Return to search

Izba Skarbowa w Radomiu

1983-1998 [1999] Reference: PL/58/PL-58-1237/0

View context

Poland
Archiwum Państwowe w Radomiu

Finding aid sub-groups

Urszula Pietrzak
2004-12-01
Archiwum Państwowe w Radomiu
polski

Scope and content

Zawartość

Izba Skarbowa w Radomiu 1983-1998: Zarządzenia, pisma okólne i decyzje Dyrektora Izby; organizacja oraz terytorialny zasięg działania Izby Skarbowej w Radomiu i Urzędów Skarbowych w: Białobrzegach, Grójcu, Kozienicach, Radomiu (od 1.01 1995 r. I Urząd Skarbowy i II Urząd Skarbowy w Radomiu), Szydłowcu oraz w Zwoleniu; protokóły z narad; plany i sprawozdania dotyczące działalności Izby i podległych Urzędów Skarbowych, kontroli cen, zwalczania przestępstw, spraw karno skarbowych, z przebiegu weryfikacji sprawozdań finansowych i bilansów, kampanii gorzelnianej; sprawozdania budżetowe, bilanse; sprawozdania statystyczne i informacje dotyczące ulg podatkowych, nieuzasadnionych strat i kosztów; sprawozdania statystyczne dotyczące zatrudnienia, wynagrodzeń, podnoszenia kwalifikacji, szkoleń, działalności inwestycyjnej; ewidencja oraz sprawozdania dot. skarg, wniosków i krytyki prasowej; instrukcje kancelaryjne i wykazy akt; pieczęcie urzędowe; inspekcje zewnętrzne w Izbie; systemy i programy szkoleń w Izbie i Urzędach Skarbowych; systemy i programy komputerowe; kontrole finansowe i kontrole cen zakładów, spółdzielni, spółek, punktów sprzedaży detalicznej, małej gastronomii, kontrole dewizowe, podatkowe, sprawy karno-skarbowe (materiały przykładowe – 5 %); rejestry i zbiory decyzji, m.in. dotyczących ustalania cen, własnych I i II instancji. Ośrodek Zamiejscowy w Radomiu Izby Skarbowej w Warszawie: opracowane na początku 1999 r. sprawozdania budżetowe i statystyczne za 1998 r. (poz. 686, 692-692) oraz akta dot. pieczęci (poz. 678).

