Return to search

Urząd Katastralny w Mrągowie

[1819]1861-1944 [1969] Reference: PL/42/PL-42-677/0

View context

Polska
Archiwum Państwowe w Olsztynie

Finding aid sub-groups

Romualda Piotrkiewicz, Beata Wacławik
2008-01-18
Archiwum Państwowe w Olsztynie
polski

Scope and content

Zawartość

Alfabetyczny spis właścicieli, 1865-1944 [1962] sygn.1-40, 301,303-305. Księgi budynków, 1910-1943 sygn. 41-104. Księgi nieruchomości, 1864-1944 [1961] sygn. 105-195. Księgi parcel, 1864-1944 [1961] sygn. 196-292. Sprawy rentowe, 1924-1935 [1945-1955] sygn. 293-295, 302. Księgi polowe, 1888-1943 sygn. 296-300. Mapy katastralne, uzupełniające, zarysy pomiarowe, mapy ewidencyjne katastralne, mapy własnościowe, odbitki z arkuszy i zarysów pomiarowych, matryce, [1819] 1861-1944 sygn. 306-627. Dopływ 2006: rejestry gruntów, alfabetyczny spis właścicieli, rejestry budynków, ksiegi parcel, spis artykułów matrykuły, 1864-1944 [1969] sygn. 628-640. Mapy- uzupełniająca, katastralna, 1887, 1906, [1957-1958] sygn. 641-642. Dopływ 2007: alfabetyczne spisy właścicieli, 1865-1944 [1945-1946] sygn. 643-645. Księgi nieruchomości, 1864-1944 sygn. 646-653. Księgi budynków, 1910-1944 sygn. 654-665. Księgi parcel, 1864-1940 sygn. 666-675. Mapa katastralna, 1935 sygn. 676. Dopływ 2008: mapy katastralne, 1862-1942 [1962].

Record creators history

Dzieje ustrojowe

Kataster w czasach nowożytnych odnosi się do spisu gruntów i budynków , który sporządzany jest do celów podatkowych. W państwie niemieckim kataser najwcześniej pojawił się w prowincjach zachodnich , w Nadrenii i Westfalii. Został wprowadzony w 1807r. na polecenie Napoleona, który okupował w latach 1801-1815 wymienione prowincje. Prusy po klęsce w 1806r. były zmuszone do przeprowadzenia gruntownych reform, także podatkowych. W 1817 r. utworzono Komisje Generalne dla poszczególnych prowincji państwa, których zadaniem było nadzorowanie reform agrarnych. Czuwały one nad regulacją granic posiadłości gmin, sporządzały mapy własności, prowadziły ich rejestry, nadzorowały wysokość nakładanego podatku. Ustawa, która ujednolicała system podatkowy w państwie pruskim, została uchwalona 21.05.1861r.; jej postanowienia weszły w życie dopiero w 1865r. Podatki pobierano odtąd osobno od gruntów użytkowych (Grundsteuer) i osobno od zabudowń (Gebäudesteuer). Dla egzekucji wprowadzonych zmian powołano dwustopniowe instytucje katastralne podporządkowane Ministerstwu Finansów. Na szczeblu powiatu działał urząd I instancji -Urząd Katastralny (Katasteramt), na szczeblu rejencji urząd II instancji - Biuro Katastralne (Katasterbüro). Na czele Biura Katastralnego stał dyrektor w randze inspektora katastralnego (Katasterinspektor), na czele Urzędu stał kontroler katastralny (Katasterkontrolleur). Personel urzędów tworzyli: mierniczowie, sekretarze, kontrolerzy, rewizorzy, urzędnicy pomiarowi. Obszar działania Urzędu Katastralnego podzielony był na obręby katastralne stanowiące podstawową jednostkę topograficzną katastru pruskiego. Dla każdego obrębu sporządzono komplet dokumentacji katastralnej, w tym dwie mapy - pierworys (Urkarte) i czystorys (Reinkarte). Obok zasadniczych map katastralnych , w wyniku prowadzonych pomiarów, powstawały mapy uzupełniające. Zakres działania Urzędów Katastralnych był bardzo szeroki: prowdzono pomiary gruntów i budynków, szacowano nieruchomości, opracowywano mapy i inne materiały pomocnicze, wykonywano wszelkie prace związane z wymiarem podatku, prowadzono księgi katastralne, wydawano i uwierzytelniano odpisy z dokumentacji katastralnej. Od 1872r., z chwilą ukazania się ustawy o księgach gruntowych, pojawił się tzw. kataster nieruchomości (Liegenschaftkataster). W latach 1877-1932 wydanych zostało 11 instrukcji katastralnych , które normowały sposoby i zasady prowadzenia katastru. W latach 30tych XXw. przystąpiono do reorganizacji służb pomiarowych. W 1934r. wydano dwie ustawy - ustawę o reorganizacji służb geodezyjnych i ustawę o klasyfikacji gruntów. Jednolity kataster państwowy -Reichskataster wprowadzono w 1941r. Urząd Katastralny w Mrągowie był jednym z kilkunastu urzędów Rejencji Olsztyńskiej; swą działalnością obejmował cały powiat mrągowski oraz fragment piskiego, kętrzyńskiego i giżyckiego.

