz Tadeusz Burasiewicz Tadeusz Burasiewicz Tadeusz Bogusław Burasiewicz Tadeusz Bogusław Bzducha Marian Edmund Bzducha Marian Edmund Chmielewski Władysław Chodyra Marian Chodyra Marian Chojnacki Stanisław Ciok Józef Cios Antoni Cis Józef Cis Józef Cis Józef Ciura Wacław Ciura Wacław Ciura Wacław Cukierski Kazimierz Cygański Jan Czapczyński Jan Franciszek Czapczyński Józef Kazimierz Czapnik Wacław Czarnecki Kazimierz Czubak Konrad Józef Czubak Konrad Józef Czyżewski Anntoni Czyżewski Antoni Czyżewski Antoni Daszyński Wacław Dąbrowa Piotr Julian Dąbrowa Piotr Julian Dąbrowa Piotr Julian Dąbrowa Piotr Julian Dąbrowski Karol Dąbrowski Karol Dąbrowski Lucjan Deja Adam Deja Jerzy Denkiewicz Jan Derlatka Stefan Derlatka Stefan Derleta Stanisław Domański Józef Domański Józef Dorobczyński Marian Dorobczyński Marian Draganek Marian Draganek Roman Drożdżał Ryszard Drożdżał Ryszard Drożdżał Ryszard Dróżdż Bronisław Dróżdż Kazimierz Dudziński Leon Dutkiewicz Stefan Dutkiewicz Stefan Dutkiewicz Stefan Dworak Tadeusz Dworak Tadeusz Dziewulski Kazimierz Dziwirek Marian Dziwirek Ryszard Fedorowicz Stanisław Flont Czesław Flont Mieczysław Flont Mieczysław Flont Mieczysław Floryński Witold Fołtyn Kazimierz Furmankiewicz Henryk Furnal Donat Gadecki Eugeniusz Garbacz Stefan Gąsior Józef Gąsior Józef Gieruszka Zdzisław Ginsberg Jochel Giździewski Zygmunt Glista Marian Glista Marian Gmółka Zdzisław Godzwon Tadeusz Gogacz Władysław Gogacz Władysław Goldfarb Jozue Goldfarb Jozue Goldfarb Jozue Goldfarb Jozue Gołębiowski Karol Gomuta Antoni Gospodarczyk Kazimierz Gozdalik Henryk Gozdalik Henryk Górecki Edward Górka Zbigniew Górski Wacław Grabiński Marian Gregorczyk Stanisław Grochola Edward Grochowski Konstanty Grochowski Konstanty Grudziel Wiktor Grudziński Leon Gruszczyński Stanisław Gryka Stefan Gryzek Marian Grzegorzewski Zygmunt Grzelecki Ryszard Grzyb Tadeusz Gut Czesław Guzek Edward Hankiewicz Marian Hann Stanisław Herman Janasz? Hernik Jan Hernik Teofil Herszenhorn Moszek Chaim Herszenhorn Moszek Chaim Ilczewski Henryk Ilczewski Henryk Ilczewski Henryk Iwański Tadeusz Jabłoński Jan Jagiełło Bronisław Jakaczyński Kazimierz Roman Jałowiec Jan Jałowski Adam Jałowski Adam Jałowski Adam Janas Henryk Janas Henryk Janczak Telesfor Józef Janicki Feliks Janiszewski Marian Janiszewski Marian Janiszewski Zygmunt Janiszewski Zygmunt Januchta Stefan Jańczak Telesfor Józef Jarosz Jan Jaroszek Edward Jasiński Kazimierz Jasiński Kazimierz Jasiński Leon Jasiński Władysław Jaworski Józef Jeż Lucjan Jeż Lucjan Jędrzejczyk Mieczysław Jopkiewicz Ryszard Jopkiewicz Zbigniew Jopkiewicz Zbigniew Jung Bogdan Kaca Wacław Kacała Zbigniew Kacprzak Jan Kaczmarek Zenon Kaczor Henryk Kaczor Henryk Kaczor Henryk Kaczor Henryk Kaczor Henryk Kadysiewicz Abram Kadysiewicz Abram Kalbarczyk Józef Kalbarczyk Józef Kaleta Stefan Kamiński Antoni Kamiński Józef Kapalski Henryk Kapalski Henryk Kapusta Stefan Kapusta Stefan Karbarz Jan Kempa Edward Kędziora Tadeusz Kępiński Józef Kępiński Józef Kępiński Józef Kierzkowski Teodor Kilijańczyk Kazimierz Kiraga Antoni Kisielewicz