Record creators history

Dzieje ustrojowe

1. Daty istnienia: Na mocy ustawy z 29.12.1982 r. o urzędzie Ministra Finansów oraz urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 45, poz. 289, art. 9) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z 31.12.1982 r. w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych. (Dz. U. Nr 3 z 1983 r., poz. 22) w dniu 01.01. 1983 r. utworzono w Radomiu Izbę Skarbową, jako organ administracji państwowej podległej Ministrowi Finansów. Wyodrębnienie ze struktury Izby Skarbowej w Radomiu z dniem 7 lutego 1992 r. Urzędu Kontroli Skarbowej w Radomiu (Dz. U. Nr 100, poz. 442) spowodowało znaczące zmiany w zakresie jej działania (Dz. U. Nr 106, poz. 511: Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 sierpnia 1994 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o urzędzie Ministra Finansów oraz urzędach i izbach skarbowych). Kolejne zmiany podstawy prawnej działalności Izby Skarbowej przyniosła ustawa z 21 czerwca 1996 r. o urzędzie Ministra Finansów oraz o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 106, poz. 489): z dniem 1 stycznia 1997 r. na mocy ustawy – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106, poz. 497) utraciła moc ustawa z dn. 29 grudnia 1982 r. Z dniem 31.12.1998 r., w związku ze zmianami wynikającymi z wprowadzenia z dniem 1 stycznia 1999 r., na mocy ustawy z dn. 24 lipca 1998 r., trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (gminy, powiaty i województwa) oraz z art. 22 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872) Izba Skarbowa w Radomiu została zlikwidowana. Z dniem 01.01.1999 r. na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1998 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych powstał w Radomiu Ośrodek Zamiejscowy Izby Skarbowej w Warszawie (Dz. U. z 1998 r. Nr 153, poz. 996). Na czele Izby Skarbowej stał dyrektor mianowany przez Ministra Finansów. Dyrektor Izby Skarbowej osobiście i przez swoich zastępców oraz podległe mu komórki funkcjonalne nadzorował pracę Urzędów Skarbowych, którymi kierowali bezpośrednio naczelnicy Urzędu Skarbowego w: Białobrzegach, Grójcu, Kozienicach, Radomiu (od 1.01 1995 r. I Urząd Skarbowy i II Urząd Skarbowy w Radomiu), Szydłowcu oraz w Zwoleniu. Regulaminy: Na podstawie Zarządzeń Nr 3 Ministra Finansów z 7 stycznia 1983 r., Nr 28 z 10 czerwca 1991 r. i Nr 14 z 24 marca 1992 r. w sprawie wewnętrznej struktury organizacyjnej izb i urzędów skarbowych oraz na podst. Zarządzenia Nr 86 Ministra Finansów z dn. 23 grudnia 1996 r. w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów (§ 5 Załącznika Nr 2 Statutu Izby Skarbowej) opracowywano regulaminy organizacyjne Izby Skarbowej w Radomiu i podległych jej Urzędów Skarbowych. Kolejne regulaminy wprowadzone zostały zarządzeniami Dyrektora Izby Skarbowej w Radomiu: Nr 8 z dn. 25 sierpnia 1983, Nr 5/85 z dn. 2 maja 1985, Nr 4 z 12 listopada 1986, Nr 6 z 25 listopada 1986 r., Nr 4 z 20 maja 1988 r., Nr 6 z 10 czerwca 1988 r., Nr 7 z 25 lipca 1988 r., Nr 1 z 4 lutego 1991 r., Nr 6 z 27 września 1991 r., Nr 8 z 19 listopada 1991 r. („zgodnie z wprowadzoną z dniem 1.10.1991 r. nową strukturą organizacyjną Izby Skarbowej”), Nr 1 z 10 lutego 1992 r. („w związku z wyodrębnieniem się z dotychczasowej organizacji Izby Skarbowej – Urzędu kontroli skarbowej, jako samodzielnej jednostki kontrolnej ...”), Nr 8 z 21 lipca 1992 r., Nr 13 z 15 października 1992 r., Nr 2 z 8 kwietnia 1993 r., Nr 2 z 15 kwietnia 1994 r., Nr 1 z 10 lutego 1995 r., Nr 6 z 11 sierpnia 1995 r., Nr 3 z 28 marca 1996 r., Nr 3 z 29 kwietnia 1997 r. (straciło moc Zarządzenie Nr 1 z 10 lutego 1992 r.) i aneksy do niego z: 22 maja i 29 lipca 1997 r. 2. Siedziba - Siedzibą Izby Skarbowej w Radomiu było miasto Radom. 3. Organ specjalnej administracji rządowej, wyższego stopnia w stosunku do urzędów skarbowych, podległy Ministrowi Finansów. 4. zadania, funkcje, dziedziny działalności a. kompetencje: W okresie od stycznia 1983 do 6 lutego 1992 r., na mocy ustawy z 29.12.1982 r., do zakresu działania Izby należało: nadzór nad urzędami skarbowymi, planowanie środków budżetu centralnego na dotacje dla jednostek gospodarki uspołecznionej i dysponowanie nimi w zakresie i na zasadach określonych przez Ministra Finansów oraz analizowanie i kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji, weryfikacja rocznych sprawozdań finansowych (bilansów) przedsiębiorstw państwowych i innych państwowych jednostek organizacyjnych oraz koordynacja w tym zakresie działalności dyplomowanych biegłych księgowych, wykonywanie szczególnego nadzoru podatkowego w przedsiębiorstwach i zakładach objętych tym nadzorem, orzecznictwo w drugiej instancji w sprawach podatkowych i innych należności budżetowych, karnych skarbowych oraz egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i kar majątkowych, wykonywanie kontroli podatkowej, dewizowej i finansowej, prowadzenie dochodzeń w sprawach karnych skarbowych oraz o przestępstwa na szkodę Państwa lub jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 45, poz. 289, art. 9. 5.). b. zmiana kompetencji: Znaczące zmiany w zakresie działania Izby spowodowało wyodrębnienie z jej struktury z dniem 7 lutego 1992 r. Urzędu Kontroli Skarbowej w Radomiu. Przejął on część funkcji Izby Skarbowej, tj.: weryfikację rocznych sprawozdań finansowych (bilansów) przedsiębiorstw państwowych i innych państwowych jednostek organizacyjnych oraz koordynację w tym zakresie działalności dyplomowanych biegłych księgowych, wykonywanie szczególnego nadzoru podatkowego w przedsiębiorstwach i zakładach objętych tym nadzorem, wykonywanie kontroli podatkowej, dewizowej i finansowej, prowadzenie dochodzeń w sprawach karnych skarbowych oraz o przestępstwa na szkodę Państwa lub jednostek gospodarki uspołecznionej. W latach 1992-1996 do zakresu działania Izby należał: nadzór nad urzędami skarbowymi, planowanie środków budżetu centralnego (budżetu państwa) na dotacje dla jednostek gospodarki uspołecznionej i dysponowanie nimi w zakresie i na zasadach określonych przez Ministra Finansów oraz analizowanie prawidłowości wykorzystania dotacji, orzecznictwo w drugiej instancji w sprawach podatkowych i innych należności budżetowych, karnych skarbowych oraz egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i kar majątkowych (Dz. U. z 1994 r. Nr 106, poz. 511). W latach 1997-1998 do zakresu działania Izby Skarbowej należał: nadzór nad urzędami skarbowymi, rozstrzyganie w drugiej instancji w sprawach należących w pierwszej instancji do urzędów skarbowych, ustalanie i udzielanie oraz analizowanie prawidłowości wykorzystywania dotacji przedmiotowych dla podmiotów gospodarczych w zakresie określonym przez Ministra Finansów, wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach (Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 489, art. 5.7.). c. Terenem działalności Izby Skarbowej w Radomiu było województwo radomskie.

Conditions governing access

Dostępność

tak

Other finding aids

Informacje o innych pomocach ewidencyjnych

spis zdawczo-odbiorczy

Extent

693 j.a. jednostka archiwalna, 7.75 mb. metr bieżący

Genre of the material

aktowe materiały archiwalne - 693 j.a. 7.75 mb.