Source of acquisition

  Przejęcia akt

 • 1. Przejęto do Archiwum Państwowe w Olsztynie 2002-03-06 Numer Księgi nabytków 3504 z lat 1863-1944 Forma przejęcia Dopływ Stan fizyczny dobry Rodzaj A Uwagi Spis sporządzony w AP w Olsztynie z uwagi na błędy zawarte w nadesłanym spisie zdawczo-odbiorczym . Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Olsztynie
 • 2. Przejęto do Archiwum Państwowe w Olsztynie 2002-03-06 Numer Księgi nabytków 3505 z lat 1863-1944 Forma przejęcia Dopływ Stan fizyczny dobry Rodzaj GK Uwagi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Olsztynie
 • 3. Przejęto do Archiwum Państwowe w Olsztynie 2005-09-29 Numer Księgi nabytków 5051 z lat [1823] 1864-1944 [1962] Forma przejęcia dopływ Stan fizyczny dobry Rodzaj A Uwagi 6j.a. wyłączone podczas porządkowania akt
 • 4. Przejęto do Archiwum Państwowe w Olsztynie 2006-02-23 Numer Księgi nabytków 5117 z lat 1864-1944 [1969] Forma przejęcia dopływ Stan fizyczny dobry Rodzaj A Uwagi sygn. 628-640 Starostwo Powiatowe w Mrągowie
 • 5. Przejęto do Archiwum Państwowe w Olsztynie 2007-05-17 Numer Księgi nabytków 5374 z lat 1864-1944 [1946] Forma przejęcia dopływ Stan fizyczny dobry Rodzaj A Uwagi sygn.643-675 Starostwo Powiatowe w Piszu
 • 6. Przejęto do Archiwum Państwowe w Olsztynie 2007-05-17 Numer Księgi nabytków 5375 z lat 1935-1935 Forma przejęcia dopływ Stan fizyczny dobry Rodzaj GK Uwagi sygn.676 Starostwo Powiatowe w Piszu
 • 7. Przejęto do Archiwum Państwowe w Olsztynie 2008-01-18 Numer Księgi nabytków 5459 z lat 1862-1942 [1962] Forma przejęcia dopływ Stan fizyczny dobry Rodzaj GK Uwagi sygn. 677-701 (164 arkuszy) Starostwo Powiatowe w Giżycku (pismo nr 511-27/07)

System of arrangement

Układ akt w zespole

 • 1 Alphabetische Namensverzeichnisse
 • 2 Liegenschaftsbücher
 • 3 Gebäudebücher
 • 4 Flurbücher
 • 5 Feldbücher
 • 6 Rentengutssache
 • 7 Katasterkarten

Conditions governing access

Dostępność

tak

Other finding aids

Informacje o innych pomocach ewidencyjnych

inwentarz książkowy

Extent

701 j.a. jednostka archiwalna, 5.579999 mb. metr bieżący

Genre of the material

aktowe materiały archiwalne - 351 j.a. 5.58 mb., kartografia - 350 j.a. 0 mb.

