Return to search

Związek Bojowników o Wolność i Demokrację. Zarząd Wojewódzki w Radomiu

[1950] 1975-1990 [2003] Reference: PL/58/PL-58-1133/0

View context

Poland
Archiwum Państwowe w Radomiu

Finding aid sub-groups

Sebastian Piątkowski, Urszula Pietrzak
2008-04-01
Archiwum Państwowe w Radomiu
polski

Scope and content

Zawartość

1. Materiały dotyczące zjazdów delegatów z lat 1971-2002 (sygn. 1-7) 2. Protokoły posiedzeń Zarządu z lat 1950-1955 (sygn. 2), statuty i regulaminy z lat 1985-2000 (sygn. 122) 3. Korespondencja Zarządu z lat 1961-2001 (sygn. 3) 4. Materiały Komisji Zarządu: Ideowo-Wychowawczej, Wychowawczej i Współpracy z Młodzieżą, Odznaczeń i Awansów, Porad Prawnych, Socjalno-Bytowej, Spraw Członkowskich, Weryfikacyjnej, Historycznej oraz Zespołu do Spraw Archiwum z lat 1960-2003 (sygn. 4-20, 123) 5. Materiały Komisji Rewizyjnej z lat 1971-2001 (sygn. 21) 6. Materiały Sądu Koleżeńskiego z lat 1970-1989 (sygn. 22) 7. Materiały Środowiska: Polaków – Byłych Żołnierzy Armii Radzieckiej z lat 1981-1998 (sygn. 23), Żołnierzy 72. Pułku Piechoty im. Dionizego Czchowskiego z lat 1966-1974 (sygn. 24), Żołnierzy Armii Ludowej z lat 1990-2002 (sygn. 107), Żołnierzy Armii Krajowej z lat 1994-2002 (sygn. 108), byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych z lat 1996-1997 (sygn. 109), Żołnierzy Września 1939 r. z roku 2000 (sygn. 110) 8. Dane dotyczące kół terenowych Związku: stanu ilościowego oraz obsady kierowniczej z lat 1970-2001 (sygn. 25-26), korespondencja nadesłana do Zarządu z kół terenowych w mieście Radomiu i w województwie radomskim 1969-2002 (sygn. 27-38), protokoły zebrań sprawozdawczo wyborczych i informacje przedstawicieli władz Związku z udziału w nich z lat 2001-2002 (sygn. 111-112), sprawozdania statystyczne z działalności kół w 1987 r. i finansowe za lata 1986-1988 (sygn. 114-115), protokoły kontroli kas i plany dochodów kół z lat 2001-2002 (sygn. 116), materiały dotyczące podporządkowania kół w Błędowie, Grójcu i Mogielnicy warszawskiemu okręgowi Związku z lat 1998-2001 (sygn. 113) 9. Materiały dotyczące funkcjonowania Domu Weterana Walki i Pracy w Radomiu z lat 1985-1988 (sygn. 117) 10. Wycinki prasowe dotyczące działalności Związku z lat 1979-1981 (sygn. 39) 11. Materiały dotyczące wyjazdu kombatantów na uroczystości 50 Rocznicy Bitwy o Monte Cassino z lat 1993-1994 (sygn. 118), udziału we wznoszeniu pomników itp. z lat 1983-1997 (sygn. 126) 12. Ewidencja miejsc pamięci narodowej w województwie radomskim z lat 1960-2001 (sygn. 40) 13. Teksty artykułów i not nadsyłanych przez Zarząd i osoby z nim związane do publikacji w pismach „Polsce Wierni” i „Głos Kombatanta Armii Ludowej” z lat 1995-2002 (sygn. 41) 14. Wykazy, ankiety i karty ewidencyjne kombatantów oraz zaświadczenia o przynależności do Związku, weryfikacji kandydatów i członków, pomocy socjalnej dla członków Związku z lat 1975-2001 (sygn. 42-46, 124-125) 15. Korespondencja i wnioski o mianowanie kombatantów na wyższe stopnie w Korpusie Rezerwy i uhonorowanie ich odznaczeniami, krzyżami, medalami, odznakami pamiątkowymi, zatwierdzenie odznaczeń nadanych w czasie wojny z lat 1976-2003 (sygn. 47-48, 127-165) 16. Wykazy odznaczonych kombatantów z lat 1976-1999 (sygn. 49) 17. Klepsydry zmarłych kombatantów z lat 1966-1988 (sygn. 50) 18. Fotografie dokumentujące życie wewnętrzne Związku oraz uroczystości, akademie, spotkania rocznicowe itp. z lat 1957-2000 (sygn. 51-54), rozbiórkę Pomnika Wdzięczności Armii Czerwonej w Radomiu z roku 1990 (sygn. 121) 19. Relacje, pamiętniki i wspomnienia kombatantów z lat 1957-2000 (sygn. 55-106, 119-120).

