Return to search

Związek Samopomocy Chłopskiej Zarząd Wojewódzki w Olsztynie

1945-1957 Reference: PL/42/PL-42-901/0

View context

Polska
Archiwum Państwowe w Olsztynie

Finding aid sub-groups

Anna Karpińska, Beata Wacławik
2009-11-23
Archiwum Państwowe w Olsztynie
polski

Scope and content

Zawartość

Wydział Organizacyjno-Ogólny/Ogólny: akta Walnych Zgromadzeń Delegatów, protokoły posiedzeń Zarządu Wojewódzkiego Związku, protokoły prezydium, protokoły posiedzeń Zarządów Powiatowych przysyłane do wiadomości, protokoły ze zjazdów i narad członków Związku oraz osób pełniących funkcje, plany pracy zarządów: wojewódzkiego i powiatowych; sprawozdania z działalności Związku, zarządów, stanu organizacyjnego, z kampanii wyborczej do władz Związku, z walnych zebrań w terenie, skargi i wnioski, sprawy sądowe, kontrole, przekazanie agend i majątku Związku 1945-1957 sygn. 1- 90 Wydział Kadr i Szkolenia: obsada etatów, fundusz płac, fundusz akcji socjalnej 1947-1957 sygn. 91- 94 Wydział Organizacyjno-Społeczny: zarządzenia i wytyczne, plany, sprawozdania, oceny, sprawy osadnictwa i repatriacji, wykazy i zestawienia repatriantów i przesiedleńców, akta dotyczące przejmowanie i uruchamiania zakładów przetwórstwa rolnego z 1945 r., materiały i sprawozdania z udziału Związku w życiu politycznym, społecznym i kulturalnym, sprawy Kół Gospodyń Wiejskich, sprawy sportu 1945-1956 sygn. 95-123 Wydział Organizacyjno-Rolny: plany i sprawozdania z działalności Wydziału, akta współzawodnictwa -protokoły posiedzeń Wojewódzkiej i Powiatowych Komisji Współzawodnictwa, sprawozdania z przebiegu współzawodnictwa, informacje, meldunki, oceny, referaty, charakterystyki przodujących gromad, organizacja Konkursu Hodowlanego, rozwój produkcji rolnej, likwidacja odłogów, akcja siewna i żniwna, organizacja skupu i kontraktacji, działalność związków branżowych, oświata rolnicza 1946-1956 sygn. 124 -215 Wydział Administracyjno-Finansowy: akta finansowe, budżety, plany finansowe, bilanse, sprawozdania, kontrole finansowe Zarządu Wojewódzkiego i Zarządów Powiatowych Związku, administrowanie majątkiem Związku 1946-1957 sygn. 216-272

Record creators history

Dzieje ustrojowe

Związek Samopomocy Chłopskiej (ZSCh) powołany został przez Kongres Chłopski Ziem Wyzwolonych obradujący w Lublinie w dniach 30-31.12.1944 r. Był on masową, bezpartyjną organizacją zawodową i społeczno-gospodarczą chłopów. Zadaniami ZSCh były: zrzeszenie wszystkich chłopów małorolnych i średniorolnych, opieka nad gospodarstwami utworzonymi w wyniku reformy rolnej, udostępnienie gospodarstwom chłopskim nowoczesnej techniki agronomicznej, odbudowa wsi polskiej, przejęcie i zagospodarowanie resztówek powstałych po rozparcelowanych majątkach, rozbudowa spółdzielni chłopskich, prowadzenie akcji przesiedleńczej, podniesienie poziomu kultury, oświaty i stanu zdrowotnego wsi. W 1946 r. na mocy dekretu z 26.08.1946 r. ZSCh przejął zadania zlikwidowanych organów samorządu rolniczego - izb rolniczych. Związek działał w oparciu o statut. Pierwszy uchwalony został na Kongresie Chłopskim Ziem Wyzwolonych obradującym w Lublinie 30 i 31.12.1944 r., następny na III Kongresie ZSCh w Warszawie w 1949 r. Najwyższą władzą ZSCh w województwie był walny zjazd delegatów powiatowych i gminnych. Zjazd przyjmował sprawozdanie Zarządu Wojewódzkiego i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, zatwierdzał roczny plan pracy i preliminarz budżetowy oraz wybierał Zarząd Wojewódzki, Wojewódzką Komisję Rewizyjną i Wojewódzki Sąd Związkowy. W lipcu 1945 r. powołano w Olsztynie Komisaryczny Zarząd Wojewódzki ZSCh. Prezesem został Jerzy Burski. Do końca 1945 r. zdołano zorganizować 16 zarządów powiatowych, 41 zarządów gminnych i 163 kółka gromadzkie. W latach 50-tych Związek stał się formą oddziaływania na rzecz rozwoju rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz wywiązywania się rolników z należności wobec państwa. Jego znaczenie malało a o jego ostatecznej likwidacji zadecydowały uchwały VIII KC PZPR (1956 r.). Obradujące w dniach 9-10.11.1956 r. Plenum Zarządu Głównego Związku podjęło uchwałę o jego reorganizacji. Dnia 5.01.1957 r. powołano do życia Komitet Organizacyjny Kółek Rolniczych „Samopomoc Chłopska” w Olsztynie. Majątek olsztyńskiego Zarządu Wojewódzkiego ZSCh przejął Wojewódzki Związek Kółek Rolniczych w Olsztynie.