Extent

0 j.a. jednostka archiwalna, 0 mb. metr bieżący

Keywords

Indeks geograficzny

Geographic names:
Allmoyen
Allmoyen
Allmoyen
Allmoyen
Allmoyen
Allmoyen
Alt Bagnowen
Alt Bagnowen
Alt Bagnowen
Alt Gehland
Alt Gehland
Alt Gehland
Alt Gehland
Alt Gehland
Alt Hammerbruch
Alt Kelbonken
Alt Kelbonken
Alt Kelbonken
Alt Rudowken
Altensiedel
Altensiedel
Altensiedel
Altensiedel
Althöfen
Althöfen
Althöfen
Altkelbunken
Aweyden
Aweyden
Aweyden
Aweyden
Aweyden
Babenten
Babenten
Babenten
Babenten
Babienten
Babienten
Babienten
Babienten
Babięta
Babięta
Babięta
Babięta
Bagienice
Bagienice
Bagienice
Bagnowenwolka
Bagnowo Małe
Bagnowo Małe
Ballau
Ballau
Balz
Balz See
Bałowo
Bałowo
Bełdany
Biebern
Biebern
Biebern
Bischofsburg
Bisztynek
Bobrówko
Bobrówko
Bobrówko
Borkenau
Borkenau
Borkenau
Borkenau
Borowe
Borowe
Borowen
Borowen
Borowo
Bosemb
Bosemb
Bosemb
Bosemb
Bothau
Botowo
Boże
Boże
Boże
Boże
Brejdyny
Brejdyny
Brejdyny
Brejdyny
Brejdyny
Brödienen
Brödienen
Brödienen
Brödienen
Brödienen
Bronikowen Gut
Bronikowo
Bruchwalde
Bruchwalde
Bubrowko
Bubrowko
Bubrowko
Budziska
Budziska
Budziska
Budzisken
Budzisken
Budzisken
Burschewen
Burschewen
Burschewen
Burschewen
Burszewo
Burszewo
Burszewo
Burszewo
Bussen
Bussen
Bussen
Bussen
Cerstin See
Charlotten
Charlotten
Chosczewen
Chosczewen
Chosczewen
Chosczewen
Choszczewo
Choszczewo
Choszczewo
Choszczewo
Choszczewo
Choszczewo
Choszczewo
Choszczewo
Choszczewo
Choszewem
Choszewen
Choszewen
Choszewen
Choszewen
Chutek See
Cierzpięty
Cierzpięty
Cierzpięty
Crttina Fluss
Cruttinen
Cruttinen
Cruttinen
Czaczkowo
Czaczkowo
Czarna See
Czerwonken
Czerwonken
Czerwonki
Czerwonki
Czierspienten
Czierspienten
Czierspienten
Czos
Dłużec
Dłużec
Dłużec
Dobrineck See
Dobry Lasek
Dobry Lasek
Dobry Lasek
Dobry Lasek
Dobry Lasek
Dobry Lasek
Dobryneck See
Domp
Eichelswalde
Eichelswalde
Eichelswalde
Eichhöhe
Eichhöhe
Eichhöhe
Eichhöhe
Eichmedien
Eichmedien
Eichmedien
Eichmedien
Eichmedien
Eisenack
Eisenack
Erbmühle
Erbmühle
Gajne
Galkowen
Galkowen
Galkowen
Gansen
Gansen
Gansenstein
Gant
Gant
Gant
Ganthen
Ganthen
Ganthen
Gaynen
Gayner See
Gaynerscher Wald
Gązawa
Gązawa
Gązawa
Gehland See
Giesenau
Giesenau
Giesenau
Giesenau
Giesenau
Giesewen
Giesewen
Giesewen
Giesewen
Giesewen
Gizewo
Gizewo
Gizewo
Gizewo
Gizewo
Glashütte
Glasshütte
Glasshütte
Glembock See
Glodowen
Glodowen
Glodowen
Glognau
Glognau
Glognau
Glognau
Głębokie Jezioro
Głodowo
Głodowo
Głodowo
Głogno
Głogno
Głogno
Głogno
Goleń
Goleń
Goleń
Gollingen
Gollingen
Gollingen
Gonswen
Gonswen
Gonswen
Grabenhof
Grabenhof
Grabenhof
Grabenhof
Grabowen
Grabowen
Grabowen
Grabowen
Grabowo
Grabowo
Grabowo
Grabowo
Grabówka
Gronowo
Gronowo
Gronowo
Gronowo
Gronowo
Gross Kamionken
Gross Kamionken
Gross Kosarken
Gross Magistrat See
Gross Magistrats See
Gross Schiwgnainen
Gross Stamm
Gross Stamm
Gross Stamm
Gross Stamm
Gross Stamm
Gross Stamm.
Gross Steinfelde
Gross Steinfelde
Gross Wongel See
Gross Zutappie See
Grosse Worreck See
Grunau
Grunau
Grunau
Grunau
Grunau
Grünbruch
Grund See
Gutenwalde
Gutenwalde
Gutenwalde
Guttenwalde
Guttenwalde
Guttenwalde