Record creators history

Dzieje ustrojowe

Związek Bojowników o Wolność i Demokrację (ZBoWiD) powstał na ogólnopolskim kongresie zjednoczeniowym organizacji kombatanckich, odbytym w Warszawie w dn. 1-2 września 1949 r. W jego skład weszły (ulegając tym samym samorozwiązaniu) m.in. Związki: Czerwonych Kosynierów, Dąbrowszczaków, Obrońców Westerplatte, Obrońców Wybrzeża, byłych Uczestników Walk Zbrojnych o Niepodległość i Demokrację, byłych Więźniów Politycznych, Weteranów Walk Rewolucyjnych 1905 r., Weteranów Powstań Śląskich i Wielkopolskich oraz Żydów byłych Uczestników Walki Zbrojnej z Faszyzmem. Do podstawowych celów organizacji zaliczano: „pogłębianie wśród członków uczuć socjalistycznego patriotyzmu, wierności ludowej Ojczyźnie oraz wychowywanie ich w duchu międzynarodowej solidarności z ludźmi innych narodów, walczącymi o pokój, demokrację oraz narodowe i społeczne wyzwolenie”; współdziałanie z innymi organizacjami politycznymi i społecznymi na rzecz budowy Polski i umacniania jej prestiżu w świecie; „popularyzowanie postępowych i patriotycznych tradycji walk narodowo-wyzwoleńczych, zbieranie materiałów dotyczących historii walk o wolność i demokrację, ochrona pamiątek i miejsc związanych z walką i męczeństwem Narodu”; roztaczanie opieki nad członkami Związku i ich rodzinami, rodzinami zmarłych członków Związku oraz rodzinami poległych i pomordowanych bojowników o wolność i demokrację. Jesienią 1949 r. w całym kraju trwała akcja scalania struktur wymienionych oraz innych organizacji kombatanckich, która objęła również Radom (scalenie to zostało sfinalizowane tutaj 1 października wspomnianego roku). Powstałe w ten sposób Koło ZBoWiD w Radomiu rozpoczęło działalność z dniem 21 listopada 1949 r., zrzeszając 850 członków i 472 tzw. podopiecznych (wdowy i sieroty po poległych uczestnikach walk zbrojnych o niepodległość). Brak jest niestety jakichkolwiek informacji na temat obszaru działalności Koła; możemy jedynie domniemywać, że początkowo zrzeszało ono weteranów zamieszkujących w Radomiu oraz powiatach: iłżeckim, kozienickim i radomskim. Ponieważ Związek posiadał strukturę organizacyjną dostosowaną do podziału administracyjnego kraju, bardzo szybko lokalne struktury ZBoWiD uzyskały rangę koła powiatowego. Podkreślić należy, że do 1951 r. cieszyły się one dużą autonomią, przechowując we własnej siedzibie akta personalne członków oraz posiadając własne konto bankowe. W latach 1951-1956 r. w całym kraju struktury Związku zostały wciągnięte w akcje polityczne władz państwowych, zaniedbując w ten sposób podstawowe cele statutowe i tracąc wiarygodność społeczną. Na tym tle na fali tzw. Października 1956 r. pojawiły się liczne wnioski o rozwiązanie organizacji, które jednak rozrzucono. Oddział Powiatowy ZBoWiD w Radomiu rozbudował w następnych latach swe szeregi, przyjmując do grona członków żołnierzy Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. W 1957 r. przy Zarządzie funkcjonował wyodrębniony sekretariat, działy: organizacyjno-prawny i socjalny oraz Komisje: Socjalno-Bytowa, Młodzieżowa, Weryfikacyjna, Mieszkaniowa, Ochrony Pomników Walk i Męczeństwa, a także Historyczno-Archiwalna. Jak sugerują źródła, w końcu lat sześćdziesiątych kompetencje terytorialne oddziału wyszły poza powiat radomski, w związku z czym zaczął on tworzyć koła terenowe m.in. w powiatach kozienickim i przysuskim. Działalność Oddziału koncentrowała się na wyjednywaniu członkom rent i emerytur, składaniu w imieniu kombatantów wniosków o przyznanie medali i odznaczeń, organizowanie dla weteranów pomocy lekarskiej i sanatoryjnej. ZBoWiD organizował również uroczystości patriotyczne i rocznicowe, uczestniczył w budowie pomników, obelisków i tablic pamiątkowych, postulował do władz lokalnych (m.in. w samym Radomiu) o dokonanie zmian nazw ulic i placów, propagował gromadzenie pamiątek historycznych i uzupełnianie nimi zbiorów muzealnych, organizował spotkania kombatantów z młodzieżą szkolną. W 1971 r. Oddziałowi podlegało 26 kół (kolejne znajdowały się w stadium organizacyjnym), w tym: 15 miejskich (w ramach dzielnic), 5 przyzakładowych w mieście (Milicja Obywatelska, Radomskie Zakłady Przemysłu Skórzanego „Radoskór”, Zakłady Metalowe im. Gen. Waltera, Technikum Przemysłu Skórzanego, Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych) i 6 terenowych (Jedlińsk, Jedlnia Letnisko, Mniszek, Niedarczów, Skaryszew, Tomaszów). Skupiało się w nich 1656 członków, w tym 208 tzw. podopiecznych. Ruch osobowy był bardzo silny: w latach 1968-1971 do Związku przyjęto ok. 500 nowych członków, a równocześnie skreślono z ewidencji ok. 200 (nie biorących udziału w pracach organizacji). We wspomnianym roku przy Zarządzie oddziału działało też 6 Komisji stałych: Weryfikacyjna, Historyczna (w jej ramach działały Zespoły: Kroniki Oddziału, Pamiętnikarstwa i Historyczny), Upamiętniania Miejsc Straceń, Współpracy z Młodzieżą, Socjalno-Bytowa i Odznaczeniowa