Extent

0 j.a. jednostka archiwalna, 0 mb. metr bieżący

Keywords

Indeks geograficzny

Geographic names:
Białobrzegi
Białobrzegi
Białobrzegi
Białobrzegi
Białobrzegi
Białobrzegi
Białobrzegi
Białobrzegi
Białobrzegi
Białobrzegi
Białobrzegi
Białobrzegi
Borkowice
Bytom
Chlewiska
Chlewiska
Chynów
Chynów
Ciepielów
Ciepielów
Dębica
Drwalew
Drzewica
Drzewica
Drzewica
Drzewica
Garbatka Letnisko
Garbatka Letnisko
Garbatka Letnisko
Garbatka Letnisko
Garbatka Letnisko
Głowaczów
Gniewoszów
Gowarczów
Grabów nad Pilicą
Grójec
Grójec
Grójec
Grójec
Grójec
Grójec
Grójec
Grójec
Grójec
Grójec
Grójec
Grójec
Grójec
Grójec
Grójec
Grójec
Grójec
Grójec
Grójec
Grójec
Grójec
Iłża
Iłża
Iłża
Iłża
Iłża
Iłża
Iłża
Iłża
Iłża
Jasatrząb
Jedlińsk
Jedlińsk
Jedlnia Kościelna
Jedlnia Letnisko
Jedlnia Letnisko
Jedlnia Letnisko
Jedlnia Letnisko
Jedlnia Letnisko
Jedlnia Letnisko
Jedlnia Letnisko
Jedlnia Letnisko
Kosów
Kozienice
Kozienice
Kozienice
Kozienice
Kozienice
Kozienice
Kozienice
Kozienice
Kozienice
Kozienice
Kozienice
Kozienice
Kozienice
Kozienice
Kozienice
Kozienice
Kozienice
Kozienice
Kozienice
Laski
Lipsko
Lipsko
Lipsko
Lipsko
Lipsko
Lipsko
Lipsko
Lipsko
Lipsko
Lipsko
Lipsko
Lipsko
Łychów
Magnuszew
Maków
Mleczków
Mogielnica
Nieczatów
Nowe Miasto nad Pilicą
Nowe Miasto nad Pilicą
Nowiny
Nowiny k/ Kozienic
Odrzywół
Odrzywół
Pionki
Pionki
Pionki
Pionki
Pionki
Pionki
Pionki
Pionki
Pionki
Pionki
Pionki
Pionki
Pionki
Pionki
Pionki
Pionki
Pionki
Pionki
Pionki
Podlesie Mleczkowskie
Przysucha
Przysucha
Przysucha
Przysucha
Przysucha
Przysucha
Przysucha
Przysucha
Przysucha
Przysucha
Przysucha
Przysucha
Przysucha
Przysucha
Przysucha
Przytyk
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Radom
Rusinów
Ryczywół
Rzeczniów
Rzuców
Rzuców
Rzuców
Skaryszew
Skaryszew
Skaryszew
Skrzyńsko
Skrzyńsko
Skrzyńsko
Solec nad Wisłą
Strzałków
Szydłowiec
Szydłowiec
Szydłowiec
Szydłowiec
Szydłowiec
Szydłowiec
Szydłowiec
Szydłowiec
Szydłowiec
Szydłowiec
Szydłowiec
Szydłowiec
Szydłowiec
Szydłowiec
Szydłowiec
Szydłówek
Śmiłów
Tczów
Warka
Warka
Warka
Warka
Warka
Warka
Warka
Wieniawa
Wierzbica
Wierzbica
Wierzbica
Wierzbica
Wierzbica
Wierzbica
Wierzbica
Wola Worowska
Wola Worowska
Wrzeszczów
Wrzeszczów
Wyśmierzyce
Zadobrze
Zwoleń
Zwoleń
Zwoleń
Zwoleń
Zwoleń
Zwoleń
Zwoleń
Zwoleń
Zwoleń
Zwoleń
Zwoleń
Zwoleń
Zwoleń
Zwoleń
Zwoleń
Zwoleń
Zygmuntów

Indeks osobowy

Personal names:Ankiewicz Stefan Augustyn Andrzej Bacz Elżbieta Bandrowski Walerian Bilski Janusz Cieślak Józef Czarnecki Zbigniew Czubaj Krzysztof Czurychta Krzysztof Domurad Ryszard Duma Andrzej Falkiewicz Ireneusz Fedorowicz Bożena Figarska Danuta Gajewski Józef Górniak Michał Grabowski Tadeusz Grzywacz Stefan Gubiec Hebryk Kacprzak Eugeniusz Kaczmarek Joanna Krawczyk Jan Kułtunowicz Krystyna Kwiecień Grzegorz Łęcka Anna Majewski Krzysztof Mastalerz Janina Mazur Zofia Mężyk Wacław Michalak Joanna Michorowski R. Minda Władysław Nowak Michał Ogar Waldemar Osuchowski Ryszard Pasierbińska Regina Pijanowski Mieczysław Pisarski Andrzej Rogalska Wanda Rybak Stanisław Ryszewski Marian Skórnicki Andrzej Talar Bolesław Wawszczyk Stanisław Woś August Wójcik Andrzej Wurman Jerzy Zaręba Zbigniew Zieliński Mieczysław Żytnicki Tomasz