Hammerbruch
Hammerbruch
Hammerbruch
Heinrichsdorf
Heinrichsdorf
Heinrichsdorf
Heinrichshöfen
Heinrichshöfen
Heinrichshöfen
Heinrichshöhe
Hermannsruh
Hermannsruh
Hermannsruh
Hirschen
Hirschen
Hirschen
Hirschen
Hirschen
Hohensee
Hohensee
Hohensee
Hohensee
Hohensee
Hohensee
Hohensee
Hohensee
Hohensee
Iławki
Immenhagen
Inulec
Iwanowen
Iwanowen
Jägerswalde
Jägerswalde
Jägerswalde
Jägerswalde
Jägerswalde
Jägeswalde
Jakobsberg
Jakobsdorf
Jakobsdorf
Jakubowo
Jakubowo
Jakubowo
Janowen
Janowen
Janowo
Janowo
Janowo
Jaszczórcza Góra
Jełmuń
Jełmuń
Jełmuń
Jełmuń
Jełmuń
Jełmuń
Jędrychowo
Jędrychowo
Jędrychowo
Johannisburg
Johannisburger-Heide
Johannisburger-Heide
Johannisburger-Heide
Johannisburger-Heide
Juno See
Kaddig
Kaddig
Kaddig
Kaddig
Kalebunker See
Kalienorter See
Kamionka
Kamionka
Kamionka
Kamionka
Kamionka
Kamionka Duża
Kamionka Duża
Kamionka Duża
Karwen
Karwen
Karwen
Karwie
Karwie
Karwie
Katzen See
Katzen See
Kelbonzek See
Kersten
Kerstinowen
Kessel See
Kętrzyn
Kiełbonka
Kiersztanowo
Klein Babant See
Klein Bagnowen
Klein Bagnowen
Klein Gehland
Klein Stamm
Klein Stamm
Klein Zutappie See
Kleine Babant See
Kleine Worreck See
Kleiner Magistrats See
Kleinort
Kleinort
Klon
Knobbowen
Knobowo
Koczarki
Koczarki
Koczarki
Koczarki
Köhlersgut
Kosewo
Kosewo
Kosewo
Kosewo
Kosewo
Koslau
Koslau
Koslau
Koslau
Koslau
Koslau
Koslau
Koslau
Koslau
Kossewen
Kossewen
Kossewen
Kossewen
Kossewen
Koszewo
Kosziollek See
Kotzargen
Kotzargen
Kotzargen
Kotzarken
Kozarek Duży
Kozarek Mały
Kozłowo
Kozłowo
Kozłowo
Kozłowo
Kozłowo
Kozłowo
Kozłowo
Kozłowo
Kozłowo
Kożarek Dużu
Kranzhausen
Kranzhausen
Kranzhausen
Kranzhausen
Kranzhausen
Krawno
Krawno
Krawno
Krawno
Krummendorf
Krummendorf
Krummendorf
Krummendorf
Krummendorf
Krummendorf
Krummendorf
Krummendorf See
Krummenort
Krummenort
Kruttinen
Kruttinen
Kruttinen
Kruttinerofen
Krutyń
Krutyń
Krutyń
Krutyń
Krutyński Piecek
Krzywe
Krzywe
Krzywe
Krzywe
Krzywe
Krzywe
Krzywe
Krzywe
Krzywy Róg
Krzywy Róg
Krzyżany
Kutz See
Langanken
Langanken
Langanken
Langanken
Langanken
Langanki
Langanki
Langanki
Langanki
Langanki
Langenbrück
Langenbrück
Langenbrück
Langendorf
Langendorf
Langendorf
Lapinuschka
Lapinuschka
Lasken
Lasken
Lasken
Lasken
Lasken
Laski
Lawnilaseck
Lembruk
Lembruk
Lembruk
Leschienen
Lindendorf
Lindendorf
Lindendorf
Lindendorf
Lindenhof
Lipowo
Lipowo
Lipowo
Lipowo
Lockwinnen
Lockwinnen
Lockwinnen
Lockwinnen
Lockwinner See
Lubiewo
Łapinóżka
Macharren
Macharren
Macharren
Macharren
Macharren
Macharren
Machary
Machary
Machary
Machary
Machary
Machary
Maradki
Maradki
Maradki
Maradki
Maradtken
Maradtken
Maradtken
Maradtken
Marcinkowo
Marcinkowo
Marcinkowo
Marcinkowo
Marcinkowo
Mateuszek
Mechowo See
Meilern
Meilern
Mertinsdorf
Mertinsdorf
Mertinsdorf
Mertinsdorf
Mertinsdorf
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki Las
Mioduńskie
Mioduńskie
Mioduńskie
Mlinisken
Mlinisken
Młynik
Młynik
Młynik
Młynik
Młyniska
Młyniska
Mniodunsken
Mojtyny
Mojtyny
Mojtyny
Mojtyny
Montiner See
Moythienen
Moythienen
Moythienen
Moythienen
Moythiener See
Mrągowo
Mrągowo
Mühlen Wald
Muntau
Muntau