oraz 4 Komisje Środowiskowe: Weteranów Walk Rewolucyjnych z lat 1905-1907, Weteranów Powstań Śląskich i Wielkopolskich), Byłych Żołnierzy 72. Pułku Piechoty, Byłych Więźniów Obozów Koncentracyjnych). W lipcu 1975 r., w związku z wprowadzeniem w życie nowego podziału kraju, władze centralne Związku podjęły decyzję o dostosowaniu doń własnych i terenowych struktur organizacyjnych. Na tym tle z dniem 18 lipca 1975 r. w Radomiu powołany został Zarząd Wojewódzki ZBoWiD, który rozpoczął działalność na obszarze nowoutworzonego województwa radomskiego. W 1978 r. podlegały mu 44 koła terenowe, w tym 13 miejskich (6 z nich działało w samym Radomiu) i 31 gminnych, skupiające 6120 kombatantów. Przy Zarządzie utworzono też pięć Komisji Wojewódzkich: Weryfikacyjną, Odznaczeń i Awansów, Ideowo-Wychowawczą i Współpracy z Młodzieżą, Historyczną oraz Socjalno-Bytową. W latach osiemdziesiątych liczebność członków struktur podporządkowanych Zarządowi Wojewódzkiemu ZBoWiD w Radomiu ulegała stałemu wzrostowi. W 1984 r. było ich 12510, a w roku 1989 – 157703; dominowali wśród nich żołnierze ruchu oporu, żołnierze Września 1939 r. i uczestnicy walk o tzw. utrwalanie władzy ludowej. Warto zauważyć, że między 1984 a 1989 r. w szeregi Związku przyjęto aż 8946 nowych członków. Działalność radomskiego zarządu ZBoWiD posiadała charakter wielopłaszczyznowy. Do głównych zadań należało nadal świadczenie materialnej opieki dla kombatantów, bazujące na wypłacaniu zapomóg, organizowaniu bezpłatnych badań lekarskich w Wojewódzkiej Przychodni Lekarskiej „Kombatant”, a także udziale w budowie Domów Weterana Walki i Pracy w Radomiu i Tomczycach oraz Spółdzielczego Domu Kombatanta w Radomiu. Związek pośredniczył również w nadawaniu członkom orderów, krzyży, medali i odznak resortowych, a także awansowaniu ich na wyższe stopnie oficerskie w ramach korpusu rezerwy. Bardzo dużą wagę przykładano również do organizowania obchodów i uroczystości patriotycznych oraz spotkań i pogadanek o tematyce historycznej dla młodzieży; współpracowano też ścisłe z ponad 70 Kołami Przyjaciół ZBoWiD, skupiającymi młodzież szkolną. Zwołany w 1994 r. ogólnopolski kongres Związku przyjął dlań nowy statut i zarazem nową nazwę w brzmieniu: Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych (ZKRPiBWP). W związku z tym w kwietniu 1994 r. powołano Zarząd Wojewódzki ZKRPiBWP, utrzymując jednak dawną strukturę organizacyjną i podstawowe formy pracy. Te ostatnie zostały jednak poszerzone m.in. o zacieśnianie współpracy z innymi organizacjami kombatanckimi, zapewnienie kołom terenowym bazy lokalowej i materialnych podstaw działalności, nasilenie współpracy z ośrodkami pomocy społecznej i innymi strukturami opiekuńczo-medycznymi. Ważną platformą działań stała się powołana w 1995 r. Rada Kombatancka przy Wojewodzie Radomskim. W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych Zarząd Wojewódzki ZKRPiBWP w Radomiu składał się z 43 osób, spośród których wyłoniono 10-osobowe Plenum. Pion wykonawczy tworzył Prezes (zatrudniony na pełnym etacie), dwaj Wiceprezesi, Skarbnik i Sekretarz. Przy Zarządzie działały Komisje Wojewódzkie: Socjalno-Bytowa i Ochrony Zdrowia, do Spraw Członkowskich, Historyczna oraz Odznaczeń i Awansów; funkcjonowała również Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński. W 1997 r. Związek zrzeszał 7639 członków zwyczajnych oraz 4495 członków podopiecznych (wdowy i sieroty po kombatantach), skupionych w 51 kołach terenowych (w tym 7 w samym Radomiu) o bardzo różnej liczebności (największe koło - „Śródmieście” w Radomiu skupiało 1333 osoby, a najmniejsze – w Wieniawie, 25 osób). Członkowie Związku skupiali się też w Środowiskach: Polaków byłych Żołnierzy Armii Czerwonej, Żołnierzy Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Żołnierzy Gwardii i Armii Ludowej, Byłych Więźniów Obozów Koncentracyjnych. W związku z wejściem w życie nowego podziału administracyjnego kraju i likwidacją województwa radomskiego, Zarząd Wojewódzki ZKRPiBWP w Radomiu został z dniem 4 grudnia 1998 r. przekształcony w Zarząd Okręgowy, któremu podlegał jednak dawny obszar działania, z biegiem czasu jednak nieco umniejszony (w 1999 r. Koła Związku w Błędowie, Grójcu i Mogielnicy przeszły na własną prośbę pod nadzór Zarządu Okręgowego w Warszawie, a w 2000 r. postąpiło tak koło w Gowarczowie, przechodząc pod nadzór zarządu w Kielcach). Dodać warto, że w związku ze śmiercią wielu członków Związku z kilku kołach pojawiły się trudności ze skompletowaniem składów organów statutowych. W związku z powyższym w 2001 r. zlikwidowano koła w Magnuszewie i Sieciechowie (członkowie przeszli do Kozienic) oraz połączono koła w Lwowie i Odrzywole oraz w Jedlni Letnisko z kołem „Radoskór” w Radomiu. W wyniku tych przeobrażeń w 2001 r. Zarządowi Okręgowemu ZKRPiBWP w Radomiu podlegały 43 koła terenowe, skupiające 8205 osób, w tym 4272 członków zwyczajnych i 3933 członków podopiecznych.