Source of acquisition

  Przejęcia akt

 • 1. Przejęto do Archiwum Państwowe w Olsztynie 2009-11-23 Numer Księgi nabytków 5679 z lat 1945-1957 Forma przejęcia dopływ Stan fizyczny dobry Rodzaj A Uwagi podczas porządkowania zespołu wydziolono materiały jednorodne i uformowano 6 nowych jednostek archiwalnych

System of arrangement

Układ akt w zespole

 • E Wydział Administracyjno - Finansowy
 • D Wydział Organizacyjno - Rolny
 • C Wydział Organizacyjno - Społeczny
 • B Wydział Kadr i Szkolenia
 • A Wydział Organizacyjno - Ogólny/Ogólny

Conditions governing access

Dostępność

tak

Other finding aids

Informacje o innych pomocach ewidencyjnych

inwentarz książkowy

Extent

272 j.a. jednostka archiwalna, 3.9 mb. metr bieżący

Genre of the material

aktowe materiały archiwalne - 272 j.a. 3.9 mb.

Extent

0 j.a. jednostka archiwalna, 0 mb. metr bieżący

Keywords

Indeks geograficzny

Geographic names:
Barczewo
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Białystok
Biskupiec
Biskupiec
Biskupiec
Biskupiec
Braniewo
Braniewo
Braniewo
Braniewo
Braniewo
Braniewo
Działdowo
Działdowo
Działdowo
Działdowo
Gdańsk
Gierdawy
Gietrzwałd
Giżycko
Giżycko
Giżycko
Giżycko
Górowo
Górowo
Górowo Iławeckie
Górowo Iławeckie
Iława
Iława
Iława
Kętrzyn
Kętrzyn
Kętrzyn
Kętrzyn
Kętrzyn
Kętrzyn
Lidzbark Warm.
Lidzbark Warm.
Lidzbark Warm.
Lidzbark Warm.
Lidzbark Warm.
Lidzbark Warmiński
Lidzbark Warmiński
Łuczany
Morąg
Morąg
Morąg
Morąg
Morąg
Morąg
Morąg
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Nidzica
Nidzica
Nidzica
Nidzica
Nowe Miasto Lub.
Nowe Miasto Lub.
Nowe Miasto Lubawskie
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Ostróda
Ostróda
Ostróda
Ostróda
Ostróda
Ostróda
Pasłek
Pasłęk
Pasłęk
Pasłęk
Pisz
Pisz
Pisz
Pisz
Pisz
Pisz
Posorty
Rańsk
Reszel
Susz
Susz
Susz
Szczytno
Szczytno
Szczytno
Szczytno
Szczytno
Szczytno
Szczytno
Warszawa
Węgorzewo
Węgorzewo
Wgorzewo
Wgorzewo

Indeks osobowy

Personal names:Armia Czerwona Gimnazjum dla Dorosłych w Piszu Ludowe Zespoły Sportowe Ludowe Zespoły Sportowe Państwowy Instytut Naukowy Gospodarstwa Wiejskiego Polskie Stronnictwo Ludowe Powiatowa Rada Oświaty Rolniczej Sokołowski Michał Towarzystwo Przyjaźni Polsko - Radzieckiej Uniwersytet Ludowy w Mikołajkach Urząd Pełnomocnika Rządu na Okręg Mazurski Wojewódzka Komisja Współzawodnictwa Wojewódzki Komitet Ochrony Roślin Zarząd Główny Związku Samopomocy Chłopskiej