Muntau
Muntowen
Muntowen
Muntowen
Muntowen
Muntowen
Muntowen
Muntowo
Muntowo
Muntowo
Muntowo
Muntowo
Muntowo
Nakomiady
Nakomiady
Nakomiady
Nakomiady
Nakomiady
Nawiady
Nawiady
Nawiady
Nawiady
Neeberg
Neeberg
Neeberg
Neu Bagnowen
Neu Bagnowen
Neu Bagnowen
Neu Gehland
Neu Gehland
Neu Gehland
Neu Hammerbruch
Neu Rudowken
Neu Rudowken
Neu Rudowken
Neu Rudowken
Neu Sysdroy
Neu Sysdroy
Neukelbonken
Neukelbunken
Nibork
Nibork
Nibork
Nickolaihorst
Nickolaihorst
Nicolaihorst
Nikolaiken
Nikolaiken
Nowa Rudówka
Nowa Rudówka
Nowa Rudówka
Nowa Rudówka
Nowa Rudówka
Nowa Rudówka
Nowe Bagienice
Nowe Bagienice
Nowe Bagienice
Nowe Bagienice
Nowy Gieląd
Nowy Gieląd
Onufrigowen
Onufrigowen
Onufrigowen
Onufryjewo
Onufryjewo
Onufyjewo
Owczarnia
Owczarnia
Owczarnia
Owczarnia
Papowo Salęckie
Papowo Salęckie
Paweleck See
Paweleck See
Peitschendorf
Peitschendorf
Peitschendorf
Peitschendorf
Peitschendorf
Peitschendorf
Peitschendorf
Peitschendorf
Peitschendorf
Pfaffendorf
Pfaffendorf
Pfaffendorf
Pfaffendorf
Pfaffendorf
Pfaffendorf
Pfaffendorf
Piardowen
Piasken
Piasken
Piaski
Piaski
Piecki
Piecki
Piecki
Piecki
Piecki
Piecki
Piecki
Piecki
Piecki
Pienki
Pierowy
Piersławek
Piersławek
Pierwoy
Pierwoy See
Pierwoy See
Pierwój
Pierwój
Pillacken
Pillacker See
Piłaki
Piotrowo
Piotrowo
Piotrowo
Pisz
Polschendorf
Polschendorf
Polschendorf
Polschendorf
Polschendorf
Polschendorf
Polska Wieś
Polska Wieś
Polska Wieś
Polska Wieś
Polska Wieś
Polska Wieś
Popielnen
Popielnen
Popowo Salęckie
Popowo Salęckie
Popowo Salęckie
Popowo Salęckie
Popowo Salęckie
Popowo Salęckie
Poremben
Pormeben
Prausken
Prausken
Prawdowen
Prawdowo
Prażmowo
Prażmowo
Prażmowo
Preussenort
Preussenort
Preussenort
Preussenort
Preussental
Preussental
Preussental
Preussental
Preussental
Preussental
Probark
Probark
Probark
Probark
Probark
Probark
Probark
Proberg
Proberg
Proberg
Proberg
Proberg
Proberg
Proberg
Proberg See
Proberg See
Pruschinowen
Pruschinowen
Pruschinowen
Pruschinowen
Pruschinowen
Pruschinowen
Pruschinowenwolka
Pruschinowenwolka
Pruschinowenwolka
Pruschinowenwolka
Prusinowo
Prusinowo
Prusinowo
Prusinowo
Prusinowo
Prusinowo
Prusshöfen
Prusshöfen
Prusshöfen
Prusshöfen
Pscharn See
Pscharn See
Puppen
Puppen
Pupper-Forst
Pupper-Forst
Pupy
Pupy
Pustnick
Pustnick
Pustnick
Pustnick
Pustnick
Pustnick
Pustnick
Pustnick
Pustniki
Pustniki
Pustniki
Pustniki
Pustniki
Pustniki
Pustniki
Pustniki
Quappen See
Racibórz
Rastenburg
Ratzeburg
Rechenberg
Rechenberg
Rechenberg
Rechenberg
Rechenberg
Reszel
Reuschendorf
Reuschendorf
Reuschendorf
Reuschendorf
Reuschendorf
Reuschendorfer See
Reuschendorfer See
Ribben
Ribben
Ribben
Ribben
Ribben
Ribben
Ribben
Rosocha
Rosocha
Rosocha
Rosocha
Rosocha
Rosocha
Rosoggen
Rosoggen
Rosoggen
Rosoggen
Rosoggen
Rössel
Rotenfelde
Rotenfelde
Rozogi
Rozogi
Rozogi
Rozogi
Rozogi
Rudczany
Rudwangen
Rudwangen
Rudwangen
Rudwangen
Rudwangen See
Rudwangen See
Ruska Wieś
Ruska Wieś
Ruska Wieś
Ruska Wieś
Ruska Wieś
Rybno
Rybno
Rybno
Rybno
Rybno
Rybno
Rybno
Rydwągi
Rydwągi
Rydwągi
Rydwągi
Salpia
Salpik
Salpik
Salpik
Salpik
Salpik
Salpkeim
Salpkeim