System of arrangement

Układ akt w zespole

 • 01 Kongresy ogólnopolskie
 • 02 Zjazdy delegatów
 • 03 Zarząd
 • 04 Komisje i Zespoły Zarządu
 • 05 Komisja Rewizyjna
 • 06 Sąd Koleżeński
 • 07 Rady środowiskowe
 • 08 Koła terenowe
 • 09 Działalność merytoryczna
 • 10 Członkowie
 • 11 Fotografie
 • 12 Relacje i wspomnienia

Conditions governing access

Dostępność

tak

Other finding aids

Informacje o innych pomocach ewidencyjnych

inwentarz książkowy

Extent

165 j.a. jednostka archiwalna, 1.72 mb. metr bieżący

Genre of the material

aktowe materiały archiwalne - 165 j.a. 1.72 mb.

Extent

0 j.a. jednostka archiwalna, 0 mb. metr bieżący

Keywords

Indeks geograficzny

Geographic names:
Białobrzegi
Białobrzegi
Błędów
Błotnica
Borkowice
Chlewiska
Chotcza
Ciepielów
Drzewica
Drzewica
Garbatka
Gielniów
Gielniów
Głowaczów
Gniewoszów
Gowarczów
Grójec
Iłża
Jasatrząb
Jedlińsk
Jedlnia Letnisko
Kazanów
Klwatka
Kozienice
Lipsko nad Wisłą
Magnuszew
Mogielnica
Nowe Miasto nad Pilicą
Odrzywół
Orońsko
Pionki
Policzna
Przyłęk
Przysucha
Przytyk
Radom
Radom
Radom
Rzeczniów
Sieciechów
Sienno
Skaryszew
Solec nad Wisłą
Stromiec
Szydłowiec
Warka
Wieniawa
Wierzbica
Zwoleń
Żdżary