Aleksander Klimek Mieczysław Klimkowski Leon Klimkowski Leon Klimkowski Leon Klochowicz Kazimierz Klochowicz Władysław Klochowicz Władysław Kober Marian Wieńczysław Kober Marian Wieńczysław Kober Marian Wieńczysław Kober Michał Kobiela Jerzy Kochański Władysław Kochański Władysław Kococik Janusz Krzysztof Koczner Marian Leon Koczner Marian Leon Koczner Marian Leon Kołodziejczyk Wacław Kołodziejski Wacław Koneczny Tadeusz Koneczny Tadeusz Koneczny Tadeusz Koneczny Tadeusz Koneczny Tadeusz Konopski Jan Kończyk Mieczysław Kończyk Mieczysław Kończyk Mieczysław Kopciał Marian Kopeć Bolesław Kopeć Bolesław Kopeć Bolesław Kopeć Bolesław Kopeć Stanisław Koperkiewicz Aleksander Kosieniewicz Henryk Kosieniewicz Henryk Kosieniewicz Henryk Kosieniewicz Henryk Kosowski Władysław Kosowski Władysław Lucjan Kosrzewa Jan Kostrzewa Czesław Kostrzewa Czesław Kostrzewa Jan Kostrzewa Jan Kostrzewski Franciszek Rafał Kościński Karol Kościński Karol Kościński Karol Kościński Karol Kot Lucjan Kot Mieczysław Kot Mieczysław Kotkowski Stefan Kotliński Stefan Kotomski Tadeusz Kotowski Tadeusz Kotwica Stefan Kowalczyk Józef Kowalczyk Roman Kowalicki Ryszard Kowalicki Ryszard Czesław Kowalicki Ryszard Czesław Kowalicki Ryszard Czesław Kowalicki Zygmunt Eugeniusz Kowalik Janusz Kowalik Józef Kowalik Kazimierz Kowalik Stanisław Kowalski Stanisław Kowalski Stanisław Kowalski Zygmunt Kowalski Zygmunt Kowalski Zygmunt Eugeniusz Kozak Marian Kozak Marian Kozak Marian Kozak Stanisław Kozdruń Józef Koziński Stanisław Kozioł Bolesław Kramarski Franciszek Krawczyk Adam Krawczyk Bogusław Krawczyk Ryszard Jan Krawczyk Ryszard Jan Krawczyk Stanisław Krawczyk Stefan Krawczyk Wacław Edmund Krawczyk Wacław Edward Krawczyk Wacław Edward Krowicki Józef Król Roman Król Roman Król Roman Król Roman Królikowski Jan Królikowski Jan Królikowski Mieczysław Kruk Aleksander Kruk Aleksander Kruszka Jan Krysa Mieczysław Krzosek Józef Krzosek Marian Józef Kucharczyk Stanisław Kucharski Antoni Kühn Jerzy Kühn Jerzy Kühn Jerzy Kühn Jerzy Kujawiak Paweł Henryk Kujawiak Paweł Henryk Kujawiak Paweł Henryk Kujawiak Paweł Henryk Kulak Stefan Kuliczkowski Tadeusz Kuliński Czesław Jan Kundys Wacław Kutyła Czesław Kwaśniewski Mieczysław Kwaterkiewicz Franciszek Kwiatkowski Stefan Kwiatkowski Tadeusz Kwiatkowski Tadeusz Lamparski Henryk Lesiak Marian Leszczyński Józef Linowski Kazimierz Linowski Marian Lipiec Henryk Lipiec Jan Lipiec Teofil Lipiński Kazimierz Lipiński Kazimierz Józef Lipiński Wiktor Lubasiński Marian Stefan Lubasiński Marian Stefan Lubasiński Marian Stefan Lubecki Wojciech Lubostański Józef Marian Lutka Edward Lutostański Tadeusz Łaski Henryk Łobada Henryk Łosak Jan Łosak Jan Łozicki Gerard Stanisław Łukomski Jan Łukomski Jan Łukomski Jan Łukomski Jan Łukowmski Jan Madej Edward Madelman Wolf Magdziarz Roman Stanisław Magdziarz Roman Stanisław Magdziarz Roman Stanisław Magiera Adam Magiera Adam Magiera Adam Maj Kazimierz Majczak Henryk Majewski Jerzy Majewski Józef Majewski Józef Majewski Stanisław Makarski Jerzy Makarski Jerzy Makarski Tadeusz Makuch Mieczysław