Salpkeim
Salpkeim
Salpkeim
Salzig See
Sawadden
Schäferei
Schäferei
Schäferei
Schäferei
Schellongowken
Schillingshöfen
Schimonken
Schimonken
Schimonken
Schmidsdorf
Schmidtsdorf
Schmidtsdorf
Schniedau
Schniedau
Schniodowen
Schniodowen
Schnittken
Schönfeld
Schwienieoko
Schwienieoko
Schwienieoko
Schwignainen
Schwignainen
Schwignainen
Schymonka
Scziersbowen
Scziersbowen
Seehesten
Seehesten
Seehesten
Seehesten
Seehesten
Sensburg
Sensburg
Sensburger Wald See
Sgonn
Sgonn
Sgonn
Sgonn
Sgonn
Siemanowen
Siemanowen
Sixdroi
Sixdroi
Sixdroi
Sixdroi-See
Soltisko See
Soltisko See
Sonntag
Sonntag
Sonntag
Sonntag
Sonntag
Sonntag
Sophien Wald
Sophien Wald
Sophienthal
Sorkwity
Sorkwity
Sorkwity
Sorkwity
Sorkwity
Sorkwity
Sorkwity
Sorkwity
Sorkwity
Sorkwity
Sorkwity
Sorkwity
Sorkwity
Sorkwity
Sorkwity
Sorkwity
Sorkwity
Sorkwity
Sorkwity
Sorquitten
Sorquitten
Sorquitten
Sorquitten
Sorquitten
Sorquitten
Sorquitten
Sorquitten
Sorquitten
Sorquitten
Sorquitten
Sorquitten
Sorquitten
Sorquitten
Sorquitten
Sorquitten
Sorquitten
Sorquitten
Sorquitten
Spychowo
Stama
Stama
Stama
Stama
Stama
Stama
Stamka
Stamka
Stangenwalde
Stangenwalde
Stangenwalde
Stangenwalde
Stangenwalde
Stangenwalde
Stara Rudówka
Stara Rudówka
Stare Kiełbonki
Stare Kiełbonki
Stare Kiełbonki
Stare Kiełbonki
Stary Gieląd
Stary Gieląd
Stary Gieląd
Stary Gieląd
Stary Gieląd
Steinfelde
Steinfelde
Steinhof
Steinhof
Steinhof
Steinhof
Steinwalde
Stobbenforst
Strenfelde
Strom See
Stromek See
Surmau
Surmau
Surmau
Surmau
Surmowen
Surmowen
Surmowen
Surmowen
Surmówka
Surmówka
Surmówka
Surmówka
Sysdroy
Sysdroy
Sysdroy
Sysdroyofen
Sysdroyofen
Sysdroyofen
Sysdroywolla
Sysdroywolla
Sysdroywolla
Sysdroywolla
Sysdroywolla
Szczerzbowo
Szczerzbowo
Szesno
Szesno
Szesno
Szestno
Szestno
Szestno
Szestno
Szestno
Szklarnia
Szklarnia
Szklarnia
Szoss See
Sztama Duża
Sztama Duża
Szymanowo
Szymanowo
Szymanowo
Szymanowo
Szymon
Szymon
Szymoneckie Jezioro
Szymoneckie Jezioro
Szymonka
Szymonka
Szymonka
Szymonka
Szymonka
Śmietki
Śniardwy jezioro
Śniodowen
Śniodowo
Śwignajny
Śwignajny
Śwignajny
Świnie Oko
Świnie Oko
Świnie Oko
Świński Lasek
Świński Lasek
Talhausen
Talhausen
Tiefendoerf
Timnikswalde Gut
Troscziksberg
Trotzigsberg
Tulpen See
Tymnikowo
Uklanka
Uklanka
Uklanken
Uklanken
Wachau
Wachau
Wachau
Wahrendorf
Warpuhnen
Warpuhnen
Warpuhnen
Warpuhnen
Warpuhnen
Warpuny
Warpuny
Warpuny
Warpuny
Warpuny
Weissenburg
Weissenburg
Weissenburg
Weissenburg
Wiersbau
Wiersbau
Wiersbau
Wiersbau
Wiersbau See
Wiersbau See
Wierzba
Wierzbowo
Wierzbowo
Wierzbowo
Wierzbowo
Wierzbowskie Jezioro
Wigrinnen
Wigrinnen
Wojnowo
Wojnowo
Wojnowo
Wojnowo
Wólka
Wólka
Wólka Bagnowska
Wólka Prusinowska
Wólka Prusinowska
Wólka Prusinowska
Wólka Prusinowska
Wygryny
Wygryny
Wygryny
Wygryny
Wyszembork
Wyszembork
Wyszembork
Wyszembork
Zatzkowen
Zatzkowen
Zawada
Zgon
Zgon
Zgon
Zgon
Zgon
Ziadek See
Zieglershüben
Zollernhöhe
Zollernhöhe
Zollernhöhe
Zweilinden
Zyndaki
Zyndaki
Zyndaki
Zyndaki
Zyndaki
Zyndaki
Zyzdrojowa Wola
Zyzdrojowa Wola
Zyzdrojowa Wola
Zyzdrojowa Wola
Zyzdrojowa Wola
Zyzdrój
Zyzdrój
Zyzdrój
Zyzdrój Wielki