Indeks przedmiotowy

Subjects:
"Dorex" Spółka z o.o. Radom
"Komtech" S-ka z o.o. w Radomiu
"Medbud" Spółka z o.o. w Grójcu
"Radbudex" sp.o.o. w Radomiu
"Rampex" s.c. Radom
Automobil Klub Świętokrzyski w Radomiu
Cech Rzemiosł Różnych w Radomiu
Cementowania "Przyjaźń" w Wierzbicy
Cementowania "Przyjaźń" w Wierzbicy
Cementowania "Przyjaźń" w Wierzbicy
Centrala Zbytu Wyrobów Metalowych "Metalzbyt" w Bytomiu Oddział Terenowy w Radomiu
Ceramiczna Spółdzielnia Pracy w Jedlni Letnisko
Chemiczana Spółdzielnia Pracy "Świt" w Radomiu
Chemiczana Spółdzielnia Pracy "Technochemia: w Woli Worowskiej
Chemiczna Spólzielnia Pracy "Nowoplast" w Mogielnicy
Chemiczna Spólzielnia Pracy "Technochemia" w Woli Worowskiej
Chemiczna Spółdzielnia Pracy "Świt" w Radomiu
Dom Towarowy "Senior" w Radomiu
Elektrociepłowania "Północ" w Radomiu
Fabryka Łączników w Radomiu
Fabryka Łączników w Radomiu
Fabryka Nakryć Stołowych "Gerlach" w Drzewicy
Fabryka Nakryć Stołowych "Gerlach" w Drzewicy
Fabryka Nakryć Stołowych "Gerlach" w Drzewicy
Fabryka Obrabiarek "Mechanicy" w Rzucowie
Fabryka Obrabiarek "Mechanicy" w Rzucowie
Fabryka Obrabiarek "Mechanicy" w Rzucowie
Fabryka Urządzeń Mechanicznych "Ponar-Warka" w Warce
Fabryka Urządzeń Mechanicznych "Ponar-Warka" w Warce
Fabryka Wyrobów Metalowych "Polmetal" w Radomiu
Fabryka Wyrobów Metalowych w Przysusze
Fryzjersko Kosmetyczna Spółdzielnia Pracy w Radomiu
Fryzjersko Kosmetyczna Spółdzielnia Pracy w Radomiu
Garbarska spółdzielnia Pracy "Asko" w Radomiu
Garbarska Spółdzielnia Pracy "Asko" w Szydłowcu
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Białobrzegach
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Białobrzegach
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Białobrzegach
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Chynowie
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Ciepielowie
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Drzewicy
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Garbatce
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Garbatce
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Garbatce
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Głowaczowie
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Grójcu
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Grójcu
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Grójcu
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Grójcu
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Iłży
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Iłży
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Iłży
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Jedlińsku
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Jedlińsku
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Jedlni
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Jedlni
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Kozienicach
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Kozienicach
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Kozienicach
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Kozienicach
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Kozienicach
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Kozienicach
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Lipsku
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Lipsku
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Magnuszewie
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Nowym Mieście
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Nowym Mieście
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Odrzywole
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Przysusze
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Przysusze
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Przysusze
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Przysusze
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Przysusze
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Przytyku
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Radomiu
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Rzeczniowie
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Skaryszewie
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Skaryszewie
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Solcu n/Wisłą
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Szydłowcu
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Szydłowcu
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Szydłowcu
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Tczowie
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Warce
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Warce
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Warce
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Wieniawie
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Wyśmierzycach
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Zwoleniu
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Zwoleniu
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Zwoleniu
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Zwoleniu
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Zwoleniu
Gminna Spółdzielnia Pracy "Samopomoc Chłopska" w Borkowicach
Gminna Spółdzielnia Pracy "Samopomoc Chłopska" w Gniewoszowie
Gminna Spółdzielnia Pracy "Samopomoc Chłopska" w Szydłowcu
Hotel "Chemik" w Pionkach
Hotel "Energetyk" w Kozienicach
Kombinat Budowalny w Radomiu
Kombinat Remontowo-Budowlany Przemysłu Cementowo-Wapienniczego i Gipsowego "Remur" w Wierzbicy
Kozienicka Fabryka Mebli w Kozienicach
Kozienicka Fabryka Mebli w Kozienicach
Kozienicka Spółdzielnia Pracy "Postęp" w Kozienicach
Kozienickie Zakłady Drzewne w Kozienicach Spółdzielnia Pracy Nowiny k/Kozienic
Kozienickie Zakłady Drzewne w Nowinach k/ Kozienic
Krajowe Biuro Obrotu Produkcji Drobiarskiej w Warszawie Oddział w Radomiu
Krajowy Związek Spółdzielni Zabawkarskich Zakład Produkcji Zabawek w Białobrzegach
Krawiecka Spółdzielnia Pracy "Postęp" w Przysusze
Krawiecka Spółdzielnia Pracy "Postęp" w Przysusze