Malczeski Henryk Malczewski Henryk Malczewski Henryk Malczewski Symfracjusz Malczewski Symfracjusz Malczewski Symfracjusz Malczewski Symfracjusz Malik Leon Malik Leon Malik Leonard Malik Stanisław Malik Stanisław Malik Stanisław Malik Stanisław Malik Stanisław Małecki Stanisław Małecki Stanisław Małecki Stanisław Małeczek Jerzy Mamela Zygmunt Mańka Józef Mańka Józef Mańka Józef Marczewski Tadeusz Markiewicz Władysław Markowicz Władysław Masiarz Edward Masiarz Józefa Mastalerz Piotr Mastalerz Piotr Matyga Kazimierz Matyga Kazimierz Matyga Wacław Matyga Wacław Matyga Wacław Matyga Wiktor Matyjaśkiewicz Henryk Matysiak Henryk Mazur Józef Mazur Stanisław Mazurkiewicz Czesław Mazurkiewicz Czesław Mąkosa Edward Mąkosa Edward Mąkosa Marian Mąkosa Władysław Melisa Jan Melisa Jan Michalak Tadeusz Michalski Czesław Michalski Wacław Michta Marian Miernik Jerzy Miernik Jerzy Miernik Jerzy Miękus Jan Miękus Jan Miękus Jan Miękus Jan Miękus Kazimierz Mikusek Marek Mirek Adolf Mirkowski Henryk Mirkowski Szczepan Molenda Bronisław Molenda Jan Molenda Jan Molenda Jan Molenda Jan Molenda Jan Molga Wacław Mołdawa Henryk Mołdawa Henryk Mołdawa Henryk Mołdawa Henryk Mołdawa Henryk Mołdawski Ludwik Monczyński Feliks Monczyński Feliks Monczyński Feliks Monczyński Feliks Monczyński Feliks Mordziński Romuald Mosór Ryszard Możdżeński Kazimierz Możdżeński Kazimierz Saturnin Müller Ryszard Musialski Marian Musiał Tadeusz Musiał Tadeusz Musiał Tadeusz Musiał Tadeusz Musiał Tadeusz Napora Kazimierz Napora Kazimierz Niewczas Edward Nosowicz Franciszek Nosowicz Franciszek Nosowicz Franciszek Nosowicz Jan Nosowski Wojciech Nowacki Zygmunt Nowak Józef Nowak Józef Nowak Józef Nowak Kazimierz Nowak Kazimierz Nowak Kazimierz Nowak Tadeusz Nowak Tadeusz Nowak Tadeusz Nowak Wiktor Nowakowski Bronisław ur. 15.04.1928 Nowakowski Bronisław ur. 30.05.1930 Nowakowski Jerzy Nowakowski Jerzy Nowakowski Jerzy Nowakowski Jerzy Nowakowski Jerzy Nowakowski Tadeusz Nowakowski Witold Nowakowski Zygmunt Nowakowski Zygmunt Nowakowski Zygmunt Nowicki Marian Nożyński Henryk Nożyński Henryk Nożyński Henryk Oficjalski Roman Okólski Stanisław Okrój Ryszard Olesiak Wacław Olędzki Józef Olędzki Józef Olszewski Bronisław Olszewski Bronisław Olszewski Bronisław Olszewski Jan Opalski Mieczysław Opalski Mieczysław Opalski Mieczysław Opalski Stanisław Orlikowski Janusz Orlikowski Janusz (Bogdan) Bogumił Osiecki Stanisław Osiecki Stanisław Osiecki Stanisław Osiński Czesław Osóbka Stanisław Osóbka Stanisław Ośka Antoni Ożóg Zbigniew Paciorek Stanisław Paciorek Stanisław Paciorek Stanisław Paciorek Stanisław Paciorek Stanisław Pajączkowski Józef Pająk Józef Pająk Tadeusz Pałgan Julian Pałgan Marian Panecki Waldemar Grzegorz Michał Panek Jan Panek Mieczysław Papiewski Edward Papis Jan Papis Jan Papis Jan Papis Jan Pasek Tadeusz Pasek Tadeusz Pasek Tadeusz Pasek Władysław Pasek Władysław Pasek Władysław Pastuszko Wacław Pataj Stanisław Pawełek Franciszek Pawlik Zdzisław Michał Pawlonka Henryk Pawłowski Jan Pawłowski Tadeusz Pączek Wałdysław Pedryc Stanisław Pedryc Stanisław Petniak Henryk