Indeks osobowy

Personal names:Adamczyk Stanisław Ajdels Bernard Alberski Tadeusz Ambroziak Bolesław Ambrozik Józef Anuszewski Henryk Atrasik Anna Baczkowski Piotr Badowski Antoni Bajor Irena Bajor Irena Balcerowski Jan Banasiak Władysław Banasik Roman Banasik Roman, Grzegorz Banasik Walenty Baran Marian Barcikowski Tadeusz Barszcz Józef Bartosiewicz Władysław Baryłka Wacław Basaj Stanisław Bauer Jadwiga Baziuk Jan Bednarczyk Regina Bednarek Benedykt Bednarek Stanisław Bedyński Jan Bembińska Halina Benisławski Witold Bernacik Maria Bęc Jan Będziński Leonard Bielecki Henryk Bieniek Józef Bińkowski Wacław Blomberg Andrzej Blomberg Andrzej Bochnia Józef-Jerzy Boczek Józef Bogatek Filip Bogdański Zygmunt Bordzio Witold Borkowski Zygmunt Borowiecki Czesław-Jan Borysiewicz Tadeusz Borysiewicz Tadeusz Bredel Tadeusz Brych Roman Brymor Ludwik Brymor Ludwik Buczyńska Krystyna Budzisz Stefan Budzyński Stanisław Bugalski Bogdan Bujak Stanisław Bujanowicz Stanisław Burhardt Michał Buszta Kazimierz Butkowski Jan Byk Stanisław Bystrzonowska Stefania Cańka Władysław Chagowski Jerzy Chentko Feliks Chmielewski Wacław Chmielnicki Władysław s. Józefa Chmielnicki Władysław s. Tomasza Chmurzyński Stanisław Choroś Roman Chrabłowski Henryk Bogdan Chrobok Franciszek Chrzanowska Helena Chrzanowski Stanisław Cieślak Bronisława Cieślak Roch Cieślik Józef Cis Kazimierz Ciuk Irena Cota Stanisław Cukierska Michalina Cybulski Kazimierz Cybulski Lucjan Jerzy Cybulski Lucjan-Jerzy Czapczyk Józef Czarnecki Marian Czech Jerzy Czerwiński Marian Czerwonka Marian Czerwonka Marian Czpak Marianna Czubak Czesław Czupryn Bolesław Darmas Władysława Magdalena Darski Jan Dąbrowski Kazimierz Derlatka Stanisław Derlatka Stefania Dłużewski Marian Dobrzyńska Jadwiga Dolega Józef Dolina Jan Domański Stanisław Domański Zdzisław Donica Zofia Dotkiewicz Jerzy Drab Piotr Drabik Marian Drobiecki Roman Drozdowski Jerzy Dróżdż Bolesław Duda Bronisław Dusza Marian Dygas Leon Dymek Jerzy Dymek Teofil Dziewulski Edmund Dziurzyński Stanisław Dżbik Edward Ekelska Eugenia Fabian Karol Falkiewicz Edward Falkowski Czesław Fąfara Henryk Federowicz Eugeniusz Federowicz Eugeniusz Feszter Stanisław Figarski Jan Filipiak Stanisław Fołtyn Stanisław Forualik Anna Franaszczyk Stefan Frączek Bolesław Frączek Wacław Frelek Marcin Frynas Mieczysław Fryziel Jan Fundowicz Czesław Fundowicz Czesław Gajos Marian Gajowik Stanisław Galicki Stefan Gapys Zofia Garliński Józef Gawor Władysław Gawroński Zygmunt Gąsiorowski Stefan Gątarek Henryk Gdala Józef Gębka Stanisław Gęsieniec Jan Giermasiński Zdzisław Gilewski Jan Giza Józef s. Antoniego Glinka Zygmunt Głogowski Marian Głowacki Jan Głowacki Piotr Głowacki Walenty Głuch Jan Gocel Tadeusz Godawa Teofil Gogacz Bronisław Gołębiowski Jan Gora Stanisław Gorski Marian Goszcz Wincenty Gozdyra Stanisław Goździk Bronisław Górecki Stefan Górski Edward Grabowski Jan Graczyk Władysław Granowicz Stanisław Gregorczyk Halina Gregorczyk Jan Gregorczyk Kazimierz Grochowalski Tadeusz Gromek Aniela, Kazimiera Gronek Stanisław Grudzień Bronisław Grudzień Jan, Zbigniew Grunt Antoni Grzejszczyk Jan Grzelaczyk Czesław Grzesiak Bolesław Grzyb Feliks Grzywacz Marianna Guczewski Antoni Gutkowski Edward Gutkowski Edward Gutkowski Henryk Herman Józef Hernik Piotr Hnatuszko Ryszard-Jan Hojda Franciszek Hryniecka Regina-Wiesława Hryniewiecki Czesław Iwanowski Wacław Iwańczyk Władysław Jackowski Witold Jagielski Zygmunt Jagiełło Jan Jagiełło Zygmunt Jakubczyk Andrzej Jakubowski Adam-Feliks Jakubowski Edward Jakubowski Edward Jakubowski Stanisław Jakubowski Stefan Janas Jan Janikowski Stanisław Jankowski Józef Jankowski Stanisław Janowski Stefan Janusik Piotr Janusz Stefan Jaros Mieczysław Jarosz Mariann Jaroszkiewicz Jan Jaruga Adam Jary Józef Jasińska Wanda Jaskólski Franciszek Jatrosławski Zbigniew Jaworski Wacław Jezierski Leszek Jędras Stanisław Jędrusik Jan, Zygmunt Jędrzejewski Eugeniusz Jodłowski Czesław Jóźwik Bronisława Juda Tadeusz Juraszek Julia Jurczak Marian-Mieczysław Jurkowski Jerzy Piotr Kacprzak Jan Kaczmarzyk Władysław Kaczor Leon Kaczor Stanisław Kaluga Bolesław Kałka Franciszek Kałka Franciszek Kamienik Kazimierz Kapciak Franciszek Kapciak Jan Kapciak Wacław Kapuściński Bolesław-Stefan Kapuściński Władysław Karasińska Eugenia Karbowiak Jan Karolak Konstanty Karzinkin Mikołaj Kasa Marian Kasprzyk Franciszek Kaszuba Mieczysław Kawałek