Language of the material

niemiecki

Record creator


Aktotwórca:

Urząd Katastralny w Mrągowie


Inne nazwy twórcy:

Katasteramt Sensburg

Content provider

(ul. Partyzantów 18, 10-521 Olsztyn)

Rate this content

Was this content helpful? Let Archives Portal Europe and the archival institution know what you think.

Add feedback

Contact this institution

Feedback is sent directly to the institution holding this material and should preferably be submitted in English or in the language of the institution, if possible. The institution will aim at getting back to you as soon as possible to help you with your request, though you might need to allow between two and four weeks for this depending on the current workload at the institution.

Not all required fields have been filled in.

Full name*

Your full name is required

Email address*

Your email address is required

Your message*

A message is required

Archives Portal Europe help guide

Please select amongst the relevant tips we can help with. If you still have questions, please do not hesitate to contact us, and we will be in touch as soon as possible.

Starting your search here will include all content available in Archives Portal Europe. Simply enter your keyword(s) and hit the search button. Wrap fixed expressions in quotation marks, e.g. “French Revolution”. Check the box to “Search each term separately” in case you are looking for documents containing at least one word, but not necessarily all keywords; this will also allow you to search for the same term in multiple languages at the same time (e.g. “French Revolution” “Révolution Française”). You can also use wildcards - find more about Research Tools here. If you would like to use more specific settings, try our Advanced search

The additional advanced search options give you the possibility to focus your search in:

 • archival documents (Search in archives),
 • names of person and organisations that created, worked with and maintained these documents (Search in names),
 • Institutions currently holding the documents (Search in institutions).

When searching with multiple terms at the same time, wrap fixed expressions in quotation marks (e.g. "French Revolution"), or check the box "Search each term separately" in case you are looking for either one term of the other. This will also allow you to search for the same term in multiple languages (e.g. "French Revolution" "Révolution française"). You can also choose one of the suggestions matching your search term once you start typing.

This will only show results that include documents that have been digitised and are available online

Use this option to search only one or more keywords, rather than all of them

Select where your search terms should appear specifically inside the archival description:

 • Title: search terms will appear in the title, or name, of the description
 • Content Summary: search terms will appear in the main description of the document or of the collection
 • Reference code: it is the identifier of the archival material as provided by the institution. Use this option if you know the exact reference code of the material you are looking for

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person.
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation.