Pędzik Franciszek Pękała Marian Piechota Wacław Piechowicz Tadeusz Pietras Henryk Pietrzykowski Zbigniew Pigułowski Witold Pikulski Józef Pisarek Zygmunt Pisarek Zygmunt Piskorz Zygmunt Piwnicki Wiesław Piwnik Tadeusz Piwnik Tadeusz Piwnik Tadeusz Piwnik Tadeusz Piwoński Kazimierz Plich Marian Plich Marian Plich Stefan Plich Stefan Płaskkociński Władysław Płatos Piotr Płatos Stefan Płucieńczak Ryszard Pochwała Edward Podgórski Wacław Podkowa Stefan Pogodziński Julian Pomorski Adam Poński Franciszek Pośnik Zdzisław Potocki Adam Powideł Adam Teofil Powideł Adam Teofil Powideł Feliks Pożoga Mieczysław Pożyczka Teofil Półtorak Julian Półtorak Wiktor Prasek Edward Prasek Edward Prawda Roman Prokop Jan Prokop Marian Prościński Marian Prościński Marian Prościński Marian Przepiórka Zdzisław Przerwa Ryszard Przytuła Józefa Ptaszyński Bernard Pudzianowski Kazimierz Pudzianowski Kazimierz Pudzianowski Kazimierz Pyzaiarski Józef Raczek Władysław Piotr Raczek Władysław Piotr Raczek Władysław Piotr Raczyński Władysław Rać Leszek Radoszyński Tadeusz Rafalski Stanisław Rajkowski Aleksander Rajski Stefan Rak Antoni Ratajski Wacław Ratajski Wacław Ratajski Wacław Ratyński Tadeusz Ratyński Wacław Remiszewski Marian Remiszewski Marian Remiszewski Marian Rogalski Tadeusz Rojek Władysław Rokiciński Jerzy Rokita Stefan Rolski Walenty Romanow Jerzy Romanowski Edward Franciszek Romanowski Edward Franciszek Romanowski Edward Franciszek Romanowski Edward Franciszek Roszkowski Mieczysław Rot Józef Rot Józef Rot Józef Rot Józef Mariam Rozenberg Mieczysław Rozperski Mieczysław Rudnicki Edmund Rudnicki Edmund Rudnicki Edmund Rudnicki Edmund Rupniewski Roman Rutka Stanisław Rybski Bronisław Rybski Bronisław Rybski Bronisław Rybski Bronisław Rybski Bronisław Ryłko Eugeniusz Sadza Henryk Sadza Henryk Sadza Henryk Sadza Marian Sala Roman Salamoński Zdzisław Salamoński Zdzisław Salwik Jan Hieronim Salwik Jan Hieronim Salwik Jan Hieronim Sałaciński Franciszek Sałaciński Henryk Sałek Jan Sałek Jan Sałek Jan Seredyn Eugeniusz Seredyn Eugeniusz Seredyn Eugeniusz Jan Seredyn Eugeniusz Jan Setta Teodor Siadacz Marian Siara Jan Siczek Edward Siembit Edward Siemieniec Piotr Sierpiński Mieczysław Siewierski Jan Siewierski Jan Siewierski Jan Siewierski Jan Siewierski Jan Sikora Stanisław Siniarski Antoni Siniarski Antoni Siniarski Antoni Siniarski Antoni Sitarski Edward Sitarski Edward Sitarski Edward Siwiński Józef Skibiński Marian Skierzyński Marian Skorza Henryk Skorża Czesław Skorża Czesław Skorża Czesław Skorża Czesław Skorża Czesław Skowroński Kazimierz Sławiński Edward Sławiński Edward Sławiński Edward Sławiński Edward Słomczyński Stanisław Słomka Stanisław Smal Edward Sobczyk Zygmunt Sobolewski Adam Sobolewski Adam Sobolewski Zenon Soból Stefan Sokołowski Czesław Solecki Bolesław Sosnowski Edward Sotowicz Tadeusz Sowa Antoni Sowa Franciszek Spółczyński Kazimierz Stachowicz Bogdan Staniewski Mirosław Staniewski Ryszard Stańczykowski Marian Staromłyński Władysław Stefański Jan Stefański Jan Stemplewski Zbigniew Stemplewski Zbigniew Stemplewski Zbigniew