Indeks przedmiotowy

Subjects:
1 Maja
akcja letnia
akcja siewna
akcja siewna
akcja wyborcza
akcja wyborcza
akcja żniwna
amatorski ruch artystyczny
apel sztokholmski
apel sztokholmski
burak cukrowy
czytelnictwo
czytelnictwo
dożynki
Działalność kulturalno-oświatowa
dziecińce
ewidencja członków
handel
hodowla
hodowla
hodowla
hodowla
hodowla
hodowla drobiu
hodowla królików
II Zjazd PZPR
II Zjazd PZPR
II Zjazd PZPR
inwentaryzacja łąk i pastwisk
IX Plenum KC PZPR
kampania wyborcza
kampania wyborcza do sejmu
koła gospodyń wiejskich
koła gospodyń wiejskich
koła gospodyń wiejskich
Koła Gospodyń Wiejskich
konopie
Kółka Miczurinowskie
Kółka Miczurinowskie
Krajowy Konkurs Producentów Mleka
kredyty dla rolnictwa
kredyty osadnicze
kultura fizyczna
len
likwidacja odłogów
likwidacja odłogów
likwidacja odłogów
likwidacja odłogów
ludność autochtoniczna - informacje
malioracja
melioracja
Miedzynarodowy Dzień Dziecka
miesiąc pogłębiania przyjaźni polsko - radzieckiej
Narodowy Plebiscyt Pokoju
Narodowy Plebiscyt Pokoju
obowiązkowe dostawy
ochrona sadów
ogrodnictwo
opieka nad dzieckiem
organizacje sportowe w Giżycku
osadnictwo
osadnictwo
osadnictwo
osadnictwo
osadnictwo rolne
oświata rolnicza
oświata rolnicza
oświata rolnicza
przejmowanie koni
przemysł rolny
przysposobienie rolniczo - wojskowe
pszczelarstwo
pszczelarstwo
rachunkowość rolna
rachunkowość rolonicza
rak ziemniaczany
repatreacja
repatriacja
rolnictwo
rośliny oleiste
rybactwo
rzemiosło
samokształcenie
Społeczna Akcja Melioracyjna
sprawozdania cyfrowe
stonka ziemniaczana
stonka ziemniaczana
szkolnictwo
świetlica
świetlice wiejskie
świetlice wiejskie
Święto 1 Maja
Święto Ludowe
trzoda chlewna
trzoda chlewna
tytoń
uprawa roli
walka z gryzoniami
walne zebrania gromadzkie
Wojewódzka Komisja Współzawodnictwa
Wojewódzki Komitet Osiedleńczy
wołwk zbozowy
wsie samopomocowe
wsie samopomocowe
współzawodnictwo
współzawodnictwo
współzawodnictwo
współzawodnictwo
współzawodnictwo
współzawodnictwo
wszechnica radiowa
wykaz gospodarstw
zaludnienie
zaopatrzenie
zielarstwo
ziemniaki
zwierzęta rzeźne
żłobki

Language of the material

polski

Record creator


Aktotwórca:

Związek Samopomocy Chłopskiej Zarząd Wojewódzki w Olsztynie


Inne nazwy twórcy:

Content provider

(ul. Partyzantów 18, 10-521 Olsztyn)

Rate this content

Was this content helpful? Let Archives Portal Europe and the archival institution know what you think.

Add feedback

Contact this institution

Feedback is sent directly to the institution holding this material and should preferably be submitted in English or in the language of the institution, if possible. The institution will aim at getting back to you as soon as possible to help you with your request, though you might need to allow between two and four weeks for this depending on the current workload at the institution.

Not all required fields have been filled in.

Full name*

Your full name is required

Email address*

Your email address is required

Your message*

A message is required

Archives Portal Europe help guide

Please select amongst the relevant tips we can help with. If you still have questions, please do not hesitate to contact us, and we will be in touch as soon as possible.

Starting your search here will include all content available in Archives Portal Europe. Simply enter your keyword(s) and hit the search button. Wrap fixed expressions in quotation marks, e.g. “French Revolution”. Check the box to “Search each term separately” in case you are looking for documents containing at least one word, but not necessarily all keywords; this will also allow you to search for the same term in multiple languages at the same time (e.g. “French Revolution” “Révolution Française”). You can also use wildcards - find more about Research Tools here. If you would like to use more specific settings, try our Advanced search

The additional advanced search options give you the possibility to focus your search in:

 • archival documents (Search in archives),
 • names of person and organisations that created, worked with and maintained these documents (Search in names),
 • Institutions currently holding the documents (Search in institutions).

When searching with multiple terms at the same time, wrap fixed expressions in quotation marks (e.g. "French Revolution"), or check the box "Search each term separately" in case you are looking for either one term of the other. This will also allow you to search for the same term in multiple languages (e.g. "French Revolution" "Révolution française"). You can also choose one of the suggestions matching your search term once you start typing.