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the description of the archive:

 • Name: search term appears in the name of the institution. It can be the full name of an archival institution or only parts of it.
 • Place: search term appears in the address or area of the institution. It can be the city or town, where the archival institution is located or any other place of importance (e.g. previous locations)

 • A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds, up to item level.
 • A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • A source guide is a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions.
  You can filter by one or more entity types:
 • A person (e.g. John Locke, or Jean Jaques Rousseau);
 • A family (e.g. Bonaparte, or Helgason);
 • A corporate body, i.e. the name of an institution, organisation, or company (e.g. Ministerie van Justitie, or Electro Mecánica Antonio Armentano)

Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions:

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Enter a start and/or end date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01-01-1900 for 1 January 1900. This will allow you to focus your search on a specific period of time. You can use the calendar function or type directly in the text field. The checkbox "Exact date search" concentrates the search on one specific date.

Check "View in context" to view the results in the hierarchical structure of archives.

 • Choose "List view" to view the results in a simple list, ordered according to relevance or date
 • Choose "Context view" to view the results in the hierarchical structure of the holding archives.

For more details see Research Tools

Please sign in to save your searches.

A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.

A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level.

You can filter results by selecting one or more countries of interest. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by one or more holding archival institutions. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can select to view results from a specific Finding Aid, i.e., a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter by type of descriptive document:

 • "Holdings Guide": an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • "Source guide": a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions. a description of the archival collections available. Similar to Holdings guides
 • "Finding aid" provides more detailed descriptions of the archival materials of specific collections or fonds

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting "Fonds description" for a general overview or "Other descriptions" for item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting only those containing digital objects, i.e. the link to the digitised version of the archival material you are looking for. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of digital object you are interested in:

 • Text: most documental material, such as administrative records, letters, manuscripts etc.
 • Image: includes photographs, posters, maps.
 • Sound: sound recording with no images
 • Video: moving images with or without sound
 • Unspecified: indicates that the holding institution has not specified the type of digital object
 • 3D: 3-d digital objects

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers)

 • Full dates includes normalised date information available for date-based searches. It is recommended to combine this selection with the filters "Start timespan" and "End timespan" for more details.
 • Only descriptive dates provides the date information in human-readable format.
 • No date either includes documents where the creation date is unknown, or where date information is not in a machine-readable format

Please note that not all documents contain a machine-readable date. More information here

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the earliest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the latest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting one or more topics of interest. Please note that this filter will only include materials where the topic has been assigned and is therefore in a machine-readable format. Read how to assign a topic to documents on the Topics page. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation

You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of entities:

 • Person (e.g., John Locke or Jean Jaques Rousseau)
 • Family (e.g., the family Bonaparte)
 • Corporate body (an institution, organisation, or company, e.g. the "Ministerie van Justitie")
You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the type of holding institution. Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions.

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Write your message in your own language and use this drop-down menu to have your message translated into English or in the language of the institution for a swifter response. By checking this box and selecting a language you will send your original message along with the translated version

What kind of suggestion would you like to make?

 • Assign to topic: assign this record to one of our Topics. Topics are created following the Unesco Thesaurus
 • Suggest translation: If you have translated this archival description or the documents themselves, please send it to us as a .doc or .pdf file
 • Connect to another resource: If this object relates to another resource in Archives Portal Europe, or anywhere else on the web (e.g., an article on Wikipedia), you can suggest it to be linked to this resource
 • Other: If you have any other relevant material, such as a transcription of the document, please upload it and let us know here

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Licence

This object is not or no longer protected by copyright and has been labelled with the Public Domain Mark. It can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Public Domain Dedication. All possible existing rights in the content are waived, and the object can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution (BY) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object, even commercially, as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Share Alike Licence

This is a test area to fill out all the copyright details for NoDerivs

This is a test area to fill out all the copyright details for NonCommercial

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, No Derivates (BY-ND) licence. You can copy and redistribute the object, even commercially, as long as no alteration is made to the object and you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial (BY-NC) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, ShareAlike (BY-NC-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and as long as you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, No Derivates (BY-NC-ND) licence. You can copy and redistribute the object for non-commercial use only, as long as no alteration is made to the object and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

Return to search Make a suggestion Contact this institution