Jan Kempa Stefan Kempińska Jadwiga Daniela Kędrzyński Marian Kępka Jan Kiełbasa Marian Kiełbasa Marian- Bogdan Kiełbasa Wacław Kiełek Zdzisław Kiliańczyk Jan Kisio Władysław Kitliński Eugeniusz Klimaszewski Edward Klimek Bronisław Klimek Wacław Kłosiński Zygmunt Kłosowski Edward-Jan Kmieciak Feliks Kmita Jan Knyszyński Stanisław Kobyłecki Czesław Koc Maksymilian Kocki Kazimierz Kołodziejski Jan Kołodziejski Roman Kołodziejski Roman Korczak Zygmunt Korczakowski Stanisław Korębski Franciszek Korycki Stanisław Kosmala Józef Kosmala Witold Kostko Kazimierz Kot Jan Kowalczyk Jan Kowalczyk karol Kowalczyk Stanisław s. Józefa Kowalczyk Stanisław s. Szczepana Kowalczyk Władysław -Jan Kowaleczko Władysław Kowalski Mirosław-Władysław Kowalski Stefan Kozera Antoni Kozieł Józef Kozłowski Janusz Kozłowski Józef Kozłowski Mieczysław Kozłowski Wacław Krajewski Stanisław Kramek Stanisław Krawczyk Edward Krawczyk Mieczysław Krawiec Władysław Król Antoni Król Wacław Krynicki Marian Krzemiński Edward Krzemiński Józef Krzemiński Kazimierz Krzemiński Stanisław Krześniak Jan Krzysztoszek Stanisław Krzyżanowski Bolesław Kubis Lucyna Kubiś Marian-Józef Kucharski Adam Kulczycki Stanisław Kulczyński Zdzisław Kulik Antoni Kurant Józef Kurek Aleksy Kurek Jan Kurowski Jan Kuryłło Mieczysław Kusio Józef Kustra Antoni Kustra Michał Kusztal Józef Kuśta Wacław Kutyła Franciszek Kwapiński Marian Kwaśniewski Adam Kwaśnik Paweł Kwatek Jan Kwiatkowski Władysław Leonowicz Zbigniew Litwiński Jan Lorenc Stanisław Lutek Jan Łata Szczepan Łomża Jan Łuczak Józef Łuczak Józef Łukasik Mieczysław Majcher Feliks Majewicz Anna Majewski Jan Małek Antoni Marciniak Antoni Marcula Ignacy Margosiak Leon Markuszewski Jan Matusiak Jan Matuszewski Julian Matuszewski Julian Matychniak Stanisław Matysiak Stanisław Mazurek Stanisław Michalski Wacław Michałowski Mieczysław Mieczkowski Anatol Mikos Piotr Mikos Piotr Miller Antonina Młodawski Władysław Młynarczyk Michał Molenda Julian Morawski Józef Mosiołek Józef Moskwa Józef Moskwa Lechosław Mroczek Władysław Mróz Stanisław Mruk Bronisław Mucha Stanisław Nadolski Stefan Nakonieczna Stefania Nakonieczny Henryk Natkaniec Kazimiera Natkaniec Kazimiera Nędziak Aleksander Nielepiec Władysław Nitek Jan Nobis Jan Nogaj Adam Nogaj Stefan Nowac Stanisław Nowacki Antoni Nować Michał Nowak Adam-Mieczysław Nowak Józef Nowak Stanisław Nowakowski Józef Nowakowski Stanisław Nowocien Mikołaj Odziemkowski Wacław Oksien Józef Olczak Stanisław Olszewski Antoni Olszewski Jan Omen Michał Omen Piotr Orawiec Jan Orlicki Fabian Orlik Józef Orliński Julian Piotr Osękowski Jan Owczarek Józef Pacholec Jan Paciorkiewicz Janina Pająk Józef Pająk Józef Pajestka Kazimierz Palinski Julian Paliwoda Lucjan Panek Franciszek Pastuszka Józef Pastuszka Marceli Pastuszka Władysław Pastuszyński Jan-Jerzy Pawelczyk Henryk Pawlak Helena Pawlak Janina Pawlak Stanisław Pawlina Bronisław, Henryk Pedryc Czesław Pełka Stanisław Piątek Edward Piechota Stanisław Piecyk Jakub Piekarski Kazimierz Pierzyna Irena Pietras Antoni Pietras Jan Pietraś Józef Pietrzak Stefania Pietrzyk Stanisław Piłsudski Marian-Bogdan Piotrowska Marianna Piotrowski Ryszard-Aleksander Pisarski Tadeusz Piwoński Stefan Piwowarczyk Stefan Piwowarczyk Stefan Piwowarczyk Wacław Płachta Józef Płachta Julian Płaza Stanisław Płowiec Jerzy Podolski Wiktor Podsiadlik Tadeosz Podsiadlik Tadeusz Podsiadło Henryk Podsiadło Jan Podsiadły Henryk Podsiadły Jan Podsiadły Jan Podsiadły Stanisław Pomagalski Jan Pośnik Antoni Potera Jan Potera Jan Potrzebowski Józef Potrzebowski Roch-Bolesław Prasek Wacław Prawda Jan Prejsiński Franciszek Prokop Stanisław Prokopczyk Antoni Prokopowicz Maian-Władysław Prygiel Franciszek Prygiel Zenon Przybyś Bolesław Przydatek Marian Pszczółka Władysław Pudzianowska Janina Pyrka Stanisław Pyrka Stanisław Pyrko Tadeusz -Jan Radecki Kazimierz Radomska Rozalia Radomski Józef Rdzanek Józef Rdzanek Józef Regulski Tadeusz Rejczak Paschalis Rejowski Jan Rembalski Bolesław Reszczyk Jan Rogala Tadeusz Ronduda Juliusz Leon Ronowicz Karol Roskowiński Aleksander Rosłaniec Roman Rozborski Bolesław Różalska Irena Rudecki Wacław Rup Wiktoria Józefa Rusek Honorata Rutkowski Stanisław Rybicki Konstanty-Franciszek Rychter Stanisław Rzepecki Tadeusz Rzeźnicki Aleksander Rzeżnicki Sałaj Mieczysław Sałbut Aleksander Samsonowska Stanisława Sarnowicz Krystyna-Zofia Sarnowicz