This will only show results that include documents that have been digitised and are available online

Use this option to search only one or more keywords, rather than all of them

Select where your search terms should appear specifically inside the archival description:

 • Title: search terms will appear in the title, or name, of the description
 • Content Summary: search terms will appear in the main description of the document or of the collection
 • Reference code: it is the identifier of the archival material as provided by the institution. Use this option if you know the exact reference code of the material you are looking for

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person.
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation.

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the description of the archive:

 • Name: search term appears in the name of the institution. It can be the full name of an archival institution or only parts of it.
 • Place: search term appears in the address or area of the institution. It can be the city or town, where the archival institution is located or any other place of importance (e.g. previous locations)

 • A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds, up to item level.
 • A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • A source guide is a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions.
  You can filter by one or more entity types:
 • A person (e.g. John Locke, or Jean Jaques Rousseau);
 • A family (e.g. Bonaparte, or Helgason);
 • A corporate body, i.e. the name of an institution, organisation, or company (e.g. Ministerie van Justitie, or Electro Mecánica Antonio Armentano)

Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions:

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Enter a start and/or end date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01-01-1900 for 1 January 1900. This will allow you to focus your search on a specific period of time. You can use the calendar function or type directly in the text field. The checkbox "Exact date search" concentrates the search on one specific date.

Check "View in context" to view the results in the hierarchical structure of archives.

 • Choose "List view" to view the results in a simple list, ordered according to relevance or date
 • Choose "Context view" to view the results in the hierarchical structure of the holding archives.

For more details see Research Tools

Please sign in to save your searches.

A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.

A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level.

You can filter results by selecting one or more countries of interest. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by one or more holding archival institutions. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can select to view results from a specific Finding Aid, i.e., a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter by type of descriptive document:

 • "Holdings Guide": an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • "Source guide": a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions. a description of the archival collections available. Similar to Holdings guides
 • "Finding aid" provides more detailed descriptions of the archival materials of specific collections or fonds

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting "Fonds description" for a general overview or "Other descriptions" for item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting only those containing digital objects, i.e. the link to the digitised version of the archival material you are looking for. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of digital object you are interested in:

 • Text: most documental material, such as administrative records, letters, manuscripts etc.
 • Image: includes photographs, posters, maps.
 • Sound: sound recording with no images
 • Video: moving images with or without sound
 • Unspecified: indicates that the holding institution has not specified the type of digital object
 • 3D: 3-d digital objects

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers)

 • Full dates includes normalised date information available for date-based searches. It is recommended to combine this selection with the filters "Start timespan" and "End timespan" for more details.
 • Only descriptive dates provides the date information in human-readable format.
 • No date either includes documents where the creation date is unknown, or where date information is not in a machine-readable format

Please note that not all documents contain a machine-readable date. More information here

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the earliest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the latest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting one or more topics of interest. Please note that this filter will only include materials where the topic has been assigned and is therefore in a machine-readable format. Read how to assign a topic to documents on the Topics page. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation

You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of entities:

 • Person (e.g., John Locke or Jean Jaques Rousseau)
 • Family (e.g., the family Bonaparte)
 • Corporate body (an institution, organisation, or company, e.g. the "Ministerie van Justitie")
You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the type of holding institution. Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions.

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Write your message in your own language and use this drop-down menu to have your message translated into English or in the language of the institution for a swifter response. By checking this box and selecting a language you will send your original message along with the translated version

What kind of suggestion would you like to make?

 • Assign to topic: assign this record to one of our Topics. Topics are created following the Unesco Thesaurus
 • Suggest translation: If you have translated this archival description or the documents themselves, please send it to us as a .doc or .pdf file
 • Connect to another resource: If this object relates to another resource in Archives Portal Europe, or anywhere else on the web (e.g., an article on Wikipedia), you can suggest it to be linked to this resource
 • Other: If you have any other relevant material, such as a transcription of the document, please upload it and let us know here

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Licence

This object is not or no longer protected by copyright and has been labelled with the Public Domain Mark. It can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Public Domain Dedication. All possible existing rights in the content are waived, and the object can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution (BY) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object, even commercially, as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Share Alike Licence

This is a test area to fill out all the copyright details for NoDerivs

This is a test area to fill out all the copyright details for NonCommercial

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, No Derivates (BY-ND) licence. You can copy and redistribute the object, even commercially, as long as no alteration is made to the object and you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial (BY-NC) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, ShareAlike (BY-NC-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and as long as you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, No Derivates (BY-NC-ND) licence. You can copy and redistribute the object for non-commercial use only, as long as no alteration is made to the object and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

Return to search Make a suggestion Contact this institution