Krawiecka Spółdzielnia Pracy "Postęp" w Przysusze
Krawiecko-Kuśnierska Spółdzielnia Pracy "Radomis" w Radomiu
Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej w Radomiu
Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Radomiu
Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Radomiu
Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacji w Radomiu
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu
Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane w Radomiu
Odlewnie Radomskie w Radomiu
Odlewnie Radomskie w Radomiu
Odlewnie Radomskie w Radomiu
Odzieżowa Spółdzielnia Pracy "Wspólnymi Siłami" w Radomiu
Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna "Gromada" w Radomiua
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Grójcu
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Grójcu
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Grójcu
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kozienicach
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Lipsku
Okręgowa spółdzielnia Mleczarska w Radomiu
Okręgowa spółdzielnia Mleczarska w Radomiu
Okręgowa spółdzielnia Mleczarska w Radomiu
Okręgowa spółdzielnia Mleczarska w Radomiu
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Zwoleniu
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Zwoleniu
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska we Wrzeszowie
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska we Wrzeszowie
Państwowe Gospodarstwo Ogrodnicze w Ryczywole
Państwowe Zakłady Zbożowe "Młyn" w Radomiu
Państwowy Ośrodek Maszynowy w Iłży
Państwowy Ośrodek Maszynowy w Strzałkowie
Pionkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pionkach
Pionkowska Spółdzielnia Pracy w Pionkach
Pionkowska Spółdzielnia Pracy w Pionkach
Pionkowska Spółdzielnia Pracy w Pionkach
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Przysusze
Powszechna Spółdzielnia "Społem" w Grójcu
Powszechna Spółdzielnia "Społem" w Grójcu
Powszechna Spółdzielnia "Społem" w Grójcu
Powszechna Spółdzielnia "Społem" w Pionkach
Powszechna Spółdzielnia "Społem" w Pionkach
Powszechna Spółdzielnia "Społem" w Pionkach
Powszechna Spółdzielnia "Społem" w Radomiu
Powszechna Spółdzielnia "Społem" w Radomiu
Powszechna Spółdzielnia "Społem" w Radomiu
Powszechna Spółdzielnia "Społem" w Radomiu
Powszechna Spółdzielnia "Społem" w Radomiu
Powszechna Spółdzielnia "Społem" w Radomiu
Powszechna Spółdzielnia Spożywców "Społem" w Pionkach
Powszechna Spółdzielnia Spożywców "Społem" w Pionkach
Powszechna Spółdzielnia Spożywców "Społem" w Radomiu
Powszechna Spółdzielnia Spożywców "Społem" w Radomiu
Powszechna Spółdzielnia Spożywców "Społem" w Radomiu
Powszechna Spółdzielnia Spożywców "Społem" w Radomiu
Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe "Budochem" w Radomiu
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego w Radomiu
Przedsiębiorstwo Budowy Wodociągów i Kanalizacji Wiejskiej w Radomiu
Przedsiębiorstwo Consultingowo Marketingowe "Helping" S-ka z o.o.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Przysusze
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szydłowcu
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szydłowcu
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Iłży
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Szydłowcu
Przedsiębiorstwo Handlowe Sprzętem Rolniczym "Agroma" w Radomiu
Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne "Dorex" Spółka z o.o. Radom
Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne "Tytoń Polski" w Radomiu
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Racom" Spółka z o.o. w Radomiu
Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami "Chemia' w Radomiu
Przedsiębiorstwo Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi w Radomiu
Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym "Agroma" w Radomiu
Przedsiębiorstwo Hurtu Spożywczego w Radomiu
Przedsiębiorstwo Marketingowe "Consmarket" Spółka z o.o. w Radomiu
Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Grójcu
Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Kozienicach
Przedsiębiorstwo Powierniczo-Konsultingowe "Savex" w Radomiu
Przedsiębiorstwo Produkcji Drzewnej Przemysłu Terenowego w Odrzywole
Przedsiębiorstwo Produkcji Sprzętu Oświteleniowego "Polam" w Radomiu
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Cermat" Spółka z o.o. w Radomiu
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "EMA" s.c. w Radomiu
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Ramar" spółka z o.o. w Radomiu
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Alter" w Mleczkowie
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "Marka" Spółka z o.o. w Radomiu
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "Odlewmasz" S-ka z o.o. w Radomiu
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "Unimar" Spółka z o.o. w Radomiu
Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Transportu Technologicznego i Składowania "Techmatrans" w Ra
Przedsiębiorstwo Przemysłu Odzieżowego "Modar" w Radomiu
Przedsiębiorstwo Robót Montażowych "Chemomontaż" w Pionkach
Przedsiębiorstwo Surowców Wtórnych "Wtóropol" w Radomiu
Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe "Polrad" Spółka z o.o. w Radomiu
Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe "Promex" Spółka z o.o. w Radomiu
Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe "Tempo" S-ka z o.o. w Iłży
Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa "Transbud" w Radomiu
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych i Budownictwa Rolniczego w Kosowie k/Radomia
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "Blandex" Spółka z o.o. w Radomiu
Przedsiębiorstwo Wytwórczo-Usługowo-Handlowe "Tramp" S-ka z o.o. Radom
Przedsiębiorstwo Zagraniczne "Radumex" w Nieczatowie
Przedsiębiorstwo Zagraniczne w Polsce "Bradimpex" w Radomiu
Przedsiębiorstwo Zagraniczne w Polsce "Bungala" w Podlesiu Mleczkowskim
Przedsiębiorstwo Zagraniczne w Polsce "Sofix" w Radomiu
Przedsiębiorstwo Zagraniczne w Polsce "Sofix" w Radomiu
Przesiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa "Transbud" Radom
Przychodnia Lekarska Specjalistyczna "Zdrowie" w Radomiu
Przysuska Spółdzielnia Pracy w Przysusze
Przysuska Spółdzielnia Pracy w Przysusze
Radomska Centrala Materiałów Budowlanych i Chemicznych w Radomiu
Radomska Fabryka Farb i Lakierów w Radomiu
Radomska Fabryka Farb i Lakierów w Radomiu
Radomska Fabryka Wyrobów Metalowych "Polmetal" w Radomiu
Radomska Remontowo-Budowlana Spółdzielnia Pracy "Domont" w Radomiu
Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Radomska Spółdzielnia Niewidomych w Radomiu
Radomska Spółdzielnia Pracy Przemysłu Skórzanego "Asko-Sport" w Radomiu
Radomska Spółdzielnia Pracy Przemysłu Skórzanego "Asko-Sport" w Radomiu
Radomska Wytwórnia Telefonów "Telkom" w Radomiu
Radomska Wytwórnia Telefonów w Radomiu
Radomskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Radomiu
Radomskie Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej w Radomiu
Radomskie Przedsiębiorstwo Handlu Artykułami Technicznymi "Elmet" w Radomiu
Radomskie Przedsiębiorstwo Handlu Artykułami Technicznymi "Elmet" w Radomiu
Radomskie Przedsiębiorstwo Inżynieryjne w Radomiu
Radomskie Przedsiębiorstwo Produkcji lesnej "Las" w Radomiu
Radomskie Przedsiębiorstwo Produkcji Leśnej "Las" w Radomiu
Radomskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego w Radomiu
Radomskie Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Radomiu
Radomskie Zakłady Ceramiki Budowlanej w Radomiu
Radomskie Zakłady Garbarskie w Radomiu
Radomskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych w Radomiu
Radomskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych w Radomiu
Radomskie Zakłady Mechanizacji Budownictwa "Zremb" w Radomiu
Radomskie Zakłady Przemysłu Skórzanego "Radoskór"
Radomskie Zakłady Przemysłu Skórzanego "Radoskór"
Radomskie Zakłady Przemysłu Skórzanego "Radoskór"
Radomskie Zakłady Przemysłu Skórzanego "Radoskór"
Rejonowa Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Bialobrzegach
Rejonowa Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Radomiu
Rejonowa Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Szydłowcu
Rejonowa Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska w Garbatce
Rejonowa Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska w Kozienicach
Rejonowa Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska w Kozienicach
Rejonowa Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska w Kozienicach
Rejonowa Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska w Radomiu
Rejonowa Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska w Zwoleniu
Robotnicza Spółdzielnia "Opakowanie" w Radomiu
Robotnicza Spółdzielnia Pracy "Wytwórnia Chemiczna" w Radomiu
Robotnicza Spółdzielnia Pracy "Wytwórnia Chemiczna" w Radomiu
Robotnicza Spółdzielnia Pracy "Wytwórnia Chemiczna" w Radomiu
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Jastrzębiu
Rzemieślnicza Spółdzielnia "Wielobranżowa" w Pionkach
Spółdzielcze Gospodarstwo Rolne Kółek Rolniczych w Szydłowcu
Spółdzielcze Gospodarstwo Rolne Kółek Rolniczych w Szydłowcu
Spółdzielcze Przedsiębiorstwo Produkcji Prefabrykatów Budownictwa Wiejskiego w Zygmuntowie
Spółdzielcze Zrzeszenie Pomocy w Budownictwie Domków Jednorodzinnych w Pionkach
Spółdzielczy Dom Handlowy "Sezam" w Radomiu
Spółdzielnai Pracy "Przyszłość" w Radomiu
Spółdzielnai Pracy Cholewkarzy "Unia" w Radomiu
Spółdzielnai Pracy Obuwia i Wyrobów Skórzanych "Przodownik" w Radomiu
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Garbatce
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Gowarczowie
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Grabowie n/Policą
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Grójcu
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Kozienicach
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Przysusze
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Rusinowie
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Zwoleniu
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Zwoleniu
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nasz Dom" w Radomiu
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nasz Dom" w Radomiu
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nasz Dom" w Radomiu
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nasz Dom" w Radomiu
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Południe" w Radomiu
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Ustronie" w Radomiu
Spółdzielnia Ogrodnicza w Grójcu
Spółdzielnia Ogrodnicza w Grójcu
Spółdzielnia Ogrodnicza w Grójcu
Spółdzielnia Pracy "Chemimet" w Radomiu
Spółdzielnia Pracy "Chemimet" w Radomiu
Spółdzielnia Pracy "Chemimet" w Radomiu
Spółdzielnia Pracy "Chemimet" w Radomiu
Spółdzielnia Pracy "Jedlimex" w Jedlni Letnisko
Spółdzielnia Pracy "Jedlimex" w Jedlni Letnisko
Spółdzielnia Pracy "Jedlimex" w Jedlni Letnisko
Spółdzielnia Pracy "Jedlimex" w Jedlni Letnisko
Spółdzielnia Pracy "Nowator" w Radomiu
Spółdzielnia Pracy "Pilica' w Białobrzegach
Spółdzielnia Pracy "Pilica' w Białobrzegach
Spółdzielnia Pracy "Pilica" w Białobrzegach
Spółdzielnia Pracy "Powiśle" w Lipsku
Spółdzielnia Pracy "Powiśle" w Lipsku
Spółdzielnia Pracy "Powiśle" w Lipsku
Spółdzielnia Pracy "Powiśle" w Lipsku
Spółdzielnia Pracy "Przyszłość" w Grójcu
Spółdzielnia Pracy "Przyszłość" w Grójcu
Spółdzielnia Pracy "Przyszłość" w Grójcu
Spółdzielnia Pracy "Rękodzieło" w Radomiu
Spółdzielnia Pracy "Rękodzieło" w Radomiu
Spółdzielnia Pracy "Rękodzieło" w Radomiu
Spółdzielnia Pracy "Rozwój" w Radomiu
Spółdzielnia Pracy "Współpraca" w Radomiu
Spółdzielnia Pracy Artykułów Skórzanych "Asko-Współpraca" w Radomiu
Spółdzielnia Pracy Artykułów Skórzanych "Asko-Współpraca" w Radomiu
Spółdzielnia Pracy Chemiczno-Wytwórcza "Spoiwo" w Radomiu
Spółdzielnia Pracy Chemiczno-Wytwórcza "Spoiwo" w Radomiu
Spółdzielnia Pracy Garbarskiej "Żakowice" w Radomiu
Spółdzielnia Pracy im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu
Spółdzielnia Pracy im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu
Spółdzielnia Pracy im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu
Spółdzielnia Pracy im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu
Spółdzielnia Pracy Obuwia i Wyrobów Skórzanych "Przodownik" w Radomiu
Spółdzielnia Pracy Przetwórstwa Spożywczego w Radomiu
Spółdzielnia Pracy Stolarzy "Rozwój" w Radomiu
Spółdzielnia Pracy Stolarzy "Rozwój" w Radomiu
Spółdzielnia Pracy Stolarzy "Rozwój" w Radomiu
Spółdzielnia Pracy Szewców i Cholewkarzy "Unia" w Radomiu
Spółdzielnia Pracy Wyrobów Zabawkarskich "Radomianka" w Radomiu
Spółdzielnia Pracy Wyrobów Zabawkarskich "Radomianka" w Radomiu
Spółdzielnia Pracy Wytwórczości Różnej "Nowator" w Radomiu
Spółdzielnia Pracy 'Żakowice" w Radomiu
Spółdzielnia Rzemieslnicza Rzemiosł Różnych w Radomiu
Spółdzielnia Rzemieślnicza "Budowlana" w Radomiu
Spółdzielnia Rzemieślnicza "Budowlana" w Radomiu
Spółdzielnia Usług Rolniczych w Chynowie z siedzibą w Drwalewie
Spółka Rzemieślnicza Rzemiosł Różnych w Radomiu
Szydłowiecka Spółdzielnia Pracy w Szydłowcu
Szydłowiecka Spółdzielnia Pracy w Szydłowcu
Szydłowieckie Zakłady Kamienia Budowlanego w Szydłowcu
Transportowo-Motoryzacyjna Spółdzielnia Pracy "SPTM" w Radomiu
Transportowo-Motoryzacyjna Spółdzielnia Pracy "SPTM" w Radomiu
Urząd Miasta i Gminy w Grójcu
Urząd Skarbowy w Grójcu
Warecka Wytwórnia Win w Warce
Wojewódzka Spółdzielnia Budownictwa Wiejskiego w Białobrzegach
Wojewódzka Spółdzielnia Budownictwa Wiejskiego w Białobrzegach Zakład w Ciepielowie
Wojewódzka Usługowa Spółdzielnia Pracy w Radomiu
Wojewódzka Usługowa Spółdzielnia Pracy w Radomiu
Wojewódzki Związek Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Radomiu
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplej w Radomiu
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplej w Radomiu
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplej w Radomiu
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplej w Radomiu
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego w Radomiu
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego w Radomiu
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego w Radomiu
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego w Radomiu
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego w Radomiu
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego w Radomiu
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego w Radomiu
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego w Radomiu
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego w Radomiu
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Hurtu Spożywczego w Radomiu
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego w Radomiu
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego w Radomiu
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Turystyczne "Hotel Europa" w Radomiu
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Turystyczne "Radom-Turist" w Radomiu
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Radomiu
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Radomiu
Wytwórczo-Usługowa Spółdzielnia Pracy "Iłżanka" w Iłży
Wytwórczo-Usługowa Spółdzielnia Pracy w Radomiu
Wytwórczo-Usługowa Spółdzielnia Pracy w Radomiu
Wytwórczo-Usługowa Spółdzielnia Pracy w Radomiu
Wytwórnia Części Zamiennych w Radomiu
Wytwórnia Części Zamiennych w Radomiu
Wytwórnia Kosmetyków "Delta" S-ka z o.o. w Szydłówku
Wytwórnia Prefabrykatów Budownictwa Telekomunikacyjnego w Radomiu
Wytwórnia Urządzeń Instalacji Przemysłowych "Termowent" w Radomiu
Wytwórnia Urządzeń Instalacji Przemysłowych "Termowent" w Radomiu
Zakład Budowlano-Montażowy Energetyki w Radomiu
Zakład Budowlano-Montażowy Energetyki w Radomiu
Zakład Części Samochodowych w Iłży
Zakład Części Samochodowych w Iłży
Zakład Elektroniki Przemysłowej "Profel" w Szydłowcu
Zakład Inwestycji i Budownictwa WZSR "Samopomoc Chłopska" w Radomiu
Zakład Prefabrykatów Betonowych Energetyki w Kozienicach
Zakład Produkcji Wafli Andrzej Augustyn w Pionkach
Zakład Produkcji Zabawek w Białobrzegach
Zakład Przemysłu Odzieżowego "Modar" w Radomiu
Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego "Hortex" w Lipsku
Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego "Hortex" w Skrzyńsku
Zakład Remonotowo-Budowlany w Jedlni Kościelnej - Adam Duma
Zakład Sprzętu Oświetleniowego "Polam-Radom" w Radomiu
Zakład Sprzętu Oświetleniowego "Polam-Radom" w Radomiu
Zakład Tapicerki Samochodowej w Grójcu
Zakład Usług Radiowo-Telewizyjnych w Radomiu
Zakład Wyrobu Opakowań z Papieru i Tektury w Radomiu Zbigniew Czarnecki
Zakład Zespołów Samochodwoych w Lipsku
Zakłady Budownictwa Kolejowego w Radomiu
Zakłady Graficzne S-ka z o.o. w Radomiu
Zakłady Jajczarsko-Drobiarskie w Radomiu
Zakłady Materiałów Ogniotrwałych w Radomiu
Zakłady Mechanizacji Budownictwa "Zremb" w Radomiu
Zakłady Metalowe "Łucznik" w Radomiu
Zakłady Metalowe "Łucznik" w Radomiu
Zakłady Metalowe "Łucznik" w Radomiu
Zakłady Metalowe "Łucznik" w Radomiu
Zakłady Metalowe 'Łucznik" w Radomiu
Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Radomiu
Zakłady Piwowarskie w Warce
Zakłady Płytek Ceramicznych "Przysucha" w Skrzyńsku
Zakłady Płytek Ceramicznych "Przysucha" w Skrzyńsku
Zakłady Płytek i Wyrobów Sanitarnych w Radomiu
Zakłady Produkcyjno-Remontowe Energetyki w Radomiu
Zakłady Przemysłu Skórzanego "Radoskór" w Radomiu
Zakłady Przemysłu Tytoniowego w Radomiu
Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego "Hortex" w Lipsku
Zakłady Przetwórstwa Spożywczego Maków k. Radomia
Zakłady Rzemieślnicze Cechu Rzemiosł Różnych w Radomiu
Zakłady Tworzyw Sztucznych "Pronit" w Pionkach
Zakłady Tworzyw Sztucznych "Pronit" w Pionkach
Zakłady Tworzyw Sztucznych "Pronit" w Pionkach
Zakłady Tworzyw Sztucznych "Pronit" w Pionkach
Zakłady Wyrobów Azbestowo-Cementowych w Wierzbicy
Zakłady Wyrobów Azbestowo-Cementowych w Wierzbicy
Zakłady Wytwórcze Urządzeń Rozrywkowych "Rozmet" w Chlewiskach
Zakłady Wytwórcze Urządzeń Rozrywkowych "Rozmet" w Chlewiskach
Zjednoczone Zakłady "Igloopol" S.A. w Dębicy Zakłady Rolno-Przemysłowo-Handlowe w Radomiu
Zjednoczone Zakłady "Igloopol" S.A. w Dębicy Zakłady Rolno-Przemysłowo-Handlowe w Radomiu