Stemplewski Zbigniew Ignacy Stępień Edward Stępień Mieczysław Stępień Tadeusz Stępień Władysław Stępniewski Stefan Stodółkiewicz Teofil Stodółkiewicz Teofil Strzelec Tadeusz Stysiak Ryszard Sułek Władysław Supłatowicz Antoni Edmund Supłatowicz Antoni Edmund Supłatowicz Antoni Edmund Supłatowicz Marian Surówka Stanisław Suski Zbigniew Suski Zbigniew Swajdo Bolesław Sykulski Kazimierz Szafraniec Ludwik Szatan Walenty Szczerbiński Jan Szczerbiński Tadeusz Szczęk Stanisław Szeloch Leczek Szewczyk Jan Szewczyk Józef Szewczyk Kazimierz Konstanty Szewczyk Kazimierz Konstanty Szewczyk Kazimierz Konstanty Szlezyngier Władysław Szlezyngier Władysław Zygmunt Szlęzak Zygmunt Szmidt Franciszek Sznyrowski Roman Sztobryn Ryszard Szubiński Zdzisław Szumilewicz Józef Szwagierek Mieczysław Szydło Henryk Szymański Józef Szymański Józef Szymański Kazimierz Szymański Mieczysław Świdziński Jan Świercz Mirosłw Świstek Stefan Tajchman Chaim Tkaczyk Marcin Tłuścik Marian Tomaszewski Józef Trojanowski Zbigniew Truszkiewicz Henryk Trybuła Edward Julian Trybuła Edward Julian Trybuła Edward Julian Trybuła Edward Julian Trzaska Wacław Trzeciński Edward Trzosek Józef Turski Czesław Turski Czesław Turski Czesław Turski Czesław Turzyński Jan Tyrangiel Lejzor Chil Szaja Tyrangiel Lejzor Chil Szaja Tyrangiel Lejzor Chil Szaja Tyrangiel Lejzor Chil Szaja Umiński Franciszek Ungier Antoni Wachnicki Stanisław Wajsbord Sucher Walasik Tomasz Walczak Zenon Walczewski Mieczysław Warchoł Józef Warchoł Józef Warchoł Józef Warchoł Józef Warda Stanisław Wardzyński Jan Wasiak Jan Wąsik Edward Wdowski Roman Łukasz Wdowski Roman Łukasz Wdowski Roman Łukasz Wdowski Roman Łukasz Wencel Edward Wencel Edward Wencel Edward Węgorzewski Tadeusz Wieczorkiewicz Leon Wieczorkiewicz Leon Wieczorkiewicz Leon Wieczorkiewicz Leon Wieczorski Jerzy Edward Wieczorski Jerzy Edward Wierzejski Adam Wieteska Jan Wilk Jan Winiarski Maksymilian Wiśniewski Józef Wiśniewski Tadeusz Witkowski Zdzisław Wlazło Władysław Włodarczyk Edward Włodarski Roman Włoskowicz Feliks Wnuk Czesław Antoni Wnuk Czesław Antoni Wnuk Czesław Antoni Wojnarowski Jarosław Wolszczak Kazimierz Wołczyński Mieczysław Wosik Stefan Woś Kazimierz Woś Zygmunt Woźniak Adam Woźniak Adam Woźniak Tadeusz Woźniakowski Marian Wójcicki Tadeusz Wójcicki Tadeusz Wójcik Jan Wójcikiewicz Piotr Wójcikiewicz Piotr Wójcikiewicz Piotr Wróbel Jan Wrzesień Antoni Wrzesień Antoni Wylewach Czesław Wyrwiński Jan Zaborski Maciej Zacharkiewicz Jan Zacharkiewicz Jan Zacharkiewicz Roman Zajdenweber Chil Zakrzewski Antoni Zakrzewski Eugeniusz Zakrzewski Eugeniusz Zakrzewski Kazimierz Zalewski Stanisław Załęski Marian Zaręba Stanisław Zawada Stanisław Ząbek Izydor Zieliński Henryk Zieliński Ryszard Zieliński Wacław Zieliński Zygmunt Ziembicki Józef Ziemski Władysław Ziębora Bolesław Ziębora Bolesław Ziębora Bolesław Ziółek Ignacy Złotowski Tadeusz Zozo Eugeniusz Zozo Eugeniusz Zozo Eugeniusz Zozo Eugeniusz Zuba Mieczysław Zuba Mieczysław Zuba Mieczysław Zuba Mieczysław Zuba Stefan Zuba Stefan Zuba Stefan Zuba Stefan Zwolski Józef Żebrak Jan