Przemysław-Stanisław Sawicka Genowefa Sendek Ludwik Sentowska Nina Serafin Jan Serbin Aleksander Seredyński Piotr Siara Stanisław Siedlecki Stefan Siedlecki Władysław Sitkiewicz Wacław Sitkowski Władysław Siwiec Stefan Siwiec Stefan s. Ludwika Siwiec Stefan s.Jana Skowron Stanisław Skowroński Bolesław Skowroński Józef Skowyra Jan Skrentowski Wojciech Skrętowski Witold-Bogdan Skrobisz Jan Skrok Helena Skrzypczyński Bronisław Słoń Jadwiga Słoń Stefan Smal Henryk Smolaga Antoni Smolaga Antoni Smolaga Stefan Smołuch Stanisława Snopek Władysław Sobczyński Dionizy Soborowski Stanisław-Kazimierz Sobulski Stefan Socha Mieczysław Sochacki Stefan Sochański Zdzisław Sokołowski Kazimierz Sołtysiak Helena Sosnowski Czesław-Marian Sowa Jan Sowa Janina Spociński Jan Stachowicz Władysław Stanisławek Władysław Staniszewski Aleksander Stańczak Jan Stańczyk Józef Starecki Zdzisław-Antoni Staśkiewicz Jan Staśkiewicz Jan Stąpor Franciszek Stec Tadeusz Stefański Roman Stępień Jerzy Stępień Marian-Józef Stępień Marian-Józef Stępniak Jan Stępniakowski Bolesław Stępniewski Jan Stępniewski Stanisław Stępniewski Stefan Strzelecki Stanisław Suligowski Józef Sulima Jan Sułek Antoni Syta Jan Szarf Stefan Szarpak Kazimiera Szczepaniak Stefan Szczepański Tadeusz Szczepański Zbigniew Szczerba Jan-Lucjan Szczęśniak Jan Szeląg Leszek Franciszek Szeptowska Eleonora Szewczyk Józef Szott Anmtoni Szpak Jan Szpotański Andrzej Euzebiusz Sztec Zygfryd Sztumberek Władysław Szuba Jan Szulc Danuta-Wacława Szymański Czesław Szymański Hieronim Szymański Józef Szymański Stanisław Szynmańska Leokadia Ścisłowski Adam Ślęzak Janina Ślifirczyk Mieczysław Ślusarczyk Józef Śmietanka Antoni Środa Bolesław Środa Stanisława Środa Władysław Środa Zofia Święcicki Adolf Śwircz Jan Świstak Franciszek Świtałowski Zdzisław Tabor Jan Targos Adam Tarka Eugeniusz Timoszenko Krystyna Tkaczyk Feliks Tkaczyk Marian Tokarski Stanisław Tokarski Stanisław Tomanek Józef Tomczyk Mieczysław Traczyk Halina Trybuł Natalia Trzaska Antoni Trześniewska Kazimiera Tuzimek Jan Tuzinek Stanisław Tuzinek Stanisław Twardowski Antoni Urban Jan Urbanek Jadwiga Urbaniak Julian Urbańczyk Helena Urbańska Zofia Urbański Jan Urbański Marian Urbański Stanisław Wajs Marian Walczak Jan Walczak Jan Walczak Stanisław Walczak Stanisław Walewska Janina Waniewska Leokadia Wareda Józef Warso Adam Warso Wincenty Wasilewska Irena Wasilewska Irena Wasilewski Stefan Wąsiel Paulin Wąsik Stanisław Wąsowski Wiktor Wdowiak Henryk Wenda Edmund-Henryk Wędzigowski Jan Węglicki Stanisław Wiatrowski Józef Widmańska Mirosława Wieczerzyński Jan Wielocha Henryk-Hieronim Wielopolski Daniel Wierzbicki Józef Wierzbicki Stanisław Wietecha Józef Więcaszek Włdysław Więcław Marian Więcław Stefan Wikaliński Edward Wikaliński Edward Wilk Ryszard Wilk Ryszard Wilkowski Eugeniusz Wiosna Franciszek Wiśniewski Bogusław-Adam Wiśniewski Marian Wiśniewski Tadeusz Witek Jan Witkowski Feliks Witkowski Jan Witkowski Julian Witkowski Ksawery Witoń Kazimierz Wlazłowski Marian Włodarczyk Antoni Włodarczyk Bronisław Włodarczyk Edward Włodarczyk Edward Włodarczyk Marian-Andrzej Włodarski Bronisław Włodarski Edward Wnuk Marianna Wodnicki Jan Wojczakowska Bogusława Wojtan Wacław Wojtyniak Jan Wojtyniak Mieczysław Wolski Feliks Wołos Józef Woynarowska Hanna Woźniak Leon Woźniak Stanisław Woźniak Wacław Wójcicki Adam Wójcik Bronisław Wójcik Krystyna Wójtowicz Józef Wrona Leokadia-Zofia Wróbel Aleksandra Wróbel Stefan Wróbel Wacław Wróbel Zdzisław Wróblewski Jan-Stanisław Wróblewski Jan-Stanisław Wszędybył Aleksy Wulczyński Edward Wurman Wacław Wydmuch Jan Wydra Stefan Wydrzyński Kazimierz Wywiał-Stąporek Łucja Józefa Zaborowska Cecylia Zaborowska Cecylia Zaborowski Adam Zacharski Piotr Zagórski Adam Zając Józef Zając Wacław Zalewski Edward Zalewski Jan Zalewski Władysław Zamojski Andrzej Zaniat Stanisław Zapartowicz Józef Zasowski Jan Zasowski Jan Zawadzka Zofia Zawadzka Zofia Zawadzki Stefan Zawal Stefan Zawisza Henryk Jan Zawiślak Stanisław Zborowski Tadeusz Zygmunt Zdziech Henryk Zdziech Henryk Zdziech Jan Zgoda Bronisław Zgoda Bronisław Zieja Franciszek Zieliński Jan Zieliński Zygmunt Zielony Wawrzyniec Ziemka Stanisława Ziętek Kazimierz Ziętek Marian Ziętkowski Józef Ziomek Leon Ziomek Piotr Ziółek Franciszek Ziółek Wacław Ziółek Wacław Ziółkowski Jan Ziółkowski Stanisław Zych Tadeusz Zyzek Stanisław Żak Stefan Żak Stefan Żmudzin Tadeusz