Language of the material

polski

Record creator


Aktotwórca:

Izba Skarbowa w Radomiu


Inne nazwy twórcy:

Content provider

Archiwum Państwowe w Radomiu

(ul. Wernera 7, 26-600 Radom)

Rate this content

Was this content helpful? Let Archives Portal Europe and the archival institution know what you think.

Add feedback

Contact this institution

Feedback is sent directly to the institution holding this material and should preferably be submitted in English or in the language of the institution, if possible. The institution will aim at getting back to you as soon as possible to help you with your request, though you might need to allow between two and four weeks for this depending on the current workload at the institution.

Not all required fields have been filled in.

Full name*

Your full name is required

Email address*

Your email address is required

Your message*

A message is required

Archives Portal Europe help guide

Please select amongst the relevant tips we can help with. If you still have questions, please do not hesitate to contact us, and we will be in touch as soon as possible.

Starting your search here will include all content available in Archives Portal Europe. Simply enter your keyword(s) and hit the search button. Wrap fixed expressions in quotation marks, e.g. “French Revolution”. Check the box to “Search each term separately” in case you are looking for documents containing at least one word, but not necessarily all keywords; this will also allow you to search for the same term in multiple languages at the same time (e.g. “French Revolution” “Révolution Française”). You can also use wildcards - find more about Research Tools here. If you would like to use more specific settings, try our Advanced search

The additional advanced search options give you the possibility to focus your search in:

 • archival documents (Search in archives),
 • names of person and organisations that created, worked with and maintained these documents (Search in names),
 • Institutions currently holding the documents (Search in institutions).

When searching with multiple terms at the same time, wrap fixed expressions in quotation marks (e.g. "French Revolution"), or check the box "Search each term separately" in case you are looking for either one term of the other. This will also allow you to search for the same term in multiple languages (e.g. "French Revolution" "Révolution française"). You can also choose one of the suggestions matching your search term once you start typing.

This will only show results that include documents that have been digitised and are available online

Use this option to search only one or more keywords, rather than all of them

Select where your search terms should appear specifically inside the archival description:

 • Title: search terms will appear in the title, or name, of the description
 • Content Summary: search terms will appear in the main description of the document or of the collection
 • Reference code: it is the identifier of the archival material as provided by the institution. Use this option if you know the exact reference code of the material you are looking for

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person.
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation.

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the description of the archive:

 • Name: search term appears in the name of the institution. It can be the full name of an archival institution or only parts of it.
 • Place: search term appears in the address or area of the institution. It can be the city or town, where the archival institution is located or any other place of importance (e.g. previous locations)

 • A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds, up to item level.
 • A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • A source guide is a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions.
  You can filter by one or more entity types:
 • A person (e.g. John Locke, or Jean Jaques Rousseau);
 • A family (e.g. Bonaparte, or Helgason);
 • A corporate body, i.e. the name of an institution, organisation, or company (e.g. Ministerie van Justitie, or Electro Mecánica Antonio Armentano)

Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions:

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Enter a start and/or end date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01-01-1900 for 1 January 1900. This will allow you to focus your search on a specific period of time. You can use the calendar function or type directly in the text field. The checkbox "Exact date search" concentrates the search on one specific date.

Check "View in context" to view the results in the hierarchical structure of archives.

 • Choose "List view" to view the results in a simple list, ordered according to relevance or date
 • Choose "Context view" to view the results in the hierarchical structure of the holding archives.

For more details see Research Tools

Please sign in to save your searches.

A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.

A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level.

You can filter results by selecting one or more countries of interest. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by one or more holding archival institutions. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can select to view results from a specific Finding Aid, i.e., a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter by type of descriptive document:

 • "Holdings Guide": an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • "Source guide": a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions. a description of the archival collections available. Similar to Holdings guides
 • "Finding aid" provides more detailed descriptions of the archival materials of specific collections or fonds

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting "Fonds description" for a general overview or "Other descriptions" for item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting only those containing digital objects, i.e. the link to the digitised version of the archival material you are looking for. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of digital object you are interested in:

 • Text: most documental material, such as administrative records, letters, manuscripts etc.
 • Image: includes photographs, posters, maps.
 • Sound: sound recording with no images
 • Video: moving images with or without sound
 • Unspecified: indicates that the holding institution has not specified the type of digital object
 • 3D: 3-d digital objects

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers)

 • Full dates includes normalised date information available for date-based searches. It is recommended to combine this selection with the filters "Start timespan" and "End timespan" for more details.
 • Only descriptive dates provides the date information in human-readable format.
 • No date either includes documents where the creation date is unknown, or where date information is not in a machine-readable format

Please note that not all documents contain a machine-readable date. More information here

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the earliest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the latest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting one or more topics of interest. Please note that this filter will only include materials where the topic has been assigned and is therefore in a machine-readable format. Read how to assign a topic to documents on the Topics page. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation

You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of entities:

 • Person (e.g., John Locke or Jean Jaques Rousseau)
 • Family (e.g., the family Bonaparte)
 • Corporate body (an institution, organisation, or company, e.g. the "Ministerie van Justitie")
You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the type of holding institution. Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions.

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Write your message in your own language and use this drop-down menu to have your message translated into English or in the language of the institution for a swifter response. By checking this box and selecting a language you will send your original message along with the translated version

What kind of suggestion would you like to make?

 • Assign to topic: assign this record to one of our Topics. Topics are created following the Unesco Thesaurus
 • Suggest translation: If you have translated this archival description or the documents themselves, please send it to us as a .doc or .pdf file
 • Connect to another resource: If this object relates to another resource in Archives Portal Europe, or anywhere else on the web (e.g., an article on Wikipedia), you can suggest it to be linked to this resource
 • Other: If you have any other relevant material, such as a transcription of the document, please upload it and let us know here

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Licence

This object is not or no longer protected by copyright and has been labelled with the Public Domain Mark. It can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Public Domain Dedication. All possible existing rights in the content are waived, and the object can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution (BY) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object, even commercially, as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Share Alike Licence

This is a test area to fill out all the copyright details for NoDerivs

This is a test area to fill out all the copyright details for NonCommercial

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, No Derivates (BY-ND) licence. You can copy and redistribute the object, even commercially, as long as no alteration is made to the object and you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial (BY-NC) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, ShareAlike (BY-NC-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and as long as you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, No Derivates (BY-NC-ND) licence. You can copy and redistribute the object for non-commercial use only, as long as no alteration is made to the object and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

Return to search Make a suggestion Contact this institution