Language of the material

polski

Record creator


Aktotwórca:

Szkoła Rzemieślniczo-Przemysłowa im. Jana Kilińskiego w Radomiu


Inne nazwy twórcy:

Trzyletnia Szkoła Rzemieślnicza Przemysłu Metalowego w Radomiu

Content provider

Archiwum Państwowe w Radomiu

(ul. Wernera 7, 26-600 Radom)

Rate this content

Was this content helpful? Let Archives Portal Europe and the archival institution know what you think.

Add feedback

Contact this institution

Feedback is sent directly to the institution holding this material and should preferably be submitted in English or in the language of the institution, if possible. The institution will aim at getting back to you as soon as possible to help you with your request, though you might need to allow between two and four weeks for this depending on the current workload at the institution.

Not all required fields have been filled in.

Full name*

Your full name is required

Email address*

Your email address is required

Your message*

A message is required

Archives Portal Europe help guide

Please select amongst the relevant tips we can help with. If you still have questions, please do not hesitate to contact us, and we will be in touch as soon as possible.

Starting your search here will include all content available in Archives Portal Europe. Simply enter your keyword(s) and hit the search button. Wrap fixed expressions in quotation marks, e.g. “French Revolution”. Check the box to “Search each term separately” in case you are looking for documents containing at least one word, but not necessarily all keywords; this will also allow you to search for the same term in multiple languages at the same time (e.g. “French Revolution” “Révolution Française”). You can also use wildcards - find more about Research Tools here. If you would like to use more specific settings, try our Advanced search

The additional advanced search options give you the possibility to focus your search in:

 • archival documents (Search in archives),
 • names of person and organisations that created, worked with and maintained these documents (Search in names),
 • Institutions currently holding the documents (Search in institutions).

When searching with multiple terms at the same time, wrap fixed expressions in quotation marks (e.g. "French Revolution"), or check the box "Search each term separately" in case you are looking for either one term of the other. This will also allow you to search for the same term in multiple languages (e.g. "French Revolution" "Révolution française"). You can also choose one of the suggestions matching your search term once you start typing.

This will only show results that include documents that have been digitised and are available online

Use this option to search only one or more keywords, rather than all of them

Select where your search terms should appear specifically inside the archival description:

 • Title: search terms will appear in the title, or name, of the description
 • Content Summary: search terms will appear in the main description of the document or of the collection
 • Reference code: it is the identifier of the archival material as provided by the institution. Use this option if you know the exact reference code of the material you are looking for

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person.
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation.