Language of the material

polski

Record creator


Aktotwórca:

Związek Bojowników o Wolność i Demokrację. Zarząd Wojewódzki w Radomiu


Inne nazwy twórcy:

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych Zarząd Okręgowy w Radomiu

Content provider

Archiwum Państwowe w Radomiu

(ul. Wernera 7, 26-600 Radom)

Rate this content

Was this content helpful? Let Archives Portal Europe and the archival institution know what you think.

Add feedback

Contact this institution

Feedback is sent directly to the institution holding this material and should preferably be submitted in English or in the language of the institution, if possible. The institution will aim at getting back to you as soon as possible to help you with your request, though you might need to allow between two and four weeks for this depending on the current workload at the institution.

Not all required fields have been filled in.

Full name*

Your full name is required

Email address*

Your email address is required

Your message*

A message is required

Archives Portal Europe help guide

Please select amongst the relevant tips we can help with. If you still have questions, please do not hesitate to contact us, and we will be in touch as soon as possible.

Starting your search here will include all content available in Archives Portal Europe. Simply enter your keyword(s) and hit the search button. Wrap fixed expressions in quotation marks, e.g. “French Revolution”. Check the box to “Search each term separately” in case you are looking for documents containing at least one word, but not necessarily all keywords; this will also allow you to search for the same term in multiple languages at the same time (e.g. “French Revolution” “Révolution Française”). You can also use wildcards - find more about Research Tools here. If you would like to use more specific settings, try our Advanced search

The additional advanced search options give you the possibility to focus your search in:

 • archival documents (Search in archives),
 • names of person and organisations that created, worked with and maintained these documents (Search in names),
 • Institutions currently holding the documents (Search in institutions).

When searching with multiple terms at the same time, wrap fixed expressions in quotation marks (e.g. "French Revolution"), or check the box "Search each term separately" in case you are looking for either one term of the other. This will also allow you to search for the same term in multiple languages (e.g. "French Revolution" "Révolution française"). You can also choose one of the suggestions matching your search term once you start typing.

This will only show results that include documents that have been digitised and are available online

Use this option to search only one or more keywords, rather than all of them

Select where your search terms should appear specifically inside the archival description:

 • Title: search terms will appear in the title, or name, of the description
 • Content Summary: search terms will appear in the main description of the document or of the collection
 • Reference code: it is the identifier of the archival material as provided by the institution. Use this option if you know the exact reference code of the material you are looking for

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person.
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation.

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the description of the archive:

 • Name: search term appears in the name of the institution. It can be the full name of an archival institution or only parts of it.
 • Place: search term appears in the address or area of the institution. It can be the city or town, where the archival institution is located or any other place of importance (e.g. previous locations)

 • A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds, up to item level.
 • A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • A source guide is a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions.
  You can filter by one or more entity types:
 • A person (e.g. John Locke, or Jean Jaques Rousseau);
 • A family (e.g. Bonaparte, or Helgason);
 • A corporate body, i.e. the name of an institution, organisation, or company (e.g. Ministerie van Justitie, or Electro Mecánica Antonio Armentano)

Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions:

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Enter a start and/or end date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01-01-1900 for 1 January 1900. This will allow you to focus your search on a specific period of time. You can use the calendar function or type directly in the text field. The checkbox "Exact date search" concentrates the search on one specific date.

Check "View in context" to view the results in the hierarchical structure of archives.

 • Choose "List view" to view the results in a simple list, ordered according to relevance or date
 • Choose "Context view" to view the results in the hierarchical structure of the holding archives.

For more details see Research Tools

Please sign in to save your searches.

A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.

A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level.

You can filter results by selecting one or more countries of interest. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by one or more holding archival institutions. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can select to view results from a specific Finding Aid, i.e., a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter by type of descriptive document:

 • "Holdings Guide": an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • "Source guide": a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions. a description of the archival collections available. Similar to Holdings guides
 • "Finding aid" provides more detailed descriptions of the archival materials of specific collections or fonds

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting "Fonds description" for a general overview or "Other descriptions" for item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting only those containing digital objects, i.e. the link to the digitised version of the archival material you are looking for. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of digital object you are interested in:

 • Text: most documental material, such as administrative records, letters, manuscripts etc.
 • Image: includes photographs, posters, maps.
 • Sound: sound recording with no images
 • Video: moving images with or without sound
 • Unspecified: indicates that the holding institution has not specified the type of digital object
 • 3D: 3-d digital objects

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers)

 • Full dates includes normalised date information available for date-based searches. It is recommended to combine this selection with the filters "Start timespan" and "End timespan" for more details.
 • Only descriptive dates provides the date information in human-readable format.
 • No date either includes documents where the creation date is unknown, or where date information is not in a machine-readable format

Please note that not all documents contain a machine-readable date. More information here

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the earliest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the latest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting one or more topics of interest. Please note that this filter will only include materials where the topic has been assigned and is therefore in a machine-readable format. Read how to assign a topic to documents on the Topics page. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation

You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of entities:

 • Person (e.g., John Locke or Jean Jaques Rousseau)
 • Family (e.g., the family Bonaparte)
 • Corporate body (an institution, organisation, or company, e.g. the "Ministerie van Justitie")
You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the type of holding institution. Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions.

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Write your message in your own language and use this drop-down menu to have your message translated into English or in the language of the institution for a swifter response. By checking this box and selecting a language you will send your original message along with the translated version

What kind of suggestion would you like to make?

 • Assign to topic: assign this record to one of our Topics. Topics are created following the Unesco Thesaurus
 • Suggest translation: If you have translated this archival description or the documents themselves, please send it to us as a .doc or .pdf file
 • Connect to another resource: If this object relates to another resource in Archives Portal Europe, or anywhere else on the web (e.g., an article on Wikipedia), you can suggest it to be linked to this resource
 • Other: If you have any other relevant material, such as a transcription of the document, please upload it and let us know here

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Licence

This object is not or no longer protected by copyright and has been labelled with the Public Domain Mark. It can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Public Domain Dedication. All possible existing rights in the content are waived, and the object can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution (BY) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object, even commercially, as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Share Alike Licence

This is a test area to fill out all the copyright details for NoDerivs

This is a test area to fill out all the copyright details for NonCommercial

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, No Derivates (BY-ND) licence. You can copy and redistribute the object, even commercially, as long as no alteration is made to the object and you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial (BY-NC) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, ShareAlike (BY-NC-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and as long as you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, No Derivates (BY-NC-ND) licence. You can copy and redistribute the object for non-commercial use only, as long as no alteration is made to the object and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

Return to search Make a suggestion Contact this institution