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the description of the archive:

 • Name: search term appears in the name of the institution. It can be the full name of an archival institution or only parts of it.
 • Place: search term appears in the address or area of the institution. It can be the city or town, where the archival institution is located or any other place of importance (e.g. previous locations)

 • A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds, up to item level.
 • A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • A source guide is a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions.
  You can filter by one or more entity types:
 • A person (e.g. John Locke, or Jean Jaques Rousseau);
 • A family (e.g. Bonaparte, or Helgason);
 • A corporate body, i.e. the name of an institution, organisation, or company (e.g. Ministerie van Justitie, or Electro Mecánica Antonio Armentano)

Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions:

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Enter a start and/or end date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01-01-1900 for 1 January 1900. This will allow you to focus your search on a specific period of time. You can use the calendar function or type directly in the text field. The checkbox "Exact date search" concentrates the search on one specific date.

Check "View in context" to view the results in the hierarchical structure of archives.

 • Choose "List view" to view the results in a simple list, ordered according to relevance or date
 • Choose "Context view" to view the results in the hierarchical structure of the holding archives.

For more details see Research Tools

Please sign in to save your searches.

A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.

A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level.

You can filter results by selecting one or more countries of interest. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by one or more holding archival institutions. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can select to view results from a specific Finding Aid, i.e., a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter by type of descriptive document:

 • "Holdings Guide": an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • "Source guide": a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions. a description of the archival collections available. Similar to Holdings guides
 • "Finding aid" provides more detailed descriptions of the archival materials of specific collections or fonds

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting "Fonds description" for a general overview or "Other descriptions" for item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting only those containing digital objects, i.e. the link to the digitised version of the archival material you are looking for. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of digital object you are interested in:

 • Text: most documental material, such as administrative records, letters, manuscripts etc.
 • Image: includes photographs, posters, maps.
 • Sound: sound recording with no images
 • Video: moving images with or without sound
 • Unspecified: indicates that the holding institution has not specified the type of digital object
 • 3D: 3-d digital objects

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers)

 • Full dates includes normalised date information available for date-based searches. It is recommended to combine this selection with the filters "Start timespan" and "End timespan" for more details.
 • Only descriptive dates provides the date information in human-readable format.
 • No date either includes documents where the creation date is unknown, or where date information is not in a machine-readable format

Please note that not all documents contain a machine-readable date. More information here

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the earliest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the latest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting one or more topics of interest. Please note that this filter will only include materials where the topic has been assigned and is therefore in a machine-readable format. Read how to assign a topic to documents on the Topics page. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation

You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of entities:

 • Person (e.g., John Locke or Jean Jaques Rousseau)
 • Family (e.g., the family Bonaparte)
 • Corporate body (an institution, organisation, or company, e.g. the "Ministerie van Justitie")
You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the type of holding institution. Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions.

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Write your message in your own language and use this drop-down menu to have your message translated into English or in the language of the institution for a swifter response. By checking this box and selecting a language you will send your original message along with the translated version

What kind of suggestion would you like to make?

 • Assign to topic: assign this record to one of our Topics. Topics are created following the Unesco Thesaurus
 • Suggest translation: If you have translated this archival description or the documents themselves, please send it to us as a .doc or .pdf file
 • Connect to another resource: If this object relates to another resource in Archives Portal Europe, or anywhere else on the web (e.g., an article on Wikipedia), you can suggest it to be linked to this resource
 • Other: If you have any other relevant material, such as a transcription of the document, please upload it and let us know here

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Licence

This object is not or no longer protected by copyright and has been labelled with the Public Domain Mark. It can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Public Domain Dedication. All possible existing rights in the content are waived, and the object can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution (BY) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object, even commercially, as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Share Alike Licence

This is a test area to fill out all the copyright details for NoDerivs

This is a test area to fill out all the copyright details for NonCommercial

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, No Derivates (BY-ND) licence. You can copy and redistribute the object, even commercially, as long as no alteration is made to the object and you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial (BY-NC) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, ShareAlike (BY-NC-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and as long as you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, No Derivates (BY-NC-ND) licence. You can copy and redistribute the object for non-commercial use only, as long as no alteration is made to the object and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

Return to search Make a suggestion Contact this institution